Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

24 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET DIŞ HABERLER SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 13 Hırvatistan Dışişleri Bakaru Jandrokoviç ile bir araya gelen Babacan, AB'ye mesaj gönderdi Üyelik hedefi sulandınlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dış- işleri Bakanı AIi Babacan, "Türkiye'nin tam üyelik hcdefinin sulandırılmaya, yıpratılmaya çaüşümasının AB'nin ah- de vefa ilkesiyle uyumlu çabaları olnıa- dığını" söyledi. Babacan, Hırvatistan Dışişleri ve Avru- pa ile Entegrasyon Bakanı Gordan Jan- drokoviç ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir ara- ya geldi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısmda Babacan, Türkiye'nin Hırvatistan'm AB ve NATO'ya üyeliğini desteklediğini söyledi. lki bakan daha son- ra sorulan yanıtladı. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplanhsuıa katılıp katılmayacağı sorusu iizerine Ba- bacan, Ortaklık Konseyi'nin Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin belki de en eski ku- rurnsal unsuru olduğunu belirterek, geçen yıl iç yoğunluk nedeniyle bu toplantının ger- çekleştirilemediğini anımsattı. Ortaklık Konseyi toplantısının önümüzdeki salı gü- nü yapılmasının öngörüldüğünü belirtcn Ba- bacan, "Ancak Ortaklık Konseyi'ne ha- zırlık aşamasında farklı üye ülkelerin özellikle AB'nin kendi ortak tutunı bel- gesiyle alakalı olarak farklı görüşleri ol- du. İJzun tartışmalar yapıldı. Biz bütün Avrupa başkentlerindcki arkadaşları- mıza gerekli uyarüarı yaptık, tüm üye ül- keler nezdinde girişimlerde Inılıınuldu" dedi. Ortaklık Konseyi Tutum Bclgesi'nin pazartesi günkü AB Bakanlar Konseyi'nde onaylanacagını ve nihai şeklini alacağını be- lirten Babacan, "Pazartesi akşamı itiba- rıyla daha net bir tabloyu kuşkusuz gö- receğiz" dedi. Babacan buna karşın AB ba- kanlannın söz konusu belgede olağanüstü • Fransa'nm öncülüğündeki birkaç ülkenin Ortaklık Konseyi'nin sonuç bildirisi olan "Tutum Belgesi"nden "Türkiye'nin hedefi tam üyeliktir" ifadesinin çıkarıl- ması için öneri vermesiyle ilgili olarak Babacan, "Kuşkusuz bu tartışmaların ya- şanması hoş değil. Türkiye'nin tam üyelik hedefînin sulandırılmaya, yıpratılmaya çalışılması, bunlar AB'nin ahde vefa ilkesiyle uyumlu çabalar değil. Pazartesi ak- şamı itibanyla bu konuda daha net bir tabloyu göreceğiz doğrusu" dedi. Hırvai Bakan Jandrokoviç (solda) "Türkiye'nin bu süreci başarıyla bitirmesi- ni arzuluyoruz" dedi. (Fotoğraf: AA) bir değişiklik yapmaması durumunda, top- lantıya katılabileceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı, "Aıııa kuşkusuz bu tartışmaların yaşannıası hoş değil. Türkiye'nin tam üyelik hedefînin sulandırılmaya, yıpra- tılmaya çalışılması, bunlar AB'nin ahde vefa ilkesiyle uyumlu çabalar değil. Do- layısıyla pazartesi akşam itibanyla bu ko- nuda daha net bir tabloyu göreceğiz doğrusu" dedi. Fransa'nın Öncülüğündeki birkaç ülke Ortaklık Konseyi'nin sonuç bil- dirisi olan "Tutum Belgesi"nden "Türki- ye'nin hedefi tam üyeliktir" ifadesinin çı- karılması için öneri vermişti. Babacan, Fransa'da 13 Temmuz'da ya- pılacak "Akdeniz İçin Birlik" toplantısı- na Türkiye'nin katılıp katılmayacağı soru- suna ise, henüz karar vermedikleri yanıtı- nı verdi. Söz konusu birlik hakkında net bir tablo görmek istediklerini anlatan Babacan, "Biz bu değerlendirmemizi yaparken olumlu bir perspektifle değerlendiriyo- ruz" dedi. 'İlişkiİere gölge düşmesin' Babacan, Türkiye'nin AB sürecinde Fransa'nın tutumuna karşı geliştirdiği bir stratejisinin olup olmadığının sorulması üzerine, "İsteriz ki Fransa ile olan ilişki- lerimize bir gölge düşmesin. Fransa ta- rafında da böyle güçlü bir irade söz ko- nusuysa, bu aradaki sorunların şöyle ya da böyle çözülebileceğine ben inanıyo- rum" diye konuştu. Türkiye'nin ilişkilerinde kendisine pren- sip olarak 'ahde vefa' ilkesini seçtiğini kay- deden Babacan, "Bunu önemsiyoruz. Tüm ülkelerin de buna sadık kalmasını bekliyoruz. Şu anda bir temas trafiği, te- lefon trafiği söz konusu. tsteriz ki Fran- sa ile olan ilişkilerimize bir gölge düş- mesin, arzumuz bu yönde. Fransa tara- fında da böyle güçlü bir irade söz konu- suysa, bu aradaki sorunların şöyle ya da böyle çözülebileceğine ben inanıyo- rum"değerlendirmesini yaptı. Hırvat Bakan Jandrokoviç de, sorular üze- rine Türkiye'nin müzakere süreciyle ilgili bir soruya, her ülkeye ait farklı şartlar ve özelliklerin mevcut olduğuna işaret ederek, "Tabii biz de kendi şartlarıımz alünda bu yolda devam etmeye çahşıyoruz. Aynı za- manda Türkiye'nin de bu süreci başa- rıyla bitirmesini arzuluyoruz" dedi. Bozkurt, 'kadının cinsel ve üreme haklarmın' yer alması için raportörle mücadele etmiş Türkiye raporuna 'kadın eli' değdi AP'nin Türkiye kökenli Hollandalı sosyalist üyesi Bozkurt, AKP'nin kadını birey olarak değil, "kadın ve aile" olarak ele alan görüşüne katılmadıklarım söylüyor. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP BRÜKSEL - Avrupa Parlamcn- tosu'nun Türk kökonli Hollandalı Sosyalist üyesi Enıine Bozkurt ka- dın haklan ve cinsiyet cşitliği ile il- gili maddeleri rapora koydurmak için mücadele etmek zorunda kal- dıklarını söyledi. AP'dc çarşamba günü kabul edi- len Türkiye raporunun hazırlanma süreciyle ilgili Cumhuriyet'e konu- şan Bozkurt, "Türkiye raportörü Hollandalı parlenıenter Ria Oo- men- Ruijten ve nıensubu olduğu Avrupa Halkları Partisi, Türki- ye'de kadın haklan ve cinsiyet eşit- liği ile ilgili tavsiyelerimizin ra- porda yer almasını sürekli olarak engellemeye çalıştı" dedi. Ikisi de kadın olan iki Hollandalı parlemen- terin görüş aynlığına rağmen Emi- ne Bozkurt'un art arda vcrdiği de- ğişiklik önergelerinin büyük bölümü AP Türkiye raporunda yer aldı. Türkiye raporunu "kadınlaştır- dığı" ifade edilen Eminc Bozkurt, "Bütün bireylerin cinsiyet, ırk, et- nik köken, din, engellilik, yaş veya cinsel tercihine bakmadan eşitliğini vurgulayan Avrupa Birliği An- laşması'nın 13. maddesi sürekli göz önünde rurulmalıdır. Şu an Tür- kiye'de yasalar kadın ve erkekle- rin eşitliğinden bahsetmekteler ama toplumda maalesef böyle bir gerçek yok. Devlet kadına sadece ailenin bir üyesi olarak yaklaş- manıalı ve kadına yönelik ted- birler kadınların bireysel hakla- rını kuvvetlendirmeli. Aynca ka- dınların nc kadar çocuk isteyip is- temediklerine dair kendi seçim- lerini yapabilmelerinin bu eşitli- ğin toplumsal açıdan gerçekleş- nıcsine yardımcı olacağına ina- nıyorum" diyor. Kadın hakları ve cinsiyet eşıtliği komisyonu raportörü olan Bozkurt Türkiye'nin özellikle kadın hakları- na muhafazakâr şekilde yaklaşan bir politika geldiğini belirtti. AKP'nin kadını birey olarak değil, "kadın ve aile" olarak ele alan gö- rüşüne katılmadıklannı "kadının cinsel ve üreme haklan" ifadesinin rapora konulması için Oomen-Ruij- ten'le mücadele etmek zorunda kal- dıklannı söyledi. AP raporunda kadına yönelik şid- det, siyasi, ekonomik ve sosyal ya- şamda kadının durumunun iyileştir- mesi yönünde öneriler de bulunulu- yor, TBMM'de kadın hakları ve cinsiyet cşitliği komisyonu olma- masına dıkkat çekiliyor ve bu konuda yapılan çalşmalann hızlandınlması tavsiye ediliyor. Indiana Jones serisinin dördüncüsü olan film, Rusya'da 808 sinemada vizyona giriyor. tlk kez bir Hollywood yapınıı Rusya'da bu kadar çok sinemada gösteriliyor. IndianaJones komünistleri kızdırdı Dış Haberler Servisi - Yeni Indiana Jones filmi Rusya'da komünistlerin tepkisine yol açtı. Komü- nist Parti, "Indiana Jo- nes ve Kafatası Kralh- ğı"nı, tarihi çarpıtarak antı-Sovyct propagan- da yapmakla suçladılar ve göstenminin yasak- lanmasmı istediler. Ünlü Amerikalı aktör Harrison Ford'un baş- rolde bir arkeoloğu ve Cate Blanchett'ın bir KGB ajanını canlandır- dığı film 1957'degeçi- yor ve mistik güçleri olan bir kafatasını bul- mak için verilen müca- dele anlatılıyor. Komünist Parti üye- lerinin internette ya- yımlanan tartışmalann- da, "Harrison Ford ve Cate Blanchett'ın CIA'nın uşağı, ikinci sınıf oyuncular" ol- duklan belirtilerek, Rus- ya'ya girmelermin ya- j saklanması isteniyor. Sovyetler Birliği'nin ABD ile birlikte Hit- ler'i yendiğini hatırlatan bir parti üyesi, "Bu in- sanlarda utanma yok. Çocukları komünist- lerle korkutmaya de- vam ediyorlar" derken, bir diğeri de "Bizim ka- dınlarımız Nazilere benzemiyor ama belki Cate Blanchett işsizlikle tehdit edildiği için bu filmi yapmıştır" diyor. RUSYA VE ÇİN ABD'Yİ KINADI PEKİN (AA) - Çin ve Rusya, ABD'nin füze savunma sistemi kurma planlannı kınadıklannı açıkladı. Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile Pekin'i ziyaret etmekte olan Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedcv'in imzaladığı ortak açıklamada, "Her iki taraf da, dünyanın çeşitli bölgelerine konuşlandınlanlar dahil, küresel savunma sistemleri oluşturulmasmın ya da bu tip işbirliği planlarının, stratejik dengeye yardımcı olmayacağına, silalılann koııtrolü ve yayılmasının önlenmesi sürecinc zarar vereceğine inannıaktadır" denildi. Washington, tran gibi ülkelerden gelebilecek olası füze saldınlanna karşı koyabilmek üzere Doğu Avrupa'ya füze kalkanı sistemi konuşlandırmayı planlıyor. a McnuelaHotelBodrumun indsi Biîez koyunda mayıs ayı dostlar arastnda fatil keyfi fırsatı Denize sıfir özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cenııetidir... 20 Ydı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel: 0252.363 79 04 GSM: 0533.722 81 81 Daha fazla bilgi için: http://www.manuelahotel.com Cennet M*tH • Denize sıfır, özel plaj • Açık ve Kapalı Restaurant • Alakart Restaurant (Deniz ürünleri, balık ve et çeşitleri) • Snack Bar • Klımalı Odalar • Yarım Pansiyon Açık Büfe • Haziran Ayı gunluk kişl başi 50YTL • Temmuz-Ağustos Ayları günlük kişi başı 70 YTL • Kredi Kartı ile ödeme yapılır • Demokratik kitle örgütu üyelerine ve Cumhuriyet okurlarına özel indirim Rezervasyon: Tel: 0252 387 90 45 Fax: 0252 387 71 30 www.gundogancennetmotel.com DENİZE DİPLOMflT OTElveAPART AAE S Efvl AKÇAKOCA ORMAN DENİZ SESSİZLİKDOGACENNETI TURUNÇ - MARMARİS - MUĞLA 1 Ö;el Plaj, Vûzme Havu/u, Geniş Bahc©, Oto Paıfc, VVi'-fi İntemet ÎÛmOıiııl,ııı,1;ı Genış B..IİM)iı. Telefon, Klima, MinlBar. Dıjital Receıver_Uydu IV, Saç l&nıtma GENİŞ BİLGİ, FİYATve REZERVASYON www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 Batı Karadeniz kıyısında, fındık ve ıhlamur ağaçlarıyla içiçe, Ankara vo IstanbuKa 3 ssat uzakhkta. Cumhuriyel okurlarına özel indirim! www.mesenotel.com IKI YAKAMIZ. DA SANAT BAHÇESIFESTIVAU Semih DENİZAŞAN Mustafa TATUTÜRK Gonca Birol BAHAR Ahmet NECDET Akın OK Ayten MUTLU Aslı DURAK Arif© KALENDER Hüseyln ALEMDAR Gülcemal DURDU Ekrem EKŞİOĞLU llyas ORAK Leyla ŞAHİN Suca DÜNDAR Selma ÖZKURT Nur SAKA Turgut TOYGAR Muhabbet OĞUZCAN Önay MİSER ALEMDAR Suren ASADURYAN (Duduk Sonatcısı) Um uçak blletterlnlz Card 9, Otlbank l Ax«u. Miuimum, İ 6, Wot(d Ufd 5. Bonua Caıd, CMÜ Fbwu, ShOOUMItM4tak(ttAdelayd ....630 Banç)kok....340 Alni.t.ıi.ı ....316 Boyrut 189 Amman 158 Biskek 389 Ashgabad .289 Bo&ton 269 Ast.ina 299 Bud,ıpeşte...77 Atina 159 Bükreş 108 Atlanta 329 Cenevre 88 B.ihreyn ....237 Chicngo 269 Anısterdam, Barcelona, Berlin, Brük&el, Dusseldorf, rrankfurt, H.imburg, Kopenhag, Londra, M.inchester, Milano, Münih, Parib. Stockholın, gidi(-dönü* Ronıa, Stutgart, V.irşova, Viyana THY. ONURAIR PEGASUS iç hat bil ekobitet.com AVRUPA VAKASI « .513 13 97 Sirkecl .51796 80 Sullanahmct.. .491 10 09 SişlimrvnAN.... ..591 53 53 51(11 IIAIA-.KARG .570 83 10 Osınanbsy Bnkırköy MtvuAN .543 11 54 Taksi .514 10 54 SahrayıCcdid .528 58 04 M-l.ınııı.-.ıııı- ..231 13 33 Slhldiye .246 41 51 vı-.l.n,l,.,kk.,l .234 67 06 Uınraniyo .256 55 56 Üskiidar .458 16 93 n i r . f R . ; ı ANADOLU YAKASI Adana ltıyol 346 64 65 Ankûıa ostantı 372 32 45 Ankara Güngören.. f HavAiima Bostanu 372 32 45 Ankar Bostancı MLVDAN...416 22 35 Ank.tr Kadıköy 550 46 60 Anuıly »"'•'•- '•••« 550 35 37 Ant.iü 488 03 32 Buria A K A S I Adana (0122)457 18 38 346 64 65 Ank.na 0 l«[«IO31J) 21? 55 67 372 32 45 Ankara Kr»A»(ll312)425 71 41 416 22 35 Ank.ıra ı I«IIMI(03U)466 06 41 550 46 60 Am.ıly.ı LUMMV [l)î«l248 12 11 550 35 37 Ant.ışiKUM ..(0242) 248 62 00 488 03 32 Bursa«KlKGK0]24)234 00 26 KK0224I22194 33 A.I0232) 445 32 69 ıir KA»5IVAKA(0?3?) 364 81 00 •£..1ir n ı ır",.M|i..- '.-ı .:/•] 51 00 352 41 00 Kocaeli I/MIKO262) 321 46 66 34662 06 K.ıı.ıflı.jı; ıi(i.-ı..-u,.nc,h.M Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde SATILIKARSA, 0312 310 69 06 TOPÇUOGLU EVDEN EVE NAK L İYAT Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog