Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 2008 PAZAR 18 JİV U l_j J. LJ J x kultur@cumhuriyet.com.tr 61. Cannes Film Festivali 'nde ödüllerin sahipleri bu gece açıklanıyor Ceylan engüçlü adaylardanVECPİ SAYAR CANNES - 61. Cannes Film Festivali so- nuçlannın açıklanmasına saatler kala, dünyanm gözü kulağı Cannes'da... Ödüller üzerine spe- külasyonlar, sabahlara kadar süren partiler ve ha- raretli alım-satım işleri ile faıklı dünyalann bu- luştuğu bu kentte, popüler kültürün 'ikon'la- rından kimi arasanız bulmanız mümkün. Yal- nızca sinemanın büyük 'yıldız'larını değil, başka alanların şöhretlerini de... Madonna'dan Maradona'ya, Kenan Doğulu'dan Mike Tyson'a kimi ararsanız... Madonna, Sharon Stone'la birlikte 'yardım' işleri için Can- nes'da. Yapımcıhğını üstlcndiği, Malavvi'deki AIDS'li çocuklar hakkındaki "I am Because We Are" adlı filmin gösterimi vc AIDS yara- nna gala yemeği; Mike Tyson ve Maradona ise kendileri üstüne yapılan belgeseller nedeniyle Cannes'dalar. Emir Kusturica dostumuzun Ma- radona belgeselinin düş kırıklığı yarattığını söylemeliyiz. Belgeselde, Maradona'dan çok kendisine yer veren Kusturica'nın bu fazlaca 'ld- şisel' yaklaşımına sempatiyle bakmayan eleş- tinnenler, son yanşma fılmi Wim VVenders'm "Palermo Atışı"nı (Palermo Shooting) kah- kahalarla karşıladılar. Gerçekten de bir za- manlann usta sinemacısı adına yüz kızartıcı bir fılındi. Yanşmada iki filmle ("Divo" ve "Garrone") temsil edilen Italyan sinemasının da -Alman si- neması kadar olnıasa da- yetersiz kaldığı, Ma- car sinemasının, ele aldığı cesur konuyu (ensest ilişki) özgün bir dille aktaran "Delta" ile yeni bir çıkış yakaladığı, Belçikalı Dardennc kar- deşlerin "Lorna'nın Sessizliği" ile eski filmlerini Fransız yapımı Laurent Cantet'nin yönettiği 'SınıP adlı fîlm, 61. Cannes Film Fes- tivali'nin yanşma bölümündeki filmlerden biri. arattığı, anıa gene de belli bir düzeyi rutturdu- gu 61. Festival'de Fransız sineması üç filmle temsil edilirken, Arnaud Desplechin'in "Bir Nocl Masah" ve Laurent Cantet'nin "Du- varlar Arasında/Sınıf' adlı filmleri ile en iyi- ler listesine gimieyi başardı. 'Üç Maymun' şanslı Türkiye sinemasının, Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun"u ile Cannes'da bir kez daha başanyı yakalaması güçlü bir olasılık olarak görünüyor. Bu başan bir 'Altın Palmiye' ola- rak mı tecelli eder, yoksa bir 'Jüri Büyük Ödülü' ("Uzak'Ma kazandığı ödül) mü, yok- sa En lyi Yönetmen Ödülü mü, tahmin etmek oldukça zor. Çünkü bu yıl, bir 'başyapıt'tan söz etmek zor, ama çok iyi denebilecek 4-5 film var. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz "Üç May- mun". Filmin Nuri Bilge Ceylan'a yeni bir ödül getirmesi, eleştirmenleri hiç şaşırtmaz, hat- ta birçoğunu mutlu eder. 'Screen Interna- tional'ın yıldız tablosunda en başta görünen "Üç Maymun", Fransız sağ basını tarafindan oldukça ağır eleştirildi. Bu salvoya Liberati- on'un da katılması şaşırtıcıydı. Ama sol ce- nahın başka yazarlan, başta 'Nouvel Obser- vateur' ve ünlü sinema dergisi "PositiP, Ceylan'ın filmine sahip çıktılar. Kişisel tahminimi sorarsamz, N. B. Ceylan sinemasımn en olgun ürünü olan "Üç May- mun" Altın Palmiye'yi hak ediyor. Olağanüstü görüntüleri, sağlam dramatik yapısı ve oyun- culannm başansı ile... Özellikle, Yavuz Bin- göl ve genç oyuncu Ahmet Rıfat Sungar'ın adlan, En lyi Oyuncu ödülü adaylan arasın- da geçiyor. Omeğin, Italyan basını Yavuz Bin- göl'ü En lyi Oyuncu ödülüne en yakın duran aktörlerden biri olarak selamlıyor. "Üç May- mun", şimdiden dünyanın pek çok bölgesine -Amerika'dan Vietnam'a, Italya'dan Hindis- tan'a yaklaşık 25 ülkeye- satılmış durumda. Bir ödül, Ceylan'ın dünya sinemasının önemli 'au- teuf'leri arasmdaki yerini sağlamlaştırmaktan öte, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren Tür- kiye sinemasına ivme kazandıracaktır hiç kuşkusuz. Festivalin resmi programında yer alan filmlerin yaklaşık yanşı, sıradan filmlerdi. Günümüz Türkiye sinemasından birfilnıinda- ha bu listede kolaylıkla yer alabileceğini dü- şündürtüyordu insana. Ama elbette bu işler ko- lay olmuyor; bu hakkı kolay kolay vermiyor- lar her ülkeye. Bu yıl birden fazlafilmletem- sil edilen yalnızca dört ülke (ABD: 4, Fran- sa: 3, ttalya: 2, Arjantin: 2) olduğunu; Ro- manya'dan Ingiltere'ye, Iskandinav ülkele- rinden lran'a, Polonya'dan Japonya'ya nice ül- kenin bu yıl yanşmada filminin yer alamadı- ğını hatırlatmakta yarar var. Eleştirmenlerin bir bölümünün dudak büktüğü, Atom Egoyan'm Tapınması'nı kendi adıma çok beğendim Kiiltürlerarası iletişAvrupa Birliği'nce 'Kül- türlerarası İletişim Yılı' ilan edilen 2008'e yakışan üç filmin daha, Cannes'dan ödülsüz dön- meyeceğini tahmin ediyorum. Bunlardan biri, lsrailli yönet- men Ari Folman'ın "Beşir'le Vals"i. Ülkesine yönelttiği eleştiriler kadar, anlatımındaki özgünlük ve plasrik olgunluk- la (canlandırma ile belgeselin mutlu evüliğinden söz ediyo- ruz) bir 'Jüri Büyük Ödülü' ya da Jüri Ödülü'ne yakın du- ruyor. Eleştirmenlerin bir bölümü- nün dudak büktüğü, Emıeni asıllı Kanadalı yönetmen Atom Egoyan'm "Tapınma"sını (Adoration) kendi adıma çok beğendim, farklı zaman kesit- lerini iç içe sunan, insanlann birbirini anlamasını engelleycn önyargılan sor- gulayan, geçmişle hesaplaşmadan ge- leceğin kurulamayacağmı söyleyen Egoyan, eski formuna kavuşmuş gö- züküyor. Benim, En lyi Senaryo da- lındaki adayım... Fransız sinemasına kazandırdığı top- lumsal içerikli filmleriyle tanıdığınıız Lauren Cantet'nin "Duvarlar Ara- sıııda"sı (ya da öteki adıyla "SınıF'), göçmen çocuklann ağırlıkta olduğu bir im... Che ile 4,5 saat Atom Egoyan'm 'Tapınnıa'sı insanla- nn birbirini anlamasını engelleyen ön- yargılan sorguluyor. okula yöneltmiş kamerasını bu kcz. Bir belgesel tadmda, ama oyuncularla çe- kilmiş bir film bu. Fransız gençliğinin güncel sonınlannı bu denli içten, bu denli yaratıcı biçimde aktaran kaç film vardır? Cantet'nin sinemasının festi- valden ödülsüz dönmeyeceğine inanı- yorum. Benim gönlüm bir Jüri Büyük Ödülü'nden ya da En lyi Yönetmen Ödülü'ndeiı yana (bana kalsa, İsıail fîlmine bir Jüri Ödülü ya da Teknik Başan Ödülü yeterli)... Bu yıl festivalin yanşma bölümün- deki 4filminyanı sıra yanşma dışı bö- lümde 6 filmle yer alan, Steven Spi- elberg'den Clint Eastwood'a, Nata- lie Portman'dan Angelina Jolie'ye tüm ağır toplan ile Cannes'a çıkarma yapan Amerikan sinemasının en büyük kozu Steven Soderbergh'in "Che"si idi hiç kuşkusuz. 4.5 saat boyunca sı- kılmadan izlediğimiz film, Easrvvo- od'un iyi yapılmış, ama hiçbir sine- masal yenilik ve derinlik içermcyen "Changelink" (Değiştirme) adlı fil- mine oranla daha başanlıydı. Ama ge- ne de Che'nin bilinen yaşamöyküsü- nü anlatmaktan öteye vararruyordu. Steven Soderbergh, hcr zamanki me- safeli, soğuk anlatımı ile Che'yi nes- nel bir biçimde yorumluyor. Ama ki- şisel motiflerini, çelişkilerini ver- mekte yetersiz kalıyor. Siyasal açıdan ilk bölüm Che'nin mücadelesinin haklılığını vurgularken, ikinci bö- lümde Che'yi Bolivya'da yenilgiye sü- rükleyen olaylar adeta yorumsuz ak- tanlıyor. Biraz soğuk bir tarih dersi, ama jürinin Soderbergh'in bu soylu ça- basmı bir Jüri ödülü'yle ödüllendir- meyi seçmesi mümkün. Ya da başa- nlı bir "Che" forum getiren Benicio Del Toro'nuıı çabasını ödüllendirmesi (James Gray'in "İki SevgilF'sinde- ki rolüyle Joaquin Phoenix ya da "Synecdoche New York"taki rolüy- le Philip Seymour Hoffman'm da bi- zim oyunculanmızla birlikte güçlü adaylar arasında yer aldığı bir gerçek). Eastwood'a ise bir Kariyer Ödülü ya da Onur Ödülü pekâlâ verilebilir. Starlar mı. yenller ml? Oyunculuk dahnda pek çok adaydan söz ettik şimdiye kadar. Gerçekten de önemli oyunculuklar vardı izlediğimiz filmlerde. Kimi ünlü yıldızlar, kimi ise ycpyeni yüzler... Bakalım jüri, East- wood'un fılmindeki Angelina Jo- lie'den yana mı kullanacak iradesini, yoksa Dardenne kardeşlerin "Lor- na'nın Sessizliği"nin Kosovalı genç oyuncusu Arta Dobrashi ya da "Del- ta"nm genç Macar oyuncusu Orsi Toth'dan yana mı? Benim oyum, Arjantin filmi "Leonera"nın oyuncusu Martina Gusman'dan yana... Bu yıl dört filmle yanşmada yer alan Latin Amerikan sinemasının mutlak bir ödül kazanacağını düşünüybrum. Eğer Gusman olmazsa, Brezilya yapımı "Linha de Passe"ye bir ödül çıkar. Bu yılın en belirgin özelliği, toplumsal so runlara değinen belgesel tadındaki kurmaca filmlere güzel bir örnek "Linha dePasse". Sean Penn başkanlığında, dört yö- netmen (Rachid Bouchareb, Alfon- so Cuaron, Marjane Satrapi, Apic- hatpong Weeasethakul) ve dört oyuncudan (Jeanne Balibar, Sergio Castelitto, Natalie Portman, Ale- \andra Maria Lara) oluşanjüride iki Latin Amerikalının yer almasını hesabâ katmakta yarar var. Peki, bizim sine- mamızı kim savunur bu jüride? Nata- lie Portman mı, hiç sanmam. Umu- dum, Marjane Satrapi ve Rachid Bo- uchareb'de... Biraz da Sean Penn'de... Bilkent Senroni ı Orkestrası Viyolotud Kopçortoiu No.l, ' ~lo majör, HokVlIllFJ. Haydni^ L \y .1 Senfoni No.4, . van beethoven S i l»raol maj8r, Op. 6ü 27 Majns2008 Saü, 19.00 -A Tşın Metîn Misclın Maisky rzurum Konser Salonu BHcl Satı? Yeri: Bilkent İrtibat Büıosu (Erzurum Hınniyet MüdûılÛğO ICBifUi) Tel: (442) 342 61 75 • www.bso.bilkent.edu.tr Ücrctstz Scrvisi Bilkrııt İrbbat BûlDSU onündcn saat 18.00'dc Bilkent Ontventtesl kültür w sanat tnnliyeticHr. 'Gilmore Ödülü Sahibi' Ingrid FliterH A Y D N B E E T H O V E N C H O P I N Mustafa Sağyaşar bizlerle!.. Usta yorumcu, grup Ehli-keyf İle Türk Sanat Müzlgl'nin dlnlemeye doyamayacagınız eserlerinl seslendiriyor. 28 Mayıs Çarşamba elmadag mcyhancsl Rezeıvasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadcigmeyhanesl.com . BESIKTAS| 28 MAYIS ÇARŞAMBA • 20:00 ^ B ^ D ' Y E S 'l MKM MUSTAFA KEMAL MERKEZİ 50-60-80-100 YTL BİLETİX 0216 556 9800, biletix.com Ibiletffe Yeni FordFocus Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde SATILIK ARSA 03123106906 <Eğe'deyaz sezoııu Baştadil... 6gece t&mati£ama(arda, çof^özeCpatistfiyatCar... Sezon 6aft avatıtajCıpa^gtfiyatCanmtzdanfaycCaCanın ilaluı az ötfeyin... Moılıuba Yaz I Marhaba Yaz II GUnejll K u m u l 01 hazlran alrl» -07 hazlren 08 hazlran nirls -14 hazlran 16 haziran alrt» • 21 hazlran 329 YTL. 3*9 YTU. 399 YTL. İKİ kl|lllk odada (am panılyon (+) kl|lba|i Kyatlardır. 00-06 ya çocuk Ücr*tslr 07-12 ya» çocuk %50 Indlrimlİdlr. DENİZATI HOLIDAY VILLAGE SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Sera Tokay ve Şişli Senfoni Sera Tokay eşi bulunmaz bir kadın orkestra şe- fi ve müzik bilgini.Sera Tokay, Belediye Başka- nı Mustafa Sangül'ün önderiiğinde gerçek bir mü- zik sanatçısı olarak kurduğu Şişli Senfoni Or- kestrası'nın genel müzik yönetmeni ve sürekli şe- fi... Sera Tokay yönetiminde Şişli Belediyesi Sen- foni Orkestrası ve Koro Şefi Adruşan Halacyan yönetiminde S. Vartamants Korosu unutulmaz bir konser verdiler. Sera Tokay Istanbul'da mimar bir aileden doğ- muş. Yüksek müzik eğitimini Paris'te Fransız hü- kümetinin verdiği Piyano Bursu ile sürdürmüş, sonra artistik kariyerini Orta Fransa'nın karışıklık ortamından uzak bir bölgesine çekilerek uzun bir süre orkestra şefi ve felsefeci eğitimi ile yoğrularak yetişmiştir.. Orkestra şefliği eğitimini, yanşma so- nucu girdiği Lausanne Yüksek Konservatuvan'nda H. Klopfenstein ile geliştirmiş, bu çerçevede Ge- neve ve Lausanne Üniversitesi Senfoni Orkes- tralarını defalarca yönetmiştir. Limoges Ulusal Konservatuvan'nda Prof. Alain Voirpy ile man- siyon alarak tamamlamış, orkestra şefliği dokto- rası süresince asistanlığını yapmıştır. Sera Tokay müziksel anlayışını ünlü Macar orkestra şefi Ja- nos Fürst'ün yakın desteğine, tekniğinin geliş- mesini ise o zamanın en yetenekli genç şeflerin- den Vsevolod Polonsky'nin Rus okulu gelene- ğine borçludur. Sera Tokay aynı zamanda Paris Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimini ta- mamlamış, fenomenoloji doktorası alarak bu alanda konferanslar vermiş, diyalog kurduğu dünyaca tanınmış beyin bilimi uzmanlarından Ital- yan Prof. nörofizyolojist L. Fadiga ile araştırma- lar yapmıştır. Sera Tokay, Afganistan Kültür Ba- kanı tarafindan Kâbil'de bir müzik okulu açmak ve Şişli Senfoni Orkestrası'yla NATO desteğinde konserler vermek üzere davet edilmiştir. Şef Sera Tokay yönetiminde Şişli Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Koro Şefi Adruşan Halac- yan yönetiminde (korepetitris Lusi Kahvecioğ- lu) S. Vartanants Korosu'nun verdiği Gala Kon- seri'nde izlediğimiz değerli sanatçımızı çalışma- larından dolayı ne kadar övsek ve alkışlasak az- dır. Programa bir göz atalım: Açılış konuşması Av. Setrak Davuthan. 1. Bir Yaz Gecesi Rüyası (Scherzo), F. Mendelssohn. 2. Krissdos i Meç Mer Haydnetzav, Ara Bartev- yan. 3. A te l'estremo... Addio S. Bocchanegra, Giuseppe Verdi, solist Zafer Erdaş (Bas). 4. Di- es Irae. Lacrymosa Requiem, W. A. Mozart. 5. Coro di schiavi ebrei Nabucco, Giuseppe Verdi. 6. Gülnihal, Dede Efendi, Arr. Serdar Yalçın. 7. La Figlia del reggimento (Ah! mes amis quel jo- ur defete) Gaetano Donizetti, solist: Caner Akın. 8. Kovya Yerusagem, A. Bartevyan. 9. Car- men Seguidille a lilias pastia, Aylin Ateş - (Mez- zo Soprano). 10. Ah!.. Tamar. Poeme Sympho- nique. Solist: Ayten Talek (soprano), Sirvart Ka- ramanuk. Ahmet Necdet, Rusçada • Kültür Servisi - Şair ve çevirmen Ahmet Necdet'in M. Beppaev'in kaleminden Rusçaya aktanlan şiirleri, Rusya'da M. ve V. Kotlarov Yayınlan'nca yayımlandı. 'lstanbul'un Üstünde Turna Üçgeni' adlı kitap, K. Miziev ve M. Beppaev'in kaleme aldığı "Türk Şiirinde bir Usta: Ahmet Necdet" başlıklı bir inceleme ile Necdet'in 40 haikusu ve 6 tuyuğundan oluşuyor. Özenli bir baskıyla okurlara sunulan kitabı Yonca Aşçı resimledi. A y d ı n 11Lk Ergenekon darbeciliğiyle suçlanan 15 komutan Isim isim psikolojik savaş elemanları... * Engin Ardıç, HK ve DS'yî nasıl keşfettî? * Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon'da Türk subaylarına hitabı Yazılarıyla DOĞU PERINÇEK FİKRET OTYAM YILDIRIM KOÇ A. BAŞER KAFAOĞLU ŞULE PERINÇEK DEMİRTAŞ CEYHUN MECİT ÜNAL HÜSEYİN MACİT YUSUF SÜHA BAYKAL Aydınlılk ERGENEKON DARBECİLİĞİYLE SUÇLANAN 15 KOMUTAN Haberin tek adresi NAK Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog