Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yiiksek yargı üşak'ta • UŞAK (Cumhuriyet) - Uşak Barosu tarafmdan düzenlenen "Hukuk- Ceza" konulu sempozyum bugün Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkınliksaat 10.00'da Uşak Barosu Başkanı Kazım Kargı ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in açılış konuşmalanyla başlayacak. Sempozyuma Yargıtay Genel Sekreteri Ahınet Ceylaııi Tuğrul, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Zeki Aslan, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Refik Dizdaroğlu, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Necla Üçkardeşler, Danıştay 6. Daire Üyesi Tülin Özgenc, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Ali Erol Özgenç de katılacak. 'Beşli Inisiyatif'i göreve çağırdı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Çorum Milletvekili Derviş Günday, dün yaptığı yazılı açıklamayla sivil toplunı örgütlerini (STÖ), Cumhuriyetin temel ilkelerinin korunması için aktif göreve çağırdı. 'Beşli lnisiyatif TOBB, TISK, TESK, Türk - Iş, DİSK başkanlannı, ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru için Cumhuriyetin temel niteliklerini korumaya yönelik harekete geçmeye davet ediyorum" diyen Günday, açıklanıasında "STÖ'ler görevlerini yerine getiremedikleri takdirde tarih önünde yargılanacaktır" ifadelerine yer verdi. lü'deki saldırı protesto edildî • İstaııbııl Haber Şervisi - Istanbul Üniversitesı (IÜ) Edebiyat Fakültesi'nde önceki gün solcu öğrencilere yapılaıı satırlı, bıçaklı saldınlar, dün protesto edildi. Öğrenci Kültür Mcrkezi kulüpleri üyesi yaklaşık 150 öğrenci, 1Ü Rektörü Mesut Parlak'ı üniversitede yaşanan saldınlara göz yummakla suçladılar ve istifa ctmesini istedilcr. tÜ'nün Türkçe Yaşam Kulübü adlı ülkücü grubu, önceki gün Edebiyat Fakültesi'nde düzenledikleri etkinlikten sonra fakültedeki solcu görüşlü öğrencilere saldırmış, saldırıda 3 öğrenci yaralanmıştı. . konferansı • İstaııbııl Haber Servisi - Gazeteci-yazar Tuncay Mollaveisoğlu bugün "Yolsuzluk, Yoksulluk ve Siyasal tslam" konulu konferans verecek, katılımcılann sorulannı yanıtlayacak. Uğur Mumcu Mahallesi Çevre Kültür ve Dayamşma Demeği'nin (UMDBR) yeni çalışma dönemindeki ilk etkinliği bugün saat 10.00'da Aydos Ormanlan 2. Kapı Uğur Munıcu Kartal adresinde , gerçekleştirilecek. UMDER'de seçimlerden sonra yapılaıı görev bölümünde Satılmış Torun yeniden başkanhğa seçildi Muhtar Çiğdem Nalbantoğlu'nun darp edilmesiyle ilgili olarak polisler için dava bile açılmadı Şiddet gören yargılandı HİLAL KÖSE Gümüşsuyu Mahallesi Muh- tarı Çiğdem Nalbantoğlu, Beyoğlu'ndapolislerin şidde- tine maruz kaldı. Vücudunda- ki daıp izlerinın raporlarla tes- pit edihnesine karşın saldrrgan polislerin hazırladığı rutanak- larla hakkında dava açıldı. îki yıl yargılandı, beraat etti. Po- lisler hakkında, "işkence", "hakaret" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlanna ilişkin yüriitülen soruşturma ise ta- kipsizlikle sonuçlandı. Nalbantoğlu'nun polislere görcv yaptırmamak için diren- diği ve hakaret ettiği iddiasıy- la, Beyoğlu 1. Asliye Ceza • Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Nalbantoğlu iki yıllık yargılama sonucunda beraat etti. Polisler hakkında "işkence", "hakaret" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı Mahkemesi'nde yargılandığı dava dün sonuçlandı. Nalban- toğlu, CMK'nın 223/2-e mad- desi uyannca, "yüklenen su- çun sanık tarafından işlendi- ğinin sabit ohnaması" gcrek- çesiylc beraat etti. Yargiç, olay tarihinde görevli polis memur- larının görev sınırlannı aşıp aşmadıklan konusunda gerek- li soruştunnanın yapılması için savcılığa suç duyurusunda bu- lunulmasına da hükmetti. Be- yoğlu Cumhuriyet Başsavcılı- ğı, şüpheli polis memurlanndan Işıl T. ve Mahinur A. hak- kında yürütülen soruşturma- da, delil yetersizliği gerekçe- siyle takipsizlik karan verdi. Saldınya kanşan diğer polisler hakkındaki soruşturmanın ise sürdürüldüğü belirtildi. Doktor raporuyla tespit Karara itiraz eden Nalban- toğlu'nun avukatı Erdal Do- ğan, tanıkların açıklamaları ve doktor raporlarırun, müşte- kiye darp, cebir ve hakarette bulunulduğunu gösterdiğini belirtti. Görevlerini kötüye kullanan şüphelilerin, yetki- siz bir şekilde müştekinin GBT kaydını almak için, kolluk gü- cünü, keyfi ve zorla kullan- dıklarınm çok açık ve somut ol- duğunu söyledi. Doğan, "Şüp- helilerin polis olmaları, on- ların suç işleyip kovuştur- maya uğramamaları yöniin- de kendilerine bir dokunul- mazhk sağlamayacağına gö- re, neden açıkça hukuka ay- kın davramhyor?" dedi. Usu- le aykm karann kaldırılması- nı isteyen Doğan, dosyadaki deliller dikkate alınarak, şüp- heliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti. lstiklal Caddesi Sadri Ahşık Sokak'ta 11 Ağustos 2006'da saat 23.30 sıralannda polislerce durdurulan Nalbantoğlu'nun, kimliğine bakılmış, çantasın- da arama yapılmıştı. Uygula- manın nedenini sorduğunda ise 10'a yakın kadrn ve erkek polisin saldırısına uğramış, kelepçelenerek alkol muaye- nesine götürülmüştü. Beyoğlu llçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyete gittiğinde de tehdit ve hakaretlere maruz kalan Nal- bantoğlu, savcılığa suç duyu- rusunda bulunmuştu. Eğitim-Sen, hasarlı binalarda eğitime devam edilmesinin yarattığı tehlikeye dikkat çekti Okuflar için deprem uyarısı • Eğitim-Sen 1 No'lu Şube'den yapılan açıklamada, yıkım karan verilen okullarda eğitimin devam etmesinin büyük tehlike yarattığma dikkat çekildi. Istanbul Haber Servisi - Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Yunus Öztürk, hasarlı okullar için Deprem uyansı yaptı. Öztürk, hasarlı okullarda öğ- renci ve öğretmenlerin hayatlannın tehlikede oldıığunu vurgulayarak, "Milli Eğitim Müdürlüğü, 'deprem öldürmez, bina öldürür' yazüarım okullara astınyor, ancak yıkım karan verilen okullarda eğitim devam ediyor" dedi. Öztürk, veliler başta olmak üzere duyarlı katnuo- yundan da destek istedi. Yunus Öztürk dün yaptığı yazılı açıklamada, lstanbul ll Milli Eği- tim Müdürü Ata Özer'in kaynak olarak öğrencileri seçtiğini, Genç- lik Lisesi Projesi adı altında öğren- cilerden para toplanarak okul yap- tırmak istediğini duyurduğunu kay- detti. Başkan Öztürk, Özer'in uyuş- turucuya karşı "An Projesi" öneri- sini de anımsatarak özetle şunlan kaydetti: "AKP hükümeti ve Milli Eği- tim Bakanlığı'nın önceliği eğitim ve sağlık değil. Öğrencilerimizin kaynak olarak seçilmesi ve öğret- menlerin de tahsildar yapılması- nı kabul edemeyiz. Dünya Ban- kası kredisi yalnızca okulların güçlendirilmesi için veriliyor. Ilı/.Ia yeni okul yapılması gere- kirken okul arsaları TOKTye ve- riliyor. Önlem alınmamasıyla il- gili olarak öne sürülen tek gerek- çe 'kaynak yok' sözüdür. Eğitim- Sen olarak 'Eğitime kaynak okulu- ma bütçe' talebiyle yürüttüğümüz 'parasız, bilimseî, demokratik eği- tim' mücadelemizde, veli ve öğ- rencilerimizi sendikamıza destek olnıaya, tl Milli Eğitim Müdü- rü'nü ve Bakanlığı ciddi ve acil projelerle riskli okullara ve eğiti- min sorunlarına çözüm bulmaya çağınyoruz. Görevlerini yapma- yanlan da bulundukları koltuk- ları daha fazla işgal etmemeye davet ediyoruz." Manisa'daki 19 Mayıs törenlerinde üniversite öğrencileri step gösterisi sunmuştu. (Fotoğraf: AA) AKP'liler rahatsız oldu Bülent Annç'la görüşen Manisa Belediye Başkanı Kar, 19 Mayıs töreninde giyilen kıyafetin' Ankara'da huzursuzluk yarattığını' söyledi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı et- kinliklcri kapsamında, Cclal Bayar Üniversitesi (CBÜ) kız öğrencilerinin yaptığı step gösterisinde giydiği kı- yafetler, AKP'lileri rahatsız etti. Manisa Belediye Baş- kanı AKP'li Bülent Kar, gösterilerin ardından An- kara'da Manisa AKP milletvekilleri Bülent Arınç ve Hüseyin Tanrıverdi'yle görüştüğünü belirterek "Oğ- rencilerin kıyafetlerinin Ankara'da huzursuzluk ya- rattığını gördük" dedi. CBÜ Rektörü Prof. Dr. Senı- ra Öncü ise kıyafetlerin yadırganacak yönü olmadı- ğını belirterek "Kıyafetler ve sergilenen dans gös- terileri gayet moderııdi" dedi. Manisa Belediye Başkanı Bülent Kar, kentteki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tö- renlerinde CBÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) kız öğrencilerinin step gösterilerinden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle anlattı: "Ulusal ga- zetelerde çıkan fotoğraflarda görülen kıyafetler Ankara'da gerçekten huzursuzluk yaratmış. Step gösterisinde böyle kıyafetlerin uygun olmadığı söy- lendi. Biz bu konuda programı yapan il milli eği- tim tnüdürlüğümüzle görüştük. Önümüzdeki yıl- ki kutlamalarda bu tatsızlığın yaşanmayacağını sanıyoruz. Öğrencilerin kıyafetleri ile bu kadar ön plana çıkmamız ve gündeme bu şekilde gelmemiz hoş olmadı." Rektörden belediye başkanına tepki CBÜ Rektörü Prof. Dr. Semra Öncü ise Kar'ın açık- lamalarmın "son derece yersiz" olduğunu belirterek "Bunu ilk kez yapmıyoruz. Her yıl 19 Mayıs'ta bu- na benzer gösterilerde erkek ve kız öğrencilerimiz görev alıyor. Öğrencilerimiz yaptıklan gösterilerle, bayrama kablan Manisalılar tarafından ayakta al- kışlanıyor" diye konuştu. Demokrasi için Aydınlar Birliği'nden 'birleşin' çağnsı Bakan Akdağ: lstanbul sağlık için 6 bölgeye aynlacak lstanbul Haber Servisi - "De- mokrasi İçin Aydınlar Birliği", Türkiye'nin hcr geçen gün büyüyen can yakıcı sorunlarına karşı aydınla- nn örgütlcncrek topluma gerekli di- namikleri kazandırması gerektiğini vurgulayarak, aydınlara "birleşme" çağnsı yaptı. Demokrasi İçin Aydınlar Birliği, dün Taksim Hill Oteli'nde düzenle- diği ilk toplantısında, "Demokrasi için Aydınlar Birliği Bildirgesi"ni kamuoyuna açıkladı. Bildirinin açıklanmasının öncesinde konuşan müzikolog ve yazar Ahmet Say, farklı görüşlere sahip aydınlann or- tak bir platformda örgütlenerek Kürt sorunundan laikliğe; Tuzla tersane- lerindeki işveren ihmalinin yarattığı ölümlerdcn, muhalefet boşluğuna toplumun tüm önemli sorunlanna ilişkin görüşlcrini kamuoyuyla pay- laşması gerektiğini söyledi. Aydın olmanın önemli koşulunun "Ne yapmalı" sorusuna hızlı yanıt vere- rek, sorunları demokratik yöntem- lerle çözüme ulaştıracak dinamiği topluma kazandırmak olduğunu be- lirten Say, "Çözümsüzlük içine itilmiş haldeyiz. Iktidar ve muha- lefet yok. Iktidar olanlar mukte- dir değil. Türkiye'deki karamsar- lık havasını değiştircbiliriz. Önemli olan bu birliği oluştur- mak. Sıvas Kongresi 32 kişiyle toplandı. Bu kıvılcımı yeniden ya- ratabiliriz" diye konuştu. Akade- misyen ve yazın dünyasmdan pek çok ismin yer aldığı 248 imzalı bil- dirgede özetle şu ifadelere yer veril- di: "Aydınların sadece tedirgin edici, küçültücü gelişmelere karşı durabilmek için değil, ülkemizde ve dünyadaki özlemlerine erişme- nin yollarını, yöntemlerini yarata- bilmek için de açık bir diyalog or- lunnııa. geniş bir örgütlenmeye geresinimi vardır." lstanbul Haber Servisi - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'yi 25, ls- tanbul'u da 6 farklı bölge- ye ayıracaklannı, bu böl- gelerden sağlık hizmetleri- ni daha sistematik şekilde yürüteceklerini söyledi. Akdağ, dün Holiday Inn lstanbul Airport North Hotel'de sağlık muhabir- leriyle kahvaltıh toplantıda bir araya geldi. Toplantıda könuşan Bakan Akdağ, yapılan incclemeler sonra- sındaîstanbul'u da 6 bölge olarak ele aldıklarını ve her bölgenin ken- dine yetmesi için çalıştıklarını belir- terek, her bölgede yanık, yeni doğan ile yetişkin yoğun bakım ve ağır re- habilitasyon merkezleri gibi konu- larda gerekli kaynağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Akdağ, Ankara'da Etlik ve Bilkent'te sağlık kampusu yaptıklannı, tüm hastane- I leri buraya toplayacaklan- nı, Ankara'nın neresinden hareket edilirse edilsin bu kampuslara 20 dakikada ulaşmanrn mümkün olaca- ğını vurguladı. 15-20 yıl içinde hekim ve hemşire açığının belirgin şekilde kendini göstereceğini ve bu nedenle de tıp fakültele- rinin kontenjanlannın YÖK tarafından arttınldığmı amm- satan Akdağ, 4 bin 500 olan konten- jan sayısınm 6 bine çıkacağını anlat- tı. Akdağ, salgın vakalan ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Şebeke suyu göletten ve Helva- dere'den dağıtılmaktadır. Küresel ısınmalarla gölette azalan su ve yapılan altyapı çalışmalannın bu virüsün ortaya çıkmasına neden olabileceği samlıyor. Virüs 60 de- recede öldüğü için suların kayııa- tılması önemli." MISIR ÇARŞISI DAVASI Pınar Selek beraat etti lstanbul Haber Servisi - Mısır Çarşısı davası sanıklarından sosyolog Pınar Selek, Yargıtay'ın! bozrna karannın ardından yeniden yapılan yargı- lamada beraat etti. Mısır Çarşısı'nda 1998'de meydana gelen, 7 kişinin ölümü ve 127 kişinin yaralanmasına ne- den olan patlamaya ilişkin 15 sanıklı davada ikinci kez karar verildi. lstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanüclar Alaattin Öget ve Isa Kaya katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklann ve avukatlann son savunmala- rının ardından karan açıkladı. Dosyadaki, Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın ne sebepten kaynaklan-' dığına dair birçok bilirkişi ve uzman kurumdan gelen raporun incelendiğini, raporların birbirleri- ni doğrular nitelikte olmadığı kaydedildi. Mah- keme heyeti sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'ün patlamaya ilişkin üzerlerine atılı su- çu işlediklerine dair cezalandınlmalanru gerekti- rir kesin ve inanduıcı delilin elde edilemediğini beraatlanna karar verildiğini açıkladı. Erdal Nayır'ın PKK adrna öldürülmesi eyle- mine ilişkin sanık Alaattin Öget'e TCK'nin 125. maddesi uyannca, "Devletin hâkimiyeti altındaki topraklann bir kısmını devlet ida- resinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçundan ağirlaştınlmış müebbet hapis cezası, Isa Kaya'ya ise aynı suçtan, lehine takdir indirimi uygulanarak müebbet hapis ceza- sı verildi. Sanık Kadriye Kübra Sevgi'nin 12 yıl 6 ay hapisle cezalandınlmasına hükmedildi. Sanıklar Heval Öztürk ve Abdülmecit öz- türk'e, "yasadışı örgüt üyesi olmak" suçundan;. 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Maşallah Yağan da Küçükyah îdealtepe'deki bir parka bomba koyduğu gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. Kararda, Selek'in atölyesinde yapılan aramada ele geçirilen bombaya sanlı ko- li bandındaki parmak izinin Selek'e ait olduğu- nun tespit edildiği de belirtildi. Bu suça ilişkin, Selek ve diğer 7 sanık hakkındaki davanm da zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldınldı. f DOĞRU VE ARITMAN TARTIŞTI ..ınM,,,B,,MM ,.,, ^ Komisyonda östrojenpolemiği AYŞE SAYIN ANKARA - TBMM Uyuşuturucu Kaçakçıhğı- nı ve Kullanımım Araştırma Komisyonu'nda sert tartışma yaşandı. Komisyon toplantısında uzmanlık alanı genel cerrahi olan doktor kökenli MHP Tokat Millerve- kili Reşat Doğru, Time dergisinde 2007 yılında yayımlanan ve bağımlılığın nedenlerinin incelen- ! diği bir makaleden örnek vererek östrojen hormo- , nunun da bağrmhğı arttıran bir etken olduğunu ileri sürdü. Doğru şu görüşleri savundu: "Ti- me'de, madde bağımhlığıyla ilgili çarpıcı ma- kale yayınılandı. Araştırmalar kadınhk hor- monu östrojenin bağımhlık durumunu hı/lan- dırdığını ortaya koyuyor." Bu sözlere, mesleği kadın-doğum uzmanlığı olan CHP îzmir Millervekili Canan Arıtman, "Bir bilinı adamı olarak bunu nasıl söylersiniz, östrojen bağımlılık yapan bir hormon değildir, bunun hiçbir biümsel yanı da yok" diyerek tep- ki gösterdi. Dünyada bağımhlann yüzde 90'ının erkek olduğuna dikkat çeken Antman, "Eğer, ka- dınhk hormonu, bağımhlık yapsa, oran tam tersi olurdu" görüşünü dile getirdi. VALI PAŞA Kazım Dirik Bandırma Vapuru'ndan Halkın Kalbine DZGÜN BELGE VE FOTOĞR AFLARLA İLK KEZ Torunu Kâzım Doğan Dirik'in kaleminden "Siz benim çok iyi tanıdığım, sevgili arkadaşımsınız. Ben 9. Ordu Müfettişligi'ne tayin edildim. Siz de Kurmay Başkamrn oldunuz. Beral^erce Samsun'a gideceğiz, nıerkez orası..." Tüm kitapçılar ve mağazalarında /lGürer Yayınları Tel: + 90 212 224 16 33-35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog