Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MAYIS 2008 CUMARTESİ 12 Qj\x>JhjlVİ_j.iiıJl. dishab@cumhuriyet.com.tr Cunta yardıma razı oldu' • NAYPYIDAVV (AA) - Nergis kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı Myanmar'da bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, yönetimdeki askeri cuntanın bütün yardım görevlilerine izin vermeye razı olduğunu belirtti. Ban, Myanmar cunta lideri Than Shwe'nin kasırgadan kurtulan 2.4 milyon insana yardım edilmesi için bütün yardım görevlilerine izin vermeye razı olduğunu söyledi. Genel Sekreter, bir gazetecinin anlaşmayı büyük bir ilerleme olarak görüp görmediği yönündeki sorusuna karşıhk, "Sanırım öyle" dedi. Ban, 134binkişinin öldügu ya da kaybolduğu kasırgadan 3 hafta sonra uluslararası yardım önerilerini kabul etmesi konusunda Myanmar yönetimine baskı yapmak için bu ülkeye gelmişti. Hindistan'da kast isyanı: 5 ölü • Dış Haberler Servisi - Hindistan'ın batısında, kast (sosyal sınıf) sistemindeki yerlerinin düşürülmesini talep eden binlerce kişinin çıkardığı isyanda, l'i polis 5 kişi hayatrnı kaybetti. Racastan eyaleti tçişleri Bakanı Gulab Çand Karaya, Bharatpur bölgesinde sokaklara dökülen "Gujjar"lann isyanını bastırmak üzere polisin askerden yardım istediğini söyledi. Gujjarlann lideri Kirori Singh Bainsal ise hükümetin en alttan ikinci tabakadaki toplumları için 70 milyon dolarlık yardım talebini kabul etmediklerini belirterek en alt tabakaya geçmek istediklerini yineledi. "Yepleşîmjer haklı göpülemez' • BEYTÜLLAHİM (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Bemard Kouchner, Beytüllahim'de Filistinli yatırımcılann düzenlediği konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, Israü'in Filistinlilerin hareket kabiliyetine yönelik kısıtlamalan kaldrrmak için "güvenliği tehlikeye atmadan daha fazlasım yapabileceğini" belirtti. ABD ve İsraiPdeki yorumculara göre İsrail-Suriye görüşmelerinde banş olasılığı düşük ILETIŞÎM KOPUKLUĞU AKP görüşmeleri koz sayıyor Dış Haberler Servisi - Israil vc Suri- ye arasında, Türkiye'nin arabuluculu- ğuyla gerçekleşen dolaylı banş görüş- melerine bir hafta veya 10 gün içinde de- vam edileceği bildirildi. Ancak yorum- cular, banş umudunun az olduğuna ve hakkında açılan kapatma davası nede- niyle meşruiyet krizi yaşayan AKP hü- kümetinin böylece avantaj elde etmeye çalıştığma dikkat çekti. lsrail Başbakanı Ehud Olmert'in söz- cüsü Mark Regev, bu hafta içinde tstan- bul'da yapılan dolaylı görüşmelerin sür- dürüleceğini söyledi. Adını açıklamayan bir Türk hükümet yetkilisi de "lki taraf düzenli olarak görüşmekte anlaştı. Ye- ni görüşme dizisi bir hafta veya 10 gün içinde İstanbul'da olacak" dedi. lsrail'de yayımlanan Haaretz gazete- sinde yer alan yorum yazısmda, görüş- melerin Türk hükümetini memnun etti- ği belirtilerek "Görüşmeler Türki- •Haaretz gazetesi, Türkiye'nin arabuluculuğunda sürdürülecek îsrail- Suriye dolaylı banş görüşmelerinin, AKP lıükümeti tarafından ülke için- de dayanak sağlama ve ABD ile AB'ye mesaj verme aracı olarak görül- düğünü yazdı. New York Times ise barış olasılığımn düşük olduğunu belirterek Bush'un karşı çıknıasına rağmen Israil'in Suriye'yi tran'dan Uzaklaştırmak için bu yola girdiği yorumunu yaptı. ye'nin bölgesel güç statüsünü büyük ölçüde destekliyor. Öte yandan, hü- kümetin, görüşmelerin başarısının kendisine içte dayanak sağlayacağını umduğu görülüyor" denildi. Yorumda, hakkındaki yolsuzluk soruştunnası ne- deniyle başbakanlığı sallantıda olan Ol- mert'in durumuyla, Anayasa Mahkc- mesi'nin hakkında kapatma karan ver- mesi gündemde olan AKP arasında ben- zcrlik kuruldu. Haaretz, Türk basınından yorumlar aktararalc, AKP'nin hem iç ka- muoyuna "bölgede etkin olduğunu" göstcrmck istediğini hem de ABD ve AB'ye, "ctkili çalışan hükümetinin desteklenmesi gerektiği" mesajını ver- diğini yazdı. İsrail zarf mı atıyor? Amerikan gazetesi New York Ti- mes'm başyazısında, Tel Aviv-Şam gö- rüşmelerinin, ABD Başkanı George Bush'un karşı çıkmasına rağmen yürü- tüldüğünün altı çizildi. "Düşmanla gö- rüşmek" başlıklı yazıda, Suriye'nin "terorizmle" suçlandığı ve Israil'in Su- riye topraklanndaki bir nükleer tesisi vur- duğunu açıkladığı anımsatıldı. Başyazı- da, yine de Israil'in görüşmelerde ısrar ettiği ve başan olasılığımn düşük oldu- ğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "tsrail Başbakanı Ehud Olmert poli- tik olarak güçsüz ve yolsuzluk soruş- turması altmda. Suriye her zaman- kinden daha çok tran'a tabi durum- da. Çoğu İsrailli 1967 savaşında ele ge- çirilen Golan Tepeleri'nin geri veril- mcsinin ülkelerini daha büyük riske sokacağına inanıyor. Suriye üzerine odaklannıanın, Israil'in Filistinlilerle banş yapma çabalarından dikkatini uzaklaştıracağı kaygıları da var." Yine de Suriye ile diplomasi yürüt- menin, Şam'ı Tahran'dan uzaklaştır- maya yarayabileceğine ve Israil'in, ta- leplerini yerine gctimıediği sürece Suriye ile banş yapmayacağına değinilen yo- rumda, Bush'un dıplomasiyi rcddctmc- sinin ise yarardan çok zarar getirdiği sa- vunuldu. İsrailsavaş uçaklan Blair1 vuracaktı ÖYMEN: ABD TEKLÎF ETMlŞTİ 'Türkiye su jesti mi yapacak?' BAHAD1R SELİM DİLEK ANKARA - lsrail ve Su- riye arasında, İstanbul'da yapılan ve Türkiye'nin ara- cı olduğu görüşmelerin ar- dından, "AKP'nin tsrail'e jest yapacağı bir su den- klemi mi kuruluyor" so- rusu akıllara geldi. Ciddi anlamda su sıkıntısı çeken tsrail'in, önemli su kaynak- lanna sahip olan Golan'dan çekilmesi durumunda ortaya çıkacak açığı kapatmak için su garantisi istediği yorum- lan ağırlık kazanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Onur Öy- men, "ABD, daha önce de Türk hükümetlerine tek- lifte bulundu, 'Suriye'ye ilave su verin. Suriye bu suyu lsrail'e versin ve lsra- il de Suriye'ye Golan Tepe- leri'ni bıraksın. Türkiye de tsrail'e dolaylı yoldan su vermiş olsun' diye. Ama bunlar kabul edilmedi. Türkiye'nin en değerli var- hğı pazarlık konusu ya- pılmamah. Ama eğer AKP böyle bir pazarlık yapı- yorsa buna da hiç şaşır- 111:1111" dedi. Ortadoğu ve su konusunu yakından takip eden uz- manlara göre tsrail'in su tü- ketiminin yüzde 20'ye ya- kınını karşıladığı Golan Te- peleri'ni, kayıtsız koşulsuz ve sadece banş için Suri- ye'ye bırakması söz konusu olmayacak. tsrail'in, ABD ile birlikte daha önce gün- deme getirmiş olduğu ve Golan'ın Suriye'ye veril- mesi ile ortaya çıkacak su kaybının Fırat'm sulan ile kapatılması formülü göz önüne alındığında, bu ko- nunun Türkiye'nin aracı ol- duğu görüşmelerde de gün- dem başlığı olması kuşkusu güçlendi. CHP Genel Baş- kan Yardımcısı öymen ko- nuyla ilgili olarak şunlan söyledi: "Daha önce de ABD, Türk hükümetlerine teklifte bulundu, 'Suriye'ye ilavc su verin. lsrail de Su- riye'ye Golan Tepeleri'ni bıraksın. Türkıyc de lsrail'e dolaylı yoldan su vermiş ol- sun' diye. Özal zamanında da Banş Suyu Projesi var- dı. Ama kabul edilmedi. Seyhan ve Ceyhan nehir- lerinin suyunun lsrail'e gönderilmesi söz konu- suydu. Yani bu aslında ye- ni bir mesele değil." Öymen, "Jest yapmak uğruna milyonlarca va- tandaşımızın susuz bıra- kılması, kurakhk çeken iil- kemizin en kıymetli varlı- ğı, yani su yabancılara ve- rilemez. Fırat'ın üzerin- den, en kıymetli madde- ıııizi, yani suyu ki petrol- den bile değerlidir artık, uluslararası pazarlıklara feda edemeyiz. Hükümet bugünc kadar o kadar çok şeyi pazarlık konusu yap- tı ki böyle bir jestte de bu- lunursa şaşırmam" dedi. Liderler haziranın 2. yansında yeniden görüşecek. Talat'ın öncelikli gündeminde, Rum yönetiminin, Türkiye'den gazetecilerin Rum kesimine geçmesine koyduğu engellerin ortadan kaldınlması bulunuyor. (Fotoğraf: AFP) Talat'm önceliği engeller LEFKOŞA (AA) - Kapsamlı müzakerelere hazırlık amacıyla dün Lefkoşa'daki ara bölgede bir araya gelen KKTC Cumhurbaş- kanı Mehmet Ali Talat ile Kıb- ns Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yeni kararlar almak üzere haziranın 2. yansında ye- niden buluşma karan aldı. Liderlerin, Birleşmiş Millet- ler Banş Gücü (UNFICYP) Misyon Şefı Taye-Brook Ze- rihoun'un ikametgâhında yap- tığı ve 3 saati aşkın süren gö- rüşmerün sonunda ortak yazılı açıklama yapıldı. Zerihoun'un okuduğu açıklamada, iki liderin verimli bir görüşme yaptığı ve 21 Mart görüşmesinde vanlan mutabakatın sonuçlannı ele al- dıkları belirtildi. Zerihoun, liderlerin temsilci- lerinin de 15 gün içinde bir ara- ya gelerek teknik komite so- nuçlannı ele alacağını, sivil ve askeri güven arttırıcı önlemleri gözden geçireceğini, Yeşilır- mak ve diğer geçiş noktalannm açılması konusunun takipçisi olacağını söyledi. Görüşmeye, liderlerin temsilcileri Özdil Na- nıi ile Yorgos Yakovu da ka- tıldı. Türk tarafı, 21 Nisan'da çalışmalanna başlayan 6 çalış- ma grubu ile 7 teknik komitenin çalışmasınm "olumlu" gittiğini belirtirken, Kıbns Rum tarafı, yapılan işlerin Rum tarafınm "beklentilerine yanıt verme- diğini ve ilerleme olmadığmı" açıklamıştı öte yandan, Dışişleri Bakan- lığı, Türkiye'nin Kıbns'ta yeni bir ortaklık dcvlcti kurulması amacıyla en kısa zamanda doğ- rudan müzakerelere başlanması- nı bcklcdiğini açıkladı. Bakanlık tarafindan yapılan yazılı açıkla- mada, "Türkiye, adada 21 Mart 2008 tarihinde başlayan ha- zırlık sürecini desteklemekte ve Kıbns'ta yerleşmiş BM para- metreleri olan iki kesimlilik, si- yasi eşitlik ve iki Kurucu Dev- letin eşit statüsüne dayanan yeni bir Ortaklık Devleti ku- rulması amacıyla kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşılması için iki liderin BM Genel Sekrete- ri'nin tyi Niyet Misyonu çer- çevesinde en kısa zamanda doğrudan müzakerelere baş- lamasmı beklemektedir." Dış Haberler Servisi - İki lsrail savaş uçağı, eski lngiltere Başbakanı Tony Blair'in de içinde bulunduğu uçağın yo- lunu keserek az kalsın vuracaktı. Blair'in sözcüsü, olayın geçen çarşam- ba günü, aralannda Blair'in de bulundu- ğu bir heyetin, MıSır'm Şamı El Şeyh ken- tinde düzenlenen Dünya Ekonomik Fo- rumu'na katıldıktan sonra Filistin'e gi- derken meydana geldiğini duyurdu. Blair'in uçağının mürettebatının, hava trafik kontrolörleriyle temasa geçip kim- liklerini büdirmemesi üzerine, lsrail uçak- larmın, terör saldınsı kuşkusuyla müdahale ettiği öğrenildi. Olayın iletişim siste- mindeki bir hatadan kaynaklanmış olabi- leceği bildiriliyor. tki lsrail savaş uçağı saldın pozisyo- nuna geçince, Blair'in uçağmdaki mü- rettebatın telsizi kullanarak kimlikleri- ni bildirdiği, bunun üzerine uçaklann üs- lerine döndüğü açıklandı. Uçaktakilerin olay sırasında olan bitenden haberdar ol- madığı öğrenildi. Ortadoğu Dörtlüsü'nün temsilcisi olan Blair, daha sonra Filistin'de Bey- rüllahim kentine yapılacak yatınmlarla ilgili konferansa katıldı. BLAIR, BERLUSCONI Olmert de onların izinde Dış Haberler Servisi - tsrail Başba- kanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasıyla ilgili dün ikinci kez sorgulandı. Ol- mert'in sorgusunun Kudüs'teki ika- metgâhında yapıldığı kaydedilirken, mahkemenin davanın baş tanıklarmdan birinin dinleneceği duruşmayı gelecek salı gününe kadar ertelediği belirtildi. Olmert geçen çarşamba günü lngiliz Ti- nıes gazetcsindc yer alan demecindc, ln- giltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ve ltalya Başbakanı Silvio Berlusco- ni'nin de geçmişte yolsuzluk suçla- malanyla karşı karşıya kaldüdannı ha- tırlatarak, iki "arkadaşının" tüm bun- lardan aklanarak görevlerini sürdür- düklerini kaydetmişti. Haberde, yolsuzluk skandalıyla ilgi- li olarak Blair ve Berlusconi'nin yaşa- dıklarının Olmert'e yol gösterici oldu- ğu kaydedilmişti. Times gazetesi haberi, "Olmert: Blair yolsuzluk skandalın- da bana uıııut veriyor" ba.şlığıyla vermişti. Olmert, Kudüs Belediye Başkanlığı ve daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı döneminde, ABD'li bir Yahudi işa- dammdan nakit para aldığı suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. lddialan red- deden ve hakkında dava açılması du- rumunda istifa edeceğini bildiren Ol- mert, sözü edilen paranın yardımcılan aracıhğıyla seçiırı kampanyalarında kullanıldığını savunuyor. AYGAZ istanbul Kültür Sanat Vakfı, 16. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Gösteri Sponsoru LİTVANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETl'ne teşekkür eder. _ı FAUST 2 25 Mayıs, 19.00 Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon Biletler Bitetix ve İKSV'de. www.iksv.org b.M«~» *.._*>«*. ^Eczacıbaşı TURKCELL Mustafa Sağyaşar bizlerle!.. Usta yorumcu, grup Ehli-keyf ile Türk Sanat Müzigi'nin dinlemeye doyamayacağınız eserlerini seslendlriyor. 28 Mayıs Çarşamba (elmadag^ \ ^ meyhanesl ^~^j/ Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com ULUSAL BUGUN 20:00 EDEBİYAT SÖYLESİLERİ Usta kalem Dominaş Ceyhun'dan doyunsuz edebiyat sfiylasisi... ww vv.ulusalkanaJ.com.tr D-Smart 78. HOT€LMAV1DCNIZ KOOP-C KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ2008-1 YAZA BİRLİKTE GİRELİM Yeni bir dönemde yeni hedefleriınize birlikte yürüyoruz... İZLENCE 12.30-13.30 Yemek 13.30-15.00 Dr. Erdal ATABEK ile söyleşi ve Cmnhuriyet Evleri Kültürevi'nin açdışı 15.00 17.00 Voleybol ve basketbol karşılaşmaları 1. Maç SiÜvrispor Bayan Voleybol Maçı (Yıldızlar, gençler, küçükler) 2. Maç Nurullah Baldöktü Uköğretim Okulu Spor Kulübü minikler ve küçükler basketbol karşılaşması 17.00 Dönüş 25 Mayıs 2008 Pazar Silivri-Çanta Cumhuriyet Mahallcsi NOT: Etkinlikgünü saat 11.00'de TaksimAKM önünden araç kaldırılacaktır. İletişim Tel: 0212 291 89 82-83
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog