Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 15 Varil fiyatının 200 dolara çıkması, Türkiye'nin 35 milyar dolarlık fatura ödemesi anlamına geliyor Petrolün ateşi yakacak • Küresel ekonomideki belirsizlikler yüzünden yabancı sermaye akımlannm hız kesmesi, Türkiye'nin son yıllarda rekor düzeyde büyüyen cari işlemler açığmın fınansmanini zora sokarken, ham petrol fiyatlannda yaşanan artışlann hızlanarak sürmesi de cari açığı büyütücü etkisi nedeniyle Türkiye ekonomisini tehdit ediyor. ANKARA (ANKA) - Dünya piyasala- nnda, ABD'nin Irak işgaliyle birlikte 2003'te başlayan, son aylarda ise iyice hızlanan pa- halanma sürecinde, ham petrolün varil fi- yatının 200 dolara kadar çıkabileceği konu- şuluyor. Türkiye'nin petrol ithalatı faturası- nın da petrol ülkelerine yakınhk ve önceden kontrata bağlanmış alunlar sayesinde, dün- yafiyatlannınoldukça altındaki alunlara rağ- men, son beş yılda 22.6 milyar dolar şiştiği, yıllık ithalat miktan değişmezken tutanmn yaklaşık üç katına çıktığı dikkati çekiyor. Yılda yaklaşık 170-175 milyon varil ham petrol ithal eden Türkiye için varil fiyatının 200 dolara çıkması, pahalanma sürecinde 2007'de 11.8 milyar dolara yükselen yıllık petrol ithalatı faturasının 35 milyar dolara fir- laması anlamına geliyor. TÜlK verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2003-31 Ocak 2008'i kapsa- yan dönemde Türkiye, toplam 120.8 milyon ton (891.2 milyon varil) ham petrol ithala- tı gerçekleştirdi. Yapılan bu ithalat karşılı- ğında toplam 43.4 milyar dolar döviz öden- di. ithalat miktarının azalmasına rağmen, fı- yatlardaki artışlara bağlı olarak bu dönem- deki toplam petrol ithalatının faturası bir kat- Ek fatura 22.6 milyar dolar Ham petrolün 2002 'de 23.4 dolar olan varil fiyatı, izleyen dönemde değişmesey- di, petrol ithalatmmyıllıkfatıırası, miktarın yaklaşık aym düzeylerde gerçeMeşmesi ne- deniyle 4-4.1 milyar dolar dolayında sey- redecekti. Buna göre beş yıllık dönemde gerçekleştirilen toplam 891.2 milyon va- ril ham petrole ödenen toplam döviz tuta- n da20.8 milyar dolar düzeyinde kalacaktı. Türkiye 'nin yıllık ithalat miktarı çok de- ğişmezken, varilfiyatındaki artış nedeniyle petrolefazladan ödenen döviz heryıl kat- tan fazla büyüdü. 2002-2007 döneminde yıl- lık ithalat faturası ise yaklaşık üç katına çık- tı. Petrolün varil fiyatı 2002 düzeyinde kal- saydı, Türkiye beş yılı aşkın bu dönemde- ki ithalatına 43.1 milyar dolar yerine 20.8 milyar dolar ödeyecekti. Petrol fiyatlanndaki artış nedeniyle Türkiye'nin ithal ettiği pet- role ödemek zorunda kaldığı ek fatura, 2003'te 8 milyar dolar dolayında gerçekle- şen cari işlemler açığının yüzde 7.9'unu oluş- turdu. İzleyen dönemde büyüyen ek fatura, cari açığı da büyüten bir etki yaptı. Petrol ithalatına, 2004 yılında 15.6 milyar dolarlık cari açığm yüzde 12.6'sı kadar ek fatura ödendi. 2005 yılında petrol zamlan- nın yüklediği ek fatura, 22.6 milyar dolara ulaşan cari işlemler açığının yüzde 20.4'ü dü- zeyinde gerçekleşti. Cari açığın 32.2 milyar dolara ulaştığı 2006 yılı için hesaplanan ek fatura bunun yüzde 20.5'i düzeyinde ger- çekleşti. 2007 yılında da cari açık 38 milyar lanarakarttı. İthal edilen ham petrolün fi yatındaki artışlar, 2003 yılında 635 milyon, 2004 'te vaklaşık 2 milyar, 2005 'te 4.6 milyar, 2006yılında 6.6 milyar, 2007 'de del.l milyar, bu yılın sadece ocak ayında da 1.1 milyar dolar ekfatura getir- di. Böylece bu dönemdefd fiyat ar- tışlarına bağlı olarak petrol itha- latına beş yılda toplam 22.6 milyar dolar tutannda bir ekfatura öden- miş oldu. dolara yaklaşırken, fiyat arüşlan nedeniyle petrole ödenen ek faturanın bunun yüzde 20.6'sı düzeyinde olduğu belirlen- di. 2002'deki varil fiyatının değişmemesi varsayımına göre bu yıl ocak ayında petrol ithalatına fazladan ödenen tutar, bu ayki cari açığın yüzde 26'sını oluş- turdu. 1 Ocak 2003-31 Ocak 2008 döneminde petrole ödenen 22.6 milyar dolarlık ek fatura, aynı dönemde toplam 117.6 milyar dolar olan cari işlemler açı- ğının yüzde 19.2'si düzeyinde gerçekleşti. Diğer bir deyişle petrol zamları, anılan dönemde Türkiye'nin cari açığını yüzde 16 büyüttü. ILO: Füistin gıda yardımına bağımlı Ekonomi Servisi - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yayımladı- ğı yeni bir raporda, işgal altındaki Füistin topraklan ve Gazze'deki iş- çilerin durumunun tehlikeli derece- de kötüleştiğini bildirdi. Rapora göre işgal altmdaki topraklardaki üç kişiden sadece biri çalışıyor ve tüm Füistin hanelerinin yansı da gıda yardımlanna bağunlı halde yaşamını sürdürüyor. Batı Şe- ria'daki nüfusun yüzde 19'u da ağır yoksulluk çekiyor. Rapora gö- re bir dönem orta gelirli bir ekono- mi olan Gazze kenti, neredeyse ta- mamen uluslararası gıda yardımla- nna bağımlı büyük bir mülteci kampına dönüştü. Makina Mühendisleri Odası raporuna göre her gün 10 milyon kişi güvensiz asansörlere biniyor Günlük yaşamda görünmeyen tehlike..... u 1 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkam Kmiıı Koramaz, odanın hazırladığı "Asan- sörlerde Durum Raporu-Uygulamalar ve Yapılması Gerekenler" raporunu açıkladı. Koramaz, asansör ve yürüyen merdiven sektöründe ürünlerin piyasaya arzı ve dağıtımı aşamasmda veya ürün- ler piyasadayken ilgili teknik düzenle- melere uygunluk ve güvenliğine üişkin boşluklar bulunduğunu söyledi. Türki- ye'de CE işareti bulunmayan 150 bin asansör olduğunu ve bunlann her gün 10 milyon yurttaş tarafmdan kullanüdığını ifade eden Koramaz, "Yetkisiz lîrma sa- •Türkiye'de 150 bin CE işareti olmayan asansör bulunduğu ve bunları her gün 10 milyon yurttaşın kullandığı bildirildi. Geçen yıl denetlenen asansörlerin sadece yüzde 30'u kullanılabilir durumdayken yüzde 91 'i ise denetimsiz çıktı! yısı ise yetkilî fîrma sayısmdan fazla. Bu sektörde faaliyet gösteren yet kili fir- ma sayısı 615 civarında. Herhangi bir yetki almadan, deyim yerindeyse kor- san olarak çahşan tlrnıa sayısı ise 1500 civarında. Bu sektörde istihdam edilen makine mühendisi sayısı ise yaklaşık 700" dedi. Türkiye'de 2007'de denetlenen asan- sörlerin yalnızca yüzde 30'unun kulla-. nılabilir durumda bulunduğunu kaydeden Koramaz, "asansörlerin yüzde 91 'iniıı denetim dışı" olduğunu kaydetti. Kora- maz, "2007 yılında Türldye'deki 160 bin asansörden 13 bin 305'i kontrol edildi. Bunlann yüzde 14'ünün ek- sildikleri giderildikten sonra kullanı- labilir, yüzde 54.5'inin kesinlikle kul- lanılamaz, yüzde 30.7'sinin ise kulla- ıııhnasındu sakınca olmadığı görüldü" dedi. Raporda kamu binalarmdaki asan- sörlerin de gerektiği gibi denetlenmedi- ğine dikkat çekildi. INFOTECH 100 LİSTESİ Turkcell dünya devleri arasında Ekonomi Servisi - Turkcell, iletişim ve teknoloji şirketlerinin Standard&Poor's finansal verilerine göre sıralandığı "Businessweek Infotech 100" listesinde 25. sırada yer aldı. Turkcell 'den yapılan açıklamada, Intel, Cisco, HP, LG, Samsung, SAP gibi dünyanın en önemli teknoloji şirketlerini geride bırakan Turkcell'in listeye giren Avrupa şirketleri arasında da 5. olduğu belirtildi. Açıklamada, son beş senede olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den sadece Turkcell'in yer aldığına işaret edilerek bu yıl listede amazon.com'un birinci sırayı aldığı, Apple'ın ikinci, IBM'in 13'üncü ve Oracle'ın 22., Microsoft'un ise 23. olduğu kaydedildi. ANADOLU GRUBU Moskova 'ya hastane Ekonomi Servisi - Anadolu Grubu, ABD'nin ünlü sağlık merkezlerinden Johns Hopkins'in desteğiyle Anadolu Vakfı tarafmdan 120 milyon dolarlık yatınmla hayata geçirilen Anadolu Sağlık Merkezi'nin daha küçük bir benzerini Moskova'ya yapma kararı aldı. Anadolu Grubu'nun sağlık yatırımlannın Moskova ayağı, 35-40 milyon dolarlık yatınmla başlayacak. Konuyla ilgili açüdama yapan Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya'da bira üretiminin kapılannı kendilerine açan Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'un Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ni gezdiğini belirterek "Sayın Lujkov hastanemizi gezince çok beğendi ve 'Aynısından bir hastane de Moskova'ya yapmamzı bekliyorum' dedi. Sayın Lujkov'un isteği üzerine Moskova'da hastane yatırımı konusunu araştırmaya başladık. Bize son olarak iki yer gösterdiler. Birinde yapılmış ama hiç kullanılmamış bina da var. Son incelemeyi de yaptık. Kararımızı vereceğiz" dedi. KABATAŞ ERKEK LİSESİ GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ 1 Haziran 2008 Pazar günü saat 10.00'da Okulumuz bahçesinde kutlanacaktır. "Pilav Günümüz "e Bütün Kabata lıları bekliyoruz. KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KABATAŞLILAR DERNEĞI €#tıif$t • Denize sıfır, özel plaj • Açık ve Kapalı Restaurant • Alakart Restaurant (Deniz ürünleri, balık ve et çeşitleri) • Snack Bar • Klimalı Odalar • Yarım Pansiyon Açık Büfe • Haziran Ayı günlük kişi b. 50YTL • Temmuz-Ağustos Ayları günlük kişi başı 70 YTL • Kredi Kartı ile ödeme yapılır • Demokratik kitle örgütü üyelerine ve Cumhuriyet okurlarına özel ındirim Rezervasyon: Tel: 0252 387 90 45 Fax: 0252 387 71 30 www.gundogancennetmotel.com ZEKISARIHAN'DAN 2YENİ KİTA İlginç bir yerel tarih çalışması: ÇOCUK VE VATAN Beyceli Köyünde Son Yüz Yıllık Değişim Sosyal mücadeleler tarihine bir katkı: BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ Türkiye'de İlk Köy Yürüyüşü öğretmen Dünyası 0312 433 12 83 Dağıtım Ankara Dost, Kıta / Istanbul Tür-Dav, Yelpaze Hoş geldin DENİZ bebek Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa BALBAY ve eşi Gülşah BALBAY'ın 23 Mayıs tarihinde erkek bebekleri dünyaya gelmiştir. BALBAY ailesini kutlarız. Cumhuriyet Gazetesi Çalışanları KULTUR • SANAT • • • -w www.perareklam.com.tr f h'/t Ccviri: İ22ET YASAR Yönetmon: LULU MENASE 28 Mayıs Çarşamba 20:30 _ l OYUN ATOLYESİ (0216) 345 39 39 ERKANLSEVERW Dr. Esat Isık Cad.No:15 Moda Kadıköv (0212)293 89 78 Bulunmaz Tivatro SEN 6ARA DE6ILSİN 'VM"İ'"İtlTI! HtfPUac1t:H Yı:nıı:.ırı.ı Cd. Nlı.'AV'.İ(iiiliiluii.ir.lv, i"l- Tel:0212bt31/32/2b18b23 T.C. ANKARA GAYRÎMENKUL SATIŞ (22) ÎCRA MÜDÜRLÜĞCTNDEN DosyaNo: 2007/105 lş Müdürlüğümüz dosyasından Cumhuriyet Gazetesi 10.04.2008 tarih ve 19186 Basın numarası ile yayımlanan satış ilanında Ankara ili Mamak ilçesi Kutludüğün köyü 635 ada 4 ve 5 parsel, 636 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel arsa vasıflı taşınmazlann satış ilanın- da, Gayrimenkullerin geniş evsafinın dosyamızda mevcut bilirkişi raporunda açıklan- mıştır ibaresinin yayımlanmadığı, gayrimenkullerin geniş evsafinın dosyanuzda mev- cut bilirkişi raporunda açıklanmıştır, olduğu ilan oluııur. 21.05.2008 Basın: Tashih TrekSigorta® ile geleceğiniz kontrol altında - \ & T " m branşlarda karşılaştırmalı fiyat teklifleri en uygun ödeme seçenekleri ile burada sigortatı olun, geleceğe güvenle bakın. GENELSİGORTA AXAOYAK ©ERGOİSVİÇRE takSİt, fırsatıyla Trek Sigorta İGÜVENLİ 6ELECEK UZMANI ÇÂGRI MERKE2İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog