Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 13 Kıtadaki 12 ülke liderleri bölgesel birlik UNASUR çatısı altmda bir araya geldi K.IRAK-ABDÎLÎŞKISÎ Çin-Rusya ilişkilerl giıçlenlyor • Dış Haberler Servisi - Çin'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, "Pekin ve Moskova arasında yakınlarda yoğunlaşan ilişkilerin küresel istikrann anahtan olduğunu ve iki ülkenin aralarındaki stratejik ortaklığı güçlendirnıek istediğini" belirtti. Çin lideri Hu Cintao ile birlikte ABD'nin füze savunma sistemini eleştiren Medvedev, "Modem koşullarda Çin- Rusya ilişkileri istikrann korunması için en önemli unsurlardan biridir" dedi. Medvedev, bu ittifakm sadece küresel istikrarı korumayı amaçladığını kaydetti. Suriye: lllşkilepimizl kesmeyiz • Dış Haberler Servisi - Suriye, Israil Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin Suriye'nin Iran'la bağlannı koparması, Hamas ve Hizbullah'a desteğe son vermesi talebini reddetti. Hükümetin yayın organı Teşrin gazetesinin başyazısında, Suriye'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin pazarlık konusu olmadığı vurgulandı. Güney Amerika birlik olduDış Haberler Servisi - Güney Amerika'daki 12 ülke, kıtada siyasi birliği ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla Güney Amerika Birliği (UNASUR) çatısı altında bir araya geldi. Brezilya'nın ev sahipli- ği yaptığı zirvede UNASUR'u ilan eden devletler şunlar: Arjantin, Bo- livya, Brezilya, Ekvador, Guyana, Kolombiya, Paraguay, Peru, Suri- nam, Şili, Uruguay ve Venezüella. Brezilya'nın sosyal demokrat dev- r ransız Guyanası dışındaki Güney Amerika ülkelerinin UNASUR'u ilan ettiği zirve toplantısı Brezüya'da yapıldı. Soldan sağa: Venezüella lideri Chavez, Guyana lideri Jagdeo, Paraguay'ın yeni ve eski liderleri Lugo ve Duarte, Ekvador Devlet Başkanı Correa ve Arjantin Devlet Başkanı Fernandez. (Fotoğraf: AFP) 'Fedend Kıbns'ta Türkler aunhk olabüir' • Brezüya'da yapılan liderler zirvesinde, Güney Amerika'da siyasi birlik ve ekonomik bütünleşme yönünde büyük bir adım atıldı. Liderler arasında bazı konularda anlaşmazlıklar devam ederken, Chavez birliğin ABD'ye karşı kurulduğunu söyledi. lct başkanı Luiz Inacio Lula da Sil- va, zirvedeki konuşmasında, bölgesel birlik UNASUR'u selamlayarak diğer Latin Amerika ve Karayib ülkelerini de bu girişime katılmaya davet etti. Güney Amerika'nm küresel aktör ol- duğunun işaretlerini verdiğini, hü- kümetler arasındaki farklıhklann ise bir canhlık yarattığını belirten Da Silva, "Bazılarının kıtamızda gör- ınek istediği istikrarsızlık, haya- tııı, özellikle siyasi hayatın işaretidir. Sokaklarda protesto gösterisi yapan insanlar olmadan demokrasi ol- maz" diye konuştu. Kıtadaki ABD müttefiki Kolombiya ile Venezüella ve Ekvador gibi antiemperyalist yöne- timlerin iktidarda olduğu ülkeler ara- suıdaki gergin ilişkilere işaret eden Brezilya Devlet Başkanı, "Güncel anlaşmazlıklar yok olup gidiyor ve birlikte daha bağımsızız" dedi. Venezüella'nın sosyalist lideri Hu- go Chavez de ABD'yi hedef alan ko- nuşmasında, "Güney birliğinin bir numaralı düşmanu Birleşik Devletler imparatorluğudur" diye konuştu. UNASUR'un yılda iki kere dışişleri bakanlan düzeyinde toplanması, başkanlığının dö- nemsel olması ve kıtanın en yoksul ülkesi olan Bolivya'da bir parlamentosunun bulunması planlanırken yeni oluşumun eko- nomi ve savunma alanında ya- pacaklan konusunda liderler ara- sında görüş farklılıklan bulun- duğu belirtildi. Birliğin ilk genel sekreteri ol- ması planlanan eski Ekvador Devlet Başkanı Rodrigo Borja, örgütün resmen toplanmasından bir gün önce bu görevi reddetti- ğini açıkladı. Kolombiya'nın da bölgesel savunma konseyi ku- rulmasına ilişkin öneriye karşı çıktığı bildirildi. Ancak 11 ül- kenin askeri işbirliği için adım- lar atacağı kaydedildi. . BAHAD1R SELÎM DİLEK ANKARA - KKTC Cum- hurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbns Rutn Yönetimi lide- ri Dimitris Hristofyas'ın üze- rinde anlaştığı, "iİd kurucu devletin oluşturacağı federal yapı" formülünün, Kıbns Türklerinin "azınlık" duru- muna düşmesinin yolunu aça- bileceğine dikkat çekildi. önceki gün yapılan görüş- mede hazırlanan ortak bildiri- de, Kıbns'taki ortaklığın, eşit statüdeki Türk ve Rum kuru- cu devletlerinin oluşturacağı, tek uluslararası kimlildi, fede- ral bir devlet olacağı belirtildi. 2004 yılındaki Annan Planı görüşmelerinde görev üstlen- miş olan Emekli Büyükelçi, MHP Ankara Milletvekili De- niz Bölükbaşı, "Daha önce de bu tür mutabakatlara varıl- nuştı. Önemli olan içinin na- sıl doldurulacağı" dedi. KKTC'nin eski Ankara Bü- yükelçisi Ahmet Zeki Bu- lunç ise bildirideki "iki eşit kurucu devlet" ifadesinin, Türk kamuoyunun gözünü bo- yayabileceği uyansında bu- lundu. Bulunç, "Bugün Rum- lar, AB içinde. Bir uzlaşma ile federasyon olacak devlet de AB üyesi olacaktır" dedi. Bu durumda, Türkiye'nin ada üzerindeki garantörlük ve as- ker bulundurma hakkının or- tadan kalkacağına dikkat çeken Bulunç, adada Türklerin azın- lık durumuna düşebileceğine vurgu yaparak, "Ild egemen devletin, iki eşit halkın, iki demokrasinin ve Türkiye'nin etkin garantörlük hakkının devamı önemlidir" dedi. Neçirvan Barzani Bush ilegörüştü Dış Haberler Servisi - Washington'daki temas- lannı sürdüren Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Bar- zani'nin, ABD Başkanı George Bush ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile görüştüğü bildirildi. Irak Kürdistan Demo- krat Partisi'nin intemet si- tesindeki habere göre, Bar- zani Bush'a, Irak'taki Sad- dam Hüseyin rejiminin devrilmesi nedeniyle te- şekkür etti. Barzani, gö- rüşmelerin ardmdan yap- tığı açıklamada, "ABD ile ilişkimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı" dedi. "Bu- rada gerçekleştirdiğimiz bütün görüşmelerde Amerikan yönetiminin Kürdistan bölgesine bü- yük bir önem verdiğini hissettim" diye konuşan Barzani, daha sonra Was- hington'dan aynldı. Barzani, hafta içindeki Washington ziyaretinde, ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, önde gelen senatör ve mil- letvekilleri ile bazı işa- damlarıyla görüşmüş, ABD Kongresi'ndeki Kürt-Amerikan Dostluk Grubu'nun kuruluş top- lantısına katılmıştı. 'OBAMA ÖLDÜRÜLEBlLtR' ÎMASI Clinton hn son umudu suikast Dış Haberler Servisi - ABD'de Demokrat Par- ti'nin başkan adayların- dan Hillary Clinton, ra- kıbi Barack Obama ile il- gili inanılmaz bir gafa im- za attı. 3 Haziran'da son önseçimin yapılacağı Gü- ney Dakota eyaletinde yayımlanan yerel Sioux Falls Argus Leader gaze- tesine konuşan Clinton, Obama'nın oldukça geri- sinde gitmesine karşın yanşa neden devam etti- ğini açıklarken, eşi ve es- ki ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1992'de De- mokrat Parti'nin başkan adaylığını o yılın hazi- ran ayında garantilediği- ni hatırlattıktan sonra "1968'de de Demokrat Parti başkan adayı Ro- bert Kennedy, hazi- randa suikastta öldü- rülmüştü" dedi. Clinton'ın, Obama'nm da öldürülebileceğini ima edip etmediği akıllara ta- kıldı. Obama, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle "giz- li servis" tarafından ko- runuyor. Obama'nın kam- panyasından yapılan açık- lamada, "böyle sözlere bu yarışta yer bulunma- dığı" dile getirildi. Hata- sının farkına varan Clinton ise bir özür mesajı yayım- layarak yanlış anlaşıldığı- nı savundu. HASAN HUSEYIN KORKMAZGIL ACIYI BAL EYLCDİK özgürlüğe, fuhoklıga ve sevdaya dair flir, mözik ve belge filmlerle bir jahne götterisi SııTlcıı Yoıumlayanlat: Gülsen TUNCER Ender VİĞÎT Nejmı AYKAR İlkay AKKAYA - KIZILIRMAK 1 Uyarlayon ve yönercn: Eıkal UMUT 25 MAYIS PAZAR SAAT: 15:00 - 31 0AYI5 C.TESI SAAT:20:30 IEVENT KIRCA,- OYA BAŞAR TIYATROSU BAKIRKÛY BILGI IÇİN: 0212 572 04 44 • 660 51 52 ALKAZAR SİNEMALARI Salon 1: BOLEYNKH 12:00-14:15-16:30-19:00-21:15 Salon 2: KIRMm BALONUN YOLCUUIĞU 12:00 -14:15 -16:30 -19:00 - 21:30 Salon 3: KMMEl 12:00 -14:00 -16:15 -18:45 - 21:00 mmmm Istiklal Cad. No.179 Beyoglu 0212 2932466-67 68'ÜLER VE CUM0K ÇAĞRISI "DARAĞACINDA ÜÇ FlDAN'ımız DENİZ GEZMİŞ YUSUF ASLAN HÜSEYİN İNAN'ın uğruna canlarını verdikleri "Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye" Mücadelesinin 40. Yılında... 68'LİLER, CUMOK'LAR VE 2008 GENÇLİĞI Şair NİHAT BEHRAM ile Vakıf Başkanı SÖNMEZ TARGAN'ın söyleşisinde buluşuyor. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: Caddebostan Kültür Merkezi, Kat: 3 B Salonu Caddebostan-Kadıköy Tarih: 28 Mayıs 2008 Çarşamba Saat: 19.00-21.00 lletişim: 0532 325 85 90 - 0532 281 54 54 0536 729 02 29 - 0505 815 10 17 Deniz BALBAY Hoş geldin dünyamıza... Fidan (halası)-Ziya-Ozan-Ezgi ÇAVDAR AİLESt 28 Trek Turızrh r§ Bangkok....340 Beynı! 189 Biskck 389 Boston 269 Bud.ipO5te...77 Bukres 108 Cenevre 88 Chicago 269 "T~" Z T | dorf, Frankfurt, -nhng, Londr.ı. i M i h Um uçak bilelleıiniz <Jnlt.atmtk . m Hxn\ KtMmm. I taitsit ' Los AngHcs379 St?.ıttle.. Lyon 126 Seul Delhi 358 Madrid 99 Singnpu Detroit ......312 Melboın....630 Shangni Dnfoai 139 Miami 349 Sydney. HongKong471 Montreal...3S9 Tahr.irı., Houston... 349 Moskova...189 Telaviv . Kahlre 194 Nevvyork ...288 Tiflis Kıbrıs 40 Odess.i 169 Tokyo... Kiev 154 Pekin 437 Toronto 379 Scıttle 359 126 Scul 4S6 ...99 Sing.ıpur.,.387 .630 -.lı.ıciıı.ıı 451 .349 Sydney 615 .359 Tahr.in 277 .189 lı.l.ıv ıv 2 0 0 2 8 8 Iılli-. 289 169 Tokyo 517 437 Toronto 359 630 IV.ı-.lıııiıılı.ıı.MI) 111 Zürih 88 THY, ONURAIR, ATLASJET, AVIIUI'A YAKASI Hdkifküy Bakııkoy MI\ Bjkııkoy rrj- ı t'.ıv' 11ii| ı.f..ı Bk Levenl 4, Loveıtt Mecidiyeköy. ...513 13 97 Sırkecı ...517 96 80 Suttanahtı ..491 10 09 Şi*li MEVDAN 231 13: ...591 53 53 5İŞİİ HAUSKARGA21..246 41 ! .570 83 10 Osmiinbey 23467( .543 1154 Takum 256 55! ..543 68 98 Yımikapı 458 16 ! .567 4145 A N A O O L U Y A K A S I 507 2145 y •'"' ^ n Kadlköy MII •1(>5 45 Sb\Kartal S 1 TJTK1raclk 528 58 04 StlfUnlfMtlifı 231 13 33 Suadiyp 246 41 51 •..ı-.kııılı.ıH..ıl 234 67 06 nnıı.ınıv 256 55 56 ıı-.l.ınl.u 458 16 93 n İ G E B s DEMOKRATtK DAYANIŞMA DERNEĞ1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARIDERNEĞ1 Konu "ALTIÜSTÜ DEPREM VE BİZ" Yönetmen Prof. Dr. BÜLENT BERKARDA Konuşmacılar Y. Mimar OKTAY EKİNCİ Yrd. Doç. Dr. OĞUZ GÜNDOĞDU Y. Mimar GÜLAY YEDEKÇİARSLAN Tarih: 28 Mayıs 2008 Çarşamba Saat: 18.30 Yer: TMMOB Mimarlar Odası istanbul Biiyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: +90 21Z 227 6910 lletişim: l.Ü. Mezunkrı Derneği 0212 238 03 21 Giriş serbest ve ücretsizdir. DUYURU Türk Tabipleri Birliği 57. Büyük Kongresı(Seçimli), çoğunluk aranarak 21-22 Haziran 2008 tarihlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvan Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Konseyimiz Toplantı Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda (Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Büyük Kongre delegelerimize saygılanmızla duyurulur. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 28 Haziran 2008 Cumartesl Saat:09:30 -Açılış ve Saygı Duruşu -Kongre Başkanlık Divanı Seçimi -57. Büyük Kongre Gündeminin Okunarak Oy'a Sunulması -Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Açış Konuşması -Konuklann Konuşmaları -ARA -Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetieme Rapotiannın Okunması -Raportann Görüşülmesi -Raporlann Aklanmak Üzere Oy'a Sunulması -Tahmini Bütçenin Görüşülerek Oylanması -ARA -Karar Önerilennın Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması 29 Haziran 2008 Pazar Saat:09:00-17:00 Seçimler YER: TMMOB inşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu Necatibey Cad. No:57 Kızılay-ANKARA VEFAT Aydın AYDEMİRı kaybettik. İnsan merkezli bir dünyada Kardeşliğe inanırdı. Öğretmendi, yöneticiydi, örgütçüydü. Şairdi, romancıydı, Değerli bir eş, can bir babaydı. Dosttu, adamdı. Tüm dostlannın ve yurtseverlerin başı sağ olsun. Cemalettin AKDOĞAN, Musa UYSAL, Alaittin BAYAZIT Türkiye Öğretmenler Sendikası kurucularından, emekli öğretmen, yazar AYDIN AYDEMİRi 23 Mayıs 2008 Cuma günü kaybettik. AİLESİ T.C. KADIKÖY 3. ÎCRA MÜDÜRLÜĞtTNDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLANI Dosya no: 2008/60 Tal. Bir borçtan dolayı relıinli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı mal satışa çıkartılmıştır. Bir adet 34 YPY 03 Plaka No'lu Motor No: D4BH2526812, Şasi No: KNESDO1323K916296, ön cam çatlak, sol tampon hasarlı, muhtelif çizikler mevcut, 2003 Model Kia K 2500 beyaz ren- kli kamyonet. Muhammen değeri: 13.000,00,-YTL Arttırmanın yapılacağı yer: Atatürk Cad. Deniz Sok. Burakbey Otoparkı Küçükbakkalköy- Kadıköy/lst. Satış: 12.06.2008 günü 10.30.10.40 saatleri arasında, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ına istekli buluıımadığı takdirde 17.06.2008 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılarak satılacaktır. Şu kadar ki artürma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masrafının geçmesinin şart olduğu mahcuzlann satış bedeli üzerinden %1 oranında KDV'nin alıcıya aîttir. Ve satış şart- namesinin icra dosyasında görülebilir. Masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin iste- yene gönderilecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi vermeleri lazundır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 7 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. lhale damga pulu, KDV harç ve masraflan alıcıya aittir. birikmiş motorlu taşıtlar vergisi satış bedelinden ödenir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse 1.ÎK 133 m.'sine göre ihale fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve yasal faizden alıcı sorumlu olacak ve hiçbirhükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Satışa iştirak edenJerin şartname- yi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılır. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. Basın: 28930
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog