Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

25 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA haticetııııceı-@lıotnıail.conı 11 Mircan, yeni albümünü îngiliz caz grubu Limbo ile birlikte yaptıYağmur damlalannın, çiçek kokularmm müziği... HATtCE TUNCER Müzik dünyasımn sıradışı bir yolcusu Mircan. Duygulu sesi ve doğaçlama- lanyla "Bizim Ninniler", "Kül" ve "Sâlâ" albümlerinde yolu Anado- lu'dan, Doğu Karadeniz'den daha ku- zey ülkelerinin caz tınılanna doğru uzandı. Oralarda biraz daha kaldı ve şar- kılannı îngiltere'nin Bristol kentin- den doğaçlama caz grubu Limbo'nun eşliğinde söyledi. Mircan, yeni albümü "Nominosum"da kendi melodilerini, Mevlana'nın şiirleri, Carl Gustav Jung'un felsefesi, doğaııın sesini cazın sınırsız dünyasında buluşturuyor. Mircan ile Bebek sırtlannda bir giriş katında bulunan, kedilerinin dolaştığı ofisinde buluştuk. Küçük bahçesinde kendi yetiştirdiği güller, "Son za- manlarda beni hiçbir şey bir çiçek kadar heyecanlandırmıyor" sözleri- ni doğruluyor. Deprem ve inşaat mü- hendisliği ile müziği bir arada Fotoğraflar: UĞUR DEMİ yürüten Mircan, her iki alanda da ken- di şirketlerini kurarak özgür çalışma or- tamı yaratnıış. Bir Italyan fırmasının Türkiye temsilciliğini yapan Mircan, îs- tanbul'daki köprii ve viyadüklerin dep- reme karşı güçlendirilmesinde kulla- nılan cihazlann tasarımı işinde çalışı- yor. lstanbul-Ankara-Eskişehir arasın- daki hızlı trcn projesinde de aynı ko- nuda çalışmalar yürütüyor. "Kül" al- bümünü "Kül ve Ashes" adıyla bazı yeni teknik düzeltmelerle kendi şirke- ti UCM'den yeniden yayımlayan Mir- can, "Numinosum" ile aynı anda önü- müzdeki aylarda piyasaya çıkarmayı düşündüğü daha etnik tarzdaki "Ou- tim" albümünün kayıtlannı da yaptı: "Galiba kafannn içinde otomatik bir siskııı oluşmuş. Bir gün içinde bi- ri kapanıp biri açılarak seyrediyor. Uyku sırasında da böyle oluyor. Sa- bah uyanıp doğrudan bilgisayarın başına oturup bir sorunu çöz- düğüm oluyor. Veya bir sa- bah kafamda bir şarkının çatısı ku- rulmuş olarak uyanabiliyorum. Ha- yattan bunaldığımda kaçtığım yer ıııü/.ik. Mühendislik yaparken de kafamın içinde hep müzik dönüyor aslında." Limbo'dan farklı tat Mircan'ın "Numinosum" albümünü birlikte hazırladığı îngiliz doğaçlama caz grubu Limbo'nun müziği ile "Sâ- lâ" albümünün kayıtlan sırasında ta- nışmış. Internette Megrel kültürü üze- rine arama yaparken Roger Mills ad- lı Avustralyalı müzikolog ve nıüzis- yenin bu konuda çalıştığmı görmüş ve yazışmaya başlamışlar. Zamanla in- teraet üzerinden birbirlerine müzikle- rini göndermeye başlamışlar. "Sfi- lâ"nın miksaj işlemleri için Bristol'e gi- den Mircan, Roger Mills'in trompet çal- dığı Limbo adlı doğaçlama caz gru- bundan çok etkilenmiş ve dönüşte he- men yeni bir albüm için ön hazırlıkla- nnı tamamlamış. Yeniden gittiği Bris- tol'de "Numinosum", Limbo grubu- nun eşliğinde canlı konser gibi anında çalınarak kaydedilmiş. Dünya basınından övgüler Mircan, şarkılan tngilizce yazıp söy- lemesini "Albümü sadece Türkiye için değil dünya için yapıyorum. Dünyanın birçok ülkesindeki müzik otoritelerinden de çok güzel, des- tekleyici yorumlar geldi" sözleriyle açıklıyor. Avrupa ülkelerindeki dağı- tımcılarla iletişime geçtiğini, albümle- rinin internet üzerinden dünyaya satı- şının yapıldığını anlatıyor. Gerçekten de Mircan'ın albümleri dünya müziği konusunda yayın yapan dergilerde ken- di alanında bir numara gösterildi. Folk Root dergisi, "Sâlâ" albümüne ilişkin övgü dolu yazılara yer verdi. er şey geçmişte saklı A lbüme adını veren "Numi- nosum" parçasına Muam- mer Ketencoğlu'nun usta akordeonuyla ağır ağır giriliyor. Mir- can, "Akordeon burada karanbğın ve yağmurun içinde yanıp sönen bir ışığı temsil ediyor" diye anlattığı şarkıyı, gördüğü birTttyanfn ? etKfsîyre yazmış. "Numinosum" Isviçreli psi- kiyatr, felsefeci Carl Gustav Jung'un eserlerinde çok kullandığı nıhbilimsel bir terim. Mircan, Nominosum'u Jung'un et- kisiyle "Bir insanın kendisini, geçmi- şi, ataları, geldiği topraklar, bilinç dı- şına ittiği bütün duygularıyla, tarifle- yebilmesiyle gerçekleşebilecek bir bilinç" sözleriyle anlatıyor. ' Kertenkeleler Blliyor' Bu felsefeye uygun olarak Mircan bütün par- çalanna doğanın seslerini, çocukluğunda ya- şadığı düşsel dünyayı ve aşklan şarkalanna ta- şımış: "Parçalar yağmurla bağlansın istedim. Bahar yağmurlan... Oradan toprağın koku- sunu alsın insanlar. Hani kokulu bir albüm yapınak! Yağmur yağınca toprak ve çim kokusu duyarsınız, böy- le bir şey, koksun istedim albüm. Buram buram çimen koksun, toprak koksun, çiçek koksun..." Enstrümansız, yağmur damlalannın çıkardığı sesler eş- liğinde okuduğu "Waif-Kimsesiz Çocuk" şarkısını Ame- rikalı 19. yüzyıl şairlerinden Mr. Longfellow'un şürinden henüz 21 yaşındayken bestemiş. "Lizart Know-Kerten- keleler Biliyor" parçasında aşklann "biri bizi gözetliyor'" halinde yaşanmasına gönderme yapan Mircan, aşkın sır ola- rak kaldığında yaşanabileceğini ifade ediyor ve kertenke- leleri "şahit" gösteriyor: "Bu albümde insanın bağnnı de- şen türden, acıyı daha pozitif bir şeye dönüştürmek is- tedim. O acdardan bize kalan şeyin yaşam dolu bir lıü- zün olması lazım. Yaşadığımız şey ne olursa olsun, ge- riye kalanın kin ve nefret tohumları olmaması gereki- yor. Aslında bitmiş olan bir aşkı anlatıyor, ama asla ara- besk bir tutum yok, yaşam devam ediyor. Kertenkele- lerle, sardunyalarla bir sohbet, ama suçlama yok." Limbo grubu, albümün üçüncü sırasındaki "Tonight I Long For Rest-Bu Gece Huzuru özlüyorum" şarkısıy- la davul, bas, piyano, gitar, klarinet, trompetlerle tam kad- ro devreye giriyor: "Yaşadıkları coğrafya, beslendikle- ri kültür, her şey çok farklı olduğu için benim müziği- me de çok farklı bir tat kattılar. Türkiye toprakların- da yaşayan, burada beslenen bu tarz bir çahşma esasmda yok. Önccki albümlerle de hiç alakası yok. Her albümün mutlaka bir sıçrama özelliği taşıması gerekiyor bana «ii- re. Kendimi tekrara düşüyorsam yeni bir albüm yap- ıııaraa hiç gerek yok." Aşkın en güzel tarifi Mircan'ın sadece melodilerle vokal yaptığı "Word- less-Sözsüz" parçası, Mevlana'nın lngilizceye çevrilen "You Are Not a Single You-Yalnız Değilsin Sett" şiiriyle de- vam ediyor: "Dinleyiciyi ve kendimi büyülü bir orman- da yolculuğa çıkarma duygusunu hissettim. Kadın kaybolduğu sırada bir ses, Mevlana'nın 'Yalnız dcğil- sin/Sen gökyüzüsün ve denizsin' şiirini okur ve çıkışa gö- türür. 'ToTake a Step Without Feet' parçası da Mevla- na'nın şürinden. Mevlana, aşkın ayakların yerden ke- silmesi olduğunu söylüyor bu şiirinde. Mevlana'yı hep tannsal aşktan bahseder diye düşünüyoruz, ama bu şii- rini dünyevi olanla da çok bağlantılı gördüğüm için kul- landım. 'Water and Wine-Su ve Şarap'ta söylediği sözler tamamen dünyevi, sevgiliye yazılmış, aşkı çok güzel ta- rifleyen şiirler." "Silence in Cxala-Cxala'da Sessizlik" şarkısında kuş ötüşleri, su sesleriyle Artvin'in Borçka ilçesinde doğduğu köye uzanan Mircan, John Cage'in "4.33" parçasındaki "sessizliği dinleme" felsefesine bir gönderme yapıyor: "Ger- çek anlamda bir sessizlik yoktur aslında. Benim ço- cukluğumda sessiz kaldığımda duyduğum sesleri bu par- çaya koyduk. Sessizliğin bir tür şarkı olduğunu söyle- meye çalıştım burada. £n çok sevdiğim müzik sessizlik." KADIKOV BELEDİYESİ BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ " KÜLTÜRLER BULUŞMASI KONSERLERİ FİNALİ Kültürler Buluşması Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde (BMKM) gerçekleştirilen "Kül- türler Buluşması" mü- zisyen-yazar tkbal Kay- nar'ın organizasyonuy- la 7 Haziran'daki kon- serle devam edecek. tk- bal Kaynar'ın çeşitli dil- lerde şarkılar seslendire- ceği etkinlikte Doğu Ka- radeniz ezgileriyle Grup Helesa, Kürtçe müzik- leriyle de Khalide sahne alacak. BMKM'de "farklı kültürlerle bir arada yaşam" söylemiyle mart ayuıda düzenlenen et- kinliğin devamı niteli- ğindeki konserde sürpriz konuk sanatçılar da ola- cak. (0216418 16 46) Karanlıkta Dans Idil Kültür Merke- zi'nde bugün saat 18.00'delzlandahşarkı- cı Björk ve Catherine Deneuve'ün başrolle- rinde oynadığı "Karan- lıkta Dans" adlı fılm gösterilecek. Lars von Trier'in yönettiği müzi- kal fılmde Çek göçmen anne-oğulun acılı öykü- sü anlatılıyor. Karanlık- ta Dans, Trier'e 2001 yılında Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü ka- zandırırken Björk de "En iyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü almıştı. (0212 253 78 88) • Grup Helesa yann saat20.30'da Kadıköy'deki Oyun Atölyesi'nde konser verecek. (0 216 345 39 39) Dınleme terörü yaşandığını ve izinsiz dınleme nin insan hakları ihldi olduğunu belir-ren CHP, O.Paksüt'e 'iele -rakipi komisyon gündemine TA/V\A/V\ 0 ŞEKİLPE HALLEPERİZ.. GUNLERE KALD/K KONU$TUKTAN SÖNRA TELEFONLARIİMUA EPT/ÖRUZ ARTIK..YENİSİNİ SETİRİN SUNUN.. ÜYDUDfln nRKLEIl flrtık bizim de bir uydumuz uar. Bir silre önce DUnya çeuresindeki yörilngesine oturttuğumuz uydumuzun kamerası DUnya'ya bzelllkle de TUrkiye'ye "zoom 1 yaparak hafta içinde tesbit ettiği ne uarsa çizgi dilinin sinyalleriyle bu köşeye aktaracak... Dııt!..Dııt!..Dııiit!.. ^ UAKAN ÇELİK f hakonceIik@mynet. com Tuzla Tersanelerinde bu güne kadar 96 işçi hayahnı kaybeHi. Geç-ciğimir on ay içerisinde can verenlerin sayısı ise 24... BURAYI S?Z M PEVRALPINIZ?. İLK PEFA OÖRÜfORütA S/Zİ... p BURAŞf. 6/RAZ İ$f VARPI DA YERİNE BAKIYöRUAA... Kensler can almaya devam ediyor..2008'in bilançosu 10öla. Dıı+/..dııi / .dııt/. C/K/.CIK/ ŞU YETKİÜLERİN KENE K0NUSUNDA /VvAZLIKLARI RES- AAEN 6AZ YAPTI BENDE AWDE§/. AL İSTE ÖYLE DE SA6LIK BAKANLIöl, AKSARAY- DAKİ TÖPLU İSMALİN NEPENİ-" NİN MİKRÖPLU SU OLPUĞUNU AÇIKLAP/Ğ/NPA, HASTA SAY/SI 6B/Nİ BULAAUSTU... ABP'PE 11 KRİTER ESAS ALINARAK YA- PILAN DESERLENDİRMEDE ATATÜRK 20.YÜZ- YIL/N EN BÜYÜK SJYASİ LİPERİ SEÇİLDİ... AAAKİNALAR STÖP/. DERİNL/K 24/SÇİ/.. GBMMZİ BU SEV/YEDE DAHA FAZLA YÜZDÜRE' WEYİZ KAPTAN/ BATACA6IZ YÖKSA... ÖOM/.CİĞERLERİAA BAYRA/Vy ETTİ VALLA.. BİZE YASAK SÖKER Mİ BEE/... TURKIYE /LE KERELER ASKIYA ALINABİLİR.. KAPAT/V\A DAVASIN/ ,DUYUNCA ÇÖK CfLAR/N I KADAR Ö GUR OLDUSU BAŞKA ÜLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog