Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 24 MAYIS 2008 CUMARTESİ 16 KOBI GARANTİ'DEN AB DANIŞMANLIĞI... Garanti Bankası, KOBl'lere resmiAv- ntpa Birliği damşmanlığı hizmetini haya- ta geçirdiğini duyurdu. Garanti Banka- sı'ndan yapılan açıklamada, bankanın KOBl'lerin AB üyeliksürecine hızh ve et- kin şekilde uyıım sağlayabilmesi için ' AB DestekPaketi"niKOBl'lerin htmetine sım- dıığu belirtilerek, paket kapsammda KO- BIleıin AB'ye uyımnınu sağlayabümek amaayla hazırlananprojeler içinfinans- man desteği ve danifinanhk htmetleri sıı- nulmasmm vanı sıra AB vardımları konu- sunda işletmelere eğitim ve desick sağla- nacağı kaydedildi. İlk etapta, AB destekle- rinden yararlanmak için başvuran KO- Bl'lereyönelikprojehazırlanmasımveta- kibini içerenpaketin ildncı etahımla, hışanlı olan ve hibe almaya hak kazanan projeh- rin, işleime sermayesi ve yatmm finans- mamnın hedeflendiğibeluiildi, Konuyla ıl- gili bilgi \vreıı Garanti Bankası Genel A lü- dür Yardmıası Nafiz Karadere, bu yıl içinde 200KOBl'wAB hibefonurıdan des- tek sağlamayı amaçladıklannı kaydetti. ARİEL İLE BİR ADIM ÖNE' YARIŞMASI... Ariel 'in, kadmlarayönelik kampanyası çer- çevesinde diizenlenen "Ariel ile BirAdıın Öne Yarışması "na başvuru için son hafta- ın giı ildiği bildiı ildi. Tı'irh)v Odalar \v Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Giri- şimciler Kurulu 'nun işbirliğiyle ger- çeMeştirilen yanşmaya "bir hayali, birfikri, birpmjesi ohıp bugüne kadar bıınugeı 'çeldestirme fn:satı bukvnan vs kadınlar" başvuı-uda bulunabilecek TOBB Kadın GirişimcilerKundu Bas- kanı Aynıır Beklaş, yanşmaya katılan kadınlar da dahil olnıak itere, kendisinigeliş- timıek, herhangi bir beceri kazanmak isteyen- leıin Ariel ve TOBB Kadın Girisimciler Kurulu nun sağladığı destek ve organi- zasyonla kampanyanm ilerleyen asa- malannda vetenekve eğitim hırslanna katılacaklannı söyledi. Yansma baş\v- nılanjiiıi tarafindan değaiendiıildikten sonra, Ariel ilküçteki heryansmacıya ii.it limiti 30 bin YTL olanfinansal destekte bulunacak ve luıyata geçirilen projele- rin somtçlan kamuoyu ilepa\>laşılacak UİBDEN YALIN ÜRETİM' KONFERANSI Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ilıra- catçıları Birliği Başkanı Şenol Şan- kaya, 'yalın iiretim in rekabette öneın- li rol oynadığını belirterek, "Üretim maliyetlerinin sürekli arttığı, siparis- lerin azaldığı, dolann sürekli değer kaybcttiği bir dönemde, sadece ma- liyet kalemleıini kısarak vefiyatlan dı'i- şürerek uhıslararası arenada rekabet edilemez "dedi. Şankaya, yaptığı ya- zıh açıklamada, diinyada özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak hazırgiyim ve tekstilsek- löıimün rekabetgüciinü mıüiafaza et- mek içinfarklı çözümler bulması ge- rektiğini belirtti. Otomotivden sonra tekstil ve lıazırgiyim sektöründedehız- layaygınlaşan "Yalın Üretim ve Yö- netım Modeli "nin sektörtemsilcileıine anlatılması amaayla 27 Mayıs'ta bir konferans ditenleneceğini belir- ten Şankaya,firmahrm artıkdaha ino- vatifçalışmalaryapmakvekendilerini yenilemekzomnda olduklanm söyledi. Işyerleri kapanıyor, makineler satılıyor... Bir dönemin öncü sektörü can çekişiyor Tekstilde acı dönemBir dönem ekonomi- nin lokomotifı olarak tanımlanan tekstil sek- törü can çekişiyor. tş- letmeler küçülüyor, ma- kineler satılıyor. On bin- lerce insan ya işsiz ya da her an işlcrini kaybetme korkusuyla yaşıyor. Teks- til işverenleri başta turizm ve hizmet sektörü olmak üzere farkh alanlara kayıyor. Tekstil sektörünün bu duru- raa gelmesinde Uzakdoğu'nun ucuz emek gücü ile üretilen tekstil ve hazır giyim ürünleri kadar Türkiye'nin uyguladığı yanlış politikalar da sorumlu. Hak-lş Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Iplik- Iş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Engin'e göre tekstil sektöründeki sorunlar 40 yıl öncesine dayanıyor ve siyasi iktidarlann ihmali sonucu sek- tör bu hale geldi. Tanm ve tekstil sektörlerinin, Türkiye'nin istihdamını sağ- layan cn önemli sektörlerin ba- şında geldiğini ifade eden En- gin, iki sektörün de ciddi şe- kilde ihmal edildiğini, bu sek- törlere karşı vefasızlık göste- rildiğini ileri sürerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekstil sektörü açık açık can çekişiyor. Tekstil sana- yicisi, makinelerini söküp yok pahasına satıyor, ya kö- şesine çekiliyor ya da imkânı varsa başka sektörlere kayı- yor. tmkânı varsa yurtdışına makinelerini götürüp yatı- rım yapıyor. Dolayısı ile teks- til sektörünü süratlc cle al- mak gerekiyor. Canlandırıcı politikalara ağırlık vernıek la/ıııı. Bu sektörde 3.5 nıilyon insan çalışıyor, doğrudan 3.5 nıilyon insan ama dolaylı ola- rak bu rakanı 15 nıilyonuıı ü/criiHİc ntifusu ilgilendiri- yor. Tekstilci ne söyleyecek- se söyledi, köşesine çekildi. Bu insanları canından bez- dirmeye, bunalıma itıneye kinısenin hakkı yok. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; sektöre yönelik tedbiıierin bir an önce alınnıası gereki- yor. Haksız rekabetin, istih- danım üzerindeki yüklerin, cnerji maliyetlerinin düşü- rülıncsi gcrekiyor, hem de hemen..." Tekstil, dcri vc dokumada önemli bir ağırlığa sahip olan Uşak ilinde de ürcticilcr dara- lan bir profil çizildiğine dikkat çckti. Uşak Deri Sanayicileri Der- ncği tarafindan düzenlencn "Tiirk Deri Sektörünün Ge- leceği, Uşak'ın Türk Deri Sektöründeki Yeri ve Önemi" konulu panelde konuşan der- neğin yönetim kurulu başkanı Akif Küplemez, "Her geçen giin yeni fabrikalar kapanı- yor. Daralan bir profil çizi- yoruz. Bütün bunlar yaşa- nırken yeni organize sanayi bölgclerinin kuı ıılınası ya da kurulmak istennıesi yanlıştır. Mevcut organize sanayi böl- geleri yüzde 50 kapasitenin altında çalışıyor. Yeni bölge- ler açılnıamalıdır. Künıelen- me nıodeliyle işletmelcr bir- leştirilmelidir" dcdi. îsmail Kaşçı, paketleme sektörünün gelişmeye açık olduğunu söylüyor 40 iükeye ambalaj maldnesi saüyor Sakarya'nın Adapazan ilçe- sinde faaliyet gösteren Banşsan Makine Sanayi ve Tic. AŞ Yö- netim Kurulu Başkanı İsnıail Kaşçı, devlet memuru olarak çalıştığı Zirai Donatım Kuru- mu'ndan istifa ettikten sonra, kurduğu şirketle, 40 ülkcye ambalaj paketleme makinesi ihraç ediyor. 63 yaşındaki 38 yıllık maki- ne mühendisi Kaşçı,"Paketle- ıne alanına geçişim de, daha önce bir müddet çalıştığım Doğan Bisküvi'niıı sahibinin benden 5 adet paketleme ma- kinesi yapmamı istcmesiyle oldu. Bu nıakineleri sorunsuz bir şekilde teslim ettikten sonra paketleme sektÖründe pek fazla üretici ohnaması nedeniyle bu alanda faaliyet göstermeye karar kıldıın" dedi. Kaşçı Procter&Gamble, Knorr ve Colgate gibi büyük endüstriyel üretim yapan şir- kctlerlc çalışmayı tercih ettik- lerini beliıiti. Kaşçı, "Türki- ye'de ilk defa nıaya paketle- me nıakineleri yaptık. Şu an- da diinyada 2 ülke üretiyor. Firma kataloğumuzda 100'e yakın paketleme makinesi yer alıyor" derkcn, girdi fı- yatlanndaki aıtış ve döviz kur- larındaki düşiişle ayakta kalma mücadelcsi verdiklerini vur- gulayarak şunları söyledi: " 2 yıl önce 1 Avro'ya aldı- ğınıız paslanmaz çeliği şiındi 7 Avro'ya alıyoruz. Avrupa böyle yapmıyor.. devletler üreticilerini kolluyor. Avru- pa'nın yarı fiyatına makine sattığınıız zaman kimse bizi tulanıaz. Kalitede Avru- pa'dan aşağı değiliz. Şu anda 40'a yakın ülkeye.. Mısır, tran, Romanya, Israil, Ceza- yir gibi pek çok ülkeye ürün- lerinıizi satıyoruz." S A T I R Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenme- si hakkında 5746 sayılı kanun, 1 Ni- san 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2023 yılı sonuna kadar uygu- lanmak üzere 12 Nisan tarihinde resmi ga- zetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu ya- sa, yıllardır yenilikçi ve rekabetçi ürün ge- liştirmenin önemini kavramış iş ve bilim dün- yasının önde gelen temsilcileri tarafindan ıs- rarla vurgulanan Ar-Ge'nin teşviki adına önemli bir adım olarak görülmeli. 2001 yılında kabul edilen Teknoloji Ge- liştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Ge- liştirme Bölgeleri'nin yasal zemini oluştu- rulmuştu. Yasa, sadece Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ni tanımlamakla kalmamış, bunun yanında girişimcilere özellikle vergi husu- sunda bazı kolaylıklar getirmişti.Yeni yasa Ar-Ge'yi araştırma ve geliştirme, kültür, in- san ve toplum bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir te- melde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çev- reye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faa- liyetleri ile alanında bilimsel teknolojik ge- lişmeyi sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir benzerliğe odaklanan, çıktıları özgün, de- neysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan et- kinlikler olarak tanımlıyor. Ülkemizde Ar-Ge, özellikle yenilikçi ürün A R A HtLIMİ DEVELİ KOBher İçin Önemli Bîr Rrsat geliştirmesi beklenen KOBl'lerarasında ne yazık ki yeterince doğru algılanamadı. Ar- Ge sanki büyük laboratuvarlar ve karma- şık bilimsel araştırma kuruluşlarının işiymiş gibi, KOBl'lerimizin gözünü korkutan bir an- layışla değerlendirildi. Ayrıca Ar-Ge yap- manın maliyetleri ortaya çıktığında, mev- cut yapıyla desteksiz ve teşviksiz, bunun KOBl'ler açısından imkânsızlığı vurgulan- dı. Yenilikçi düşüncenin az olması, bu maliyetli faaliyetlerden KOBl'leri uzak tut- tu. Işte bu ortamda çıkan yeni Ar-Ge Yasası, geçmişe oranla işletmeler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak düşünülmeli. Bu değişiklikle işletmeler için uygulanan ver- gi istisnası yüzde 40'tan yüzde 100'e çı- karıldı. Kanun, Ar-Ge merkezi, rekabet ön- cesi işbirliği projeleri, tekno-girişim ser- mayesi, Ar-Ge personeli gibi kavramlar ge- tirmiş. Yeni teşvikler, indirim, istisna ve si- gorta primi, stopaj, vergi ve mali destek im- kânları sağlanmış. Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak SSK işveren payının yüzde 50'si, 5 yıl süre ile devlet bütçesinden kar- şılanacak ve yasa kapsammda Ar-Ge faa- liyetleri için düzenlenecek kâğıtlardan damga vergisi alınmayacak. Yasanın belki de en önemli taraflarından bi- rini ise tekno-girişim sermayesi des- teği oluşturuyor. Özellikle genç giri- şimciliğin ve yenilikçi iş fikirlerinin beşiği ko- numunda olması gereken üniversitelerde okuyan gençlerin teknoloji ve yenilik odak- lı, istihdam yaratacağı düşünülen fikirleri- nin hayata geçirilmesinde bu çok somut bir adım olarak değerlendirilmeli. Yasa, üniversite son sınıf, yüksek li- sans ve doktora seviyelerindeki gençlerin belli bir potansiyele sahip projelerine 100 bin YTL'ye varan bir girişim sermayesi sağ- lıyor. Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerine har- canan miktar, 2006 yılı itibarı ile binde 7.6 civarında açıklandı. Bu, gelişmiş birçok ül- kenin çok gerisinde olduğumuzun bir gös- tergesi. Ancak sorun sadece yasa çıkar- makla da çözülmüş olarak değerlendiril- memeli. Öncelikle KOBl'ler başta olmak üzere, üniversiteler ve gençler yolu ile Ar- Ge bir farkındalık, öncelikli bir görev ola- rak benimsenmeli. Ar-Ge çalışmalarının, olmazsa olmaz, ya- ratıcı insan yetiştirme, mali desteğin reel ekonomiye katma değer sağlayacak ger- çek Ar-Ge yapan kuruluşlara verilmesi, bu kuruluşlara Ar-Ge personeli yetiştirilmesi, tüm bu çalışmalarda şeffaflığın sağlanması gerekiyor. TEB otomotiv sektörüne ayna tuttu NERİMAN ÖZCAN Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Varol Civil, Türkiye'de bankacilık sektörün çok sağlam olduğunu ifade cde- rek, bu durumun küresel cko- nomik dalgalanmanın olumsuz etkilerini Türkiye'yc açısından biraz da olsa yıunuşattığını söy- ledi. TEB tarafindan 22 Mayıs'ta Bursa'da düzenlenen 'Otomotiv Sektörü Gelecek Stra- tejisi Konferansı'nın so- nuçlarından oluşan ra- por tamamlanarak, oto- motiv sektörünün tem- silcilerine sunuldu. TEB Genel Müdürü Civil, banka olarak KOBl'lerin gücüne inandıklarını belirterek u Bu kapsamda TEB KOBİ Akademi eğitim programları- nı, daha sonra da 'lller İçin Ge- lecek Strateji Konferansı' ile oluşturduğumuz platformun ve ortaya çıkan raporun etki- sini, yararlarını, bu kez Tür- kiye'nin yükünü sırtlayan KO- Bl'lerin de yoğun olarak faa- liyet gösterdiği sektörlere ta- şımaya karar verdik. İlk kon- feransımızı da Türkiye'yi ge- leceğe taşıyan, otomotiv sek- töründe düzenledik. Otomotiv sanayii, Türkiye'nin lokomo- tif sektörlerinden biri. Geçcn yü/.yılın ikinci yarısında kısıtlı imkânlarla başlayan Türk oto- motiv endüstrisi, bugün top- lam 1.1 nıilyon taşıt üretimi yapan, 19.2 milyar dolar ih- racat gerçekleştiren ve bu ra- kaınla Türkiye'nin ihracatının yüzde 20.1'iııi oluşturan bir • Raporda, yenilikçi ve gelişime açık bir sektör olarak tanımlanan otomotiv sektörünün güçlü yönleıi kalitc ve ihracat olarak belirlenirken, zayıf yönünün hâlâ marka oluşturulamaması olduğu vuıgulanıyor. sektör lıaline geldi" dedi. Otomotiv Sektörü Gelecek Stratejisi Konferansı'nın so- nuçlanndan oluşan raporda sek- törün sahip olduğu güçlü ve za- yıf yanlar ile firsat ve tehditler açık ve net olarak tanımlanıyor. Raporda, yenilikçi vc gelişime açık bir sektör olarak tanımlanan otomotiv sektörünün güçlü yönleri kalite ve ihracat olarak belirlenirken, zayıf yönünün hâ- lâ marka oluşturulamaması ol- duğu vuıgulanıyor. Raporda sektörün orta ve uzun hedefleri; "5-10-20 yıllık sektör bazlı stratejik planlar hazır- lanması, genç nüfusun eğitil- ıııesi, yatırım krcdilerinin da- ha cazip hale gelmesi, ekono- mik istikrarın devamlılığı, ilk yatırım maliyetinin düşürül- mesi, teşviklerin artırılması, araç vergileri düşürülerek doynıamış pazarın canlandı- rılması, verimlilik, Ar-Ge teşviklerinin artırılması ve ilnaııs- ınan olanaklannın ge- liştirilmesi" olarak be- lirlenirken sektörün viz- yonuna ilişkin 3-5 yıl- lık orta vadcli hedefler isc şöylc tanımlanıyor: "Üniversitelerle sektörel iş- birliğinin geliştirilmesi, sek- törün kendi özel dizaynını oluşturnıası ve markalaşma çalışmaları, sektöre özel lise ve üniversitclerin kuı ıılınası, kat- ma değeri yüksek gruplarda yerlilcşme oranının artırıl- ması ve teknoparkların artı- rılması, Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi." FETHÎYE 1. ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRTMENKULUN AÇIK ARTTIRMA tLANI Sayı: 2005/2270 Satılmasına karar verilen Gayrimenkulun cinsi, ni- teliği, kıynıeti, adedi, önemli özellikleri: 1. Oayrimen- kul, Fethiye Günlükbaşı Mahallesi. Foça burnu mev- lcıinde kaın, tapunun 2933 ada, 8 parselındc kayıllı ta- şmmaz kat mülkiyctli, 1/3 arsa paylı C blok 1 bağım- sız bölüm numaralı dubleks meskcn borçluya aittir. Taşınmaz ımar dunımuna göre, ayrık nızıvnı 2 kala müsaadeli konut alanında olup, tabanda %15'inc 6.50 m. yükscklikte yapı yapılabilcccgi anlaşılmaktadır. Ta- şiımıaz 2 katlı betonarme, çatı arası kullanımlı pcnce- re ve balkonları denıır korkuluklu, kiıemit öıiülü ah- şap çatı, müstakıl havuzludur Zemiıı kat açık mutfak- lı salon WC'lı, I. Kat 2 odah çatı arası bir odadan iba- rettir. Odalarda duş. wc vardır. Mutfak dolapları ek- siktir. Gayrimenkulun kıymeti 200.000. YTL'dir. Satış Şartları: 1. G.menkul, 1 7 2008 Salı giiııü, saat: 09.30-09.45'e kadar, Fethiye 1. lcra Daıresı'nde açık arttırrna s'uretiyle satışı yapılacaktır. Bu arttınııada tah- min edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanll alacaklılar varsa alacaklan toplanıını ve satış giderleıını geçmek şam ile ihale olunur Böyle bir bedclle alıcı çıknıazsa, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şaıtı ile 11.07.2008 Cuma günü, saat: 09.30-09 45 saatleri asııı- da, Fethiye 1. lcra Daıresinde 2. arttınnaya çıkarıla- caktır. Bu arrtırmada konulan kıymetin %40'ından aşa- ğı olmamak, rüçhanlı alacaklarının alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttııana ihale olu- nur. 2. Arttırmaya iştirak edeceklcrin tahmın edilen kıymetin %20'si oranında teminat akçcsı veya bu mik- tar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı ıstediğinde 10 günü gcç- nıenıek süre üzere verilebilir. Tellaliyc Resnu, Damga Vergisi, Tapu Harç ve Masrafları Alıcıya aittir. Biıik- miş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek salıibi alacaklılaria diğer ılgılılerin (*) bu gayrinıenkul iizc- rindekı haklannı, özellikle faiz ve giderleıe daır olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde daire- mıze bildimıeleri lazımdır. Aksi lakdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan harıç bırakıla- caktır. 4. Satış bedeli hemen veya verılen mühlet için- de ödennıezse, lcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesı gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki iarktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç- bir hükmc hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilc- cektir. 5. Şarrname, ilan tarihinden itibaren heıkesin görebilmesi için daircde açık olup, gideri vcrildiği tak- dirde isteyen alıcıya bir ömegi gönderılebılır. 6. Satışa işlirak edenlerin şartnameyi görnıiiş ve mündeıecatmı kabul etmiş sayılacakları ve başka bilgi isteyenlcıın 2005/2270 sayılı dosya numarası ile müdürlügümüze başvurmalan, Borçluya posta ile gönderilen satış ilanı tebliğ edilemediği takdırde bu ilan, ilanen tebligat ye- rine geçerli olmak üzere ilan olunur. *(İKJC 126. mad.) (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri dahil dcğil- dir. *Bu örnek, bu yönctmelikten önceki uygulanıada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektcdir. (Basın: 28378) BAŞSAĞLIĞI Baromuzun 5751 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT SEDAT İRTEN 21.05.2008 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 21.05.2008 Çarşamba günü kaldırılan aziz meslektaşımıza Tann'dan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve baromuz mensuplarına başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLICI ANKARA CUMOK ÇAĞRISI ÇANAKKALE GEZİSİ 07-08 Haziran 20081 gece/ 2 gün "Çanakkale Zaferi Cumhuriyetimizin Önsözüdür." Çanakkale, Gelibolu Yanmadası Tarihi Milli Parkı, Assos, Kazdağları, Güre Kaplıcaları, Sütüven Şelalesi Ankara'dan hareket: 06 Haziran 2008 Cuma 22:30 Ankara'ya dönüş: 09 Haziran 2008 Pazartesi 07:00 Konaklama: Saruhan Termal Otel, Güre Gezi Ücreti: 275 YTUKişi Ulaşım, konaklama, tüm yemekler, müze girişleri ücrete dahildir. Rezervasyon: 0312 417 03 88 0533 434 91 67 www.ankaracumok.org
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog