Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Hazırlayan: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks:0212 343 72 64 24 MAYIS 2008 CUMARTESİ 11 okuldan 125 lise öğrencisinin katıldığı GençlikSorunları Forumu 'nun buyılki konusunuyine gençler belirledi: 'Küresel ısınmaveTürkiye' O zelSezin Okulu'nca düzen- lenen "Gençlik Sorunları Forumu"'na, 11 okuldan toplam 125 lise öğrencisi katıldı. îstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimlen Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölünı Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun yönettiği fo- rumun konusu "Küresel Isınma" ola- rak belirlendi. Gençlerin kendilerini ilgilendiren konulara daha duyarlı ve bilgili ol- malannı sağlamak, sorunlan belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmek; birlikte çalı- şarak çahşma sonuçlannı raporlaya- bilmelerini sağlamak amacıyla dü- zenlenen "Gençlik Sorunları Foru- mu" nda, "Küresel Isınma ve Tür- kiye", "Küresel Isınmaya Karşı Bi- reysel Vaşam ve Yaşam Alanlann- da Alınabilecek Önlemler", "Küre- sel ısınmaya Karşı Uygulanan ve Uy- gulanabiîecek Kentsel Dönüşüm Projeleri" ile "Ulusal Sanayide Ham- madde ve Enerji Kullanımının Kü- resel Isınmaya Etkileri ve Bu Ko- nuda Alınabilecek, Sürdürülebilir- lik Ölçeğindeki Önlemler" adh dört başlık tartışıldı. Bu dört ana başlıkta, her okuldan iki öğrencinin katılımıy- la çahştaylar kuruldu. Forunıun ilk gü- nü çalıştaylar, konulanyla ilgili olarak bildirgelerini sundular. tkinci günde ise Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, çahştaylar sonrasında belirlenen sunumları tar- tışmaya açtı. Küresel ısınmanın etkileri "Küresel Isınma ve Türkiye" baş- lığı altında; küresel ısınmanın bölge- sel etkileri, eko sistenıe etkisi, "Kü- resel Isınmaya Karşı Bireysel Ya- şam ve Yaşam Alanlarında Alına- bilecek Önlemler" başlığı altında; bil- gi edinme, su ve elektrik tüketimi, ula- şım ve ulaşıma dayalı tercihler ile ev, işyeri ve okul ile ilgili tercihler tartı- şılacak. Üçüncü başlık olan "Küresel Isınmaya Karşı Uygulanan ve Uy- gulanabilecek Kentsel Dönüşüm Projeleri" adı altında; atık suların geri dönüşümü, toplu taşıma yatınm- lan, güneş enerjisinden yararlanma, termal enerji kaynaklanndan yarar- lanma, çöp toplama alanlannın çöp ay- nştırma ve değerlendirme alanlanna dönüşümü, yeraltı ve üstü su havza- larının korunması ve havza oluşumu- nu cngelleycn faktörlerle mücadele ko- nulan işlendi. "Ulusal Sanayide Hammadde ve Enerji Kullanımının Küresel Isın- maya Etkileri ve Bu Konuda Alı- nabilecek, Sürdürülebilirlik Ölçe- ğindeki Önlemler" başlığı altında ise canlılara zarar veren ürün ve yan ürünlere sahip hammaddeler, sera ct- kisi olan ürün ve yan ürünlere sahip hammaddeler, güneş enerjisi, rüzgâr cnerjisi, biyoyakıtlar ve hidroelek- trik santrallan tartışıldı. Foruma katılan okullar arasında; Bingül Erdem Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Mümtaz Tur- han Sosyal Bilimler Lisesi, Özel En- ka Lisesi, Özel Irmak Okulları, Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi, Özel Marmara Fen Lisesi, Öze! Mar- mara Lisesi, Özel Sezin Lisesi, TED Îstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi, TEV Inanç Türkeş Özel Lisesi yer alı- yor. Doğuş Çocuk'tan Şanhurfa ya enstriiman... Doğuş Grubumm sosyal sorumlu- luk platfomıu olan Doğuş Çocuk bün- yesindeki "Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası" ve D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali konserlerinden elde edilen gelirler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derne- ği'nin katblanyla Anadolu'nun dört bir yanmdaki güzcl sanatlar liselerine enstriiman bağışı için kullanılıyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, geçen yıl içerisinde Adana, Mersin, Ankara, Samsun, Bodrum ve Îstan- bul'da konserler gcrçekleştirdi. Doğuş Grubu'nun kurucu destekçüiğini üst- lendiği D-Marin Turgutreis Uluslar- arası Klasik Müzik Festivali çerçeve- sinde geçen yıl verilen konserlerde de birçok ünlü orkestra ve sanatçı yer al- dı. Tüm bu konserlerden elde edilen gelirler ÇYDD'nin katkılanyla 2006 yıhndan beri yürütülen "Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine Enstrii- man Bağışı" projesi için yeni bir bi- rikime dönüştü. Anadolu'nun dört bir yanmdaki güzel sanatlar liselerinde okuyan çocuklar için enstrümanlara dönüşen bu birikim ile bu yıl bağış ya- pılan ıller arasına Şanhurfa, Kars ve Sı- vas da eklendi. Şanhuriâ Anadolu Güzcl Sanatlar Li- sesi'nde öğrenim gören çocuklara, enstrümanlan törenle verildi. Törende konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkaıı Saylan, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve geliştirmek için çaba sarf ettiklerini belirtcrek, "Artık 21. yüzyıldayız. Mustafa Ke- mal Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet ederken, 'Ben yaptım siz de- viiın edeceksiniz' demişti. Onun için tıkanıp kalmayacağız, geliştirece- ğiz. Bunu eğitimle yapabiliriz" dedi. BİZE YAZIN Islediğiniz konuda yazacağınız yazıları bekliyoaız.figen_atalay@yahoo.com W Dünya Internet Şampiyonası'nda ikfnci oldu Îstanbul Üniversitesi öğrencileri Tevfik Emrah Kuyumcu ve CelalAşbn, Uluslarara- sı Bilgi Işlem Federasyonu tarafindan düzen- lenen "Dünya Internet Şampiyonası "nda dün- ya Hdncisi oldular. 16 ülkeden 1249 kisinin ka- tıldığı şampiyonada, Anadilde Yetişkinler (21- 99) ve ÇokDilli Yetişkinler (21-99) kategori- sinde îstanbul Üniversitesi MÜhendislik Fa- kültesi öğrencisi TevflkEmrah Kuyumcu, Çok Dilli 17-20 Yaş kategorisinde Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi Celal Aşkın, dünya ikinciliği elde ederek büyükbasarı kazandılar. Anadil ve Çok Dilli olmak üzere iki dil kate- gorisi ve dört yaş kategorisi olmak üzere toplam sekt kategoride yapilan 2008 Dünya Internet Şampiyonası, tüm dünyada bilinçli klavye kullanımının teşviki ve yaygınlaştınl- ması amacıyla düzenleniyor. Gönüllü öğrenciler huzurevinde Öğrenciler haftada 3 saat huzurevi sa- kinleriyle bir araya geliyorlar. Yüksek öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfi gönüllüsü üni- versitesi öğrqncileri, "Kuşaklar Köprüsü Projesi" kapsa- mında huzurevi sakinleriyle bir araya ge- liyorlar. Gençler, 8 Haziran'da da "Bü- yükanneler-Büyükbabalar Günü" dü- zenleyecekler. Çeşitli üniversitelerin psikolojik da- nışmanlık vc psikoloji bölümlcrinde öğ- renim görcn gençler, huzurevi sakinleriyle geçirdikleri süre içinde hafızalarda sıcak anılar bırakmayı ve yaşlılara yalnız ol- madıklannı hissettirmeyi amaçlıyorlar. Dragos'ta bulunan Acıbadem Huzur- evi'nde düzenlenecek olan "Büyükan- neler-Büyükbabalar Günü" programı- nın en büyük amacı, huzurevinde kalan yaşlılan mutlu etmek. VEFAT Faruk ve Fatih Şen'in anneleri, Sibel, Berkve Idil Şen'in babaanneleri, Inci ve Ayşen Şen'in kayınvalidesi NERİMAN ŞEN 22 Mayıs 2008 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 24 Mayıs Cumartesi günü (bugün), öğlen namazından sonra Kanlıca Camii'ndeki törenle defnedilecektir. OĞULLARI, TORUNLARI VE GELİNLERİ Türkiye'nin Çevre Dergisi Abone olmak için www.yesillz.net TrekSigorta* ile geleceğiniz kontrol altında Tüm branşlarda karşılaştırmalı fiyat teklifleri en uygun ödeme seçenekleri ile burada sigortalı olun, geleceğe güvenle bakın. GENELSİĞÖRTÂ AXAOYAK (DERGOiSVlORE taksıt, fırsatıyıa TrekSigorta GÜVENLİ GELECEK UZMANI ÇAĞRIMERKEZİ «5144050 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SAKİLE ALPKAN Ülkemlzde her yıl 5 yaşına kadar 2OOO bebek ve çocuk yanlcirıncla slgara it,ildigi Içlrı ölmektedlr. Sigarayı bırakmanız için cf.th.fi k.««.ç bin bebek ve çocuk ölmeli? TOrUlye Slgarayla Savaş Dernegl Tcl: O212.212 5O 6O 'Ata'nın hinde' Çağdaş Dans Gösterisi Çağdaş Bale Topluluğu'rmn, "Ata'nın tzinde Ustalar ve Genç Deneyimler Çağdaş Dans Gösterisi", yann Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatscverlerle buluşacak. Topluluğun genç ve yetenekli dansçılarından bazılarının ilk denemelerinin sahneleneceği sezonun son gösterisinde, Cem Ertekin'in hazırladığı "llişkisizlikler" ve "Samson Dalila'dan" adh eserlerin yanı sıra; koreograflardan Murat Çatbaş'ın "Let Me Cry", "Kesitler", Korhan Başaran'ın "Kaotika" ve "Etude"ü yer alıyor. Genç koreograflardan Osman Çelik'in Mozart'ın müziği ile hazırladığı "Yalnızlığıımn tçindeki Yalnızlık' ile R. Erhan Ay'ın Nekropsi 'nin müziği ile "Bitmese de" adlı yapıtlan sergile- necek. Yedltepe'de Finansal Iktisat Programı ^ Yeditepe Üniversitesi Finansal Iktisat yüksek lisans ve doktora programı, "piyasa aktörleri arasında risk transferinin gerçekleşebilmesi icin gerekli olan finansal araçların oluşturulması, bu araçların doğru bir şekilde iîyatlandmlması için gerekli matematik modellerin üretilmesi ve piyasalarda pazarlanır hale gelebilmesini ve bunu yaparken de finansal mühendislik konularını kapsamayı" hedefliyor. Program, bir yıl süresince dört dönem olarak yürütülüyor. Programa kayıt için ALES ve TOEFL sınavlarından alınan puanlar yeterli oluyor. Aynntıh bilgi www.yeditepe.edu.tr adresinden alınabilir. HAFTANIN SÖZÜ Hiç yanlış yapmayan biri, hiçbir iş ^ yapmamış demektir. EDWARD J. PHELS Sınav: Aile Boyu Travma Ister ilköğretim sınavlan olsun, ister üni- versite giriş sınavları, ülkemizde milyon- larca aile için gerçek bir 'travma'd\r. Çocuklann başarısız olma olasılığı ai- le için bir sıkıntıdır. Ailesine karşı başarısız olmak ise öğ- renci için bir karabasandır. Bu duruma karşı yapılması gereken ise 'psikolojik hazırlık'hr. Sınava hazııianma dönemince bu 'psi- kolojik hazırlık', 'dayanıklılık' üzerine ku- rulur. Yaklaşık iki yıllık bir hazırlık dönemi ger- çek bir 'dayanıklılık fesf/'dir. Öğrenci, bu iki yıl içinde zamanını 'sı- nav odaklı program' içersinde geçirme- ye dayanmalıdır. Bu da birçok haz verici etkinlikleri azaltmak, kimilerini gündemden kaldırmak demektir. Arkadaşlarla geçirilecek boş zamanlar, eğlence zamanlan, uzun muhabbetler, ak- lı çelecek birçok şeyden uzak durabilmek gerçek bir dayanıklılık ister. Hele de o süreçte beklenen perfor- mansın yakalanamaması, deneme sı- navlannın başarısız sonuçlan çok umut kı- rıcıdır. Ama bu süreyi 'dayanıklılık' göstere- rek disiplinle programlayanlar, azimli çalışmalarının ödülünü güçlü bir perfor- mansla alacaklardır. 'Dayanıklılık', aile için de çok önemlidir. Beklentilerini ikide bir hatırlatmamaya 'dayanmak', sürecin belirsizliğine kat- lanmak aile için de çok zordur ve daya- nıklılık gerektirir. Sınav öncesi ve sınav sırasında yoğun stres günleri yaşanacaktır. Psikolojik hazırlık bu günlerde 'stresle başarmaya alışma' merkezli olmalıdır. 'Baskı altında başarı' bütün yaşamımız boyunca bize gerekli olan bir destektir. Zaman baskısı, rekabet baskısı, bek- lenti baskısı, küçük düşme baskısı, güç duruma düşme baskısı yaşamımızın bir- çok diliminde karşılaşacağımız stres tür- leridir. Başarımız, bütün bu baskıların altında ve içinde ne yapacağımıza bağlıdır. Onun için de 'baskı altında başan"y\ öğ- renmeliyiz. Hatta zaman zaman çalıştıncılar, daha fazla yük yükleyerek bu baskıyı 'alışılmış birdurum' biçimine getirmeye çalışırlar. Ya 'sınav sonrası'? 0 döneme de hazır olmamız gereklidir. Psikolojik hazırlık, sınav sonrası için de gereklidir. Sınavı kazananlar için, gevşemeden önündeki süreci görebilmek. Kazanamayanlar için gene önündeki sürece hazırlanabilmek. Her iki durum da psikolojiik hazırlıktan destek almak zorundadır. Sınavı kazanıp gevşeyenler ya da 'Na- sıl olsa kazanıyorum' diyenler hayal kı- rıklığına uğramaya adaydır. Kazanamayıp yıkılanlar ise en büyük güçlerini, 'kararlılıkla umut etmek' güçle- rini yitirmiş olacaklardır. Sınav sonrasının psikolojik hazırlığı pek bilinmeyen çok önemli bir hazırlıktır. Sınava girenlere başarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte öğrencilerimizin tü- müne de sınavın bir travma olmamasını, yaşamın sadece bir aşaması olmasını di- liyoruz. Bu da her zaman olduğu gibi bizim el- lerimizdedir. ERDAL ATABEK Bilkent Senroni \ Orkestrası rj T TJ Viyolonsel Koııçertosu No. 1, r.J. Maydn DO majöt, iU.Vllli şef Işın Metin Miscka Maiskv Senfoni No.4, bı Demol majör, Op. 60 27 Mayıs 2008 Salı, 19.00 BiİRcnt Erzurum Konser Salonıı Bilct Saiış Yeri: Bilkent tmbat Bûrosu (Enurum Etnnıyct Müdürlûgü karşısı) Tel: (442) 342 61 75 • ww.bso.bilkent.edu.tr Ücretsiz Servis: Bilkent lrtibat Bürosu önündcn saat 18.00'de Bılkcnt Üntvcrsİtesi iaıltıır ve sanat fealiyetiJir. Geıleri • Sergi • Atelye ' Senneılevi Aıari Ressam LETAFET HAFİZKİZİ Atölyesi Karma Resim Sergisi 31 Mayısa kadar uzalılmıştır. Açılış Kokteyli 10 Mayıs 16.00'da Galerimlz Pazar harlç hergün 10 00-19 00 arası açıklır Tel: 0212.227 86 40-227 03 28 Nuzhetiye Cad. No:28 BEŞİKTAŞ - İSTANBUL (02/2) Ştfrf <)V 78 MUSTAFA PİLEVNELİ Resim Sergisi 24 Mayıs - 20 Haziran 2008 Galerimiz, pazar 1400-1800, diğeTgtinkrllOO- 19OO stıalkn arası açıklır. GALERİ ve SERGİ İIANIARINIZ İÇİN (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog