Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR UCRETSİZ GÖNDERİN SÜRPRfZ KANPANYALAR İVİVİVI kitap.cumhuriyeti Of Curnhuriyet V Kltapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti IKHıılHı Of Cumhuriyet Kilaplan 85. YIL SAYI: 30181 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 MAYIS 2008 PAZAR * • 27 MAYIS ÖLDÜ MÜ? ıı A. Mayıs, Tuıkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Seçimlerde çoğunluğu sağlayan ve büyük umutlar yaratan DP iktidarı ne yazık ki umutlaıı çabuk söndürdü. Ismet inönü, iktidarın demokıasiden ayrılarak bir baskı rejimi yoluna girdiğini vurguluyor, "Bu yolda devam ederseniz, sizi ben bile kurtaramam" diyordu. V 2./ Mayıs devriminin en önemli özelliği, ülke tarihinin en demokratik ve çağdaş anayasası olarak kabul ve onay görecek olan 1 96 1 Anayasası'nı yasalaştırmış olmasıdır. W Devrimin lideıi Gürsel, 61 Anayasası ile ilgili şunları söylüyordu: "Anayasa memleketin mümtaz ılım adamlarının çalışmaları, aydınların bu çalışmalara kalılmaları suretiyle hazırlanmaktadır." 27 Mayıs Devnimi'nin hikâyesini anlatan CD 2 7 M a y ı s S a l ı g ü n ü CumhuriyeC' I e b i r I i k t e ÜCRETSİİ Baykal, iktidarın yargıyı baskı altına almaya çalıştığını söyledi 'Anayasal ilkeleri değiştirme çabası' TÜRKİYE ÇIĞIRINDAN ÇIKAR' YARG1TAY ÖNERİYE SICAK ŞAHİN'DEN 'ZEYTtN DALI' AKP'nin devlet kurumlarıyla kavgalı oldu- ğunu belirten CHP lideri, "Anayasal düzcnin temellerini değiştimıek istiyorlar" dedi. Yar- gının dcnetim altına alınmak istendiğijıi söy- leyen Baykal, "Bu Türkiye'yi çığınndan çı- karır" uyansında buluııdu. CHP'li Ozyürek hü- kümetin "Egemenlik kayıtsız şartsız AKP'nin- dir" anlayışında olduğunu belirtti. • 5. Sayfada Yargıtay ve Danıştay üyelcriyle birlikte Uşak'ta temaslarda bulunan Yargıtay Başkanı Gerçeker, yargı bağımsızlığını savunmaları- nm üstlendikleri sorumluluğun gereği bir hak vc yetki olduğunu belirtti. Gerçeker, Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül'ün arabuluculu- ğunda hükümet temsilcileriylc bir araya ge- lebileceklerini dc söyledi. • 6. Sayfada Adalet Bakanı Şahin, Yargıtay Başkanı'nın "Gül'ün bir çağnsı olursa masadan kaçmayız. Böyle bir girişim çok yararlı olur" şeklindc- ki açıklamasını değerlendirdi. Şahin, Gerçe- ker'in sözlcrini "Tartışmaları uzatmayalım" şeklinde anladığını belirterek, "Başkanın değerlendirmcsini büyük anlayışla karşıladı- ğımı ifade etmck istiyorum" dedi. • 6. Sayfada Cannes y da ödülgecesi 61. Cannes Film Festivali so- ııuçlanniTi açıklanmasına saatler kala, dünyaııın gözü kulağı Can- nes'da... Festivalde Fransız si- neması üçfilmletenısil edilirken, Arnaud Desplcchin'in "BirNo- el Masalı" ve Laurent Cantct'in "Duvarlar Arasında/Smıf' adlı filmleri ile en iyiler listesine ginneyi başardı. Nuri Bilge Cey- lan'ın "Üç Mayınun"u ile Can- nes'da bir kcz daha başanyı ya- kalaması giiçlü bir olasılık ola- rak göriinüyor. VECDİ SA- YAR'm haberi • 18. Sayfada K.iRAK- ABD ILIŞKİST] 12 ülke lideri bölgesel birlik UNASUR'u oluşturdu Neçirvan Barzani Bush ilegörüştü Washington'da bulunan Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Bush ve yardımcısı Cheney ile görüştü. Bar- zani'nin Bush'a, Irak'taki rejimin devrilraesi nedeniyle teşekkür etti- ği iddia edildi. • 13. Sayfada GüneyAmerikaBirliği Güney Amerika'daki 12 ülke, kıtada siyasi bir- liği ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla Güney Amerika Birliği (UNASUR) çatısı altın- da bir araya geldi. Brezilya'nın ev sahipliği yap- tığı zirvede UNASUR'a Arjantin, Bolivya, Bre- zilya, Ekvador, Guyana, Kolombiya, Paraguay, Pe- ru, Surinam, Şili, LJruguay ve Venezüella katıldı. 12 Güney Amerika ülkesinin oluşturduğu UNA- SUR'ıın yılda iki kcre dışişleri bakanlan düzeyinde toplanması planlamyor. Oluşumun ekonomi ve sa- vunma alanında yapacakları konusunda liderler arasında gömş farklıhkları bulunuyor. UNA- SUR'un kıtanm en yoksul ülkesi durumundaki Bo- livya'da bir parlamentosu olacak. • 13. Sayfada Gençlcr, cn önce 'kariyere önem veriyorum' deseler dc aslında hep 'çok ve hemen para kazandıracak' işi yakalama arzu$undalar. Geleceğin meslekleri Duygu tasanmcılığı gözde olacak Uzmanlar geleceğin gözde mesleklerini be- lirledi. Yeni kuşağın tercihleri, yeni çağın gerekleri ve öncclikleri gibi konuların göz önüne alındığı araştırmalarda, en ilgi du- yulan meslekler geçen yıl da olduğu gibi "tıp" ve "mühendislik". Gençlerin bu mes- lekleri istemcsinin nedenleri ise bu mes- leklerin "iş garantili", "kazançh" ve "kariyer olanağı yüksek" olması olarak sıralanıyor. Nİ11AN İNAL'm haberi • 10. Sayfada Çiçek kokularının müziği Sıra dışı bir yolcu: Mircan Mircan, duygulu sesi ve doğaçlamala- nyla "Bizim Ninniler", "Kül" ve "Sâlâ" albümlerinde yolu Anadolu'dan, Doğu Kara- deniz'den daha kuzey ül- kelcrinin caz tınılarına doğru uzandı. Oralarda biraz daha kaldı ve şar- kılannı îngiltere'den do- ğaçlama caz grubu Limbo'nun eşliğinde söyledi. HATİCE TUNCER'in huberi • //. Sayfada GİZLİ BİLGİ VERMEDİ GÖREVİNDEN OLDU • 7. Sayfada 'TELEKULAK İDDİASI ARAŞT1RILSIN' I 7. Sayfada DEPREM GELÎYORUM DİYOR • 16. Sayfada IÎSS3N 1 3OO'0IJ34OU T 7 1 3 O O O 9 3 - 4 O S GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yukarıdaki Diişiinen Adam' Yukarıya çıkarken AKP'li kimliğini aşağıda bırak- mayan Çankaya'daki; Mustafa Kemal'den beri hal- kın ve rejimin gözbebeği olan Cumhurbaşkanlığı'nı partili bir bakan düzeyine indirdi. Son olaylar bu durumu kanıtlıyor. Çankaya'daki AKP'li, anayasanın emrettiği görev- leri yerine getirmiyor. Bu görevlerin başında, devlet kurumları arasında • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de Sorumlu 'para hırsı' Tuzla'da işçinin deneyim kazanması için bekleme- yen işverenin kazanma hır- sı ile işin zorluklan birle- şince ölümler kaçınılmaz oluyor. lşgücü verimliliği ve güvenliğini aıitıracak tek- nolojilergeliştirilmiyor. OL- CAY BÜYÜKTAŞ AKÇA ve DENİZ TATARER'in hu- beri • 9. Sayfada Cudi'de PKK saldırısı Cudi Dağı'ndaki Milli Jan- darma Komando Tabu- ru'na PKK'li teröristler ta- rafından düzenlenen roke- tatarlı saldında 3 asker ya- ralandı. Bingöl'de demir- yoluna konulan uzaktan kumandalı bomba, trenin geçişi sırasında patlatıldı. Olayda ölen ya da yarala- nan ohnadı. • 8. Sayfada MALMÖ Tavkirarlı kadını evliliğini sorguluyor İsveç'te sayılan 4 bini bu- lan Tavkiraılı aşireti, uyum sürecinde yol almaya ça- lışırken, bir yandan da kendi kimliğiylc yüzleşi- yor. Yakın geçmişte, Fa- dime Şahindal ve Tubay Mavi adlı iki kızını aile ci- nayetlerine kurban veren Tavkirarlı kadını, şimdi "kutsal ailc" kavramını sorguluyor... ALİ HAY- DAR NERGtS'in yazısı • 12. Sayfada STUTTGART Hitler de bir loto meraldtsıydı Kazanmadığı zaman çok öfkelenir, sağa sola bağmr, loto idaresini suçlar, dev- letin insanlarını dolandır- dığını söyleyip dururdu. Viyana'da yoksulluk için- de gcçirdiği gençlik yılla- nııda hep düşlerindc yaşar, rahat ve varlıklı bir yaşa- mın özlemini çckcrdi. AII- MET ARPAD'ııı yazısı • 12. Sayfada BİŞKEK Atatürk veManas Kırgızistan.. Orta As- ya'daki Atayurt toprakla- rındaki dost ve kardeş ülke- lerden birisi... Ülkenin doğa güzelliklerini ve soııınlannı kısaca da olsa, önceki yazı- lanmızda anlattık. Türkiye için Atatürk ne ise Kırgı- zistan için de Ata Manas eş- değerde Kırgızlar için. "Ma- nas" deyince akan sular du- rur. OSMAN KARAKAŞ'ın haberi • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin f Yargı RefopmıT Kemendi... Yargıtay ve Danıştay'ın bildiri yayımlamak duru- munda kalmasına neden olan konulardan biri şuydu: Yargı Reformu Strateji Taslağı-2008 (YRST). Adından anlaşılabileceği gibi son derece iddialı bir girişim. • Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog