Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2008 CUMARTESİ HABERLER DUNYADA BUGUN ALt SİRMEN Gül Devreye Girse Ne Olacak ki?.. Sivil darbeyle rejimi değiştirmeyi hedefleyen AKP iktidarıyla yargı arasındaki gerginlik artarak sürüyor. AKP'nin Mehmet Ali Şahin aracı- ğıyla yaptığı sert açıklama, yargıyı hedef almayı sürdüreceğinin kanıtı. Bu açıklamanın gerçekleri çarpıttığını belirtmeye bilmem gerek var mı? Yargı siyasal bir tavır almıyor, ba- ğımsızlığını savunmayı amaçlıyor ki, bu onun demokratik görevi. Nitekim Yargıtay Başkanlar Kuru- lu'nun yaptığı açıklamaya, Danıştay ' Başkanlar Kurulu da bir destek bil- dirisiyle katılmış bulunuyor. Unutmayalım ki, her iki yüksek yar- gı kurumu da, AKP'nin toplumsal uz- laşmayı dışlayarak, 22 Temmuz'da sandıktan çıktığı ileri sürülen kendi yüzde 47'sine dayanarak hazırla- makta olduğu yeni anayasa deği- ı şikliğinde hedef alınan ve yürüt- meyle yasama karşısında bağım- sızlığını yitirmesi öngörülen kuruluşlar arasında bulunuyor. Yargı bağım- sızlığı, yargının devletin diğer iki er- ki olan yasama ve yürütme karşı- sında bağımsızlığıdır ki, AKP de tam bunu ortadan kaldırma hazırlı- ğı içindedir. ••• Yüksek yargı kurumlannın tepkisini çeken ikinci olay ise AKP hakkında laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı ol- duğu gerekçesiyle açılan kapatma davasında, iddianamenin kurumsal niteliği göz ardı edilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın şahsı- nın, hakarete varan karamalarla, hedef haline sokulmuş olmasıdır. Bir üçüncü neden de, HSYK (Hâ- kimler Savcılar Yüksek Kurulu) için- de yer alan Adalet Bakanı ve müs- teşarının, bundan önceki dönemde, kurulun çalışmalarını aksatmış ol- malarının ilerde yinelenebilmesi ve bunun doğuracağı sakıncalardır. Son olarak da, AKP'nin Yargı Re- formu Strateji Taslağı metnini, Türk kamuoyu ve yargı kurumları ile Ba- rolar ve Barolar Birliği'ni ilk aşama- da dışlayarak AB'ye sunmasıdır. Bütün bunlar art arda getirildiğin- de AKP'nin yargı ve yargı bağım- 'sızlığına yönelik niyetleri açıklıkla • ortaya çıkmaktadır. Yargının bu konudaki endişeleri ve onları kamuoyu ile paylaşması son derece doğaldır. Işte gerginliğin tırmanmayı sür- dürdüğü bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni bir öneriyle ortaya çıkmış ve Cumhur- başkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesini istemiştir. Gül'ün öneriye ilk bakışta sıcak baktığı biliniyor. ••• " Hemen belirtmek gerekir ki, Dev- let Bahçeli'nin önerisinin gerginliği azaltacak bir çare olduğunu söyle- mek gerçekçi değil. Gerçi, anayasanın cumhurbaşka- nının görev ve yetkilerini düzenleyen 104. maddesi "Cumhurbaşkanı dev- letin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cum- huriyeti'ni ve Türk Milletinin birliğlni temsil eder, anayasanın uygulan- masını, devlet organlarının uyumlu çalışmasını gözetir" demektedir. Ama bu madde cumhurbaşkanı- nın gerçekten tarafsız bir konumda olması varsayımına dayanır. Bugün Çankaya'da oturmakta olan Sayın Gül'ün oraya seçilme şek- li ve bu konudaki ısrar da AKP'nin si- vil darbe sürecinin bir parçası olarak işlemiştir. Sayın Gül'ün devlet organlarının uyumlu çalışmasına katkısının ne ola- cağı ise seçtiği YÖK Başkanı'nın ki- şilik ve eylemleri ile açıkça ortaya çık- mıştır. Sayın Gül ile Başbakan Erdoğan arasında var olduğu ileri sürülen çelişkiler ya da her ikisinin zevcele- ri arasındaki rekabet ise, bu olgunun yanında ikincil öğeler olarak kal- maktadırlar. Bu durumda, Bahçeli'nin düzenli çalışma ve uyumun sağlanması amacıyla yaptığı çağrı havada kal- maya mahkûmdur. Bu öngörüde yanılmış olmayı ger- çekten dilerim. Umalım ki Sayın Gül büyük bir tarafsızlık içinde uyumu sağlayacak adımları atsın da, bizle- ri ve bizler gibi düşünenleri haksız çı- karsın. Bu umut biraz da olmayacak dua- ya amin demeye benziyor mu, ben- zemiyor mu, ona da artık siz karar verin! asirmen@cumhuriyet.com.tr Adalet Komisyonu'nda bulunan tasanlardan biri hükümete zırh, diğeri yurttaşa 'fişleme' getirecek İktidar'sır'la korunacakTÜREY KÖSE ANKARA - Hükümetin TBMM'ye gönderdiği "kişisel verilerin korun- nıası" ve "devlet sırn" ile ilgilı tasan- lar; "yurttaşa fişleme", iktıdara ise "devlet sırrı kavramı arkasına sakla- narak gelecekte suçlanabileceği bel- geleri yargıdan gizleme olanağı" geti- riyor. TBMM Adalet Komisyonu'nun CHP'li üyelerinden İsa Gök, "Kendi hü- kümetleri döneminde yapılan işlerin daha sonra yargı aşamasında ortaya çıkmasını engellemeyi hedefliyorlar. Kişisel verilerin korunması ise, 'koru- ma' kılıfı altında bir fişleme yasası" gö- rüşünü dıle getirdi. Anayasa Komisyo- nu'nun CHP'li üyelerinden Atilla Kart da, "devlet sırn tasansıyla geleceğe dö- nük muhtemel ceza yargılamalarının önünü kesmeye yönelik bir savunma mekanizmasının geliştirilmek isten- diğini" söyledi. TBMM Adalet Komisyonu'nda bulu- • CHP'li Gök, AKP'nin, Devlet Sırn Tasansı'yla kendi hükümetleri döneminde yapılan işlerin sonradan yargıya taşınmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı. Gök, Kişisel Verilerin Korunması Tasansı'nın ise 'fişleme' mantığına dayandığını belirtti. nan Devlet Sırn Tasansı'na göre; "dev- rekçesi belirtılmek suretiyle verilmeye- let sırrı" niteliğini verme yetkisi Baş- bakanhk Müsteşarı'nm başkanlığında Adalet, Milli Savunma, lçişleri ve Dış- işleri bakaııhklan müsteşarlanndan olu- şan Devlet Sım Kurulu'na ait olacak. Baş- bakan, Genelkurmay Başkanı, bakanlar ve Milli Güvenlik Kurulu kendi görev alanlanna ilişkin bilgi ve belgelerin dev- let sırrı olarak belüienmesini kurula doğrudan önerebilecek. Kurulun bilgi ve belgelerin nitelenmesine ilişkin kararla- nna karşı açılan davalarda nihai olarak gö- rüş bıldirmek üzere, Başbakan'ın baş- kanlığında; Adalet, Milli Savunma, lç- işleri ve Dışişleri bakanlanndan oluşan Devlet Sırn Üst Kurulu kurulacak. Mah- kemelerce talep edilen devlet sırn nite- liği taşıyan bilgi ve belgeler, kurulca ge- bilecek. Süreli verilen devlet sırlannın sü- releri 75 yılı geçemeyecek. Süresiz "dev- let sırrı" niteliğine sahip bilgi ve belge- ler ise, kurulca aksi kararlaştınlmadıkça 50 yıl sonra bu niteliklerini yitirecek. 'Geniş istisnalar' Kişisel Verilerin Korunması Tasansı'na göre de; kişisel veriler, yeterli koruma ön- lemleri alınarak, tarilıi, istatistiki veya bi- limsel amaçlarla saklanabilecek. Kişile- rin ırk, siyasi düşünce, felsefı inanç, din, mezhep veya diğer inançlan, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamlan üe her türlü mahkûmıyetleri ve- ri olarak işlenemeyccek. Ancak bu dü- zenlemenin kapsamı geniş "istisnalarla" daraltılıyor. "Milli güvenliğin ve milli sa- Kadıköy Belediye Başkanı Selanıi Özttirk, Kültür Merkezi'nde 400 ki- silik bir tiyatro salonunun İstanbullulara hiznıet vereceğini söyledi. Kadıköy bir kültür merkezi daha kazanıyor Istanbul Haber Servisi - Her mahalleye kültür merkezi yapma sözünü gerçekleştirmek için çalışmalannı hızlandıran Kadıköy Belediyesi, Süreyya Operası, 19 Mayıs Kültür Merkezi, Banş Manço, Halis Kurtça ve Caddebostan Kültür mcrkezlerinden sonra Kadıköylülere ve tstanbullulara yeni bir kültür merkezi daha kazandınyor. Kozyatağı'nda 10 bin metrekarelik bir alanda inşaatına başlanan Kozyatağı Kültür Merkezi ve Belediye Mcclis Binası'nın temeli, bugün (24 Mayıs Cumartesi) CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın katılacağı törenle atılacak. Kozyatağı Mahallesi Buket Sokak'ta yapımına başlanan komplekste 400 kişilik tiyatro salonu, konferans salonu ile Belediye Meclis Toplantı Salonlannın yanı sıra ahşveriş merkezi, açık ve kapalı otopark, kafeteryalar, restoranlar, hipermarket, ulusal ve uluslararası önemli markalann moda mağazalan bulunacak. vunmanın sağlanması, suçun önlenmesi veya soruşturulması amacıyla yapılan istihbari faaliyetlerle ilgili olarak ka- nundan doğan bir görevin yerine ge- (irilıııcsi için gerekli olması halinde" ka- mu kurum ve kuruluşlannca kişisel ve- riler ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ak- tanlabilecek. Yasayı uygulamak için ku- rulacak olan Kişisel Verileri Koruma Ku- rulu, Bakanlar Kurulu'nca seçilen 7 üye- den oluşacak. Adalet Komisyonu üyelerinden İsa Gök, kişisel verilerin korunmasına iliş- kin tasannın "fişleme mantığına" da- yandığını vurguladı. Gök, "İstisnıara çok açık, tam bir polis devleti düzenleme- si. TCY'nin 135. maddesinde kişisel ve- rilerin hukuka aykırı olarak kayde- dilmesi ile ilgili olumlu düzenlemeler var. Tasarıyla bu doğru mantık geri alınıyor" dedi. Kurul üyelerinin tama- mının iktidar tarafindan atandığına dik- kat çeken Gök, "Kişisel verilere doğ- rudan ulaşabilecekler. Çok tehlikeli, kötüye kullanıma açık bir düzenleme. Bu kanun, bir grup için, sol için kötü- ye kullanılır. Devlet sırn tasansıyla da, sır kapsamı genişletiliyor. Kendi hü- kümetleri döneminde yapılan işlerin daha sonra yargı safhasında ortaya çık- masını 50 yıl için engelleyecekler" gö- rüşünü dile getirdi. 'Yargılanmamn önü kesiliyor' Anayasa Komisyonu üyelerinden Atil- la Kart da, "devlet sırrı niteliği taşımayıp da, açıklanması veya öğrenilmesi ha- linde ülkenin ekonomik çıkarlanna, is- tihbarata, askeri hizmetlere, idari so- ruşturmaya ve adli soruşturma ve ko- vuşturmaya zarar verebilecek nite- likteki veya yetkili makamlar tarafin- dan gizlilik derecesi verilmiş bilgi ve belgeler, gizli bilgi ve belge olarak kabul edüir" maddesinin idareye çok ge- niş bir takdir yetkisi sağladığına dikkat çekti. Kart, "Muhtemelen ceza yargı- lamalarının önünü kesmeye, etkinliğiııi ve yelki alamnı daraltmaya yöneUk bir amaç var. Geleceğe yönelik olarak bir savunma mekanizması geliştirili- yor" görüşünü dilc getirdi. Ali Sami Yen stadının yanındaki gayrimenkulümüzü 30.05.2008 tarihinde Açık Artırma ile Satışa Sunuyoruz... • • «, ' , . . , , - • • • • • . , . • • • " " -m4 •,.,..• t. . tski Lıkor rabrıkası vl Müçto«nil|tı L U r . wfrtr* <\ * İli / İlçe - Mevkii İstanbul / Şişli Ada / Parsel 1199/230 Arsa Alanı (m2 ) 23.711,90 Vadeli Muhammen Satış Değeri (KDV Hariç)YTL 297.500.000 Satıs Sekli: Vadeli muhammen bedel veya ihale sonucu oluşan satış bedelinin asgari %40'ı peşin kalan tutar için ise 24 aya kadar vade, kalan borç bakiyesine TÜÎK tarafindan yayınlanacak altı aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) uygulanarak oluşturulacak Tüfeli Satış Sistemi ile satılacaktır. Ancak açık artırma sonucu oluşan vadeli satış bedeli üzerinden %7 (yedi), peşin ödeme iskontosu ile söz konusu gayrimenkulü peşin olarak satm almak isteyen olması durumunda, peşine öncelik verilerek açık artırmaya devam edilecektir. Satış Tarihi : 30.05.2008 Saat : 15:00 Yer : Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Meriç Cad. Gardenya 7/B Plaza Kat:1 Ataşehir / Kadıköy / İSTANBUL İmm EMLAK KONUT Avrıntılı Bilgi: Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü (0216)456 48 48 (dahili 115,159,164,185,158,152) nolu telefonlardan ve internet sitemizden temin edilebilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog