Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bu yıl 15 Haziran Pazar günü yapılacak olan Öğrenci Seçme Sınavı'na yüzde 10 oranında daha az öğrenci katılacak 'Hedefler iyi belirlenmeli'• Uzman Pedagog Belgin Temur: "Öğrencilerin sınav öncesi dönemi iyi planlamalı, dikkatlerini konsantre etmeyi, zamanı verimli kullanmayı öğrenmeliler" dedi. MEHLÎKA AKGÜN Bu yıl ortaöğretimin 4 yıla çıkması, bazı liselerin mezun vertneyecek olması nedeniyle 15 Haziran Pazar günü ger- çekleştirilecek olan öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) yüzde 10 oranında da- ha az öğrenci katılacak. Uğur Dershanesi Rehberlik Birim Koordinatörü Turgay Polat, bu yıl ÖSS başvurulannda oranında 132 bin azalma yaşandığını belirterek, "Bunun yanı sıra yeni bölümlerin de açılma- sı nedeniyle bu yıl daha fazla öğren- ci üniversitede okumaya hak kaza- nacak" dedi. Polat, 2007 yılında mes- lek liselerinin büyük bir çoğunluğunun mezun veremeyecek olması nedeniyle, ön lisans bölümlerine smavsız geçişle yerleşen aday sayısında da düşüş ya- şanacağının altını çizdi. Polat, "Mezun olup eğitimini bir ön lisans progra- mında devam etmeyi düşünen aday- ları için bu durutn bir şanstır. Ayrı- ca yeni açılan bölümlerle 207 bin olan lisans kontenjanınuı 215 bine, 213 bin olan ön lisans kontenjanının ise 220 bine çıkması ile daha fazla öğrenci üniversitede okumaya hak kazana- cak" diye konuştu. Uzman Pedagog Belgin Temur ise Bu yıl yeni bölümlerin açılması nedeniyle daha fazla öğrenci üniversitede okumaya hak kazanacak. sınav tarihinin yaklaşması nedeniyle öğ- rencilerin daha fazla kaygı yaşadığını belirterek, "Sınav öncesindeld psiko- lojik hazırhğın sınav başarısı için ol- dukça belirleyicidir. Büyük sınavia- rın stres yaratması doğaldır. Hatta belli bir stres seviyesi başarı için ge- reklidir. Ancak bunun kaygı boyu- tuna ulaşması ve başansız olma dü- şüncesinin çok ön plana çıkması ba- şarısızlığı beraberinde getirebilir" dedi. Temur, öğrencilerin özellikle sı- nav öncesi dönemi iyi planlamaları gerektiğine işaret ederek öğrencilere şu tavsjyelerde bulundu: "Öğrenciler, mutlaka fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçların da düzenli olarak karşılamaya özen gösterme- lilcr. Hedeflerin doğru belirlemeliler, dikkatlerini konsantre etmeyi ve za- manı verimli kullanmayı öğrenmeli- ler. Sınav tarihi yaklaştıkça çahşma programının içinde daha çok öğre- nilmiş bilginin tekrarlarına yer ve- rilmesi ve yeni konular öğrenilmeye çalışılmaması çok önemlidir. Süreyi iyi kullanmak bu tip sınavlarda çok Önemli bir avantajdır. Kaygının en önemli fiziksel etkisi gerginliktir, tî- ziksel olarak gevşemeyi öğrenmek de sınav öncesinde ve sınav anında önemli olacaktır. Sınav sırasında dikkati ve motivasyonu sürdürebil- mek önemlidir. Bazı sorulann zor gö- rünmesinin normal olacağım unut- mamak gerekir. Buna önceden ha- zırhk yapmak ve her soruya gereken dikkati vermek, o anda hayal kııık- hğı yaşamayı da önleyecektir." Turgay Polat, kaygının, öğrenme- nin ve öğrendiğini kullanmanın önün- deki en önemli engel olduğunu dile ge- tirerek ailelere şu önerilerde bulundu: • Çocuğunuza "Bu kadar çalış- mayla kazanamazsın", "Amcanın oğlu... üniversitesini kazandı, baka- lını sen ne yapacaksın" gibi kaygıyı arttıncı yaklaşımlardan kaçının. • Çocuğunuzun suurlannı zorlama- yın. Kendi özlemlerinizle çocuğunuz sı- nırlan arasında gerçekçi bir denge ku- run. • Içinizden veya yüksek sesle ço- cuğunuzun beceriksiz veya yeteneksiz olduğunu düşünmeyin, çünkü çocu- ğunuz bunu hisseder veya duyar. Onun sımf içindeki başansma, sosyal hayat- ta girişkenliğine ve çevresindeki ko- numuna göre beklentilerinizi yüksek tu- tabilirsiniz. •" Çocuğunuz sınavda başanlı ola- mazsa, istediği veya sizin istediğiniz bir üniversiteye giremezse yaşayacağı du- rumu bir ceza gibi göstermeyin. "Eğer kazanamazsan, falan okula gidersin" gibi yaklaşımlar, çocuğun hayatı ve ken- disini sevmesini engeller ve kendisine olan güveni de temelden sarsar. • Birbirinize bağlılığın amaç, sına- vın araç olduğunu unutmayın. Çocu- ğunuzun ders çalışması ve sınavda ba- şanlı olması uğruna onunla ilişkilerinizi tehlikeye atmayın. Eğer çocuğunuzla ilişkileriniz iyi ve yumuşak ise ölçülü miktarda "çahş" uyansı ile sorumlu- luklannı hatırlatabilirsiniz. Tanıtım günlerl • ANKARA (AA) - Gazi Üniversitesi (GÜ), ÖSS'ye girecek üniversite adaylanna tercihlerini belirleme süreçlerinde yardımcı olmak üzere bugün "tanıtım günleri" etkinliği başlahyor. GÜ Basın ve Halkla llişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ÖSS'ye girecek olan üniversite adaylanna tercihlerini belirleme sürecinde, üniversiteyi tanıtmak, planlama ve yerleştirme konulannda bilgiler vermek amacıyla "tanıtım günleri" düzenleneceği bildirildi.' destek • ANKARA (AA)- Eğitim-Bir-Sen'in, ÖSS sınav sisteminin değişikliği üzerinde YOK'ün çahşmalar yapmasını, mevcut sistemin değişme zorunluluğu anlamında olumlu yaklaştığı bildirildi. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, "üniversiteye giriş sınavlarında bugüne kadar yapılan değişikliklerin radikal bir değişim olmadığı" ifade edildi.. Çin'de okul yaptıracaklar • ANKARA (AA) - Türkiye Gönüllü Eğitimciler Demeği (TÜGED) Başkanı îbrahim Erdoğan, Çin'in deprem bölgesindeki bir köyüne okul yapnrmak istediklerini bildirdi. Erdoğan deprem felaketinden üzüntü duyduklannı belirtti. Sağlık Bakanlığı tütün ürünlerinin kullanım alanlanyla ilgili merak edilen noktalara açıklık getirdi 20 soruda sigarayasağı• Bakanlığın internet sitesinde tütün ürünlerinin tüketilmeyeceği kapalı alanlar ayrıntılanyla anlatıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünlerinin kullanım alanını sınırlayan yasanın yü- rürlüğe girmesinin ardmdan, akıllara ta- kılan sorulara açıklık getirdi. Bakanlığm resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, sigara yasağma ilişkin merak edilenler ve yanıtlan şöyle: 1- Tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği kapalı alanlar nereler? - Kamu hizmet binalan, koridorları da- hil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğ- lence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişi- lerine ait olan ve birden çok kişinin gire- bileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binalar, taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlan, okulöncesi eğitim kurumlannın (dershaneler, özel eği- tim ve öğretim kurumlan dahil ohnak üze- re ilk ve ortaöğrenim kurumlannın kültür ve sosyal hizmet binalannın kapalı ve açık) alanlan, Özel hukuk kişilerine ait lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğ- lence hizmeti verilen işletmeler. 2- Yasa öncelikle hangi alanlarda uygulanacak? - Özel hukuk kişilerine ait lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğ- lence hizmeti verilen işletmeler dışında ka- lan alanlarda tütün ürünlerinin tüketil- memesi uygulamasına geçildi. Anılan iş- letmelerde ise uygulama 19 Temmuz 2009'da başlayacak. 3- Eskiden kapalı alanlarda oluştu- rulan sigara odaları ne olacak? - Kapatılacak. 4- Otellerde sigara içilen odalar ola- cak mı? - Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşteıilerin ko- naklamasına tahsis edilmiş odalar oluş- turulabilir. Ancak bu odabrda standartlara uygun havalandırma tertibaü bulunacak ve tahsis edilen bv. cûalann mümkün oldu- ğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayn bölümlerde yer alması sağlanacak. 5- Stadyumlardaki özel alanlarda si- gara içilebilecek mi? - Yasaya göre açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faali- yetlerinin yapıldığı yerler ile bunlann seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanıl- mayacak. Bu tesislerde tütün ürünlerinin tükenlmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde ise bu alanlar toplam seyir alanı- nın yüzde 50'sini geçmeyecek ve ortam- Yasağın ilk gününde tiryakiler sigara içmek için kapah alanlar dışında yer aradılar. da bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecek. 6- Spor hizmetiııiıı verildiği yerlerden kasıt sadece stadyumlar mı? - Hayır. Yasak, açık ve kapalı tüm spor alanlannı kapsıyor. 7- Kültür festivallerinin yapıldığı or- tamlarda, sinema salonlarında tütün ürünleri satılacak mı? - Hayır. 8- Çalışanlar, işyerlerinin balkonla- rında ya da yangın merdivenlerinde si- gara içebilecekler mi? - İşyerlerinin yangın merdivenlerinde, balkonlannda, merdiven boşluklarında ya da 2 binayı birbirine bağlayan kori- dorlannda sigara ve tütün ürünleri kulla- nılamayacak. Çalışanlar, tütün ürünlerini çahştıklan binalann dışma çıkarak kulla- nacak. 9- Sigara içmek, işveren tarafından işgücü kaybı olarak değerlendirilebi- CEZA YALNIZ PARA İLE Mİ ÖDENECEK? 18- Sigara yasaklarına uymama- nın cezası yalnızca para ödemek mi olacak? - Farklı cezalar da belirlendi. Örne- ğin bu yasayla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen kamu gö- revlileri hakkmda, tabi olduklan mev- zuatta yer alan disiplin hükümleri uy- gulanacak; 18 yaşını doldurmamış ki- şilere tütün ürünleri satanlara da 6 ay- dan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. 19- Cezaları kimler kesebilecck? - Yasaya göre yetkili kılınan kamu görevlileri, kolluk kuvvetleri, beledi- ye zabıtaları, TAPDK, RTÜK, bele- diye encümeni, mahalli mülki amir. 20- Sigara yasaklarının uygulan- ması esnasında, yurttaşlar ve işlet- meler hangi kurumlar ile muhatap olacak? - Yurttaşlar yetkili kamu görevlisi, belediye zabıta görevlileri, polis vejan- darma ile cezalar konusunda; işletmeler ise işletme izni veren kurum, beledi- ye encümeni ve mahalli mülki amir ile muhatap olacak. lecek mi? - Çalışan, sigara içmek için sürekli işinden uzaklaştığı takdirde, işveren bu du- rumu işgücü kaybı olarak görebilecek. Bu durumda sigara içen çalışanlann zorunlu aralar diye adlandınlan çay molalan ve ye- mek saatini sigara içmek için kullanma- sı uygun olabilecek. 10- Sigarayı bırakamadığı için bir personel işinden çıkarılabilecek mi? - Böyle bir uygulama olacağı düşünül- memekle birlikte, olduğu takdirde anayasa, insan haklan ve iş mevzuatı çerçevesin- de değerlendirilecek. 11-Işyeri dışmdaki izmaritler için çöp kutusu koyma sorumluluğu kiıne ait? - İşyerlerinin dışına gerekli çöp kutusu koyma, işyerinin müstakil alanı ise işye- ri sorumluluğunda, değilse bağlı bulun- duğu belediyeye ait. Tütün ürünleri ile il- gili izmarit, paket, ağızhk, kâğıt ve ben- zeri atıklan çevreye attığı takdirde, kişi- ye 2008 yılı için 23 YTL para cezası uy- gulanacak. 12- Elektronik sigara kullamlabilecek mi? - Hayır. Bağımlılık yapma riskinin faz- la ve sigarayı bıraktırıcı çalışmalanm en- gelleyici ohnası nedeniyle Sağlık Ba- kanlığı tarafından yasaklandı. 13- Yasanın hoşgörü gösterdiği özel koşullar olarak ele aldığı cezaevleri, yaş- Iı bakımevleri ile ruh ve sinir hastaük- ları hastanelerinde sigara tüketimi ko- nusunda hiçbir sınırlama yok ınu? - Bu mekânlann kapalı alanlannda da tü- tün ürünleri tüketilemeyecek. Ancak bu- ralarda gerekli tedbirler almmak kaydıy- la tütün ürünleri tüketimine mahsus alan- lar oluşturulabilecek, ama buralara 18 ya- şını doldurmamış kişiler giremeyecek. 14- Sadece sigara içenlere hizmet ve- recek bar, restoran, kafe gibi yerler açı- labilir mi? - Bu tarz mekânlar açılması, yasanın amacından son derece uzak. 15- Sadece sigara içenlere hizmet ve- recek ulaşım hizmetleri başlatılabilir mi? - Yasa gereği bu mümkün değil. 16- Sigara yasağına uymayanlardan elde edilen ceza gelirleri nereye akta- rılacak? - Maliye Bakanlığı 'na, dolayısıyla Ha- zine'ye aktanlacak. 17- Restoran, kafe, bar işletenlere ya- sağı tekrarlamaları halinde işletmeyi mühürleme ya da daha yüksek para ce- zası gibi uygulayacağmız farklı ceza sis- temleri var mı? - Yasaya aykın hareket eden işletme so- rumlulan hakkında 500 YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası uygula- nacak, farklı bir cezai uygulama olmaya- cak. HAK TANINIYOR Eğitim dışındaki çocuklara şans • Hazırlanan proje, 10-14 yaş arasındaki hiç okula gitmemiş veya okuldan aynlmış çocuklara hızlandınlmış eğitim verilerek yaşlarına uygun sınıflara yerleştirilmesini öngörüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 10-14 yaş arasındaki hiç okula gitmemiş veya okuldan aynlmış çocuklara "okula gitmeleri" için bir defalığma hak tanıyacağı bildirildi. MEB llköğretim Genel Müdürlüğü'nce, "Yetiştirici Sımflar Eğitim Programı" konulu proje hazırlandı. Proje, 10-14 yaş arasındaki hiç okula gitmemiş veya okuldan ayrılmış çocuklara hızlandınlmış eğitim verilerek yaşlanna uygun smıflara yerleştirilmesini, böylece çocuklann örgün öğretime devam etmelerine firsat tanmmasını öngörüyor. Projeye göre, okur yazar, durumdaki çocuklarla okuma- yazma bilmeyen çocuklar ayn ayn hızlandınlmış eğitime tabi tutulacak. Hızlandınlmış eğitim programlan tamamlandıktan sonra; 10-11 yaş grubundaki çocuklar ilköğretim4. sınıfa; 12, 13, 14 yaş grubundaki çocuklar 6. sınıfa; 14 yaş grubundaki çocuklardan 5. sınıfı bitirdikten sonra okula gitmeyenler 8. sınıfa devam edebilecek. Projenin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konuhnası hedefleniyor ve bu sayede eğitim dışında kahnış 10-14 yaş grubu arasındaki çocuklara okula dönme şansının verilmesi amaçlanıyor. Projenin "sadece bir kereye özgü" olduğunun altı çizilirken böylece velilerin "Nasıl olsa yine şans verilir" düşüncesiyle çocuklannı okula göndermeyi düşünmemesinin önüne geçilmesi isteniyor. Projeden yararlanabilecek durumdaki çocuklar, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden tespit edilecek. Ailelere yönelik broşürler hazırlanacak ve ikna yöntemiyle çocuklann okula gönderilmesi sağlanacak. Bu öğrencilerin yerleştirileceği okullan il milli eğitim müdürlükleri belirleyecek. MEB llköğretim Genel Müdürü tbrahim Er ise projenin hedef kitlesinin özellikle 10-14 yaş grubu arasındaki çocuklar olduğunu belirterek bu kitlenin dışındaki yaş gruplanmn sisteme dahil edilmeyeceğini söyledi. Projenin, "Haydi Kızlar Okula" kampanyası dahilinde özel bir program olduğunu ifade eden Er, zorunlu öğrenim çağmda olup da değişik nedenlerle eğitimden yararlanamayan çocuklara, akranlanyla okul sıralanm paylaşma şansı verileceğini kaydetti. Farklı gelişim basamaklanndaki öğrencilerin aynı smıfta bir arada bulunmalannm yaş ve fızik olarak öğrencilerin ruh halini olumsuz yönde etkileyebildiğini ifade eden Er, "10 yaşındaki bir çocuğu 7 yaşındaki çocuğun sınıfına koymak o yaş çocuğu için rahatsız edici bir durum, çünkü o yaşlarda büyük olmanın çocuk açısından önenıi var" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog