Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 25 MAYIS 2008 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI T U R K I Y E Istanbul B 26 Sinop Edirne 21 Adana Y 27 B 29 Samsun 24 Kocaeli 27 Trabzon 20 Çanakkale B 24 Giresun Izmir B 30 Ankara 20 24 Manisa B Aydın 30 Eskişehir 31 Konya 22 24 Denizli 28 Sıvas 22 Zonguldak Y 27 Antalya B 23 f*^ Parçalı bulullu Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van Y B B B B B B 26 33 32 30 33 24 22 Kars 25 Tüm yurt parçalı çok bu- lutlu, Maımara'nın güney- doğusu. Iç Ege, Batı Ak- deniz'in iç kesiınleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve ba- tısı sağaııak ve gökgürül- tülü sağanak yağışlı diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığt, iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 dereoe azalacak. Diger yerlerde önemli bir deği- şiklik olmayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo 16 Berlin Y 20 Moskova Y Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y PB Y Y Y Y Y 14 18 16 18 20 21 20 Budapeşte Madııd Viynna Belgrad Spyfa Roma Atina Y Y Y Y Y Y B 25 20 22 26 25 26 26 Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire PB PB Y R R Y B 3 1 33 29 28 28 20 32 Mıinih 19 Zürih Y 26 Şam 0Açık Bulutlu /Çok bulutlu . Yağmuriu \L<L^' h:ı;\ı GUNCEL CİJJNEYT AKCAYUKEK • Baştarafı 1. Sayfada uyumu sağlamak geliyor. Yukarıdakinin kitabın- da devlette uyumu sağlamak, gerginliklerin gi- derilmesine önayak olmak yok. Içeride uyumu sağlamayı ancak bir partinin gaf- let uykusundan uyanmasını sağlayacak uyarısıy- la harekete geçer gibi oluyor. Yargı ile hükümet arasındaki derin anlaşmazlı- ğa çare olarak taraflar arasında bir toplantı dü- zenlemek için günlerdir düşünüyor. Hiç değilse yargı temsilciieri ile yargıya her ve- sile saldıran, kendi saflarına çekmek için TBMM'deki çoğunluğunu bir silah gibi kullanan Başbakan'la konuyla ilgili adaletsiz söylemlerde bulunan emrindeki bakanı yukarıya çağırıp ko- nuştuktan sonra yürütme organını uyarmayı dü- şünmüyor. Öneri önüne gelmiş, yakında ne yapacağı öğ- renilecekmiş. Aylardır yargıya karşı neredeyse hu- sumet içeren konuşmaları izlememiş, hatta Dış- işleri Bakanlığı sırasında "kardeşi" RTE'nin yargıyı kendine bağlayacak önlemler aradığını bilmiyor- muş gibi, araya girmesi, yapmayı arzulamadığı bir görevi, hakemliği üstlenmesinin önerilmesi üze- rine günlerdir araştırma yapıyormuş gibi bir izle- nim veriyor. ••• Başbakanı RTE aylardır yargıya saldıran ko- nuşmalar yapıyor. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı oldu- ğunu bir türlü içine, kafasına sindirememiş bir Baş- bakan, "Türban için söz söyleme hakkı din ule- masınındır" dediği zaman, Çankaya'daki AKP'Iİ, Dışişleri Bakanlığı koltuğunu ısıtıyordu. Iktidarın girişimlerine yönelik Yargıtay ve Da- nıştay'dan gelen uyarıcı açıklamalara, "Kimseya- sama ve yürütme organının üstünde kendini gö- remez, bulamaz" diyen Başbakan'ın emrinde ba- kanlık yapıyordu. "Yargı milletin iradesiniyok sayamaz" diyerek yar- gının anayasadan aldığı görevleri ve yargıyı hiçe sayan bir kafanın "kardeşi" idi Çankaya'daki 11'inci. Yargıyla altı yıldır kavgalı olan AKP'de RTE'den sonra sözü geçenlerden biriydi Çankaya'daki AKP'Iİ. Çankaya'daki AKP'Iİ -gazetelere yansıtıldığına göre- gerginliği giderecek "formül ar/yor"muş! Bir-ikisine değindiğimiz açıklamaları izleyen ve benzeri örnek olayları yaşayan biri, üstüne vazi- fe olan açıklamalar yapan devletin temel direkle- rinden biri olan hukuk kurumu ile hükümet arasında tırmanan gerginliği giderecek "uzlaştıncı önerile- ri" açıklamak için herhalde bir gün -ama hangi gün- Arşimet gibi "Buldum, buldum" diye kamuoyu- nun önüne çıkacak? ••• Zaten devleti yönetenlerin yargı ile gerginliği gi- dermekten başka önemli işleri de var. Örneğin RTE; her vesile sıktığı yüzlerce elden gözüne bulaşan mikroptan kaynaklanan rahat- sızlığını geçirmeye çalışıyor. Günde beş kez namaza duran, aptes alan, aya- ğı eli tertemiz olan Müslüman hayranlarının elini sıkıyor ve bulaşıcı mikrop kapıyor. Hayret doğrusu. El sıkanların arasına ülkemizin gelişmesini iste- meyen, RTE'nin başarılarını kıskanan, elleri mik- roplu başka dinden birileri girdi mi diye devlet ara- malı, araştırmalı. Hafife alınacak olay değil. Gözü mikrop kapan, sade bir vatandaş değil, bulunmaz Hint kumaşı bir insan. Çankaya'daki AKP'linin de başı dertte. Arap- lardan aldıkları, değerini açıklamaktan inatla ka- çındıkları değerli armağanlar kadar, eşinin kılık kı- yafetiyle ilgili eleştiriler de canını sıkıyordur her- halde. Yumurta biçimi türbanıyla, baştan aşağıya ka- panmasını sağlayan giysileriyle alaya aldığımız eşi- ne yönelik bir eleştiri, Çankaya'daki -Bülent Arınç'ın tanımıyla- "dinci Cumhurbaşkanı'nın" canını sıkmış olmalı. Feto'nun sözcüsü Zaman gazetesinde Nihal Karaca, Kraliçe Elizabeth onuruna verilen Köşk resmi kabulündeki giysinin, "Hayrünnisa Hanım'ı şişman gösterdiğini" yazdı. "Şişman gösteren giysi" ne demek? Bu giysilerin, Islam dininin kadınlara emrettiği din kurallarına aykırı olarak Hayrünnisa Hanım'ın omuzdan kalçalara kadar dolgun vücut hatlarını olduğu gibi sergilediği anlamına mı geliyor? PKK'nin baskın girişimi önlenirken 3 asker yaralandı. Van'da 1 korucu şehit oldu Tabura saldm püskürtüldü Yurt Haberleri Servisi - Şır- nak Cudi Dağı'ndaki Milli Jan- darma Komando Taburu'na PKK'liler tarafından düzenle- nen roketatarlı saldında 3 askcr yaralandı. Bihgöl'ün Genç ilçe- si Suveren yakınlarında demir- yoluna konulan bomba, trenin ge- çişi sırasında patlatıldı. Trende- İci 55 yolcu ve 11 personelden ölen ya da yaralanan olmadı. Cudi Dağı ctcklerindeki Mil- li Jandarma Komando Tabu- ru'na önceki gece saat 22.00 sı- ralarında bir gı-up PKK'li ro- ketlerle saldırdı. Yaklaşık 700 metre uzaklıktan yapılan roket- li saldında kinılikleri açıklan- mayan 3 asker yaralandı. 1 saat süren çatışma sonunda terörist- lerin bulunduğu bölge ağır si- lahlarla atcş altına alındı. Ayrı- ca yine bölge tank ve havan top- lanyla ateş altında tutuldu. Böl- geye 4 Sikorsky helikopteriyle Şımak'taki 23'üncü Jandanna Sınır Tümen Komutanlığı'nda konuşlu Jandarma Özel Harekât timleri sevk edildi. Ancak sayı- lan tespit edilemeyen PKK'liler gece karanlığından yararlanarak kaçtı. Yaralı askerler Tümen Komutanlığı'ndaki askcri hasta- neye kaldırıldı. Van'da çatışma Genclkurmay Başkanlığı, Van'ın Çatak ilçcsinde dün PKK'lilerle girilen çatışmada bir geçici köy korucusunun şehit olduğunu, bir geçici köy koru- cusunun da yaralandığını bildir- di. Duyuruda, ayrıca Diyarba- kır'm Lice ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri dağlık kesimlerinde terör örgütü mensuplanna ait patlayıcı mad- de düzeneği, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 170 adet Kalaşni- kof piyade tüfeği mennisi, dört el bombası, bir adet dürbün, bir adet el telsiziylc birlikte çok sa- yıda çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi. Trene bonıbalı saldırı Elazığ-Tatvan seferini yapan 52 bin 862 sefer sayılı yük ve yolcu trcni dün saat 10.50 sıra- larında Bingöl'ün Genç ilçesi Suveren istasyonu yakınların- dan geçerken demiryoluna ön- ceden yerleştirilmiş uzaktan ku- mandalı mayın patlatıldı. Patla- nıayla birlikte trenin 5 vagonu raydan çıkarkcn, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ulaştır- ma Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Habib Soluk, trende 55 yolcu ve 11 personel bulunduğunu, ancak patlamanın yolcu vagonlan geç- tikten sonra olduğunu belirtti. Hatay'ın Hassa ilçesinde de güvenlik güçleri, bir grup PKK'linin Suriye'den Amanos Dağları'na sızmaya çalıştığını tespit etti. Bu gruba bazı mili- tanîann kılavuzluk yapacağından yola çıkan güvenlik güçleri, Amanos Dağı eteklerinde bek- leyen 4 PKK'liyi belirledi. Uya- nlara ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 PKK'li yakalanırken diğerlcri kaçtı. DTP Van kongresi IsûklolMarşı yerine 'Ey Rakip'marşı Yurt Haberleri Servisi - DTP Van il kongresinde, konuşmacılar- ca PKK terör örgütü lideri Abdul- lah Öcalan için 'sayın' ve PKK'li teröristler için 'gerilla' ifadeleri kullanılırken lstiklal Marşı yerine Kürt marşı olarak da bilinen 'Ey Ra- kip' marşı söylendi. Gençlik Spor îl Müdürlüğü Sa- lonu'nda yapılan kongreye.Van'da- ki Nevruz olaylan nedeniyle Van F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdurrahman Doğar tek aday olarak gösterildi. Kongreye DTP Genel Başkan Yardımcısı Bay- ruın Altıııı, DTP Van milletvekü- leri Özdal Üçer, Fatma Kurtulan, bazı DTP'li belediye başkanlan ve 1000 kadar DTP'li katıldı. DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, Kürtçe yaptığı konuşmasında "Biz bu kirli savaşın durmasını isti- yoruz. Biz askerlerin de gerilla- ların da ölnıesini istemiyoruz" di- ye konuştu. Kurtulan: Kimse eve gelmcz Konuşmasını Türkçe yapan DTP Van Milletvekili Fatma Kuıtulan ise Türkiye'nin Suriye ile lsfa.il ara- sında barış için aracılık yaptığını anatnsatarak "Operasyonlar sü- rerken hâlâ 'Eve Dönüş Yasa- sı'ndan ınedet bekleniyor. Böylesi çatıştnalı ortamda kimse eve gel- mez" dedi. Konuşmalar sırasında Öcalan lehine sloganlann atıldığı DTP kongresinde, bugünkü Kuzey Irak'taki Kürt yönetiıninin 'milli marş' kabul ettiği 'Ey Rakip' ad- lı marş da okundu. Manisa'tlaki 19 Mayıs kutlanıata- rında giyilen kıyafetlerin AKP'li- leri rahatm ettiği öne sürüldü. 'Sorıın beyinlerinde!' İZMİR / ANKARA (Cumhuriyet) - Manisa'da 19 Mayıs Atarüık'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı et- kinlikleri gösterilerinde, Ce- lal Bayar Universitesi kız öğ- rencilerinin giydiği kıyafet- lerden rahatsız olan AKP'li- lerin, yolsuzluk ve işkencey- le ilgili konularda aynı tavrı göstemıediği vurgulandı. Manisa Belediye Başka- nı AKP'li Bülent Kar, gös- terilerin ardından Ankara'da Manisa AKP milletvekilleri Bülent Arınç ve Hüseyin Tanrıverdi'yle görüştüğünü bclirterek, "Öğrencilerin kıyafetlerinin Ankara'da huzursuzluk yarattığını gördük" demiş, bu söylem CBÜ Rektörü Prof. Dr. Semra Öncü'nün tepkisini çekmişti. Kar'ın, kamuo- yunda "Manisalı Gençler" olarak bilinen davada, iş- kence yapmakla suçlanan polisleri savunduğunu anım- satan kentteki siyasilcr ve si- vil toplum örgütü temsilci- ieri, aynj şekilde Manisa Pa- muklu Mensucat'ın çarpık özelleştirme sürccinde de en önde yer aldığını vurgu- ladılar. CHP Manisa Millet- vekili Şahin Mengü, ulusal bayram için düzenlenen bir spor gösterisinde "dnselliği ön plana" çıkaran beyinle- rin "sorunlu" sayılacağını, bu nedenle tedavi görmele- ri gerektiğini söyledi. Ko- nuyu TBMM gündemine de getireceğini belirten Mengü, Bu kıyafetlerden rahatsız olanlar, aslında yıllar önce işkenceyi savunarak be- yinlerinde sorun olduğunu ortaya koymuşlardı" dedi. AKP'den açıklama AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan yapılan açıklaınada ise bu konudaki haberlerin "gerçeği yansıt- madığı" bildirildi. Açıkla- mada, "Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar'a ait şahsi görüşlerin, Bülent Arınç, Hüseyin Tanrıver- di ve AKP'nin görüşleriy- ıııis gibi yansıtılması doğ- ru değildir" denildi. AL GÖZÜJVI SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Düşünce Kısırlaştırma Operasyonları H Baştarafı Arka Sayfada arada egosuna taptığı için, bu- nu kendisi söylüyor, parti kurup batıran ve de bahçıvanına yar- dım ettiği için artık bir kapitalist değil bir işçi olduğunu belirten vc bu mükemmel tanımıyla Ah- met Hakan'ı bile çaktırmadan güldüren Besim Tibuk katüıyor. O dehşetten muhteşem bir parodi örneği. Marx'a atıp tu- tuyor, hani ona göre Hitler ney- se Marx da o. Milyonlarca in- sanın öliimüne neden olmuş. Aynca dünyadaki bütün güzel işleri güişimciler yapmış, kapi- talistlcr başamıış. Scndikaları kapitalistler kunrıuş, iş saatle- rini 8 saate onlar indirmiş. Ar- tık burada Mant'ı ve önerileri- ni, onuıı dönemini fevkalade iyi bilen, etik sahibi bir öğretim üyesi Seyfettin Gürscl daya- namayıp, "Siz Marx'ı bilmi- yorsunuz" diye her tüıiü görgü kuralını bir yana bırakıp söze gi- riyor. Artı değerden, kaynakların oranüsız paylaşrmmdan söz edi- yor. Birinci ve tkinci Dünya sa- vaşlanrun nedenlerinin bugün de aynen devam ettiğini belirtiyor ve sömürünün, toplu bir düzcn değişikliği olmadan asla bit- meyeceğini üstüne basa basa söylüyor. Ve bunun öyle "Ah- lak sorunu" fllan olmadığını da, böyle düşünmenin en naif tabirle fazla iyimserlik olduğunu be- lirtiyor. Ve bcn biraz hayret ediyorunı, Ahmet Hakan akıl- h, araya bir iki tane kışkırtıcı un- sur ycrlcştimıiş, aksi halde prog- ramı çoğunluk kendi programı da dahil birçok televizyon tar- tışma programı gibi "körler sağırlar birbirini ağırlar" po- zisyonuna düşecek. Bu arada meğerse Bill Gates de dünyanm bu gidişinden hoş- nut değilmiş, teknoloji devri- mini başlatarak kol gücü yerine bilgi gücünü geçiren, bir çeşit devrim yapan bu dünyanın en zengin adamının sözlerine önem vermemek olmaz. Bill amca, dünyanın bu den- li yoksullaşması ve küresel sö- mürünün artması karşısında dünyanın tüm kapitalistlerini birleşmeye çağınyor ve yeni bir kapitalist modelden söz ediyor: Yaratıcı Kapitalizm. Bu model üç milyon aç insanı daha insa- ni şartlara taşıyacakmış. O da ne, içki fılan da içme- dim ne oluyor, fotoğrali stüd- yoyu şereflendiren baba Marx'ı gülme krizi tutmuş. Hani ağzı- nı açıp bir şey söyleyecek ama bir türlü söyleyemiyor, sonun- da Devrimci Işçi Sendikalan Başkanı Çelebi durumu çakıp o da bir gülme krizi eşiğinde Manc'ın söylemek istediklerini: "\ ;)hu komünizmi de nıi siz yapacaksınız" diyerek dillen- diriyor. Ve alkışlar. Epeydir bu kadar gülmeıniş ve cahilce söz dinlememiştim, gene bir şey öğrenemedim, a.. öğrendim cümleten kısırlaşı- yoruz. Yaşasın "Düşünce Kı- sırlaştırma Operasyonları!'" Not: Efendim bendeniz İk- tisat Fakültesi'nde ldris Kü- çükömer, Sencer Divitçioğ- lu, Cavit Orhan Tütengil gibi çok değerli hocaların öğrencisi olma şansını yakalamış bir yurttaşlm, doğal olarak bu kı- sırlaştırma operasyonlarına alerjik bir reaksiyon veriyo- nını, büııyem kaldırmıyor kusura bakmayın. Bu arada genç arkadaşlarım, şöyle üşenıneden Marx'ın Kapi- tal'ini ve Manifesto'sunu edi- nip bir güzel okuyun vc kı- sırlaşmanın gerisine düşmeye çalışın, aksi halde beyaz yakalı da olsanız, arabanız da olsa gittikçe yoksullaşmanızdan sizden başka sorunılu ara- mayın. isilozgenturk@gmail.com CUMHURBAŞKANl'NDAN ONAY GüzeVin oğlu Köşk'e uzman olarak atandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Hasan Celal Güzel'in oğlu Mustafa Güzel'i Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) "uzman" olarak atadı. Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar ABD'de yaşayan Güzel'in oğlu, yurda döndükten sonra "devlet memuru" olarak göreve başladı. Mustafa Güzel ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Beniııı bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir. DDK'de uzman olarak göreve başladım. Bir ay oldu. Siyasal mezunuyum. 1969 doğumluyum" dedi. Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar, 39 yaşında devlet memurluğuna alınmanın söz konusu olmadığını, ancak Güzel'in oğlu için Cumhurbaşkanı Gül'ün onayı alındıktan sonra ataınanın yapıldığını beliıtti. GUNDEM MUSTAFA BAI.BAY • Baştarafı 1. Sayfada Taslamayla, affedersiniz taslakla ilgili genel yo- rumlarımızı hafta başında da dile getirmiştik, ama bildiriye zemin oluşturduğu için biraz ayrıntıya gire- lim. Bizim yargıçlarımıza verilmeden AB komiserlerine verilen taslak, toplam 47 sayfa. Içinde yok yok... Türkiye'yi yakından tanımayan bir kişi, bu taslağı okusa ilk şu duyguyu edinir: Demek ki devlet yeniden kuruluyor. Bugüne ka- dar hiçbir şey yapılmamış. Yeniden büyük bir ham- le başlatıyorlar! Konu başlıkları da insanın ufkunu açıyor. "Yargı- nın böylesine mükemmelleşeceği bir ülkede kim ya- şamak istemez" duygusu beynin kıvrımlarına, kal- bin damarlarına gidip geliyor... işte birkaç başlık: - Yargının tarafsızlığının geliştirilmesi... Anlaşılan, tarafsızlık kendi içinde ikiye ayrılıyor; güçlü taraf- sızlık, güçsüz tarafsızlık! - Yargının verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılma- sı... Anlaşılan, tarımda verim yok, bari yargı öyle ol- sun, dediler ve verimli tasarılara yer verdiler! - Yargıya güvenin arttırılması... Bu bölümde ya- pılması gereken işler arasında iki altbaşlık yer alı- yor; yargının medya ve halkla ilişkilerinin geliştiril- mesi ve yargıda etkin basın ve halkla ilişkiler birim- lerinin kurulması! Yargı bildiri yayımlayınca kızan- lar, yargıya medya da biçmişler! ••• Içeriğine geçersek... Şöyle bir özet yapabiliriz: AB'nin yargıda yapılmasını istediği temel deği- şikliklerin hiçbirine dokunmamışlar, tamamen ken- di istemleri doğrultusunda maddeler koyup bunla- rı "reform" adı altında AB'ye sunmuşlar. Birkaç örnek verelirn... Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında Adalet Bakanı ve müsteşarının bulunma- sı, sadece AB katlarında değil, Türkiye'de de sağ- duyulu herkesin kabul etmediği bir durum... HSYK'nin büyük ölçüde siyasallaşmasına neden olan bu uygulama için partilerin iki görüşü vardır: Muhalefette ve iktidarda! Muhalefette iken "Olamaz, değiştirilmeli" derler, iktidara gelince kulaklannın üstüne yatarlar! AKP bu geleneği sürdürmekle kalmıyör, HSYK'nin gücünü Adalet Bakanlığı katında bir dpz daha düşürüyor! Bunun adına da "reform" diyoıf, Taslaktaki en "etkili" madde şu: Teftiş kurullarının yargıç ve savcılara karşı güç- lendirilmesi! Bu kurulları kim belirleyecek? Hükümet... Böylece hükümet, yargıç ve savcıları doğrudan kendi memurları gibi kullanma yolunu da aralamış olacak! ••• Sadece bu iki değişiklik bile hükümetin yargıya nasıl baktığını ortaya koyuyor. Yargıtay ve Danıştay da hükümeti uyarıyor: 1- Bize danışmadan AB'ye reform taslağı suna- mazsınız. 2- Reform adı verdiğiniz taslak, reform değil, tam tersine deform. 3- Temel amacın, yargıyı kendine bağlı memurlar haline getirmek. Yargı bildirileri AKP davası tartışmasının gölge- sinde kaldığı için reform yanı ister istemez ikinci plana düştü. AKP'nin bu girişimi en az kapatma da- vası kadar önemli. 7 yıldır yargıyla barışamayan AKP, kapatma da- vasına şöyle karşılık verme niyetinde: Yargıyı kapatma! ankcum @ cumhuriyet.com.tr İDDIALARA YANIT VERİLDÎ YARSA V: Davayk hiçbir ilgimizyok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıç- lar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, YARSAV'ın, AKP'yi kapatma davasıyla hiçbir biçimde ilgi- sinin olmadığını söyledi. Eminağaoğlu, yayımladığı açıklama ile bazı yayın organlannda çıkan AKP'nin kapatılma davası ile YARSAV'ın arasında ilişki olduğu iddilarına ilişkin olarak, "24 Mart 2008 günlü basın açıklamamızda vurgulandığı üzere YARSAV'ın söz konusu kapatma davasıyla hiçbir biçimde ilgisi bulunmamaktadır. An- cak kapatma davasıyla YARSAV'ı ilişkilen- dirmek için nedense sürekli fırsat kollan- maktadır" dedi. Eminağaoğlu, YARSAV'ın faaliyetleri kapsammda zaman zaman tüm yar- gıç ve cumhuriyet savcılanna dağıtılmak üzere bildiriler hazırlayarak dağıttığını, bu kapsamda söz konusu bildirilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıhğı'nda da dağıtıldığını dile getirdi. Eminağaoğlu şöyle devam etti: "Konunun YARSAV ile iddianame hazırhğını ilişkilen- dirir biçimde ve de YARSAV'dan sorulup araştırılmadan, üstelik tek yanh olarak ha- berleştirilip sunulması, YARSAV ve yargı- ya yeni bir saldırı olduğu gibi, bilgi kirliliği yaratmaya yönelik abartıh ve hukuk dışı bir girişimdir. Bu haber içeriği, yargı or- ganlarına ve YARSAV'a dil uzatmak için fırsat kollandığını ayrıca ortaya koymakta- dır. Kamuoyunda bilgi kirliliği yaratma- mak, yargı organları ve YARSAV'a saldırı niteliğinde, bu olayda olduğu gibi gerçek dı- şı haberler üretnıemek için, basın mensup- ları haberi tek yanh olarak sunmamalı, mu- hataplarından da sorarak kamuoyunun doğru bilgilenmesini amaçlamahdırlar."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog