Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAtiANM SATIŞLAR VCRETSİZ GÖNDERlN SİİRPRİZ KAMPANYALAR İVIL'İ','1 kitap • cumhuriyeti C< Cumhurlyel r V Kltapları Cumhuriyet kitap • cumhuriyeti cx Cumhuriyet "V Kitapları 85. YIL SAYI: 30180 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 MAYIS 2008 CUMARTESİ 27 MAYIS ÖLDÜ MÜ? "2-OTIS'OlPHH" ÜTV- /./ Mayıs, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Seçimlerde çoğunluğu sağlayan ve büyük umutlar yarafan DP iktidarı ne yazık ki, umutları çabuk söndürdü. Muhalefet partilerine ve basına saldırıyı polıtikalarının femeli halıne getirdi.. 1959 Mayıs'ında muhalefet lideri ismet Inönü, Uşak'ta taşlı sopalı bir saldırıya uğradı. Türk adaletınin guven kaynağı olan yargıçlar güvencesizliğe itildi. Toplantılar ve politik gösteriler ağır kayıtiar altına alındı. CHP'yi ihtilal hazırlığı içerisinde olmakla suçlayan iktidar, 1960 Nisan'ında basını ve nnuhalefeti tek taraflı soruşturmak amacıyla gazete kapatmaktan muhalif düşüncede olanları lutuklamaya kadar geniş yetkilerle donatılmış bir Tahkikat, yanı Araştırma Komisyonu kurdu. Meclis'te söz alan ismet Inönü, iktidarın demokrasiden ayrılarak bir baskı rejimi yoluna girdiğini vurguluyor ve onlara, "Bu yolda devam ederseniz, sizi ben bile kurraramam" diyordu. UCRETSIZ 27 Mayıs Devrimi'nin hikâyesini anlatan CD, 27 Mayıs Salı günü Cumhuriyet'le biplikte. Haziranda üniversitede türbana serbestlik ve AKP hakkında açılan dava konuşulacak Yaz gergLn geçecek HAZlRANIN ÎLK HAFTASI YOĞUN • Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, üniversitelerde türbanı serbest bırakma amacıyla gerçekleştirilen anayasa değişik- liğinin iptali ya da yok hükmünde sayılması istemiyle açılan davanın haziranın ilk haftası gö- rüşüleceğini açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı da AKP hakkındaki kapatma davasına iliş- kin esas hakkındaki görüşünü 2 Haziran'a kadar yüksek mahkemeye sunacak. • 6. Sayfada ÜNÎVERSÎTELERDEN YARGIYA DESTEK FIRAT'A GÖRE EGEMENLİK AKP'NÎN • Üniversitelerarası Kurul, Yargıtay ve Da- mştay'ın başkanlar kurulları açıklamalarına destek verdi. Başkan Mııstafa Akaydın, "ÜAK'nin, demokratik rejimin en önemli gü- vencelerinden biri olan Türk yargısına özellikle yurt- dışı ve yurtiçi odaklardan yapılan müdahaleleri doğ- ru bulmadığını" söyledi. Akaydın, "Yargının say- gınlığınınkorunmasını, yargıyagüveiîilmesini özellikle bu tür odaklardan rica ediyoruz" dedi. • 6. Sayfada • Baykal ve "şürekâsının" demokrasi dışı ça- balan olduğunu ileri süren AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat, Yargıtay ve Danış- tay'ın, bildirileriyle Anayasa Mahkemesi'nde süren iki davanın örtülü tarafı olduğunu ortaya koy- duğunu iddia etti. AKP'nin başansını küçümseme- nin milletin iradesini küçümsemek olduğunu savu- nan Fırat, herkesin milli iradeye ram olması (boyun eğmesi) gerektiğini söyledi. • 6. Sayfada tNGÎLİZ STANDARD CHARTERED BANKASI 6 Türkiye 'nin altın çağı sona eriyor' ,,'s Londra merkezli Standard Chartered Bankası, "Büyüme Kırıl- & ganhğı" başhklı raporunda, Türkiyc'de önümüzdeki 6-9 ayın eko- nomik mücadeleyle geçeceği uyansında bulundu. Enflasyonun yüzde 12 olarak gerçekleşeceğinin dile getirildiği raporda, dış p açığm GSYlH'nin yüzde 6'sı gibi oldukça yüksek bir seviyc- de seyretmesinin beklendiği belirtildi. Raporda, "Geçcn yıl gclcn doğrudan yabancı yatırımı bu yıl olmayacak" denildi. MURAT KlŞLALI'mıı haberi • 75. Sayfada ÎSHAL SALGINI Aksaray'da büyük ıhmal Aksaray'da 8 bin kişiyi hasta- nelik eden salgmın nedeni or- taya çıktı. Sağlık Bakanlı- ğı'ndan Dr. Seracettin Çom, belediyenin yaptığı tamirat ca- hşmalan sırasmda kanalizasyon ve su şebekesinin bırbirine ka- nştığını belirtti. • 3. Sayfada KONYAHAVZASI Zengin su yataklan MTA, Konya Havzası'nda mevcut yeraltı suyunun daha da altmda ikinci bir su rezervini tespit ettiklerini açıkladı. Son- daj çalışmalanyla bölgenin su sorununun tamamen çözüle- bileceği belirtildi. BAR1Ş YA- MAN'ın haberi • 3. Sayfada İşçi - işveren birliheyürüdü lş kazalarının önlenmesi konusunda bir hayli ağır davranan işveren, ter- sane kapatılmasına karşı çıkmakta vakit kaybetmedi. Gemi Sanayicile- ri Odasrnın başkanuğında yürütülen eylemde, gemi sanayicileri ile Türk- Iş'e bağlı Dok Gemi-Iş Sendikası'nın desteğiyle bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi tersane kapatılmasını kınadı. Ağırbklı olarak "lş kazaları dur- sun, tersaneler kapatılmasın" sloganının atıldığı yürüyüşte, "Bölücüler Tuzla'dan elini çeksin" pankartları da görüldü. • 75. Sayfada ••••••'jS^rtC' Celal Bayar Üniversitesi kız öğ- rencilerinin yaptığı step gösterisi bü- yük alkış toplamıştı. (Fotoğraf: AA) Etek boyu takıntısı Kıyafetler AKP'yi rahatsız etti Manisa'daki 19 Mayıs törcnlcrin- de üniversiteli öğrencilerin yaptığı göstcrıdeki kıyafetler, AKP'lilerin tepkisini çekti. Ankara'da Manisa AKP milletvekilleri Bülent Annç ve Hüseyin Tanrıverdi 'yle görüştüğü- nü belirten AKP'lı Belediyc Başkanı Bülent Kar, "Öğrencilerin kıyafet- lerinin Ankara'da huzursuzluk ya- rattığını gördük" diye konuştu. Ce- lal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Scınra Öncü ise "Kıyafetler gayet modcrndi" dedi. • 7. Sayfada 53. Eurovision Mor ve Otesi 12. sırada sahne alacak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 53. Eurovision Şarkı Yanşması'nda Türkiye'yi 'Deli' adlı şarkıyla tcmsil eden Mor ve Öte- sı topluluğu, bu akşam yapılacak fi- nalde 12. sırada sahneye çıkacak. Yarıfınali geçerek fınalde yanşraa- ya hak kazanan 10 ülke temsilcisi arasında yer alan Mor ve Ötesi top- luluğunun solisti Harun Tekin, id- diah olduklarıru söyledi. • 8. Sayfada MÜMTAZ S0YSAL7N KÖŞE YAZISI • .V. Sayfada AKP GÖRÜŞMELERİ KOZ SAYIYOR • 12. Sayfada TEKSTİLDE ACI DÖNEM • 16. Sayfada ISSN 1 300 093400 OÖ3-4O5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Herkesi, Her Kurumu Satın Alabilirsiniz, Ama... Yargıyı kendine bağlı bir kuruma dönüştürmeye yö- nelen hükümet; Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun ya- yımladığı sert bildirideki suçlamaları yargıya yüklenerek karşılamaya çalışıyor. Hükümet açıklamaları gerek muhalefet gerek med- yada kabul görmedi. MArkasıSa. 8. Sü. l'de Bu işte bir yanhşlık var CumhurİYet'le birlikte. Eğitim-Sen'den deprem uyarısı Eğitim-Sen l No'lu Şube Başkanı Yunus Öztürk, hasarlı okullar için deprem uya- nsı yaptı. Öztürk, hasarlı okullarda öğ- renci ve öğrctmenlerin hayatlarının teh- likede olduğunu vurgulayarak "Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Deprem öldürmez, bina öldürür' yazılannı okullara astınyor, ancak yıkım kararı verilen okullarda eğitim devam ediyor" dedi. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gül... Sorunun Parçası Sorunu Çözebilip mi? Anayasamız devlet kurumları arasında koordinas- yon sağlama işlevini temel olarak bir kuruma ver- miş: Cumhurbaşkanhğı! Cumhurbaşkanı, devletin kimi kilit noktalarına ata- ma yapma yetkisinin yanında kurumların uyumlu ça- MArkasıSa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog