Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYF HABERLER Patlamada 1 çocuk öldü • MARDİN (AA) - Mardin'in Kabala beldesi yakınlarında meydana gelen patlamada, 1 çocuk öldü. Kabala beldesi yakmlanndaki Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ek hizmet binasına 200 metre mesafedc meydana gelen patlamada, hayvanlarını otlatmakta olan Ekrem Çakar (12) adlı çocuğun öldüğü bildirildi. Patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi. Ege'de taciz • ANKARA (AA) - Genelkurmay BaşkanlığVnın internet sitesinde yer alan "Ege/Akdeniz Eğitim ve Tatbikat Uçuşlanna Yunanistan'ın Müdahalesi" başhkli duyuruya göre, önceki gün Türk Hava Kuvvetleri Komutanhğı'nm Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında Ege Eğitim uçuşu icra eden F-16uçaklanna, Yunanistan'ın N. Ankhialos ve Skiros meydanlarından kalkan F-16veM-2000 uçaklan tarafından Ahikerya Adasının kuzeybatısında ve güneyinde 2 kez önleme yapıldı. Geiinliklî eylem • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Sağhk-Sen, sözleşmeli sağhk personeline eş durumımdan tayin ve becayiş hakkı verilmesi istemiyle Ankara'da eylem yaptı. Eyleme 20 iîden otobüsîcric gelen sözleşmeli çalışanlar, Abdi tpekçi Parkı'nda toplandı. Çalışanlar, "Tayin Hakkım Yok Diye Eşim Benden Ayrıldı", "Becayiş Hakkı lstiyoruz", "Döner Scmıaye Eşitsizliği Giderilsin", "Aynı tşe 5 Ayrı Statü Iş Banşını Bozdu" yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı. Baykal, İktidar partisinin kendisini kurtarmak için Avrupa'dan yardım istediğini söyledi 'Yargı baskı altında' Baykal, Kadıköy'de yaptırılan kültür merkezinin temelini attı. (NİHAN tNAL) İstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkan Deniz Baykal, hükümetin yar- gı organlanyla kavgalı olduğuna dikkat çekerek "Yargıyı etkisiz kılınaya, bas- kı altına almaya, sindirmeye çalışı- yorlar" dedi. CHP lideri Baykal, Kadıköy Beledi- ycsi tarafiııdan Kozyatağı'nda yaptınlan Belediye Meclis Binası ve Kozyatağı Kültür Mcrkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kadıköy'de uzun yıl- lardır çağdaş bir belediyecilik anlayışı- nm sürdüğünü söyledi. Kadıköy'de "iş- lerin iyi gittiğini, aynı şeyi Türkiye için söylemenin nıüınküıı olmadığını" bc- lirten Baykal, ekonomidc özellikle dış borcun büyük oranda arttığını anlattı. Bugüne kadarlıiç kimscnin anayasarun temel ilkeleriyle bu dönemdeki kadar kavga etmediğine dikkat çeken Baykal "O temel ilkelerden birisi laiklik ilkesi. Laiklik ilkcsiyle kavgaları var. Bun- lar bunu değiştireceklcr ama karşı- larında kim var? Yargı. Yargıyı hal- ledeceklcr" diye konuştu. 'Demokraside ram olunmaz' Baykal, iktidann yargının kumanda merkezi olan Hâkim ve Savcılar Yük- sek Kurulu'na atamalan yapmak iste- diğini belirtcrck " Amaçları, yargıyı si- yasi denetinıin altına alnıak. Bu, Tür- kiye'yi çığırından çıkanr" dedi. Sabah ve atv'nin satış süıecine de değincn Bay- kal, iktidann kendi medyasını da ya- rattığını belirtti. Baykal "Türkiye'de birileri 'Ben oyu aldım, herkes bana ram olacak' diyor. Demokraside, ram ol- mak (boyun eğmek) diye bir şey yok- tur. Demokraside hukuk vardır, he- sap verme vardır" şeklinde konuştu. AKP'yi "Avrupa'daki siyasetçiler- den yardım isteyip onların desteğiy- le Türk yargısını baskı altına almaya çalışıyorlar" diye suçlayan Baykal "Sen neyi kurtarmaya çalışıyorsun? 'Kendini kurtaracağuTi' diye koca Tür- kiye'nin yargısını en ağır baskılara maruz bırakmayı içine siııdiriyor- sun" diye konuştu. Öte yandan Ankara Serbest Muhase- beci Mali Müşavirler Odası'nın 19. Ola- ğan Gencl Kurulu'na katılan CHP Ge- nel Saymanı Mustafa Özyürek, hükü- metin 'egemenlik kayıtsız şartsız AKP'nindir' anlayışında olduğunu be- lirtti. Özyürek, Cumhurbaşkanı Ab- dullah Gül'e yapılan çağnya da deği- nerek Gül'ün uzlaşmayla değil dayat- mayla seçildiği ve kcndisinin de kapat- ma davasının bir tarafı olduğu için böyle bir toplantıyı yapacak kurumun Türkiye'de olmadığını söyledi. DSP LİDERİ ZEKI SEZER 'Kutuplaşmadan medetumuyorlar* ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Türkiye'yi yönetenlerin Türkiye'yi kutuplaştınnaktan medet umduğu- nu vurgulayarak "tnsanlaı ımızı Alevi-Sünni, Kürt-Türk, inanan-inanmayan diye bölmc- ye ayırmaya çalışmak büyük aymazlık, bü- yük haksızhk" dedi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfi'nın Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Genel kurula katılan DSP lideri Sezer, burada yaptığı ko- nuşmada, çağdaş bir Türkiye istendiğinin hay- kınlması gerektiğini söyleyerek "Solıııı ken- disine çekidüzen vermesi yönündeki eleşti- rilerin lıaklı olduğunu" kaydetti. Sezer, "Ama sola da omuz vernıek gerekiyor. Solu sade- ce eleştirmenin, 'Bu soldan bir şey olmaz' di- yerek kendi kendimizi yaralamanın da 1 rarı olmadığına inanıyorum" dedi. 'Zor ve sıkıntıh bir süre^yaşan Başbakan Erdoğan törende sık sık gözlerini sildi ve güneş gözlüğünü konuşması sırasında çıkarmadı. Erdoğan Gülhane Parkı 'ndaki müze açılışına katıldı e müze faldri9 Sezer, DSP olarak gönüllerini de kucaklannı da çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyetten ya- na olanlara açtıklannı ifade etti. Türkiye'nin "zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini" dile getiren Sezer, laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş Cumhuriyetin geleceğine dönük büyük tehditler olduğu vurgusunu yaptı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Baş- kanı Ercan Geçmez ise Türkiye'de insan hak- lannı savunmanın ve Alevi olmanın çok zor ol- duğunu ifade ederek "15 milyon Alevi yurrta- şın inançları, yaşadığı ülkede yok sayıhyor. Hâlâ Alevi köylerine cami yapılıyor" dedi. bakan Rccep Tayyip Erdoğan, Avrupa'yı bilimsel gelişmenin mcrkezine alan hâkim anlayışın, tarihi eksik bırakan ve zihinleri ya- nıltan bir anlayış olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, Gülhane Parkı'nda Has Ahırlar Binasf nda açılan İstanbul lslam Biliın ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin açı- lışına katıldı. Gözlerindeki rahat- sızlık İKÜfem^e geçen hafta 2 gün istirahate çekilen Erdoğan, tö- rende sık sık gözlerini sildi ve gü- ncş gözlüklerini konuşması sıra- 1 . sında da çıkarmadı. Türkiye'nin müzeler fakiri bir ülke olduğunu, tarih, kültür kenti Istanbul'un fa- kirliğinin ise aynca üzüntü verdi- ğini ifade eden Erdoğan, kendi dö- nemlerinde müze açılışı konu- sunda önemli adımların atıldığını söyledi. istanbul'a çok değerli bir eser kazandınnak için bir araya gelin- diğini söylcyen Erdoğan, lslam Bi- lim ve Teknoloji Tarihi Müze- si'nin, medeniyetler tarihi yazı- mında düşülen temel bir yanılgı- yı düzeltme imkânı veriyor olması açısından da Smamlı olduğunu kaydetti. lslam düşünürlerinin 8. yüzyıldan itibaren biliın ve dü- şünceye kaynakhk edecek çok başanlı çalışmalara imza attıkla- nnı, bu eserlerin, 12. ve 16. yüz- yıllar arasmda, Arapçadan Latin- ceye çevrildiğinin bilindiğini be- lirtti. Ancak Batılı bilim insanla- nnın bu eserlerden yararlandıkla- nnda, kaynak belirtmede özenli davranmadıklannı söyleyen Er- doğan, "Bııgüıı hâlâ inkâr et- meye devam edîyorlar. o ayrı mesele..." dedi. ütV YOLLAR BAŞKA BAHAR KALMASIN! HYUNDAI'NİN MAYIS FIRSATLARI ÇOK TUTULACAK. HYIJIİDBI „• â ""' TÜM HYUNDAI MODELLERİNDE MAYIS AYINA ÖZEL SHELL HEDİYE KART İUE .000 YTL'YE VARAN YAKIT c Müşteri Danışma Merkezi: (0216) 571 63 01 Kampanya 06-31 Mayıs 2008 tarihleri arasmda geçerlidir. 'Yakıt hediye kartı son kullanım tarihi 31.12.2008'dir. AOANA Ertuönıl Pluı Tel: (0322) 429 26 26 PBX Ertufrul ShOMRMm/Yönftir Tel: 103221346 70 00 ADIVAMAN Yaıer Tcl: (04181216 01 64 AfYONKARAHİSAR Alyon Plue Tel: (0272) 214 20 88 AĞKI Balkı Showtoom Tel: (0472) 716 07 87 AKSARAY ÇıfilıyHi lcl 103821216 00 40 PBX ANKARA Ahbak Ptıu/HHhdv Tel: 10312) 338 24 24 KuıuçıyKİı Piuı/Ottjm T«l: 103121385 00 151'İ1X Ntorofihı Piua/Balgll Iri (031212868868Nuirojkı HttMlttüpkkToluTtl: 1031212»30 50 ANTALVACmgıriM Plıu M (024i) 340 17 17 Cıhan Pl.:./AI«ifi 1.1: (0242151527 29 PBÜCihın H«ılM«ı«vı« I.!. 10242174332 21AVDIN llknn PluıTel: 10256) 247 0929IALJKESİREtaılanPluı Itl 102661221 8»90 Eı.ıl.nSlıowrı»m/0ın4nn. lc-l 10266) 114 67 24UyiunUf Pluı/Edıtm» Tnl: 102661373 2020 BATMAN Glnıydın Tel: I048SI215 68 4» BUMA S«tc«m Plul/NIUh< lul 102241441 76151'OX Şıııtûtt Pluı/Nilül.r Tel: I0I241413 7100 Şantilrt Pl.ı./O.m.ng.ıi Irl 10224121118 00 ÇANAKKALE Sönmetler P l u . lel: 10»)) 2Iİ.100 53 ÇORUM Tuıculır T.-l 10364) 225 40 00 DENİ21İ Turtnıaı Pl>» lol {025812517133 P8X DİVABBAKIR Ç»vu|ojlu Pl«» T»l: 10412) 318 24 86 DUICE Öımlet Pluı Tel: 10380) 549 79 14 EDİBNt Alouılıı Plı:« Tel: (0284) 226 11 B8ELA7JĞ AhmUf Pluı Tel: (0424) /Hl 302(i ERZİNCANHıyıt Tıl: IO44612230710 ER2URUM Kuzey Pluı Tol: (0442) 242 3131 ESKİŞEHİR Olotır Plızı Tcl: 10222132366 33 PBX GAZİANTEP Aymlıp P I K I lcl 10342) 323 66 66 PBXHATAY AnlınûğhıPluı Tol: 10326)285 6363 Aralınofllu/lıkendeıımTel:(032614561300lâOfflEtaAuSftn^ıuom Tol (0476)227 26 1BtSTANBUL AlPlul/SımMMlın Tel: 1021613112018 Aıgâmlüı(«fnuı/AwlırİBl: (0212) 5911111 PBX Aiflûmfculn PUu/Beyttdimı Tel: 10712) B52 48 80 rex BıyfSMn PI«ıfYenttwMı Tel: (021214511!)00l'!l\ Bikjm Plı;ı/Mim»nin»n Tcl 10212)863 10 00 Coılıun PU»/Ç*lwnrt«y Tol. (0216) 643 43 43 EkoiPluı/TopkapıTıtl: (02121567 11 67 PBXEImııPlue/0lui1«ydınıTe!: (02121222 58 58 PBXEriıPluı/Bıyrım(Mfi Tel: 10212) 616 44 00 PBX Gû< T*n Showtw.m/Gw1et» Tel: (02161317 70 10 Hunko Pl«ı/P«ıdik Tel (0216) 379 76 00 PBX lıtıniıul ATM/Gûngoren Irl (0212) 637 32 32 Kırılır Pttu/Dreool Tel (0215) 459 05 00 KereİH Shomoom/GÛİMıyu-MlHepeTel: (0216) 442 97 00 Kıynak Pl»:n/Ç»mlıca lot: (0216) 52126 40 MMİak Plıu/Mıyık Tel: (0712) 276 3B 60 PIİX MnUk SlıowfO9m/Çöbınçtv»e Tel: 107121639 39 39 Meıttf PİMl/StUköy Tel: (0212) 624 67 30 Tune Plııı/Mıllep. U:\ 102161441 72 47 Uçıt Plııı/AUuniinU Tel: (0216) 422 30 40 UÇM Shotvroom/Atıtehlr Tel: 10216) 573 59 09 PBX IZMİHÇlkırlır Pluı/Guwmlı Tel (0232128214 14 Yükıeliı Pluı/BlynMl Tel: 10232) 498 88 00 PBX KAHRAMANMARAŞ Aydı Plııı Tel (0344) 2341414 P6X KAYSERİ Gûlpınıt Pllıı lel: (0352) 326 48 48 Kıyufj Inoto Tol: (0352) 32! 2929 KJtKLAREÜ Vılçınlır Pli2i7LüMıwpu Tcl:(0288) 426 47 G3KHtfCHİPtç*dlıyenShomoomTel: (03B61214 1414 ROCAEÜ Ted»n PUzı/bmit Tel: (02021335 56 00Gfr-TanPleta/GefaıeTcl 102621643 62 50P8X KONYAItent P1«:«/Kı»t*l«y Tol: (0332)23767 00Ötitur Plız»/N»lçıcı Tcl: 10332) 7366666KÜTAHYAErofei PlızıTel: 10274127176 10MALATVA Arnı^ın PleuTel: 10422) 33644 64 MARDİN b a Tutmınef Plan Tel: 104)21312 09 09 MERSİN O.t>> Pluı Tel: 103241359 75 00 D«Y1 Stamoom/Anımu. M10324) 814 66 66 Bery. Shomoomnınuı 1 cl 10324) 614 57 57 MUĞLA B ı k n l ı ı MNB Pluı/FMNvatol: 1025216111111 Öler S)»>moom(M«kıı Tol: 102521212 38 53 (he. Plıtl/Bodram Tıl: (02521316 94 05 Ö w Ptuı/Mlu Tol: 102521513 44 44 OROU K l y . t a Pluı Tel: 10452) 234 97 60 Rİ2E M ı l ı l n Pluı Tıl: 10464) 223 66 44 SAKARYA Ferhıl Plızı/Adıoııın Tel: 102641276 91 11 SAMSUN K n n t P l m Tol: 10362) 266 58 88 SİİRT Bilim Tel: 10484) 224 77 44 SİVA9 Inoto Plızı Tol 10346) 226 20 00TIKİROAO Aln.ıt Plu>/Çoılu Tol: 10282) 685 44 40 Gınjln Pluı Tel: (02621293 35 55 TOKAT S.ilf Pluı Tel: 103561213 00 99 TRAKON Çıkııln Pluı Tel: 104621341 20 40 UŞAK ÇHtçiojkj Pluı Tol: 10276123133 70 VAN Ahnn Piın Tıl: 104321217 94 94 YALOVA Om«lu PUzı Tol: 1022613S173 06 PSX ZONOUIDAK Ecı Plul/Çıycumı Tıl: (03721615 82 87 Simg. Pluı/Kırıdenll Eıagli Tol: 103721322 90 70 KKTC Auk Plızı Tel: 103921225 20 89 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kevin'in Öyküsü, ı Acının Şairi... 9O'lı yıllara gidip Afrikalı o küçük kız çocuğunu anımsayın... Gözlerinizi yumun!.. Açlıktan ölmek üzere olan kız çocuğu. Çocuğun te- pesinde dönen akbaba... Akbaba, Afrikalı kız çocuğunun ölmesini bekliyor... O fotoğrafı Kevin Carter çekmiş ve Pulitzer ödü- lünü almıştı... Carter'in çektiği o fotoğraf insanlık tarihi için çok önemliydi. Çünkü Afrika'daki yoksulluğu, acıy|ı, ölümü, açlığı simgeliyordu. Kevin Carter, salt fotoğrafını çekmişti o anın. Ayti- ca çok eleştirilmişti: Neden o kız çocuğunu kurtarmadın?" Carter'in yanıtı ise şuydu: "Yardım ekibinden değildim; fotoğrafçıydım!" > Ve intihar etmişti Carter... ı Cuma Boynukara, tiyatromuzun çalışkan yazar- larından biri... .1 Boynukara'nın "YoksurTu (Mitos Boyut Yayınla- rı), Semih Çelenk'in belirttiği gibi çarpıcı bir fotoğraf karesi olarak sahneye yansıyor... Dört kişilik tek perdelik oyun, 1994 yılında Sudan'ın Ayod kenti yakınlarında çektiği fotoğrafla ünlenen Ke- vin'in yaşamöyküsünü anlatıyor... Afrika'nın acı dramı... Yoksulluk ve açlık!.. Yaşam ve ölüm!.. "Yoksun", beni oldukça hüzünlendirdi... Yaşamın iklimine doğru bir yolculuğa çıktım. Öte- kilerin dünyasına gittim. Yeniden yeşeren kupkuru dikenleri, ağıt yakma- ları, hıçkırıkları, çığlıkları fark ettim. Resmi yalanlarla dolu suç ortaklıklarını, cuntala- rı, sahtekârlıklan, demokrasi ve özgürlük masalla- n anlatan siyasetçileri anımsadım. ••• ' Sonra Kevin'in öyküsü geldi aklıma... Semih Çelenk şöyle yazmıştı: "Kevin Carter'in öyküsü biryanıyla belgesel bir oyun tadı veriyor, öte yandan ise yazarın serbest çağ- rışımlarının, varsayımlarımn izini sürüyorsunuz oyunda. Kevin ağır bir depresyonun yükünü alkol ile ha- fifletmeye çalışıyor ve sürekli içiyor. Bu ağır depresyon içinde Tann inancını ve dünyanın düzenini sorguluyor. Kevin Carter bilindiği gibi, o çokça yayımlanan ve belleklere kazınan o meşhur fotoğrafı çeken sanatçı... Hani 0, Sudan'da gıda merkezine ulaşmaya çalışan birderi birkemik kalmış küçük kızı, onun ölümünü bek- leyen akbaba ile aynı kare içinde gösteren fotoğrafçı. 1994 yılında çektiği bu fotoğrafile Pulitzer ödülü kâ- zanan Carter, bir yandan fotoğrafla dünya çapın- da bir üne kavuşur öte yandan da burada gösterdi- ği tavıryüzünden şiddetli bir biçimde eleştirilir. Fotoğrafı çekmek mi, yoksa orada o kızı kurtar- mak mı öncelikli olmalıdır. Bu sorular, Kevin Carter".in peşini bırakmaz. Aldığı ödülün onu avııtması birya- na, bir fotoğrafçı, birsanatçı olarak gösterdiği davran)ş şiddetli eleştirilere uğrar. Işte Cuma Boynukara, gözümüzün önünde geli- şen ve hepimizin medyadan tanık olduğu bu olayı bjr insanlık dramı, insani bir kırılma noktası olarak mef- cek altına yatınyorve gerek Kevin'i gerekse Kevin'in çevresindeki insanlan sorguluyor. Kevin'in intihan, bir insan olarak çevresinin kendisine yüklediği bu yükü tş- şıyamamasındandır." Cuma Boynukara, insanlığı, yaşamı, acıyı anlatıyor... • • • Şair Attila Aşut'a gelince... Attila Aşut "Acının Şiiri"ni yazıyor "Acının Külrengi" (Serander Yayınları) kitabında... "Acının Külrengi" emekten, emekçiden, ezilenden olan hepimizin rengi değil midir? Aşut "Acının Bir Ucunda" hepimize sesleniyor: "Süzgün birceylan bakışınl Tedirgin ormanda hüz- nünl Avcılar acımasızl Avcılar kıyıcısı ömrümüzün.' Kaç kez tuz bastım yarayal Kaç kez dağladım aa- yıl Ihanetin çatal dillisini gördüml Inancın su katılmâ- mısını. Ince bir sızı büyür/ Sesim boğulur ormanda/ Rüz- gâryabanıl eser/ Kalakalırım yollarda. Kafeste kuş gibiyim/ Yaralı, bungun ve tutsak/ Sa- kıncalı bir iştir şimdil Sevgi sözcükleriyle konuşmak. Yaşamı paylaşıyorum seninle/ Ister zindanda istşr sürgünde/ Sevdadır emziren direncimi/ Adın güneş- li bir türkü dilimde. Sorabilsem aklımdan geçenleri/ lımak nereye, kuş- larnereye/ Tut bir ucundan acının/ Ekle yüreğiniyü- reğime." Attila Aşut ve Cuma Boynukara... Ikisi de acının, hüznün, emeğin, emekçinin sesi ve soluğu... ••• Bugün pazar... . Denize yakın bir yerde, Odisseus Elitis'i okuyorum. Güneşin kucağına esrik kuşlarını serpiyorum. Serin, alevli yaprakların mendilini sallayarak... hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 HİKMET ÇETİNKAYA FETHULLAHÇI GLADYO IUM KITAPCIlARDfl Fethullahtılar her yerde örgütleniyorlar. internette kurmoy olbayların, yarbayların, binbaşılann, astsubayların, askeri-sivil mcmurların, askeri okul öğredcilerinin "soyağoam" çıkaran adres belli. 0 odreste oturanlar kurmay subaylara, aslsubaylara, askeri-sivil memurlara, ' askeri okul öğrencilerine "TSK'ye sızmış vatan hainleri" diyebiliyor... Bu kitap; örgütlenmenin bugün geldiğı noktayı, yani 'Fethullahçı Gladyo'yu anlatıyor. 0.212 512 1172 GUNIZİ YAYINCILIK gunıziyayincılik^gmail.corr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog