Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 MAYIS 2008 PAZAR 10 HABERLER Gençlerin mesleklerini seçerken, çevrelerinden ve ailelerin- den etkilenmemeleri gerektiği vurgulanıyor: "Gençler, en ön- ce 'kariyere önem veriyorum' deseler de altında hep 'çok ve hemenpara kazandıracak' işiyakalama arzusu daha baskın."Bu yıl tıp, gelecekte duygu tasanmcılığı gözde olacak NtHAN İNAL Uzmanlar geleceğin gözde mesleklerini belirledi. Yeni kuşağın tercihleri, yeni çağın gerekleri ve öncelikleri gibi konulann göz önüne alındığı araştırmalarda, en ilgi duyulan meslekler geçen yıl da olduğu gibi "tıp" ve "mühendislik"... Gençlerin bu meslekleri istemesinin temel nedeıüeri ise bu mesleklerin "garantili", "kazançh" ve "kariyer olanağı yüksek" olması olarak sıralanıyor. ÖSS adaylan için girecekleri sınav kadar seçecekleri nıeslek de çok önemli. Uzmanlar, tüm iş yaşamlan boyunca kendilerini "zorunda" hissederek çahşmak yerine zevk alarak çahşmak ve üretebilmek adına gençlerin meslek için tercihlerini sağduyulu ve gerçekçi yapmalannın önemini vurguladılar. Fen Bilimleri Dershaneleri Rehberlik Birimi'nce öğrenciler üzerinde yapılan ankette, öğrencilerin geçen yıllarda en çok tıp fakültelerine rağbet ettiği ve gelecekte de bu tercihlerinden şaşmayacaklannı ortaya koydu. Fen Bilimleri Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşüyurt, öğrencilerin tıp fakültelerini "gelecek vaat eden kilit mesleklerden biri" gözüyle gördüklerini belirterek, "Gençler sağbk alanında daha kolay iş bulunabileceğini düşünüyor. Bu yıl tıp fakülteleri çok revaçta olacak" dedi. Türk Eğitim Vakfi (TEV) Yönetim Kurulu üyesi Ali thsan Yalçın ise TEV'in her yıl 7 bin 500 öğrenciye burs verdiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz arasında yaptığımız araştırmaya göre bu yıl gençlerimizin tercihleri tıp, elektronik ve Meslek seçerken en çok nelere dikkat edilmeli • Önce kendimizi tanımak. • Meslek bilgilerini iyi bilmek. • İlgi duyulan meslekleri tanımak. • Amaç ve hedefleri belirlemek. • Kişisel özellikleri iyi tanımak. bilgisayar mühendisliği yönünde" diye konuştu. M-Gen Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu Ufuk Tarhan da, gençlerin me: .<klerini seçerken, çevrelerinden ve ailelerinden etkilenmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Gençler, en önce 'kariyere önem veriyorum' deseler de altında hep 'çok ve hemen para kazandıracak' işi yakalama arzusu daha baskın oluyor" dedi. Tarhan'a göre ise geleceğin meslekleri arasında bu yıl en tercih edilen meslek mühendislik olacak. 20 YIL SONRA MESLEKLER Duygu tasanmcılığı: Genetik ve nano teknolojilerin gelişmesi ile yapılacak işe, yaşanılacak duruma uygun duygularm belirlenmesi ve gerekli kimyasal drog reçeteleriniıı, yapay zekâ, sanal ortam uygulamalannın kurgulanması mümkün olacak. Bunu ihtiyaca göre duygu tasanmcılan yapacak. Bugünün "image maker'ları" muhtemelen bu işleri yapıyor olacaklar. Hot-line isletmeciliği: Teknik sorunlan yerinde saptayıp, onaran tamircilerin yerini, uzaktan onanm yapan akıllı yazılımlar ve 3 boyutlu hologramlar alacak. Bugünün teknik servisleri bu şekle dönüşecek. Fiziksel tamir olmayacak, tüm parçalar değişebilecek. 5 Duyu reklam tasarimClllğl: Yapay zekâ ile koku almak, dokunuş hissetmek ve duygular da uzaklara iletilebilecek. 5 duyuyu hissettirebilecek teknoloji ile sunulan reklam spotlannın tasarnncıhğı en popüler, yaratıcılık gerektiren alanlardan olacak. Elektronik gazeteclllk: Ekolojik nedenlerden ve yeni nesillerin algı sistemlerindeki evrimsel değişikliklerden dolayı kâğıttan öğrenmenin yerini interaet üzerinden dijital gazetecilik ve mobil yayınlar alacak. Erişimleri, içerikleri, zamanlaması da kişisel tercihlere göre seçilebilir nitelikte olacak. Cenetik ekonomî: Genetik teknolojiyle ilintili her şey, bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri, iş alanlan oluşacak. Bu tür sınırsız ürünün satış piyasasının yönetilmesi, yepyeni bir ekonomik yapı ve boyut yaratacak. Biigi madenciliği: Smırsız bilgi üretme, yayma kapasitesi nedeniyle insanlann; neyi bilmek, neyi bihnemek gerekli, gerekli olmayanlar nasıl elenecek sorulanna yanıt vermeye yarayacak sistemlerle uğraşanlara bilgi madencileri denecek. Bilgi okyanusundan iletişim teknolojileri, yapay zekâ uygulamalanyla güncel global gelişmeleri yakalamak, ayıklamak, birleştirmek, gerekli ve öncelikli olanlan seçmek, kullanılabilir hale getirmek başlı başına ve en önemli iş alanlarmdan biri olacak. Slber teknoloji m Ü h e n d i S İ : lnsansı robotik sistemler, yapay zekâ ve bunlann entegrasyonu üzerinde çalışacak hayati mesleklerden biri olacak. Nano yapı mühendîsi: Nano teknolojinin inşaat, yapı sektörüne kazandıracağı ürünleri maksimumda geliştiren, kullanan, bugünün inşaat mühendislerinin yerini alacak dal. Geleceğin mimar ve mühendisleri benzer işleri yapanlar sadece yaratıcıhklarını kullanacaklar, çünkü tüm hesap ve çizimleri, üstelik boyutlu prova verecek şekilde robotik sistemler yapacak. Yönetlcl menajerliğl: Yöneticilerin en doğru işlerde olmalarmı sağlayan, onlan portfoylerinde bulunduran menajerleri olacak. Akıllı tedarlk yönetlciTigl: Tedarik zinciri yöneticiliği, inovasyondan, üretime, ambalajlamadan, stoklamaya, taşımaya, faturalamaya, pazarlamadan satışa kadar tüm süreçlerde etkin ve sorumlu olacak. Tedarik zinciri yöneticiliği, akıllı tedarik yöneticiliğine dönüşecek. , Akıldan-tezgâha kadar ve hatta Robotik sorunlar avukatlıği: hizmet alanlannda satın alman robotlann kullanımında karşılaşılan sorunlann çözümünde, robotlan üreten, satan, kullanan kişi ya da kurumların hak ve sorumluluklan alanında çalışan sektörel uzman avukatlar olacak. yeniden dönüşüme kadar, tüm süreçlerde etkin olacak, maksimum düzeyde yazılım, uzaktan tanıma sistemleri ve robotik cihazlar kullanılacak. Senaryo tasanmcılığı: 5 duyuya hitap eden 3 boyutlu görsellerin, uygulamalann cazibesi artacak. Kurum ve kişilerin geleceğine ilişkin uzgörüleri senaryolaştıran, strateji gelişimine yardımcı olup zemin hazırlayan senaristler en aranan mesleklerden olacak. Soru bankası taSanmClllğl: tnsanlarm kapasiteleri giderek artacağından, gelişim sağlayacak, yeni şeyler sorabilmek zorlaşacak. Yenilikleri tetikleyecek soru sorabilmek ayn bir uzmanhk alanına dönüşecek. Sektörel, tematik soru bankalan gelişecek. Bunlann tasanmcılan en arananlardan olacak. Alternatif besin mÜhendİSİİğİ: Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sıvılara dönüştürülmesiyle uğraşacaklar. Genetik ve Nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanlann beslenme ihtiyacına yanıt verecek alternatifler üzerinde çalışacaklar. Geleneksel tanm, hayvancılık kaynaklan, üretim sistemleri insanlann yaşamsal ihtiyaçlarrnı karşılamakta yetersizleşiyor. Buna çareyi alternatif besin mühendisleri bulacak, diyet reçetelerinden kurtulacağız. Beyin cerrahisi ilgi görecek P : Tıp ve tıbbi bilimler her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görecek. Özellikle Nöroşirurji (beyin cerrahisi) geleceğin gözde mesleklerinden olacak. Elektronik ve haberleşme: Gelecekte elektronik medyanın, evlere yönelik bilgiye erişme ile bilgiyi kullanma ürünlerinin yükselen ürünler olması bekleniyor. Bu nedenle de üniversitelerin ilgili bölüm mezunlan ulusal ve uluslararası boyutta birçok iş imkânı bulabilecek. Bilgisayar mühendisliği: sistem anaiistügi, sistem mühendisliği, programcı, web tasanmcılığı gibi geniş bir iş alanına sahip bilgisayar mühendislerine olan ihtiyaç teknolojik gelişim devam ettiği sürece artacak. ş mÜhendİSİİğİ: Bu bölümden mezun olan gençler, Bayındırlık ve Iskân, Orman, Tanm ve Köyişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştrrma bakanlıklannda, belediyelerde ve karayollan müdürlüklerinde çalışabilir. Aynca serbest müteahhitlik hizmetleri verilebileceği gibi müteahlıitlik de yapılabilir. Nükleer Enerji Muhenciisiiği: enerjinin banşçıl amaçlarla kullanılması ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim yapılır. UlUSİararaSI İlİŞkîler: Farklıülkelerle profesyonel platformlarda ilişkilerimizin artmasıyla birlikte bu alandan mezun kişilerin kamu ve özel sektörde iş bulma olanaklan artacak. İ: Çevrekonusundaki lisans eğitiminin yanı sıra tanm ve ziraat mühendisleri de bu alana geçiş yapabiliyor. Dünyada bu mesleğe ilgi giderek artıyor. Genetik bilimleri mühendisliği: kalıtsal hastalıklann tanısının konması ve tedavisi ile ilgili çahşmalar artarak devam ederken istenilen niteliklere sahip bitki ve hayvanlann yetiştirilmesi konusunun da üzerinde duruluyor. a n a l İ S t l i ğ l : l Inıvcrsıtclcnu biljiisayaı ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar bu alanda iş bulma şansını yakalayabiliyor. Reklamcılık-sinema/TV-Halkla İ l İ Ş k İ l e r : Uygulama alanı çok geniş olan halkla ilişkiler uzmanlığı da önemi gittikçe artan meslekler arasında. Hedef kitlesinin insan olması bu mesleği her sektör için önemli bir meslek haline getirmiştir. : Globalleşme ve AB süreciyle birlikte özellikle uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmış ve yabancı dil bilen kişilere ihtiyaç duyulacaktır. PSİkOİOJİ: Teknolojik gelişmeler yaşanırken bir yandan onun getirdiği olumsuzluklan da bertaraf etmek için sosyal bilimlerde ve özellikle psikoloji alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bankacılık ve finans: Geleceğin ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında önemli bir yeri bankacılık ve finans alıyor. : Kuruluşlarda, üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanlar yetiştirilir. At antrenörlÜğÜ: Atın doğumundan itibaren yanş hayati boyunca göstereceği performansı en üst seviyeye çekmek için akademik eğitimli personel yetiştiriliyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra yanşlarda çalışıyor ve her yanştan prim alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog