Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr 17 GüNÜN FiLMLERİ Menekşe... 12.00 CINE 5 Duygusal Filmde, aynı gazinoda çalışan iki arkadaşın bir dansöze olan aşkı anlatılıyor. Yönetmen: Atıf Yılmaz. Oyuncular: Fatma Girik, Sadri Alışık. Beni Seven... 20.00 TNT Macera /TT\ (The Spy Who Loved Me) - Denizaltılan or- \ î / tadan kaybolaıı Rus ve lngiliz hükümeti bu se- beple savaşın eşiğine gelirler. Ancak bir süre son- ra bunun arkasında trilyoner Carl Stromberg'in ol- duğu anlaşıkr. Stromberg deniz altında yeni bir dün- ya yaratarak yeryüzündeki hayata son vermek ni- yetindedir... Bu hain planı önlemek için James Bond ve Rus ajan Anya Amasova birlikte harekete geçer. Yönetmen Levvis Gilbert'in filminde, Rogcr Moo- re ile Barbara Bach oynuyor. 20.00 / CNBC-e / llk Şovalye A. yanda ltalyan 20.30 CINE 5 Dram ©(L'Italiano) - 1991 Ağustos'unda komüniz- min çöküşünün ardından Arnavutluk karma- şa içindedir. Ülkenin içinde olduğu belirsizlik du- ruınu, binlcrce insanı ülkcyi tcrk etmeyc teşvik cdcr. Yan ltalyan olan Giorgio da binlerce Arnavut va- tandaşı gibi çareyi ülkeyi terk etmekte bulur. îtal- ya'ya gidip büyükbabasını bulacakür. Ama işler urn- duğu gibi gitmez. Büyükbabası ölmüştür ve o da köy- de çobanlık yapmaya başlar. Bu arada aynı köyde öğretnıenlik yapan Luisa'ya aşık olur... Yön: Ennio de Dominics. Oyuncular: Mehmet Günsur, Sonia Aquino, Luca Lionillo (2002 ltalya, 90 dk). 22.10 / CINE 5 / Karanlıktan... A. yanda Ölümcül... 22.15 Kanal D Macera (Resident Evil: Extinction) - Raccoon şeh- rindeki felakette Umbrella şirketi tarafından ele geçirilen ve bir çok biojenik deneylere maruz kalan AJice, felaketten 5 yıl sonra bu şirketi yok etmek ve hayatta kalan insanlan korumak için harekete geçer. Russell Mulcahy'nin yönettiği fılmin başrollerinde, Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen oynuyor (2007 Fransa-Avustralya-Almanya, 93 dk). Telefon Kulübesi 23.00 Fox TVGerilim (Phone Booth) - Ünlülerin hayatlanyla pek bir nıeşgul olan reklamcı Stu Shepherd, evli ol- duğundan habersiz sevgilisiyle rahatça konuşabil- mek için telefon kulübesi kullanan biridir. Bir ku- lübedeki telefona cevap verince tuhaf bir katille kar- şı karşıya kaldığını anlar... Yönetmen: Joel Schıı- nıacher. Oyuncular: Colin Farrell. Kiefer Sutherland, Katie Holmes (2002 ABD, 74 dk). Örümceğin... 24.00 Show TVGerilim (Along Came A Spider) - Ortağının ölü- ınünden sonra mesleğinden uzaklaşan dedek- tif Alex Cross, emekli olmaya karar verir. Ancak bir çocuğun kaçınlması olayıyla ilgili olarak posta kıı- tusuna not bırakılmasıyla istemeden de olsa kendi- sini federal bir davanın tam göbeğinde bulacaktır. Yön: Lee Tamahori. Oyn: Morgan Freeman, Mo- nica Potter, Michael VVincott (2001 ABD, 97 dk). Güneşli... 03.20 Kanal 1 Dram (Mondays in the Sun) - Ispanya'nm lünan kenti Vigo'da geçen filmde, her gününü pazar günüymiiş gibi yaşayan, pazartesilerini güneş altında geçiren insanlar anlatılıyor. Yönetmen: Femando Le- ön dc Aranoa. Oyuncular: Javier Bardem, Luis To- sar, Jose Ângel Egido, Nieve de Medina (2002 Fran- sa-lspanya-ltalya, 113 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez Film, devrim döneminde Küba 'daki değişimleriyazar Reinaldo Arenas 'ın gözünden yansıtıyor Aykın bir yaşamın öyküsü CINE 5 22.10 Karanlıktan Önce - Be- fore The Night Falls / Yönetmen: Julian Schnabel / Oyuncular: Javier Bardem, Oli- ver Martinez, Johnny Depp, Andrea Di Ste- fano, Michael VVin- cott, Sean Penn / 2000 ABD, 133 dk. TV Servisi-1951 doğum- lu ressam- heykeltıraş Julian Schnabel'in ikinci yönet- menlik denemesi olan "Ka- ranlıktan Önce", bu akşam CINE 5'te ekrana jgeliyor. ''Karanlıktan Önce", bir sanatçı biyografisi. 1990'da ardında 20 kadar kitaba ya- yılmış hikâye, roman ve şiir- ler bırakarak intihar eden Kü- balı yazar Reinaldo Are- nas'm Küba devrimine yol açan özgürlük mücadelesiyle taşkın eşcinsel ilişkilerin sar- malına dolanmış ve güzelliğin aranışına adanmış, 47 yılhk aykırı yaşamını parlak bir oyuncu kadrosuyla perdeye taşıyor fılm. 1943 'te bir taşra çiftliğiııde doğan, babasının annesini terk ettiği, yoksulluktan, bas- kıdan nasibini bolca alan ço- cukluk yıllarından sonra 15 yaşındayken 1958'de Batis- ta'ya karşı verilen bağımsız- lık mücadelesinde, Reinaldo Arenas, Castro'nun önderlik ettiği devrimcilere katılarak Küba Devrimi'nin tüm coş- kusunu yaşayan, genç yazar- lar arasına girer. Jose Marti Kütüphanesi'nde iş bulan ve hikâyeler yazma- sınm yanı sıra, Kafka'dan Flaubert'e kadar bol bol oku- yup kendini geliştiren Arenas, sonunda AIDS'e yakalamp sürgünde yaşadığı New York'ta intihar ederek ateşli, öfkeli ve cileli kısa ömrünü noktalar. Filmde, hızlı eşcin- sel Arenas'ı, son dönemin gözde İspanyol oyuncusu Ja- vier Bardem canlandınyor. Bir sanatçınuı başka bir sa- natçıya (resam Schnabel'in yazar Arenas'a) bakışının ürünü "Karanlıktan önce", devrim döneminde Küba'da- ki değişimleri Arenas'ın gö- zünden yansıtırken bütün olumsuz koşullara karşm yaz- mayı sürdürmesindeki azmi- ni de aktanyor. Kaçırmayın... atv 11.10 Livaneli konuk oluyor TV Servisi - Söyleşi prog- ramı "Yaşamdan Dakika- lar"ın bu haftaki bölümüne, sanatçı-yazar Zülfü Livane- li konuk oluyor. Hıncal Uluç, Atilla Dorsay ve Sunay Akın'ın sohbetin- den oluşan yapımda sanat- çıyla, 200'ü aşkın bestesi, fîlmleri, romanlan, köşe ya- zılan hakkında sohbet edili- yor. Programda, haftanın kül- tür etkinlikleri de yer alıyor. TRT2 12.25 1+100 TV Servisi - Sosyal Gü- venlik Yasası'nda yapılan de- ğişikliklerin, memur ve esnaf kesime etkileri, "1+100" programınm bu haftaki ko- nusunu oluşturuyor. Şeyda Açıkkol'un hazır- layıp sunduğu yapıma, Me- mur Sendikalan Konfederas- yonu Başkanı Ahmet Gün- doğdu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfedarasyo- nu Başkanı Bendevi Palan- döken konuk oluyor. Ünlü oyuncularıyla dikkat çeken yapım, türün meraklılarına sesleniyor Şövalyenin yasak aşkı CNBC-e 20.00 llk Şövalye - First Knight / Yön: Jerry Zucker / Oyn: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Vil- lers, Valentine Pelka / 1995 ABD, 134 dakika. TV Servisi - Kral Arthur (Connery) ile evlenecek gü- zel Guinevere (Ormond) kötü kalpli Malagant (Cross) tarafından kacırılır. Kahraman Lancelot (Ge- re) tüm hünerlerini kullanıp geleceğin kraliçesini kurtanr ve şövalye unvanı kazanır. Ancak bu arada kurtarma operasyonu sırasında güzel Guinevere'nın tatlı bakışla- nna kayıtsız kalamamıştır. Orta Çağ'dan bugüne ka- dar taşınan bu avantür şüp- hesiz mutlu sonla bitiyor. Konu fena değil, daha iyi bir iş çıkabilirdi ama komedinin en ünlü isimlerinden yönet- men Jerry Zucker, Lanci- lotto'yu kovboy-samuray arası bir tipe oturtmuş. ör- neğin atını ıslıkla çağırması, o kadar gözüpek ve vahşi ol- masına karşın bir çocuk kal- bi taşıması gibi yaklaşımlar bugünün yapay değerlerine bağlı seyircilere yönelik stra- tejiler olarak göze çarpıyor. Bunun dışında ışık kulla- nımı, montajdaki ritim ve kostümler vasatın çok üs- tünde. "Cesur Yürek" ve "Robin Hood"dan sonra Hollywood'un bebek yüz- lülerine kılıç verip kameranın karşısına geçirmek moda ol- muştu. Başrollerde Richard Gere ve Julia Ormond oynuyor. Bildiğin Gibi Değil TV Servisi - Türk sinemasının genç yıldızlanndan Özgü Namal, "Bildiğin Gibi Değil" programının bu haftaki konuğu oluyor. Ali Saydam ve Şirin Sever'in birlikte hazırlayıp sunduğu yapımda Namal, son yıllarda en popüler oyunculardan biri haline gelmesinin nedenlerini, son filmi "O... Çocukları"nı, oyunculukla ilgili sırlanm anlatarak, hakkındaki eleştirileri yanıtlıyor. • Skytürk, 14.10 TRT1 12.05 Otistik çocuklar TV Servisi - Sağlık Baka- nı Recep Akdağ ile Tohum Otizm Vakfı Başkan Yar- dımcısı Aylin Sezgin, "Ya- şam Sohbetleri" programının bu haftaki konuğu oluyor. Ötiz çocuklanndan biri otis- tik olan Aylin Sezgin yapım- da, sayılan seksen binin üze- rinde olan otistik çocuklann durumu, anne-babalann yak- laşımı ve toplumun bakışı hakkında bilgi veriyor. Akdağ ise, bu hafta başlayan "Du- nıansız Hava" kampanya- sıyla ilgili görüşlerini aktan- yor. Yapımı, Prof. Dr. Bengi Semerci hazırlayıp sunuyor. CNN Türk 12.10 Karalama Defteri TV Servisi - Kitap progra- mı "Karalama Defteri"nde, Muhibbe Darga Armağa- nı'nın öyküsü "Arkeoloji- nin Delikanlısı" Muhibbe Darga ve Taner Tarhan'ın anlatımıyla ekrana geliyor. Doğan Hızlan'ın sunduğu yapımın ikinci bölümünde ise, Mutlu Tönbekici öldür- düğü Tuğçe Baran'ı ve edi- törlüğünü yaptığı "Küçük Oteller Kitabı"nı, Emrul- lah Erdinç de dördüncü ki- tabı "Parola Zehir"i anlatı- yor. Program, yeni kitaplann tanıtımıyla sona eriyor. tv8 13.20 Sağduyu TV Servisi - "Sağdu- yu"nun bu haftaki bölümün- de, beklenen Marmara dep- remi ve Türkiye'nin deprem gerçeği ele alınıyor. Sedat Yazıcıoğlu'nun sun- duğu yapımda, Marmara'da beklenen depremle Çin dep- remi arasuıda benzerhİder olup olmadığı, Türkiye'nin hangi bölgelerininriskaltında oldu- ğu ve güneş tutulmasının dep- reme etkisinin olup olmadığı gibi konular tartışılıyor. Ya- pıma, eski Afet Işleri Genel Müdürü Prof. Dr. Oktay Egü- nay ile Gazi Üniversitesi Dep- rem Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal katıhyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 Pazardan Pazara 10.10 Film: Kentaklll 12.05 Yaşam Sohbetleri 13.30 Gündeme Dair 14.30 Seyr-i Alem 15.10 Mumun Gölgesinde Ha- yat 16.10 Er Meydanı 16.50 Bir Kelime Bir Işlem 17.25 Şenlik Var 19.30 Ana Haber 20.15 Maça Doğru 21.25 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Hazırlık Karşılaşması: Türkiye - Uruguay (Canlı) 23.25 Maçın Ar- dından 00.10 Dizi: David Copperfield 01.05 Film: Kentakili (0 312 490 43 00). 09.30 Habervizyon (Canlı) 11.10 Sağhkh Yaşam 12.10 Karşılıksız Sevgi 12.25 1 + 100 13.35 Iste Kardeşin Ol- sun 14.15 Oto-Gündem 14.50 Haber Ana- dolu15.25 Uçan Türk 16.15 Sporun Parla- yan Yıldızları 16.45 En lyiler 17.10 Bilim ve Yaşam 18.25 Spor Pazarı 19.25 Büyük Ke- dilerin Günlüğü 20.00 Film: Fethin Mucl- zesi 21.15 Sporun Pariayan Yıldızları21.45 Anadolu'dan 22.10 Dünyanın Türküsü 23.10 Işin Doğrusu 24.00 Karşılıksız Sevgi 00.15 Çıngırock (0 212 259 72 75). ULUSAL 10.00 Gazeteci 12.00 Bilim \ ve Toplum 14.00 Merhaba ' Sağhk 17.00 Sanat Hayatı 18.00 Sınıf Gözüyle 19.00 Ana Haber 20.00 Eko Anadolu 21.00 Ede- biyat Cephesi 22.00 Haftaya Bakış 22.45 Köyden Kente (0 212 251 50 90). 09.10 İş ve Yaşam 10.10 Fu- J İ V T ar Trend 11.10 Yaşama Key- ESSEEI fi 12.10 Time Out 13.10 Bil- yoner 13.20 Renkler 14.10 Bildiğin Gibi Değil 16.10 Sosyal Bilgiler 17.10 Yaşama Keyfi 17.40 Musa'nın Mik- rofonu 18.00 Haber 18.10 Cevap Anahta- n 19.10 Çağatay Yolda 20.10 Cafe Akademi 21.10 En Heyecanh Yeri 21.40 Futbol Ak- tif 23.20 Full Ekran (0 212 449 07 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Ç' Z 9' F i l m : BackAtTeh Barn- yarc) 12.30 Dizi: HovvlMetYo- ur Mother 13.00 Belgesel: Amazing Stories 15.00 Dizi: Er 16.00 Dizi: Two & A Half Men 17.00 Dizi: Chuck 18.00 Dizi: Desperate Housewiwes19.00 Dizi: Smalville 20.00 Film: llk Şovalye 23.00 Ak deniz Gezintileri 24.00 Dizi: Family Guy 00.30 Dizi: Smallville (0 212 330 01 01). 07.00 Sabah Haberleri 08.40 Çizgi Film: Sevimli Arabalar 09.45 Sol Şerit 10.30 Pazar Sürprizi 13.00 Haber 13.15 Çiz- gi Film: Sevimli Arabalar 13.50 Offshore Adana (Canlı) 15.15 Pack Shot16.15 Evlere Şenlik 17.00 Dizi: Du- daktan Kalbe 19.00 Ana Haber 20.00 Var mısın? Yok musun? 23.00 Dizi: Pars - Narkoterör 24.00 Yabancı Film: Örümce- ğin Maskesl (0 212 355 01 01). BEKO B A S K E T B O l I İ G I F.BAHÇE ULKER ÜRK TELEKOM İ Basketbofda şampiyon kîftf olafeak? ıçe ünvanını korumak, TelekomVirveye çk sahada. Serinin ilk 2 maçı isianburcla- CANLI NTV 17:00 08.00 Çizgi Sinema: An Maya 09.30 Film: Özgür VVIIIy 2 11.30 Yerli Film: Gırgıriyede Cümbüş Var 13.30 Tarihin Ar- ka Odası 15.00 Dizi: Emret Komutanım 16.50 Film: En Büyük Şaban 18.45 Haber 19.00 Türkiye - Fildişi Ümit Milli Takım Maçları (Canlı) 20.50 Dizi: Emret Komutanım 22.30 Işte Star 00.40 Film: Büyük Çarpış- ma 02.30 Dizi: ölüm Bölgesı 03.20 Film: Gü- neşli Pazartesller (0 216 554 66 11). 07.20 Dizi: Hayal ve Gerçek 09.20 Yerli Film: Korkusuz Korkak 11.10 Yaşamdan Da- kikalar 13.00 Gün Ortası 13.20 Euro 2008'e Doğru 14.20 Ekopazar 15.20 Harika Pazar 19.00 Haber 20.00 Dizi: Benim Annem Bir Melek 21.50 Ibo Show 00.30 Ya- bancı Film: Moliere (0 212 354 30 00). 08.15 Dizi: Acemi Cadı 09.15 Di- z\: Hannah Montana 10.00 Bizim Mucitler 12.00 Şeffaf Oda 13.15 Genç Magazin 14.00 Her EveLa- zım 14.30 Dizi: Menekşe ile Ha- IİI16.30 Dizi: Yol Arkadaşım 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Yerli Film: Maskeli Beş- ler: Irak 22.15 Yabancı Film: Ölümcül De- ney 3: Insanlığın Sonu (0 212 478 88 00). 10.00 Racheal Ray Show 12.00 The Martha Stevvart Show 14.00 Ellen Show 16.00 Dizi: The O. C. 18.00 Conan O'Brien19.00 American Idol 21.00 Dizi: Big Shots 22.00 Dizi: Dexter 23.00 Dizi: The Tudors 24.00 Dizi: Comedy Night 01.00 American Idol (0 212 335 00 00). AYDIN, DEMOKRAT DURUŞU, AKICIÜSLUBU VE DÜZGÜN VİZYONUYLA; ANAYASA HUKUKÇUSU, AKADEMİSYEN PROF. DR. SÜHEYL BATUM RADYO BARIŞTA www.ntvmsnbc.com SUHEYL BATUM 1 LA GUNDL'M f'ROGRAMIHI HER PAZARTES1 SAAT IVrOO • 19 00 DA RADYO BARISTA D1NLEYEBILIRSINIZ. nıhuvH'ititımı;' ratfyob«rlı.40in tt H A B E R 09.15 Burası Haftasonu T ,, p" 1 ^ 12.00 Haber 12.10 Belgesel: I U K fV T u r k i y e - n i n 68>i 13,OO H a b e r 13.15 Aktüalite 14.15 Euro 2008'e Doöru 15.25 Teknopark 17.00 Ha- ber 17.15 Olaylar ve Gerçekler18.30 Fihrist 19.30 Ana Haber 20.30 Metropol 21.00 Ba- sın Kulübü 24.00 Haberler 00.15 Bu Gece 02.10 Aktüalite (0 212 313 60 00). 06.40 Dizi: Rosalinda 08.30 Her Eve Lazım 09.20 Çizgi Film Ku- şağı 11.20 Keyifli Yemekler 12.30 Ruhat Mengi'yle Her Açı- dan14.30 Keyf-i Sibel 15.40 Son Moda 16.40 Star Life 18.50 Ana Haber Bül- teni 20.00 Popstar Alaturka Best 01.10 Ya- bancı Film: Tünel 02.50 Star Life 04.10 Yerli Film: Tomruk (0 212 413 50 00). M 07.30 8. Etap 08.15 Çizgi Film Kuşağı 10.15 Geniş Ek- ran 10.45 Sihirli Eller 11.45 In- san Insana 13.00 Haberler 13.20 Sağduyu 15.00 Sanatla 30 Dakika 15.45 Uçuş Keyfi 16.30 Rota 17.15 Kent- lerin Dili 18.00 Uçuş 29 18.30 Başanya Doğ- ru19.30 Haber Bülteni 20.25 Bunu Konu- şalım 22.15 Dizi: Mutant X 23.15 Euro Gool 02.00 Insan Insana (0 212 288 51 52). Ü 07.00 Dizi: Hayırdır Inşallah 08.00 Çizgi Film 10.00 Hep- kanalturk si Bir lnci 12.00 Gündem 14.00 Renkli Televizyon 18.00 Kioks 19.00 Ana Haber 20.00 Hayırdır Inşallah 21.00 Kürşat Başar'la 23.00 TV'de Film 01.00 Konser (0 212 355 85 00). ılMlımÎMinnOMkrv BUNU KONUŞALIM 20:2! EURO GOOL 23:15 ir%î-W\f 09.00 Haberler 09.10 N Ş>* Trend 10.00 Haber 10.10 w«w.ıım>u<bcc'« Haydi Gel Bizimle OI12.10 Benim Yolum 13.00 Haber 13.10 Cannes'da Bir Türk Klasiği: Sussuz Yaz 14.00 Haber 14.10 La Lıga Show 15.10 Euro 2008'e Doğru16.10 Pekin'e Doğru 17.00 Fenerbahçe Ülker - Türk Te- lekom Basketbol Karş. (Canlı) 19.00 Ha- berler 19.25 Cannes Film Festivali Kapanış Töreni21.30 Cannes Highlights 22.10 Ta- rih Dersleri23.00 Haberler23.10 Görev: Mars24.00 Haberler (0 212 335 00 00). 09.05 Film: Satılık Ço- cuklari 1.15 Yabancı Fılm: Kampüs Sırları 12.45 Ya- bancı Film: Paris'te Aşk 14.10 Yabancı Film: Koruyucu 16.35 Yabancı Film: Tatlı Para 18.25 Yabancı Film: Müzede Bir Gece 20.30 Yabancı Rlm: Deja Vu 22.45 Film: Kü- çük Gün Işığım 00.40 Film: Göz 2 02.23 Film: Rönesans (0 212 326 00 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 11.00 Yabancı Film: Büyük Rekabet 13.00 Dizi: Mad About You 13.30 Dizi: Hornblovver 15.00 Dizi: Fri- days Night Lights 16.00 Dizi: Jo- urneyman 17.00 Dizi: West Wing 18.00 Di- zi: Extras 18.45 Dizi: Mıssing 20.00 Yabancı Film: Benl Seven Casus 22.45 Dizi: Lost00.30 Dizi: Extras (0 212 326 40 00). Türk 07.00 Haber 08.10 Ha yatım ve Şehrim 09.05 Ya- şama Sevinci 11.10 Sınav Günlüğü 12.10 Karalama Def- teri 13.15 Tenis özet 14.15 Damalı Bayrak 14.50 F1 - Monako GP (Can- lı) 17.25 Lezzet Durakları 18.00 Smaç 18.30 Iş'te Gündem 19.00 Haber 19.25 Spor Vizyon 20.00 İş Görüşmesi 21.00 Allah Be- ni Komik Yarattı 23.25 Oradaydım 01.05 Ka- ralama Defteri (0 212 413 56 00). 08.15 Dizi: Bez Bebek 11.45 Öğle Gündemi 12.15 De- kodizayn 13.45 Çizgi Film Kuşağı 14.45 Dizi: Dedektif Biraderler 16.30 Dizi: Bez Bebek 18.45 Ha- ber 19.45 Dizi: Arka Sıradakiler 23.00 Ya- bancı Film: Telefon Kulübesi 00.45 Dizi: Dedektif BiraderlerO2.15 Şansa Bak 04.00 Haberler (0 212 454 71 71). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 11.15 Çizgi Sinema: Ali Ba- ba ve Kırk Haramiler 12.00 Yerli Film: Menekşe Gözler 13.30 Dizi Magazin 14.45 Çizgi Fılm Kuşa- ğı 18.00 Yabancı Film: Fredler'de Akşam Yemeği 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Ya- bancı Film: ltalyan 22.10 Yabancı Film: Karanlıktan Önce 00.20 Haber 01.20 Ci- neCityO1.55 Film: Lanetli Bebekevi 03.20 Film: Kaçış (0 212 448 80 00). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Haftanın Panorama- sı 10.00 Öykülerimiz Des- tanlarımız Ağıtlanmız 11.00 Ankara Rüzgarı 12.30 Belgesel 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 13.15 TV'de Si- nema 14.30 Büyülü Perde 15.00 Haber 15.15 Dizi Setleri 16.00 C Planı 17.00 Ha- berler 17.15 Yörük Obalarımız 18.30 KKTC Ana Haber Bülteni 19.00 Haberler 19.45 Şpor 20.00 Türk Kahvesi 21.00 An- kara Rüzgarı 23,30 Manşet 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 08.00 Bugün Pazar 09.00 Ço- cuk Kuşağı 10.30 Kaliteli Ya- şam 11.00 Çıkış Noktası 12.30 Haberler 13.00 Başkent Otu- rumları 14.30 Haberler 17.00 Tükenmeden Tüketmek 18.30 Üretimden Ihracata 19.30 Haber Öncesi 20.00 Ka- nal B Ana Haber Bülteni 21.00 Yurdun Se- si 23.00 Imar Dosyası 00.30 Gece Ha- berleri (0 312 234 14 34). 08.30 Yabancı Film 10.30 Eko Flashi 1.40 Rotamız Tür- kiye 13.00 Evlilik Programı: FIASH rv Dest-i Izdivaç 16.00 Dizi: Ka- der Yolu 17.45 Dizi: 7 Numa- ra (Tekrar) 19.45 Flash TV Ana Haber Bül- teni 20.40 Dizi: Tatlı Hayat 22.45 Gerçek Gelecek 01.00 Dizi: Sırtar Alemi 02.15 Ge- ce Haberleri 03.00 Belgesel 04.00 Mü- zik Programı: Metronom 06.00 Yabancı Müzik: Non Stop (0 212 256 82 82). 07.00 En Sevilen Müzik Klipleri10.00BirBaşarıHİ- k a y e s j ( j e k r a r ) ! •] qo Gen- çliğimiz Geleceğimiz13.30 Halk Ozanları14.30 En Sevilen Müzik Klipleri17.00 İki Telden İki Dilden18.30 En Sevilen Müzik Klipleri19.00 Cem TV Ana Haber Bülteni 20.00 Söyleşi: Irfan Soh- betleri 21.50 Belgesel 22.00 Dost Dilin- den 24.00 Bir Başarı Hikayesi 01.00 Ge- ce Haberleri (0 212 639 74 31). cem TV Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog