Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2008 CUMARTESİ _ 4 _ CUMHÜRİYET SAYFA SAGLIK T 19 Diş gıcırdatmayı en aza indirmenin basityolları Istanbul Haber Servisi - Halk arasında diş gıcır- datma diye bilinen "Brusizm hastalıgr günü- müzde yaygın olarak görülüyor. Plusdent Ağız vc Diş Sağlığf ndan Diş Hekimi Mchmet Zait Ka- zandı, hastalığın temelindc yatan üç ncdeni "dişin yüksck veya olması gerekenden düşük seviycdc dolgu ve protezlerinin bulunması, duygusal ge- riliııı ve çene eklcminin konumunu değiştiren cerrahiişlemler" olarak sıraladı. Kazandı, diş gı- cırdatmadan cn az düzeyde etkilenmek için yapıl- nıası gcrckenleri şöyle özetledi: "Yatmadan önce 10 dakika yüzünüze sıcak vc ııeınli bir bezle kompres yapın, bu çene kaslarınızı rahatlatır. Ayrıca yatma saatinizdcn ünce meditasyon ya- parak ya da sıcak bir duş alarak rahatlayın. Alkol ve kafeinden uzak durıın." Türlüye 'de her üç kişiden biri tansiyon hastası tstanbul Haber Servisi - Türkiye'de her üç yetiş- kindcn birinin hipertansiyon (yüksck tansiyon) has- tası olduğu ve hastalann da tedavilerinin yaşanı bo- yu sürmesi gerektiğinin bilincindc olmamasi ncdc- niy!e hastalığın kontrol altına alınamadığı bclirtili- yor. Türk Kardiyoloji Derneği'nce (TKD), No- , vartis'in katkılarıyla çcşitli meslek grup- fclanndan hipertansiyon taramalannı içe- *ren "Değerini Bil Projesi" gerçekleşti- riliyor. Proje kapsamında öğretmenlcr, 'şoförler, gazeteciler, borsacılar vc esnaf 'tarandı. TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol, hipertansiyonun çoğu kez gcri dönüşü olına- yan ağır sonuçlara yol açan ciddi bir halk sağhğı problemine neden olduğunu söyledi. Uzmanlar, kalp-damar sistemi ve çeştli organlarda çok sayıda ölümcül hasara sebebiyet vercn hipertansiyonun yaşam koşullan ve stresli çalışma şartları ncdcniyle giderek yaygınlaştığı uyarısinda bulunuyor. Kalpritimbozukluğu • tarihe karışıyor lstanbul Haber Servisi - Toplumda en sık rastlanan kalp ritim bozukluğu türü atriyal fibrilasyon hastalığında, Anıcri- Ka'da yapılan anıeliyatlarda yüzde 85 ora- nında başan sağlandığı bildinldi. Kalp kulakçıkla- nnın nonnaldcn 5-7 kat daha hızlı kasılması olarak bilinen atriyal fibrilasyon, 60 yaş üzeıindeki kişi- lerde yüzde 10 oranmda görülüyor ve tcdavi edil- mediği takdirde felç, tansiyon ve kalp hastahğına neden oluyor. Kolombiya Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Gaıan, "Son yıllarda Amerika'da uygulanan vc hasta- nın kasığından girilerek kalbin sağ kulakçığın- dan sol kulakçığma geçişle yapılan yöntemlc ba- şan şansı yüzde 85'c kadar yükscldi" dcdi. ABD'de Sağlık Sistemi Prof. Dr. COŞKUN ÖZDEMİR 1969 yılından bcn Amcrika'ya birçok kcz gcldini vc sağlık vc diğcr alanlardaki gözlcmlcrimi gazetcdc za- man zaman anlattım. Bu defa San Diego'da 1.5 ay kal- dım. Eyalctler arasında bazı önemli farklar olabiliyor. Mesela Kalifomiya'da bu ülkedeki yanlış bcslcnmeyi tersine çevinne konusıuıda büyük bir çaba olduğunu gö- rüyorum. Hiçbir memiekette yiyecek cinslerinin, vita- mınlerin, anrioksidanlarin, lif (fîber), omega 3, sarmı- sak, balık yağı, Ç vitamini ve kalsiyum tablctlcrinin bu kadar gündemde olduğunu görmedim. Soyalı yiyecek içecekler, laktozsuz soya sütü, bol lifli (iîbcr) cknıck vc yiycccklcr rcvaçta. Medyatik Türk doktonı Mchmet Öz, ünlü siyalı sunucu Oprah'in programlannda sıkça ycr alıyor ve tavsiyelerini sıralıyor. Ona göre sofiadan aç kalkmak cn iyisi. Amcrikalılar nc yapsınlar ki Akdeniz yemeklerini ve sebzeleri bulma şanslan yüksek değil. Şaşılası bir şey bu. Bir dolnıalık bibcr yetiştiremiyor- lar. Semizotu da hiç görünmüyor ortalıkta... Sağlık sistemi ve sağlık hizmetleri, yoksulluğunu is- patlayan kimseler için kurulmuş olan Medicaid (Kali- forniya'da Medical) dışında özel sağlık sigoıtalanna da- yanıyor. 50 nıilyon civannda sıgoıtasız var. Sağlık har- camalan yüksek. Sağlık sıgorta primleri ve katkı pay- ları da öyle. Koşullan farklı sağlık sigortaları var. Ço- ğunlukla hasta önce 'primary care provider' (PÇP) -ilk basamak hekimi- diyebileceğimiz pratisyen hcki- me başvunayor. Bunu bclki şimdi bizdcki ailc hckinıi- ne benzetebiliriz. Hasta bu hekimi bir listcdcn kendisi seçiyor. Bazen bu hekim iç hastahklan uzmanı da ola- bilir. Aile bireyleri farklı doktorları seçebiliıier. Has- tanın uzmana ya da laboratuvar incelemclcrinc scvki- ni bu PÇP yapıyor. Hastanın doğıoıdan uzmana (kadın doğum, cildiye hariç) ya da hastaneye başvurması miim- kün değil. Laboratuvar vc konsültasyon sonuçları PCP'de (pratisyen doktor) toplanıyor ve tedavi konu- sunda karan o veriyor. Gerek görürse uzmanlara danı- şıyor. Yapılan harcamalann yaklaşık yüzde 20'smi has- ta cebinden ödemek zonında. Bir ıkinci sigorta siste- minde hasta doğrudan uzmana başvurabiliyor. Burada katkı payı daha yüksek. 65 yaşmı doldurup o güne ka- dar ödemelerini düzenli yapmış olanlar Medicarc kap- samına aluuyorlar. Medicare bırkaç çeşit, emekli kişi bunlar arasında seçinı yapıyor ve sağlık hizmeti onun için avantajlı bir şekilde sağlanıyor. Ancak önemli bir nokta var. Acil servislcrc (Emcrgency ward) gclenlcr kim olursa olsun ücrctsiz hizmet alabiliyorlar vc bu cl- bette çokça istismar edilıyor. Özellikle mesela Güney Kalifomiya'da Meksikalılarbu olanağı çok kullanıyorlar. Bu da ciddı fmansman sorunlan ortaya çıkarıyor. San Diego Üniversitesi (kısaca UCSD olarak anılı- yor) ünlü bir üniversite. Orada kök hücrc ve gcn teda- vilcri gibi önemli çalışma vc araştınnalar yapılıyor. Bu- radaki ve daha sonra ziyaret ettiğim ve uzun yıllar ön- ce çahşmış olduğum Harvard'ın Boston'daki ünlü hastanesi Massachussetts Gcncral Hospital izlcnimlc- rimi bundan sonraki yazımda anlatacağım. <4|belikte geçirilen akut hastalıklar, sigara içilmesi, alınan bazı ilaçlar bebeğin hastalık riskini yükseltiyor öçevrenin önemiHaber Merkezi - Çocuk sahibi olmak bclki dc düııyanm en güzcl duy- gusu. Bebeğin sağ- lıklı olarak dünyaya gelmesi dc her araıe . babanın tek dilcği. Maalesef her bc- bek dünyaya sağ- * lıklı olarak mcrhaba denıe şansını yaka- layamıyor. Anomali ile doğan bebekler gı- İ. Bu anomalilerden en sık görülcnlcri dc damak vc dudak yanklan. Damak vc dudak bî. yanklan, genel olarak her 1000 bebcktc bir gö- rülsc dc topluın ve ırklara göre değişkenlik gös- teriyor. Amerika'da 377 doğumda bir, Çin'de 588 doğumda bir, Asya ırkında 1063 doğum- da bir, zencilerde 2273 doğumda bir, Ja- pon'larda 476 doğumda bir görülmekte. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Re- konstrüktif vc Estctik Cerrahi Uzmanı Prof. Oğuz Çetinkale, plastik vc cstetik cerrahideki gclişmelerle birlikte dudak damak yarıkJı hastalann ameliyatlarında çok başanlı sonuçlar alındığmı belirtti. Çetinkale, bu amcliyatlar ba- zen tek seansta tamamlanmasına rağmcn hcm dudak henı de damak yanğı varsa seanslar halinde yapıldığını ve seans sayısının ano- malinin tipine ve ağırlığına göre 3 veya 4 se- ansa kadar artabilcceğini kaydediyor. GEBELİKTE SİGARADAN UZAK DURUN Bu anomaliye, yüzde 25-40 oranında gcne- tik faktörlerin yol açtığını belirten Çetinkale, yüzde 65-75'inde ise çevresel faktörlerin rol oynadığını vurguluyor. (Çetinkale çevresel faktörleri şöylc sıralıyor: • Annenin gebclik- te geçirdiği akut hastalıklar (suçiçcği, grip vs.) • Gebelikte alınan bazı ilaçlar (etil alkol,Tran- kilizanlar, hipnotikler, Retinoidler, methotre- xate, kortizon vs.) • Gebelik hipertansiyonu • Gebelikte sigara içilmesi • Aspirin alın- ması • Radyasyona maruz kalınması. • Di- yabet hastahğı, gebelik diyabeti gibi. YEMEK ÜCRETLERİNE PROTESTO Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi- kası (SES) Anadolu Yakası şubesi üyeleri düıı Marmara Üniversitesi (MÜ) Hastanesi acil servisinin önünde yemeklerin ücretlen- dirilmesiniprotesto elti. Yapılan açıklama- da, Malive Bakanhğı 'nın yemek karşılığm- da katkı payı ödeıne zorunluluğunu getirdi- ği, bu karar uyarınca MÜ Hastanesi 'nin de, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yemekier- den kath payı ücreü aldığı ifade edildi. SES üyeleri, uygulamamn kaldınlması amacıyla dava açacaklarını kaydettiler. Acer dizüstü bilaisayarlarda kacırılmayacak fırsatlardan hemen yararlanın! i KDV İndirımı! intel- Core w 2 Duo T7500 2.20 GHı 2048 MB DOR2 667 MHı RAM :•• > : : • . •••••::,--:••.:•!: - z v , 160 68 SATA HDO 15.4" WXGA CrystalBrite ICO monrtöf 1280x800 coıünürlük, 8ms ^ *». KDV Dahil Fiyatı Jîl KOV Oahıl fiyatı mı AS5920G-6A2G16MI İntel* Core'"2 Duo TS7S0 (2.0 GHı, 2 MB 12 Cathc, 667 MHı FSB)-2048 MB (2x1024 MB) DDR2 667 MHz RAM-15.4" WX6A ÛystalBrtte (220 nil) LCD monitor-, 1280x800 Çozımuıluk, S ms-NVIDIA® GeFoıce 8600M GS (256 MB-1024 MB)-160 68 SATA HDD-OVO Oouble Layer DVD<RW-5 ın 1 kart okuyucu (SD/MMC/MS/MS PR0/xD)-4x II5B 2.0 port, H0MI 1 " port HDCP dcsteğl ile, IEEE1394 port-Acer Crystai Eye 0.3 MP enteae CMOi webkarnera-3,0kg-OııjırolMıcıosull' Wındowi' Vıslıi 1 * Honıt'PıerıııumTüfkçe J.5»p«(»}K0*; 17503 0678 135.n x12taksiL 11623 AS5920G-602G16MI hltel* C0fe™2 Ol» T7S00 (2.20 GHı 4 MB U Cadıe 800 MHzFSB)-2048 MB (2x1024 MB) 0DR2 667 MH/ ınaki. 46B-15.4" WX&A üystalBrite (220 nit) ICD monitöf, 1280x800 {OZünUrtok, 8 ms-NVIDIA'*' GeFoıce 8600M GS (256 MB-1024 M8)-160 GB SATA H00 Btuetooth 2.0^ EDR-OVD Double layer OVD+RVV-5 in 1 kart okuyucu (S0/MMC/MS/M5 PR0/xD)-4x USB 2.0 (KKt, HDMI™ |»(t m)(P destejl II •. ıttT 1394 port-Accr Crystat Eye 0.3 MP entegre CMOS web kamera-3,0 kg-Ofijlnal Mkıosofl* Wlndows'" Vista™ Home Premıum Tütkçe <. Stp*i5 Kodtı 1 Î5O3 0677 TEKIMO n TekftOuTUfkİYe'nİnİHHyerindc... • ADANA • ADAPAÎARI • AOIYAMAN • AfYON • AKSARAr • »NKAIIA • AOTAIIY» •AN1AlrA-*Y0IN-RMIHSl«-BAN0fl(MA-BAIMAN-B00«UM-B0tU-eUR0UI!-BU»SA-(ANAKKAl[ • (ANKIRI • Ç0R1U • ÇOdUM • MMBÜ • DIVAR8AKK • DtlKl • EUZl4 • IMİNON • tRniRUM • ESKİÎfflJB • «AİİAHHP • OKHUN • ISPUM • İSIUNOtBÜN • ISIAHBUl • İZMK • İZMİT • KAHMMANMAMS • KARABÜI1 • KASIAMONU • KAftiRI • KI«IKKAU • KONYA • KÜTAHYA • MAIAIYA • MANİM • MARMARİS • MttSİN • MUİU • NÜDt • MDU • OSMANITt • RO£ • SAKARTA • SAMSUN • SİVAS • SANUURfA • niUR0A« • IRABZON • UJAJl • VAN • TA1OYA • 70NCU10AK Şİm* tt... -MANISAAKHISAÜCAOOfSI (»k y * k » 4 * . . . • ANIAirA S'Hl MAU • JSIAN8U1AMÎHMİT AVM Axess, WIIK)S, BOIHK ve ShopfiMıles kredı kaıtı ile 0-99 YH arası satıjlarda 6 tdksıl, 100-499 YTl aras salıjlaıda 9 taksıt, 500 m ve uzoi sabştarda 12 taksit kdmpanyası 31 Mayıs 2008 ladhıne kada uyguiamktadr. OOIKPI fiyal »e kampanyalar nın İeknosa mağazaljnndan bılgı atıın/ Taksıtk tiyjtlarda %18 KOV dahildıı. Taksıl tutaılaıı fiyat yuvariaması nedenlyte makamum % •/• 0,5 «anmda değısebiln. Indinmlı ürtnlere ılijkm fiyatlar 16-31 Mayıs 20O8 tannlen «snd.ı g n w M » " Bu ııygulwwU ımiiiuıı KOV »an beKrtenb ve bu oran KOV dahH saö} liyalmdan düsükK. %18 KOV inöifimi takst kampanyas sadece AOR AS5920C-M2G16MI ve ACER AS5920fr«02û16MI modellennde gcçertı ohç, 16-31 Mayıs 2008 Uıhk-n arasmdd yapılauk abjverijieıde geçefiktiı fiûncel lıy.)l ve kampanyal* K»I Icknosa ırajazatoıdan tnlgı almız. Kampanya stoklada aniflı okjp, bu kampanya taska kampanyalaıta bıriestıhleme; Stok. ACER AS5920G-6A2G16MI modell içm 300 ddel, ACER ASÇ92M-602G16MI modelı 30ü adet Ddvu ile ulılan Urunlefin YIl lıyaüan 1 USD=1,25 VII olarak hesaplanmi} olup, pestn ve laksitlı fiyallaı salış gunOmiekı ieknosa laıafmdan bellıtenen dövi? satrç kuru uzenndcn hesaplanacaktır coskunoz@superonlinc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog