Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ARMAÜANU SATIŞLAR VCRETSfZ GÖNDERİN SÜKPRİZ KANPANYALAR kitap. cumhuriyeti M'lliltii Cumhuriyef Kitapları Cumhuriyef85. YIL SAYI: 30178 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) İVİVİVI kitap. cumhuriyeti [•MııM'lı c<Cumhuriyet r V Kitapları % 3 0 İNDlRfM IIRSATI TAKSİTU AUŞVERİŞ 22 MAYIS 2008 PERŞEMBE AKP davasını etkilemek için yargıya yapılan saldınlar ülkeyi gerdi. Karşılıklı sert açıklamalar yapldı Yargı-yürütme 'AKP, YARGI BAĞIMSIZLIĞINI HAZMEDEMİYOR' Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker. Yargıtay Başkanlar Kurulu, yandaş yargı oluşturmayı hedefleyen AKP hü- kümetinin, yargı bağımsızlığım hazmedemediğini vurguladı. Başkanlar Kurulu'nun scrt bildirisinde AKP, hakkındaki iddiaları çürütmek yeri- ne, yargıyı ve mensuplannı halka şikâyet ederek, hatta yabancı kişi ve kuruluşların desteğini sağlayarak yargıyı etkilemekle suçlandı. Yargıya yönelik saldırılann ivme kazandığı ifade edilen bildiride, son ola- rak TBMM Başkanı Toptan'ın kapatma davasında üçüncü yol bulunması önerisine karşı çıkıldı. Cumhuriyetin; dayanaklarının zedelendiği ifade edilen bildiride, türban düzenlemeleri eleştirildi. Yargı reformu tasla- ğının önce AB'ye sunulmasına da sert tepki gösterildi. • 8. Sayfada abşması 'BİLDİRİ SİYASİDİR, KABUL EDİLEMEZ' Başbakan Erdoğan ve kurmayları, Yargıtay'ın bildirisinin ardındz n bir araya gelerek sert bir açıklama kaleme aldı. Hazırlanan metni okuyan Başbakan Yardımcısı Çiçek, "bildirinin meşruluğu" bulunmadığırıı ile- rrsürdü. Açıklamada, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun böyle bi diri yayımlamak gibi görev ve yetkiye sahip olmadığı iddia edi Bakan Çiçek, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nde görülmekte olaı Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek. bil- di. ıpar- ti kapatma davası bağlammda "iddianameyi kutsayan ve eleştirümez kabul eden bir yaklaşımla, iddianameden yana davaya taraf olduğu- nu" savundu. AKP açıklamasında, "Yargıtay bildirisi açıkça rrahke- rrieyi etkilemeye yönelik hukuk dışı bir tavırdır" denildi. • 8. Sayfada • MUHALEFET: YARGITAY'IN AÇIKLAMASINA HERKES SAYGI GÖSTERMELl • 8. Sayfada *• PROF. AZRAK: ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOK • 5. ABD'deyken Izmir'deki bir şirkette 'redaktör' kadrosunda çalışıyor gösteıiilip sigortalanmış Fethullah Gülen îzmır'de! TÜRKÎYE RESMENARACI ı. Israil-Suriye görüsmeleri Suriye ve Israil'in, Dışişleri Bakaıılığı Müsteşar Yardmıcısı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun arabuluculuğuyla pa- zartesi günü lstanbul'da dolaylı banş gö- rüsmeleri başlattığı 1 ortaya çıktı. Taraf- lar, kapsamh banşa ulaşılabilmesi için diyaloğun ciddi ve süıekli biçimde yü- rütülmesinin kararlaştınldığını açıkladı. Israil ve Suriye'den yapılan açıklamalar- da, tarafların görüsmeleri önyargısız ve açık kalplilikle yürütme konusunda niyetlerini ilan ettikleri bclirtildi. lstan- bul görüşmelerinin kendileri için "şa- şırtıcı" olmadığını ve bilgilendirildik- lerini açıklayan Washington, Türki- ye'nin çabalannı övdü. • //. Sayfada Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsahnda mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzraan Çavuş Yücel Koç, şehit oldu. Tedavi için GATA'ya göhde- rilen Koç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Izmir'in Urla ilçesindeki \skcri Eğitim Kampı'nda eğitim sırasında yanlışlıkla el bombasımn patlaması sonucu şehit olan Astsııbay Şehitlere gözyaşı Berkant Kahranıan'ın cenazesi dün Denizli'nin Sarayköy ilçesinde toprağa verildi. I 4. Sayfada (Fotoğraf: AA) MÜFETTtŞLER YAZICI'YA DİRENECEK Dosyalar AKP 'ye gönderilmeyecek Başbakan Yardımcısı Yazıcı'nın gizlilık dereceli bil- gi ve belgeleri istemesi, tartışmalara yol açtı. Gümrük Teftiş Kurulu yürüttüğü ve sonuçlan- dırdığı soruşturtnalar kapsamındakı kişilerle ilgili bilgilerle, belgeleri bakanhğa göndenneyecek. Yalnızca soruştumıalara ilişkin genel çerçevc ile- tilecek. tLHAN TAŞCI'nııı haberi • 4. Sayfada Tuzla'da önlem almak yerine sc 1999'dan beri Türkiye'yc dönmeyen Fethullah Gü- lcn'in emekliliğini de ihmal etmediği ortaya çıktı. 1999 yılından beri ABD'de ya- şayan Gülen, lzmir'de yal- nızca ajanda ve defter üre- tilen Nil Basım Yayım Da- ğıtım Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ adlı şirkette "redaktör" kadro- suyla çalışıyor gibi göste- rildi ve sigortalandı. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanlığı müfettiş- leri, işyerinin niteliğinin böyle bir kadro açılmasına uygun olmadığını, Gülen'le işveren arasında yazılı söz- leşme bulunmadığmı ra- porlarken, Gülen'in de bu nedenle "sigortah" sayıla- mayacağını vurguladılar. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Gülen'le yazılı değil sözlü anlaşma yapıl- dığını söyledi. • 4. Sayfada rumluluktan kaçıyorlar işveren çai*pıtıyor Aynı gün iki işçinin öldüğü tersanenin önünde eylem yapan çalışanlar greve çıkacaklarını açıklamıştı. Dün valilik tarafından Selah Tersanesi'nin süresiz kapatıldığı açıklandı. (Fotoğraf: AA) Desan Tersanesi sahibi eski AKP mil- letvekili Cengiz Kaptanoğlu'nun Tuz- la tersanelerinde yaşanan iş cinayet- lerini MÎT'lik bir olay olarak nitele- mesine tepki gösteren Limter-îş Baş- kanı Cem Dinç, "Daha önce meyda- na gelen patlamayı da sabotaj olarak göstermek istediler, araştırma yaptı- lar, öyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi ad- res saptırmak istiyorlar" dedi. Yaşanan olaylar üzerine Istanbul Va- liliği bir açıklama yaparak Selah Tersanesi'nin kapatıldığını duyurdu. Vali Güler, Tuzla bölgesindeki ter- sanelerde meydana gelen işçi ölüm- leriyle ilgili olarak bakanlık müfett- işlerinin tespitlerini yaptığını söyle- di Limter-Iş verilerine göre, son ölümle tersanelerde yaşamını yitiren işçi sayısı 95'e çıktı. • 7. Sayfada nı, Baykal'ı otoğraf: AA) ştu Avusturya Cumhurbaşkıı kaldığı otelde kabul etti. ( Baykal'labul Fische kapatn sordu Resmi temaslarda bulı Türkiye'ye gelen Avus hurbaşkanı Heinz Fisc deri Deniz Baykal'la b di. Görüşmenin aıdındaı nıtlayan Baykal, "görü rin gündeme geldiği" s ne, AKP'nin kapatılma Türkiye'nin AB üyeliğ görüştüklerini söyledi. AKP davasına AB'den müdaha AP'de, Hollandalı park ijten tarafından hazırla raporu kabul edildi. R tecilerin "AKP kapatm ilgili AB'nin açıklam; müdahale değil mi" s yanıt vermekten kaçı başsavcılann Türkiye'de gür olduğu başka bir ülke tanımı- yorum" dedi. ÇİMEfV BATU- RALP'm haberi • lli Sayfada ayı unak üzere urya Cum- r, CHP li- araya gel- sorulan ya- mede nele- rusu üzeri- davası ile konularını 5. Sayfada ûeştiri ine e menter Ru- an Türkiye iten, gaze- davası ile an yargıya rusuna net arak "Ben ci kadar öz- ORHAN BURSALI'NIN YAZISI I 6. Sayfada FRANSA RUMLARLA TATBİKAT YAPACÂK • 10, Sayfada PETROLDE KUYUNUN DİBİ GÖRÜNDÜ 1 1 3 . Sayfada I3DO-OO34OÜ 7*7'13OO 0 9 ^ 4 0 5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İdare-i Maslahatçılık Gündemde Anayasa Mahkemesi'ne yol gösterenlerden geçil- miyor. Dışarıdan kapatma davasıyla ilgili örneğin kırk ka- tır mı kırk satır mı demeye gelen kimi tehditler. Içerıde ise raportörün kapatma davasını henüz in- celemediği bir aşamada Anayasa Mahkemesi'nin na- sıl bir karar alması gerektiğini içeren formüller, öne- riler... • Arkası Sa. 8, Sii. 1 'de Cannes'lı KTTÂP 'pazar' r=rSSS?Ş*r- Dünyamn en zengin üreti- cisi ve en büyük pazarı ABD sineması Hollywood, Woody Allen fılmleri bir yana bırakılırsa, Cannes'da varlığını maalesef ancak çizgi fılmler ve 'kanlı' ya- pımlarla kanıtlamaya çalı- şıyor. UĞUR HÜKÜM'üıı haberi • 14. Sayfada Cumhuriyet'le birlikte. $essiz diplomasi Erbil'deki bölgesel Kürt Par- lamentosu'ndan bir heyet ön- ceki gün akşam saatlerinde sessiz sedasız Söğütözü'nde- ki AKP Genel Merkezi'ne gelerek Dengir Mir Mehmet Fırat, Egemen Bağış ve İhsan Arslan'la görüştü. BAHA- DIR SELİM DİLEK'iiı ha- beri • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••Yargıtay'ın Uyarıları Ve Saksağan Şalün! Yargıtay Başkanlığı'nın dün öğle saatlerinde sayfalık açıklama, en hafif anlatımla şöyle özet Yargıdan hükümete çok ağır uyarı! Yargıtay Başkanlar Kurulu imzasıyla yayımlc nan diri son 6 ayı özetliyor. Verilen mesajlar şöyle nebilir: M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de raptığı 5 ienebilir: bil- rrladdele-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog