Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Metin Altıok anılıyor tstanbul Haber Ser- visi - Şair Metin Altiok adma Kırmızı Yayınlan tarafından 2008'den baş- layarak her yıl verilmek üzere oluşturulan şiir ödüllerinin ilkini, "Üz- gün Kediler Gazeli" ad- lı kitabıyla Haydar Er- gülen kazandı. Seçici ku- rulunda Doğan Hızlan, Talat Halman, Ülkü Ta- mer, Eray Canberk, En- ver Ercan ve Füsun Akatü'nın yer aldığı Me- tin Altiok Şiir ödülü Er- gülen'e bugün saat 19.00'da, ÎTÜ Maçka Yerleşkesi Mustafa Ke- mal Aınfisi'nde (Eski Ma- den Fakültesi) verilecek. Sıvas'taki şeriatçı kal- kışmanın kurbanlanndan biri olan Altiok her yıl bu ödülle birlikte şiiriyle anı- lacak. Sanatçılann katılı- mıyla gerçekleşecek tö- rende Genco Erkal ve Cüneyt Türel, Metin Al- tıok'un şiirlerini bkuya- cak. Şiirlerin yanı sıra, müziğin de özel bir yer tu- tacağı tören gecesinde bir ilk gerçekleşecek; Altı- ok'un şiirleri Fazd Say ile Sezen Aksu'yu ilk kez bir araya getirecek. Onno Tunç bestesi olan ve Ak- su'nun sesiyle özdeşleşe- rek yüreklere yerleşmiş olan "Kavaklar", bu kez de Say ve Aksu tarafindan farklı bir yorumla dinle- yenlere ulaşacak. SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk RTE GÖZLERİNDEN RAHATSIZ. (GAZETELER) Aksaray 'daM salgın Kanalizasyon suyu içme suyuna kanşnnş R.T.E'NİN TÜRKİYE'YE BAKIŞL AKSARAY (AA) - Aksaray'da başlayan ve 8 bın kişinin etkilendiği ishal salgınının, ta- mirat çalışmalan nedeniyle kanalizasyon ve su şebckesınin birbirine kanşmasrndan kay- naklandığı belirtildi. Aksaray'da bulantı, kusma ve ishal ile seyreden salgının ardın- dan kente gelerek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seracettin Çom, "Bele- diyenin eski kalmış birkaç yeri değiştire- rek tadilat, tamirat çalışması ile yenile- ıııesiııi sürdürürken, bu arada istenme- den kanalizasyonla su şebekesinin kısa . bir dönem birbirine karışması sonucun- da aynı anda çok kişiye virüs bulaştı" de- di. Çom, salgına 'norovirüs' adlı virüsün yol açmış olabileceğini kaydetti. Dr. Çom'un beraberinde kente gelen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi En- feksiyon Hastalıklan Klinik Şefı Doç. Dr. Hürrem Bodur da salgına neden olduğu savlanan norovirüs adlı virüsün kişiler arası temas yoluyla da bulaşabileceği konusunda uyardı. Hastahğın kuluçka süresinin 12-48 saat arasında değiştiğini ve ani başlayan bu- lantı, kusma, kramp tarzında kann ağnsı, nadiren de sulu ve kan içermeyen ishalin başlıca bulgular olduğunu belirten Bodur, hastahktan korunmak için temizlik kuralla- nna uyulması gerektiğine dikkat çekti. GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNİ ÜRETTİ Türk öğrencinin büyük buluşu ANKARA (AA) - Bilkent Üniversi- tesi doktora öğrencisi Bayram Bütün, organik kimya ve nanoteknoloji kulla- narak yeni nesil görüntüleme sistemle- rinde kullanılabilecek geleceğin tekno- lojisini üretti. Dünya optoelektronik teknolojisınde yeni bir çığır açması beklenen teknolojı ile yeni nesil DVD, LCD, cep telefonu ekranı, dijital fotoğ- raf makinesi gibi görüntü cihazlannda ve sağlıkta kullanılan gö- rüntüleme teknolojilerin- de milyonlarca renk çok da- ha ucuza ve yüksek kali- teyle elde edilebilir hale geldı. Üniversitenin Elek- tnk ve Elektronik Mühen- disliği Bölümü doktora öğ- rencisi Bayram Bütün, Av- rupa Bırliğı 6. Çerçeve Programları kapsamında olan ve TÜBÎTAK tara- fından da desteklenen na- noteknoloji çalışmalan hak- kmda bilgi verdi. Doktora çalışmalarını Descartes ödüllü bilim adamı, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ekmel Özbay'ın da- nışmanlığında Bilkent Üniversitesi Na- noteknoloji Araştırma Merkezi'nde (NANOTAM) sürdürdüğünü kaydeden Bütün, çalışmalarmın özellikle kolay eri- şilebilir ve işe yarar nanoteknoloji ge- liştirmek üzerine odaklandığını belirtti. Bütün, yeni geliştirdikleri nanobo- yutlarda ışık kaynaklan üzerine yaptık- ları çalışmalan ile ilgili şu bilgileri ver- di: "Geleneksel olarak lazerlerin ve LED'lerin çalışma dalga boyları bu ışık kaynaklarınm yapıldığı malzeme olan yan-iletkenlerin özellikleri ile sı- nırlıdır. Farklı renk elde etmenin en ucuz yolu ışık yayan sentetik organik polimerler kullanmaktır. Ama bu malzemelerden elektrik akııııı çok zor geçtiği için yüksek kalitede ışık Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisi Bayram Bü- tün, organik kimya ve nanoteknoloji kullanarak geleceğin teknolojisini üretti. (Fotoğraf: AA) kaynağı yapmak ımiııı kün değildir." Bütün, yürüttüğü çalışması ile sente- tik polimerler kullanarak nanoteknolo- ji temelli yüksek kalitede ışık kaynağı üreten organik lazer teknolojisini geliş- tirdiğini ifade ederek, "Bu teknoloji ile çok daha ucuza görüntü cihazı yap- manın yolu açıldı" diye konuştu. worldcard.com.tr 15Mart 31 Mayıs MTA 'DAN SE VtNDlREN HABER Konya Havzası su 'zenginV BARIŞ YAMAN KONYA - Maden Tetkik Arama (MTA) Or- ta Anadolu 2. Bölge Müdürü Ali Rıza Demirci, Konya Havzası'nda mevcut yeraltı suyunun da- ha da altında ikinci bir su rezervini tespit et- tiklerini vurgulayarak, "Bu derinliğe yapıla- cak bir sondaj çalış- ması, bölgenin zen- gin su yataklanna ka- vuşmasını sağlayabi- lir" dedi. . Demirci, bugüne ka- dar Konya Ovası'nda yapılan sondaj çalış- malarmın yüzeysel ve sadece birinci akifer- den (yeraltı suyunu tu- tan ve ileten kayaç or- tamı) yapıldığrnı, ikin- ci ve üçüncü akifer- den yapılacak sondaj çalışmalarının bölge- nin su sorununu tama- men çözeceğini söy- ledi. Geçen yıl kurak- lık ve su sorununun sıkça gündeme gelmesinden dolayı yeraltı su ya- taklarını araştırmaya başladıklarını anlatan Demirci, Konya Ovası'nın çöküntü alanı ol- duğunu ve 200 metre derinliğin altına inildiğinde zengin su yataklanna ulaşılabileceğini belirtti. Mevcut yeraltı suyunun daha da altında tespit edilen rezervin bölgenin su soru- nunu 31 Mayts2006 tarihine kadar. WoridüyeuAygaz Tuplugaz Bayiteh'ndenyapılacakbtnncı evtupu alıtverifine 2 YTl değennde Wotidpuan. ikinci evtupu a/ıjven 14 Yîl değennde Woddpuan kazanabıltr Aynı gün ıçerisındeyapılan alifveriflenn sadece bu tanesı kampanyaya dahıtdir Kampanyadanyaraıianabıtmek ıçtnyapılan minımum altsvent Z5 YTl değennde olmalıdır. Kampanya tanımlan müften bazında geçeriıdır Kampanyada kazanılan WÖrldpuan'tar 6 Hazıran 2008 tarihlnde Woridcard'larayüktenecek otup, 7 Temmuz 2008 tahbine kadarkullanttmayan Woddpuanlargen alınacaktır Kampanyaya, Woridpur " 4 YK değennde Woridpuan ve uçuncü ev tupu attsven$ine8 YTL değennde Wortdpuan bediytedtlecektır Hermuşten, kampanyada inımum altsvenş İ5 V7Z değennde olmattdır. Kampanya tanımlan müften bazında geçeriıdır Kampanyada kazanılan uan ıleyapıtan alı$veri$lerve Business Ctub üyest Wortdcard'!ar dahil değitdir Aynntılı bilgi için; vvortdcard com tr TÜRKİYE ÇÖLLEŞİYOR 65gölün yarısı kurudu ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- ye'de 20. yüzyıl boyunca 1 milyon 300 bin hek- tarlık göl ve sulak alan kurutularak kaybedıldı. Bu süreçten en büyük zaran Göller Bölgesi gördü. Bölgedeki toplam 65 gölün 30'dan fazlası bugün kurumuş durumda. Antalya'daki Karagöl, Girdev, Müren, Küçük Göl, Manay, Gölcük, Genceli, Keklicek göllen tamamen susuz. Yamansaz Gö- lü'nüıı ise yansı susuz ve bu alanda hızla dev bi- nalar yüksclmeye devanrediyor. Aynı şekilde Ça- kal Göl'ün yansı, Karadayı-Boğazak sazlıklan ise tamamen susuz durumda. Antalya'daki sorun, Burdur, Isparta, KonyaHata ve Afyonkarahisar için de geçerli. Konuya ıliş- kin açıklama yapan Türkiye Tabiatını Koruma Demeği Antalya Şube Başkanı Hediye Gündüz, "Gölleri Geri Kazanma Kanunu" çıkarılması gerektiğini söyledi. Göl alanında tanm yapan üıe- ticilcrc altematif geçim kaynaklan bulunması öne- risini de getiren Gündüz, "Biz susuzluk sorununa seyirci olmak istemiyoruz. Her geçen yıl aza- laıı üretim, yiyecek azlığı ve yükselen gıda 11- yatları konusunda herkes görev almalı" dedi. Ek ders ücreti eylemî • ANKARA / tSTAN- BUL - Eîğitim-Sen Ge- nel Başkanı Zübeydc Kılıç, sevk alan eğitim- cilere ek ders ücreti ödcnmemesine ilişkin düzenlemeden vazgeçil- mesinı istedi. Milli Eği- tim Bakanlığı önünde toplanan Eğitim-Sen üyesi grup adma açıkla- ma yapan Kılıç, "Eği- tim emekçilerinin sağlık haklarını da kısıtlayan hukuksuz düzenlemeyi iptal edilmesi için yar- gıya taşıdık" dedi. Eği- tim - Sen, îstanbul 11 Milli Eğitim Müdürlüğü önünde de düzenlemeyi protesto etti. Kariyere kısmi iptal • ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Anaya- sa Mahkemesi, öğret- menlik mesleğini, "öğ- retmen", "uzman öğret- men" ve "başöğretmen" gibi üç kariyer basama- ğına ayıran yasanın bazı maddelerini iptal etti. Mahkeme, 43. madde- nin 2. ve 5. fıkralarında yer alan "hizmet içi eği- tim", 6. fıkrasında yer alan "sınava katılacak- larda aranacak en az ça- lışma süresi", "alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek li- sans veya doktora öğre- nimini tamamlamış olanlardan uzman öğ- retmenlik veya başöğ- retmenlik için aranacak kıdem", "branşlar teme- lındcki uzman öğret- menlik ve başöğretmen- lik sayıları" ve "...ile di- ğer hususlar" ibareleri- nin de iptalıne karar verdi. Kolçak bu gece Meis'te • Haber Merkezi - Beyoğlu'nun en ünlü mekânlanndan Meis Cafe-Bar bu hafta so- nundan itıbarcn yıl bo- yunca birçok ünlü sa- natçıyı sahnesinde ko- nuk etmeye hazırlanı- yor. Çok sayıda albü- mc ımza atan Harun Kolçak, eski ve yeni parçalarını bugün Me- is'te yorumlayacak. Sanatçının programı saat 22.00'de başlaya- cak. (Tel: 0212 293 05 98-293 99 73) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog