Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 8 Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizli Zonguldak ÖAçık PB PB PB PB PB PB PB PB PB 27 30 32 26 31 32 33 33 25 TURKIYE Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas Antalya PB B PB PB PB PB PB PB PB 22 26 22 23 29 28 28 23 29 lı bulutlu Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van Kars PB PB B B B B PB Y Y w29 27 30 32 28 26 19 18 15 <r~—y»«c <^lzmir ö Sıslı r r- X l CUMHURİYET HABERLERtN DEVAMI / Erzuaım A £-J kârıl Yurdun doğu kesimle- ri ile zamanla batı ke- sımlen parçalı ve çok Ağrı, Iğdır ve Van çev- releri kısa sürelı ve ye- rel olmak üzere sağa- nak ve gök gürültülü geçecek. Hava sıcak- lığı tüm yurtta 1-3de- rece artacak. J f e Çok bulutlu Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Münih "1 DIŞ PB PB PB B R B B B Y 13 10 15 16 1 7 16 19 21 20 ü : Y a 9 m u r i u MERKEZLER Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Soyfa Roma Atina Zürih B Y PB Y Y PB Y PB Y 19 26 22 12 28 29 19 24 15 İ Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire Şam IhKartı Y PB B PB Y Y Y A A | 25 32 28 37 23 30 28 33 33 21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA ^ A ^ h j j * Jftf Moskova İifZ^y^^-v^Beiiln ~~ fjviadr^T* 0^5\^\*~^Aİîkâra { \ Taşkent c J 7?> Sulu kar 4 H k Gök gürültülü G U N C E L CÜNEYTARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada olmasına fevkalade özen gösteriyor. Lakin bir türlü kendilerinden sayamadıkları Türkiye'de yaşananla- rı irdelemeye geldi mi, AB'den ABD'ye kadar he- men bütün Batı dünyası AKP'yi kapatma kararı çık- masını engellemek için Anayasa Mahkemesi'ni bas- kı altında tutuyor ve... Tarafsız olması gereken Ana- yasa Mahkememizin başta başkan ve kimi üyeleri- nin kafa yapısı itibarıyla AKP'nin yüksek yargı için- de temsilcileri olduğuna değinmiyorlar. örneğin Batılı çevreler Yüksek Mahkeme Baş- kanlığı'na seçilen Haşim Kılıç'ın dinci AKP'ye yakın durduğunu bal gibi biliyorlar. Eski Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, yazılarıyla kitaplarındaki bölümlerle (örneğin son kez 'AKP Çoktan Kapatılmalıydı' başlıklı yapıtıyla) "Haşim Kı- lıç olayını" içimizdeki, dışımızdaki çevrelere, başta laiklik, dinci kadrolaşmaya karşı çıkan partilere (ör- neğin CHP'ye) anlatmaya çalıştı. Ne çare uyarılarına kulak asan olmadı. Bir kez de biz deneyelim. Laik rejimin olmakla olmamak ara- sında kaldığı bu süreçte Haşim Kılıç'ı kamuoyuna bir kez daha tanıtmaya çalışalım. Neden mi? Zira, Anayasa Mahkemesi'nin vazge- çilmez laiklik ilkesine karşı yasal girişimlere ve laik- lik karşıtlığının odak noktası haline gelen AKP'nin kapatılması davasına bakacağı sırada bu konularda taraflı olduğu bilinen Haşim Kılıç hâlâ koltuğunda oturuyor. ••• Haşim Kılıç'ı tartışmaya açan açıklamaların tarihi Erdal Inönü'nün parti genel başkanlığına kadar uzanıyor. Sayıştay Yasası anayasaya aykırı biçimde değiştiriliyor. Böylece Sayıştay Genel Kurulu'nun aday gösterdiği üç kişiden biri Haşim Kılıç. Kim bu Haşim Kılıç? Anayasa Mahkemesi'ne üye olacak hukuksal bilgi birikimi olan birisi mi? Yüksek ticaret mezunu olması soruyu yanıtlamaya yeter de artar bile. Anayasa Mahkemesi Sayıştay Yasası'nı iptal edi- yor; fakat Yüksek Mahkeme iptal kararları geriye yürümez diyor ve... Kılıç anayasaya aykırı bir ya- sayla geldiği Anayasa Mahkemesi'ne üye. ••• Kılıç'ın cemaziyülevveli kamuoyuna yansıyor. Ga- zetelerde yazılar: Nakşibendi tarikatından Haşim Kı- lıç'ı, Nakşibendi tarikatından Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal Anayasa Mahkemesi'ne atadı! Üyeliğe seçildiği günün ertesi bir gazeteci soruyor Kılıç'a: "Siz laik mişiniz?" Laikim diyemiyor Kılıç, "Polemiğe girmeyelim" gibi kaçamak bir yanıtla so- ruyu karşılıyor. 23 Nisan 2003. TBMM Başkanı Annç'ın bayram vesilesiyle türbanlı eşiyle düzenlediği resmi kabule Cumhurbaşkanı Sezer başta, Genelkurmay Baş- kanı ve komutanlar katılmıyorlar. Haşim.Kılıç, "...Devletimden değil ama devlet adamlanmızdan utanıyonım..." diyor. Eşi de türbanlı. Laikliğe karşı olan tavnnı bu vesi- leyle sergiliyor. Oysa, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu hakkın- daki yasanın 47. maddesi gereğince "Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri tarafsız hareket ecfe- meyecekleri kanısını haklı kılan hallerin dava açıl- madan veya iş mahkemeye gelmeden önce mevcut olduğu iddiasıyla reddolunabilir". ••• Tabii Kılıç, görevinden aynlmayı düşünmediği gi- bi ayrılmasını isteyene de rastlanmıyor. Vural Sa- vaş'ın yazdığı gibi: Ne yazık ki, Anayasa Mahkeme- mizin Cumhuriyetimizin yaşamsal önemde iki kara- rında Haşim Kılıç (ve bir iki arkadaşının) oyu ve oy- ları belirleyici olacaktır. Haşim Kılıç, kimliğini açığa çıkaran son iki davra- nışıyla dikkat çekti. Türbanı serbest bırakan AKP anayasa değişikli- ğini incelemek üzere, yüksek mahkemede görevli 20'den fazla raportör arasında cımbızla seçtiği ve laikliğe karşı yazılarıyla tanınan ve türban konusun- da peşin hükme sahip raportör Osman Can'ı gö- revlendirdi. Bu tavnnı sürdürdü. AKP kapatma davasını ince- leme görevini yine aynı kişiye raportör Osman Can'a verdi. AKP böylece devlet kadrolarını kendine uygun olanlardan seçme çabasını yüksek mahkemede de yandaşlar kazanarak sürdürüyor. RTE'ye yasak gelirse siyaseti bağımsız olarak sürdürebileceğini, böylece hiçbir, şeyin değişme- yeceğini, ortada fol yok yumurta yokken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın da açıkla- yınca... AKP sayesinde hâlâ yargıya siyaset, hatta dini anlayışla siyasetin bulaşmadığı söylenebilir mi? HAVAALANINDA YAKALANDI İsraüli turistin bavuhmda silah ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya Havaala- nı'nda valizinde silah bulunan Israil vatandaşı Moti Mor, tutuklandı. tfadesinde silahın ba- vulda bulunduğundan haberi olmadığım söyle- yen Mor'un uçağa bindiği Israil havaalanında silahın fark edilememesi merak konusu oldu. Israü'den tatil için Antalya'ya gelen tsrailli Mati Mor havalimanmda valiziyle X-Ray ci- hazından geçerken cihazın alarm vermesi üze- rine güvenlik güçleri tarafindan durdurularak arandı. Havalimanı polisinin incelemesi sonu- cu valizinde, 9 milimetre çapında Baretta mar- ka silah ve dolu şarjör bulunan Mor gözaltına alındı. Mor'un ifadesinde "tabancanın eşi ta- rafindan çocuklannın eline geçmemesi için, kendisinin haberi olmadan valizine konul- muş olabileceğini" iddia ettiği öğrenildi. Mor'un mühendis olduğunu ve tabancasının taşıma ruhsatının bulunduğunu söylediği de belirtildi. Türkiye'ye izinsiz silah soktuğu ge- rekçesiyle mahkemeye çıkarılan Mor, Silah Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklandı. Bakan Yazıcı, binlerce dosya ve kişi hakkındaki gizli bilgileri istedi Yasadısı fisleme İLHANTAŞCI ANKARA - Başbakan Yar- dımcısı Hayati Yazıcı, resmi ya- zıyla müfettişler ve kontrolörler- ce yürütülen binlerce dosya ve ki- şi hakkındaki gizli bilgileri iste- di. Bu yolla savcdıklarca gizli yü- rütülen ve hiçbir şekilde ulaşıla- mayacak soruşturma bilgilerine ulaşma olanağı da elde edilecek. Başbakan Yardımcısı Yazı- cı'nın AKP hakkındaki kapatma davası ve yerel seçim sürecinde, halen devam eden ve sonuca bağ- lanan soruştunTia ve teftişlerle ilgili gizli ve kapsamlı bilgileri is- temesi kafalan kanştınrken kuş- kulan da beraberinde getirdi. Ya- zıcı'nın 14 Mayıs tarihli yazısı üzerine Gümriik Müsteşan Emin Zararsız, Teftiş Kurulu Baş- kanlığı, Gümrükler, Muhafaza, Kontrol ve Tasiş Genel Müdür- lüğü'ne "inceleme, soruşturma ve teftiş onaylan" konulu bir ya- zı gönderdi. Yazıda, "1 Ocak 2006 tarihinden bu yana... ge- rek teftiş kurulu gerekse kont- rolörlerce yürütülmekte olup henüz sonuçlandırılmamış olan bütün inceleme, soruşturma ve teftişlere ilişkin olarak, incele- me, soruşturma ve teftiş onay- larının ekte yer alan form for- matında doldurularak ivelikle bildirilmesi" istendi. Iddiaları da istediler Yazıyla henı halen yürütülen hem de sonuçlandınlmış tüm in- celeme ve teftiş bilgilerinin is- tenmesi dikkat çekti. Yazının eki olarak duzenlenen fonna göre, "inceleme ve teftişi yapan de- netim elamanını adı soyadı ile unvanı, işe başlama tarihi, ona- yın konusu, ve incelemenin şu anki durumu/yapılan işlem- ler"in iletihnesi istendi. Bu bil- gilerin yanı sıra olay konusuyla sı- nırlı kalmmayıp incelenen, so- ruşturulan ya da teftiş edilen "ki- şi" ile bu kişiye yönelik iddia edi- len eylemlerin de bildirilmesinin istenmesi dikkat çekti. Tarihte bir ilk Gümrük Müsteşan Zararsız'm yazısında, 23 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar iletilmesi- ni istediği bilgilerin ne için is- tendiği ve hangi amaçla kullanı- lacağı behrtümedi. Gümrük Müs- teşan Emin Zararsız, istenilen bil- gilerin hem kâğıt ortamında hcm de elektronik ortamda ilctihnesini rica etti. Bugüne kadar hiçbir bakan ya da başbakan yardııncı- sının yapılan inceleme ve teftiş- lerin konusunun yanı sıra ince- lenen kişilerin bilgilcrini iste- mediği bildirildi. Denetim ele- manlan, bakanlık onayının yanı sıra inceleme ve teftişlere savo- hklarca yürütelen soruşturmalar kapsamında da katıhyorlar. Ba- kanlığuı istediği bilgilerle savcı- lıklarca yürütülen soruşturmalar çcrçevesinde gizli bilgilere ulaş- ma olanağı eldc edilmiş olacak. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, "soruşturma evresindeki ıısııl işlemlerinin gizli" tutulması zorunluluğu bulunuyor. Bilgi Edinme Hakkı Yasa- sı'nda ise soruşturmaya ilişkin bil- gi ve belgelerin açıklanması ve- ya zamanından önce açıklanma- sı halinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahalc sonucu doğuracak, soruştunnayı yürü- tcnlerin yaşamını tehlikeye so- kacak, soruşturma güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve bel- gelerin yasa kapsamı dışında ol- duğuna işaret ediliyor. Gümrük müfettişleri ve kont- rolörlerce, son üç yılda binler- ce inceleme ve teftişin rapora bağlandığı belirtilirken hakla- nnda bilgi istenen kişilerin sa- yısının da binlerle ifade edile- bileceği vurgulandı. Art arda ölümlerin yaşandığı Tuzla tersanelerine hükümetin kayıtsız kalmasını, son bir haftada 2 kişiye daha mezar olan Selah Tersanesi önünde protesto eden işçiler, Bakan Çelik'i istifaya çağırdı (yanda). işçilerin eylemleri, bir şişe temsili kanın tabut üzerine dökülmesiyle son buldu. (Fotoğraflar: UĞUR DEMÎR) ' Artık ölmek istemiyoruz' • Baştarafı 1. Sayfada Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri- nin de katıldığı eylemde işçiler, sekiz gün içerisinde Selah Tersanesi'nde hayatını kaybeden arkadaşlan Deniz Kaşıkeman ve lzzet Güder'in ölümlerini temsili tabut ve kan ile protesto etti. Çeşitli tersaneler- de hayatını kaybeden işçilerin fotoğralan ile "Tersanelerde cinayetler son bulsun" yazılı dövizlerin taşmdığı, "Artık ölmek istemiyoruz" sloganlannın atıldığı eylem- de Limter-Iş Sendikası Genel Sekreteri Kamber Saygılı, işçileri ölümlere dur de- mek için eyleme katılmaya davet etti. Say- gılı, "Bile bile ölüme gitmeyin. Tersane- lerde iş güvenliği olmadığı sürece işve- renler cinayet işlemeye devam edecek. Gelin, taleplerimizi kabul etmeyenlere karşı örgütlenelim" diye konuştu. 'Patronlara niye ses çıkarmıyorlar' Tabut başmda oturma eylemiyle devam eden gösteride Limter-Iş Genel Başkanı Cem Dinçer, basın açıklaması yaptı. Din- çer, Çalışma Bakanı Çelik'in geçen sene eylül aymda Tuzla tersanelerindeki çalış- ma şartlan için "Geldik gördük, tedbir- ler alınmış, işçiler eğitilmiş, sorun yok" dediğini anımsatarak "Çalışma Baka- nı' nın yaptığı bu açıklama tersane pat- ronlarının elini güçlendirmiştir. Bu açıklama iş cinayetlerine düpedüz dave- tiyc çıkarmış, bunun üzerine 17 arkada- şımız daha iş cinayetine kurban gitmiş- tir. 1 Mayıs'ta işçinin üzerine gaz bom- basıyla giden hükümet, tersane patron- larıııa neden ses çıkaramıyor?" dedi. Dinçer, çözüm getirmek için 16 Hazi- ran'da greve başlayacaklannı duyurdu. Eylemler devam edecek DÎSK Örgütlenme Daire Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da "Çalışma Ba- kanı yaptığı açıklamalarla cinayetlerin kanıksanmasını istiyor ama bu isteği as- la gerçekleşmeyecek. Burada ölen bir tersane işçisi binlerce tersaneden daha kıymetlidir" diyerek eylemlerin, seri hali- ne gelen iş cinayetleri son bulana kadar devam edeceğinin altmı çizdi. İHD'DEN BAKAN ÇELİK VE YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Istanbul Haber Servisi - Insan Hakla- n Demeği (ÎHD) Istanbul Şubesi üyeleri, Tuzla'daki iş cinayetleriyle ilgili, "çalış- ma koşullarına uygun önlemler alıııa- yarak, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamayarak lzzet Gider, Deniz Ka- şıkeman ve Murat Çalışkan isimli işçile- rin iş kazası sonucu ölümlerine neden ol- mak" suçundan Çalışma Bakanı Faruk Çeük, Gemi lnşa Sanayicileri Birliği Baş- kanı Murat Bayrak, Selah ile Desan ter- saneleri patronlan, Lord Marin Gemi Inş. San. yöneticileri ile iki taşeronfirmahak- kında suç duyurusunda bulundu. Sultanahmet'teki Istanbul Adliyesi önün- de toplanan iHD'liler adına açıklama ya- pan IHD Istanbul Şubesi Başkanı avukat Gülseren Yoleri, Tuzla'da yaşananlar konusunda yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini vurguladı. Yoleri, incele- nıeler sonucunda, iş saatlerinin uzatılma- sı, işçilerin yoğıın çalıştırılması, aynı za- manda yapılmaması gereken işlerin işçüere yaptınlması gibi nedenlerden ötürü kaza- ların meydana geldiğini bizzat olaym ta- nıklanndan dinlediklerini söyledi. 2007 yı- lında Tuzla tersanelcri ile ilgili hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan inceleme rapo- runda da en önemli sorunun eğitim ve do- nanım eksikliği olduğunu söyleyen Yole- ri, "Yaşam hakkıııı ihlal eden devlet, iş- veren ya da kim olursa olsun bu duru- mu acil olarak ortadan kaldıracacak ve mağduriyetleri yok edecek önlemler alınmalıdır" diye konuştu. Birtakım çevrelerin, Tuzla'da meydana gelen iş kazalannın "işçilerin ihmalkâr- lıkları ve cahillikleri"nden kaynaklandı- ğına dair açıklamalar yaptıklarmı belirten Yoleri, "Işveren işçileri 'bilmez' konu- munda tutarak, dolayısıyla ahnacak önlemler varsa bile yeterli eğitim veril- mediği için bu önlemleri alma ihtimal- lerini de ortadan kaldırıyor" dedi. Ulusal Program çalışmaları sürüyor I Baştarafı 1. Sayfada edilmesi ve Ruhban Okulu'nun yenidcn açılmasına ilişkin hiçbir ifade konulmadı. Programda önceliğin ekonomi, tanm ve yargıya verildiği bildirildi. Programı hazırlayan AB Genel Sekre- terliği'nin üst düzey yetkililerinden edi- nilen bilgilere göre, programın en geç bu yıl temmuz aymda bitirilmesi planlanı- yor. Bu kapsamda metnin taslağının bü- yük oranda tamamlandığı bclirtiliyor. Programın temmuz ayına kadar bitirilme- si isteminin ise bizzat Dışişleri Bakanı Ali Babacan'dan geldiği vurgulamyor. Ulusal Program'da, kısa, orta ve uzxın va- dede yapılacak yasal değişiklikler sırala- nıyor. Kısa vade 3, orta vade 5, uzun va- de ise 8 yıl olarak öngörülüyor. Türki- ye'ye, müzakerelere başladığı 2005 yılın- da tam üyelik için olası tarih olarak 2017 verildiği için düzenlemelerin de buna gö- re yapılması planlanıyor. Ağırlık ekonomi, yargı ve tarımda 35 müzakere başlığına göre ayn ayn duzenlenen belgede en çok değişikliğin ise ekonomi, yargı ve tanm konulannda olduğu vurgulamyor. Bu kapsamda prog- ramın ekonomi kısmında "Bankacılık Yasası, Ödeme Sistemleri Yasası, Türk Standartlar Enstitüsü Kuruluş Yasa- sı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında- ki Yasa, Kamu İlıale Yasası ve Sivil Havacılık Yasası" kısa vadede değiştiri- lecek düzenlemeler olarak yer alıyor. Bunlann en geç 2010 yılına kadar yürür- lüğe girmesi öngörülüyor. Tanm ile ilgili olarak ise, hayvancılık ve balıkçılığa iliş- kin yasalann kısa vadede çıkanlması ön- görülüyor. Tanm ve çevre müzakere baş- lıklannın her ikisini de ilgilendiren mera- cılık ve ormancılık gibi konulara ilişkin yasa ve yönetmeliklerin ise 2013 ve son- rasma bırakılması öngörülüyor. Uzun vadeli değişiklikler Ulusal Program'da en fazla değişiklik ise yargı konusunda. Bu kapsamda Ada- let ve özgürlük ile Yargı ve Temel Hak- lar fasıllarında kısa ve orta vadede deği- şiklik öngörülen düzenlemeler şöylc sıra- lanıyor: "Yabancılar Yasası, lltica Ya- sası, Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, Gümrük Idareleri Arasında tşbirliği ve Yardımlaşma Yasası, Bilgi Teknolo- jisinin Gümrük Amaçlı Kullanımı Ya- sası, Ateşli Silahların Kullanımına İliş- kin Yasa, Hâkimler ve Savcılar Yük- sek Kurulu'nun Yapısınm Düzenlen- mesine tlişkin Yasa, İstinaf Mahkeme- lerinin Düzenlenmesine tlişkin Yasa." Uzun vadeli değişiklikler kapsamında ise Türk Medeni Yasası ve Çocuk Suçlu- lann Mağduriyetinin Giderümesine İliş- kin Yasa'da değişiklikler yapılması ön- görülüyor. Kıbrıs ve Ruhban Okulu yok AB Genel Sekreterliği'nin üst düzey bir yctkilisi, Cumhuriyet'e yaptığı açık- lamada, Ulusal Program'da, Kıbns, Ruh- ban Okulu'nun yeniden açılması ve ana- dilde öğretime ilişkin herhangi bir deği- şikliğin öngörülmediğini belirtti. Yetkili, bunlann 35. başlık olarak siya- si kriterler arasında yer aldığmı ve şimdi tarhşılamayacağına işaret ederken, "AB'ye üyelik tarihi henüz netleşme- mişken bu tür düzenlemelerin Ulusal Program'da yer alması doğru olmazdı. Biz de bu yüzden yer vermedik. Ulusal Program TBMM'de kabul edilen bir metin olacak. Dolayısıyla ilerleyen sü- reçte yine TBMM tarafindan değiştiri- lebilir" değerlendirmesini yaptı. Askıdaki başlıklara ilişkin sözler Ulusal Program'da askıda olan 8 başlı- ğa ilişkin sözler de veriliyor. AB, 2007 kapanış zirvesinde aldığı kararla, malla- nn serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, tanm ve kırsal kalkınma, balıkçılık, taşı- macılık politikası, gümrük birliği ve dış ilişkiler konulanndaki fasıllan askıya al- mıştı. AB Genel Sekreterliği yetkilileri bu başlıklar askıya alındı diye reformla- nn kesintiye uğrayamayacağını ve bu müzakere başlıklan açılmasa da çalışma- lann süreceğini belirtiyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog