Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHÜRİYET SAYFA HABERLER Insan Hakları Komisyonu'na başvuran CHP: Dinlemeler korku ve yılgınlık yarattna amaçlı 'Telekulak araştınlsın' AYŞE SAYIN ANKARA - CHP, TBMM İnsan Haklan- nı tnceleme Komisyonu'na başvurarak, Ana- yasa Mahkcmesi Başkanvekili Osıııan Pak- süt'ün takip cdilip dinlendiği iddialarıyla yeniden gündeme gelen "telekulak" tartış- malanmn araştınlmasını istedi CHP'li TBMM tnsan Haklarını tnceleme Komisyonu üyeleri Ahmet Ersin, Çetin Soysal, Malik Ecdcr Özdenıir ve Ali Rıza Ertemür'ün imzalanyla komisyona yapılan yazılı başvuruda, anayasal suç olmasının ötesinde, insan lıakkı ililali niteliği taşıyan ya- sadışı dinlemelerle ilgili çalışma yapılması is- tendi. Yazıda, kritik makamlardaki kamu görevlileri ile kamuoyıında korku ve yılgın- lık yaratmaya yö- nelik "tek merkez- dcn yönetilen, or- ganize vc kapsam- lı siyasi bir operas- yon" ile karşı karşi- ya olunduğu kaydc- dildi. Geçmiş yıl- larda telekulak skan- dallanyla sarsılan Türkiyc'nin yine aynı so- runla karşı karşıya olduğu belirtilen yazıda, özctle şu görüşlere yer verildi: Kamu görevlileri yıldırılıyor: Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç ile başla- yıp, Genellcunnay Elektronik Sistemler Ko- mutanı Tuğgeneral Münir Erten, Tümami- ral Kadir Sağdıç ve özel yetkili savcı Salim Demirci ile devam eden yasadışı dinleme- lcrin, yüksek yargı mensuplarına kadar uzanmış olması, aşker- sivil kamu görevlileri arasında tedirginliğe neden olnıuştur. Siyasi operasyonrYasadışı dinleme-izle- melerin bunlarla sınırlı olmadığı ve kritik ma- kamlardaki kamu görevlileri ve kamuoyıın- da, korku ve yılgınlık yaratmaya yönelik, tek merkezden yönetilen, organizc ve geniş kap- samlı siyasi bir operasyon olduğu izlenimi ver- mektedir. Yargıç karan aranmalı: Anayasamızın 20. maddesi "Herkesin özel havatına ve aile hayatına saygı gösteriimesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayat ve aile hayatının giz- liliğine dokumılamayacağmı", keza 22. mad- desi "Herkesin haberleşme hüıriyetine sahip ve haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu " hü- kümlerini içermektedir. Özel hayata, haber- leşme özgürlüğü ve gizliliğine ancak hâkim karan ile dokunulabileccği belirtilmektedir. Siyasi röntgencilik: Kamuoyunda siyasi röntgencilik olarak tammlanan yasadışı din- lemeler, hem anayasaya aykırıdır, yani ana- yasa suçudur, hem de en tcmel insan hakkı- nın ağır biçimde ihlalidir. Kamuoyu rahatlatılsın: Konunun ko- misyonumuz gündemine alınarak kamuoyu- nu rahatlatacak kapsamlı bir çalışma yapıl- masını ve sorumluların tespitini talep ederiz. Ecevit, 'sağlı sollu işbirligi' istedi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, dün 2009 Yerel Seçimi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde "sağlı- sollu" seçim işbirliği yapılmasını isteyen Ecevit, "Ülkemizin kendi seçtiklerimiz tarafından Ankara'dan yönetümesini istiyorsamz; o zaman seçimlerde sağlı sollu, işbirliginin kaçınılmaz olduğunu düşünmelisiniz. Çünkii ancak bu görüş çerçevesinde, yaklaşan seçimlerde, bir bölgede iktidardaki partiye karşı işbirliği yapan partilerin hangisinin adayı güçlüyse o adayın diğer görüşlerdeki, partiler tarafından desteklenmesi yoluyla karanlığı yırtıp aydınlığa ulaşabilirsiniz" dedi. 'Yenî yaşam biçimleri dayatma ginişimi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Hukuk Kunımu'nun 2008 Olağan Genel Kurulu, kurıım genel merkezinde gcrçekleştirildi. Genel kurula, CHP Grap Başkanvekili Hakkı Süha Okay, Ankara Barosu Başkanı Vedat Alısen Coşar ve çok sayıda davetlı katıldı. Türk Hukuk Kurunıu Başkanı Erkan Yiicel, kurum olarak, yüksek yargı organlannca yayımlanan bildiri ve basın açıklamasını desteklediklerini söyledi. Yücel, konuşmasınm ardından genel kurulda oylanarak kabul cdilen bildiriyi okudu. Bildiride "AKP iktidarmın demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkesinin içini boşaltarak, hukuk üzerinden yeni bir ulus kavramı biçimlendimıc, yeni yaşam anlayışları dayatma girişimlcri" içerisinde olduğu ifade edildi. Milletvekilleni yeminlerini hatırlasın' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tüm Yargı Mensuplan Dcrneği Genel Başkanı Salim Çorak, Yargitay Başkanlar Kurulu ve Danıştay Başkanlar Kurulu bildirilerinin, iktidar vc kimi çevreler tarafından "yargı muhtırası" gibi sunulduğunu ifadc etti. Çonık yaptığı açıklamada, AKP'ye açılan kapatma davası ile birlikte, yargıya alılak ve eleştiri sınırlarını açan saldınlar yapıldığını söyledi. Yargıtay'a destek • IZlMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - lzmir Barosu Başkanı Nevzat Erdemir, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun yayımladığı bildiriye destek verdikJerini belirterek, "Türk yargısı ve yargı bağımsızlığı, çoğunlıık partisinin tehdidi ve kıskacı altmdadır" dedi. îktidar partisi, yüksek yargıyı şekillendirememe kaygısını yaşıyor 7 yıldır kavgah... İLHAN TAŞCI ANKARA - AKP iktidara geldi- ği 2002 yılından bugünc dcğin yar- gıyla hep kavga etti. Kimi zaman Yargıtay, kimi zaman ise Danış- tay'ın kararlanna sistemli eleştiriler yönelten iktidar ile yüksek yargının kavgasının odağında türban ısrarı önemli yer tııttu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın türbana ilişkin kararlarda yargı yerine adres olarak ulemayı göstermesi, bardağı taşıran en önemli damla oldu. AKP'nin iktidara gelmesiyle bir- likte yargıyla scrt tartışmalara gir- mesi, bir anlamda başta Erdoğan ol- nıak üzere geçmişte yargılamalara konu olanların "rövanş" girişimle- ri olarak da değcrlendirildi. AKP, yargıda kadrolaşmaya hız verip taş- rayı "istediği" biçimde yapılandır- dı. Ancak yüksek yargıda bunu is- tediği oranda başaramadı. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere AKP'nin yargı ile kavgasında rest- leşmesinde öne çıkan kimi olaylar şöyle: Amaç İslaııı devleti: Eski Yargı- tay Başkanı Eraslan Özkaya'nın 2003 yılında adli yıl açılışında, "Sı- nırsız din ve vicdan özgürlüğü adına devleti devre dışı bırakmak isteyenlerin amacı Islami devlet düzenidir" sözleriyle ilk kavga or- taya çıkt. Erdoğan, Özkaya'ya "Çok çirkin ve olumsuz bir yaklaşım. Bir defa özgürlükler larklı bir noktada olan kişinin özgürlük alanına kadar, o alana giremezsi- niz. Siz bir dinin mensubuysanız, farklı bir dinin mensubunun ol- duğu alana giremezsiniz. Inancı- nızın gereği neyse, bu inanca say- gı duymak yüııetimleriıı görevidir" sözleriyle yanıt verdi. 367 'kurşunu': Anayasa Mahke- mesi, Cıımhurbaşkanlığı seçimle- rinde 367 katılınıcmın şart olduğu- na karar verdi. Erdoğan, yüksek yargının karannı "Cumhurbaşka- nının Meclis'te seçilmesinin önü bloke edilmiştir; bu, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur" sözleriy- le değerlendirdi. Bunun üzerine dö- nemin Anayasa Mahkemesi Başka- nı Tülay Tuğcu, Erdoğan'ın açık- Başbakan Yardımcısı 'na gizlifişleri vermeyen Gümrük Teftiş Kurulu Başkanı Erdener Demirağ görevden alındı Gizli bilgiyi vermedi, görevinden oldu İLHAN TAŞCI ANKARA- Teftişkurulunun kapatılmasma ve Başbakan Yar- dımcısı Hayati Yazıcı'nm yürü- tülen soruştunnalara ilişkin iste- diği gizli bilgilerin verilmesine di- renen Gümrük Teftiş Kurulu Başkanı Erdener Demirağ, AKP hükümeti döncminde ikinci kez görevden alındı. Demirağ, Dev- let Bakanı Kürşad Tüzmen'in de adının kanştığı kaçakçıhk olayı- nı ortaya çıkarmasının ardından görevden alınmış, yargı kararıy- la 11 ay önce yeniden göreve baş- lamıştı. Demirağ'ın yeniden yar- gıya başvuracağı öğrenildi. Gümrük Teftiş Kurulu Başka- nı Erdener Demirağ, Rcsmi Ga- zete'nin dünkü sayısında yayım- lanan kararname ile görevinden alındı. Demirağ geçen yıl Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile dö- nemin Gümrük Müsteşar Vckili Mchmet Şahin'in de adınm ka- nştığı akaryakıt kaçakçılığı ola- yıııı ortaya çıkarmasının ardından görevden alınmıştı. Demirağ, yargı kararıyla gcçen yıl haziran ayında yeniden göreve başla- mıştı. Şubat ayında, Gümrük Müsteşarlığı'nın teşkilat yasa- sında yapılan değişiklikle teftiş kurulunun kapatılması girişimine karşı çıkan Demirağ, bu kez de Gümrük Müsteşan Emin Za- rarsız ile karşı karşıya gelmişti. Taslağı görüşmek üzere yapılan toplantıda söz alan Erdener De- mirağ ile Zararsız arasında şu sert tarhşma yaşanmıştı: Demirağ: TaslakJa 150 yılhk kurulumuzun ortadan kaldınldı- ğını gördük. 150 yılhk kurul yok Devlet Bakanı Tüzmen'inde adının kanştığı kaçakçıhk olayını ortaya çıkaran Demirağ görevden alınmış yargı kara- rıyla görevine dönmüştü. edilmek isteniyor. Kimlerin ka- patmak istediğini öğrenelim ki ta- rihin kara sayfalanna bile geç- meyi hak ediyorlar mı? Hangi çevrelcrin tetikçiliğini yapıyorlar, deşifre edelim. Zararsız: Konuşamazsın. Demirağ: Anayasal özgürlü- ğümü kııllanıyorum. Zararsız: Susun. Demirağ: Bana tahammül et- mek zorundasınız. Işte anayasa; hukuken sakat bir tasarı hazırla- mışsmız... Bunun yanlışlannı or- taya koyuyorum. Zararsız: Susun, salondan çı- kın. Demirağ: Teftiş kurulu akar- yakıt, otomobil, nükleer eşya ka- çakçıhğını ortaya çıkardığı için bu taslağı hazırlayanlara göre kapa- tılmayı hak etti. Zararsız: Toplantı bitmiştir. Bu tartışmanm ardından Erde- ner Demirağ'a kademe ilerleme cezası verildi. Bakan Hayati Ya- zıcı'nın cezayı onaylaması üze- rine Demirağ dava açtı. Demi- rağ'ın açtığı dava halen idare mahkemesinde sürüyor. Plrenlş 'son damla' Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçen hafta da müfettiş- ler ve kontrolörlerce yürütülen binlerce soruştunııa dosyasmda- ki kişiler hakkındaki gizli bilgi- leri istemişti. Yazı ekindeki for- ma görc "lnceleme ve teftişi yapan denetim elcmanım adı, soyadı ile unvanı, işe başlama tarihi, onayın konusu ve ince- lemenin şu anki durumu/yapı- lan işlemler"in iletilmcsi talep edilnıişti. Bu bilgilerin yanı sıra olay konusuyla sınırlı kalınmayıp incelenen, soruşturulan ya da teftiş edilen "kişi" ile bu kişiye yönelik iddia edilen cylemlerin de bildirilmesinin istenmesi dikkat çekmişti. Gümrük Teftiş Kuru- lu Başkanı Demirağ, Başbakan Yardımcısı'nın isteminin hu- kuksal dayanağı bulunmadığı ge- rekçesiyle kişilere ilişkin gizli bil- gilerin verilmesi talebine dire- nerek, bilgileri bakana gönder- meme karan almıştı. Gizli bilgilerin 23 Mayıs'a ka- dar bakanlığa ulaştırılmasını is- teyen Hayati Yazıcı'nın istemi yerine getirilmezken aynı gün çıkartılan kararnameyle Güm- rük Teftiş Kurulu Başkanı De- mirağ görevden alındı. Erdener Demirağ'ın, görevden alınma iş- leminin iptali istemiyle yargıya başvuracağı öğrenildi. lamasını "Sorumsuz bir davra- nış" olarak nitelendirdi. Yargıtay'da türbanlı sanık: An- kara Anakent Belediye Başkanı Me- lih Gökçek ile belediye meclisi en- cümen üyelerinin Yargıtay'da yar- gılandığı davada, BELKO yönetici- si sanık Hatice Hasdemir, türban- lı olduğu için mahkeme salonundan çıkanldı. Başbakan Erdoğan'ın, Yar- gıtay'ın tutumuna tepkisi gecikme- di: "Kisiscl bir tavır olarak, idco- lojik bir yaklaşım olarak görüyo- rum. Hâlâ bunları ülke günde- mindcn düşürmemeye gayret eden bir zihniyet var." Uyarıyı önemsemedi: Dönemin Danıştay Başkanı Sumrıı Çörtoğlu, 10 Mayıs 2006 tarihindekı kuruluş yıldönümü töreninde, "devletin top- lumsal, siyasal ve ekonomik yapı- sınııı dini kurallara dayandırıla- mayacağını" vurguladı. Aynı gün Erdoğan, Çörtoğlu'nun uyarılannı "Benzer konuşmaları bu tür yıl- dönümlerinde her zaman dinli- yoruz. Bugün de bir yenisini din- ledik, birbirinden farklı şeyler değil" sözleriyle önemsemediğini aktardı. Türban karannı kınadı: Danış- tay 2. Dairesi, öğretmen Aytaç Kı- lınç'ın okul içindc türban takarak gö- rev yapamayacağına hükmetti. Baş- bakan Erdoğan, karan, "Bu karan hukuk içerisinde tanımlayamıyo- rııın. Kalkıp da vatandaşımızın din ve vicdan özgürlüğünü kinı- senin kısıtlama hakkı yoktur. Ben özgürlüklerin egcmcn olduğu bir ülkenin Başbakanı olarak bu ka- ran kınıyorum. Bu ülkenin Baş- bakanı, bir cvladı olarak, bu yo- rumu yapmak zorundayım. Bun- lar evin içine de karışacaklar." Danıştay'a saldırı: Başbakan Er- doğan ve hükümet üyelerinin, tür- banlı öğretmen hakkındaki karan ne- deniyle yerden yere vurduğu Da- nıştay 2. Dairesi'nin üyeleri 17 Ma- yıs 2006'da silahlı saldırıya uğradı. Şaldırıda yargıç Mustafa Yücel Özbilgin yaşamını yitirdi. Tetikçi Alparslan Arslan saldınyı türban karan nedeniyle yaptığını söyledi. Erdoğan, Özbilgin'in ccnaze törenine katılamadı. Yargı bağımsız değil: AKP Adı- yaman Milletvekili Hüsrev Kutlu, partisinin dokunulniazlıkları kal- dırma sözünü tutamamasına gerek- çe olarak "yargıya güvenmemele- rini" gösterdi. AtHM'yle de kavga ettiler: Ley- la Şahin adlı öğrencinin tüıbanla tıp fakültesine alınmamasmı ycrinde gören Avrupa İnsan Hakları Mah- kemesi de AKP'den nasibini aldı. Erdoğan, AİHM'nin kararına, "Mahkemenin bu konuda söz söy- leme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı din ulemasınındır" sözleriyle tepki gösterdi. YARSAV'a saldırı: Adalet Ba- kanı Mehmet Ali Şahin, hâkim ve savcılann üye olduğu Yargıçlar ve SavcılarBirliği'nin(YARSAV) da- va açıp, istediği yöndc karar çıka- rabildiğini öne sürdü. YARSAV ise açtıklan davalara bakan yargıçlann üyesi olnıadığını, Şahin'in sözleri- ni geri almaması durumunda dava açacağını duyurdu. Erdogan'a kayıp mektubu • lstanbul Haber Servisi - insan Hakları Demeği lstanbul Şubesi üyeleri, Galatasa- ray'da düzcnledikleri basın açıklamasında "Gözaltında kaybolanlara" dikkat çekerek Başbakan Rccep Tayyip Erdogan'a "Kay- bedenler hakkmda nc yaptığınız" diye soran^- mektuplar postaladılar. iHD'lilcr adına açıklama yapan Ümit Efe, Erdogan'a sesle-,- -,• nerek "Tutanaklara geçen, İHD raporlannda yer alan kayıplar hakkında ne yaptınız? Ola- yın aydınlatılması, sorumlulann yargılan- ması konusunda ne yaptmız" diye sordu. , ( Sarıgül ve Çelik okul açtı • lstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Baka- nı Hüseyin Çelik ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli'de Gülbağ Selim Sırn , Tarcan Ilköğretim Okulu'nun açılışını yaptı. Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak, topluma karanısar- lık pompalayarak adeta bir nükleer reaktör gi- bi korku saçmakla olmaz. Tüıkiye'de Atatürk- çüler var, Atatürkçü geçinenler ve bir de Ata-,. . türk'ten geçineıüer var. En kötüsü de onJardır , / maalcsef" dedi. Sarıgül dc konuşmasında "Biz başkaları gibi Mustafa Kemal'in mirası üzerindc yan gelip yatmıyoruz" dedi. İTO ödülleri dagıtıldı : : I lstanbul Haber Servisi - îstanbul Tabip Odası tarafından, 23 Mayıs 1980 yılında "demokrasi düşmanlan" tarafından katledi- len Türk Tabipleri Birliği üyesi Sevinç Öz- güner amsma verilen "Banş ve Demokrasi Odülü" sahiplerini buldu. DİSK'e bağlı Limter-lş Sendikası, Tersane Işçileri Birliği Demeği (TİB-DER) ve Banş Anncleri, ver- dikleri banş ve demokrasi mücadelesi nede- niyle ödülc değer göriildüler. Hâlâ salgını kabul etmiyor • Yurt Haberleri Servisi - Aksaray'da 10 gündür süren 'norovirüs' salgınıyla ilgili te- davi edilen lıasta sayısı 11 bini buldu. Hasta- • lığın ilk ortaya çıktığı günlerde başkanlık ma- kamındaki tuvaletin lavabosundan doldurdu- ğu şebckc suyunu içerek gündeme gclen Ak- ' saray Belediye Başkan Yardımcısı Sadi Öz- dil, hastaneye kaldınldığı iddialannı yalanla- •. dı. Özdil, "Denıir gibiyim. Hâlâ musluktan ''" şebekc suyu içiyonım. Hastalandı haberleri ! yapanları mahkemeye vereceğim" dedi. Veysel Şahin tutuklandı • MALATYA (AA) - Malatya Kerkük Kardeş-,' lik Denıcği Başkanı Veysel Şahin tutuklandı.;. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ah- nan bilgiye göre, Veysel Şahin, 11 .landaıma Konıutanlığı'na bağlı ekiplerce evinde gözal- tına alındı. Veysel Şahin, çıkanldığı adli mer- cilerce tutuklandı. Veysel Şahin ile birlikte 3 el bombası ve 7 dinamit lokunıu ele geçirildi- ği, mahkemenin olayın aynntısına ilişkin giz- lilik karan aldığı öğrenildi. 1 kişiye 1.7 milyon YTL • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu hafta- ki çekilişinde kazanan numaralar "6, 19, 27, 29, 32 ve 39" olarak belirlendi. Çekilişte, 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 730 bin 876 YTL 40 . YKr ikramiye kazandı. 5 bilenler ] 850 YTL i 35'er YKr, 4 bilenler 19'ar YTL, 3 bilenler de 3 YTL 40'ar YKr ikramiye kazandı. VALI PAŞA Kâzım DiPik Bandırma Vapuru'ndan Halkın Kalbine ÖZGİJN BELGE VE FOTOĞRAFLARLA İLK KEZ Torunu Kâzım Doğan Dirik'in kaleminden "Siz benim çok iyi tanıdığım, sevgtli arkadaşımsınız. Ben 9. Ordu Müfettişliği'ne tııyin edildim. Siz de Kıımıay Başkarum oldunuz. lteraberce Samsun'a gideceğiz, merkez orası..." Tüm kitapçılar ve mağazalarında U\I Gürer Yayınları Tel: +90 212 224 16 33-35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog