Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Zana, İngiltere'de Kürtçe konuştu • Dış Habcrlcr Servisi - Eski DEP milletvckili Leyla Zana, îngiltere Parlamentosu'nda "Tiirkiyc, Kürticr ve Avnıpa Birliği" konulıı birkonuşma yaptı. Zana, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki baskılann kaynağının 12 Eylül darbesi sürccindc generallcr tarafından hazırlanan anayasa olduğunu ve bu anayasanın değişmesi gerektiğinı" söyledi. Abdullah Öcalan'a "Sayın" diyc hitap cdcn Zana, PKK'ye ilişkin bir soru üzerine "Bir lıalkın var olnıa mücadelesi olarak gönııek Iazını. Eğer başka hiçbir çare bırakılmamışsa, bir halkı imlıaya doğru sıkıştırmışsan, o, kendisinin var olduğunu bir biçimde haykırnıak zorunda" dedi. Beyaz, Perinçek'i ziyaret edemedi • Yurt Haberler Servisi - Hakkında açılan bir dava için Tekirdağ'a gelen Mannara Üniversitesi llahiyat Fakültesi Dekanı Zekeriya Beyaz, Tekirdağ'da tutuklu bulunan İP lideri Doğu Perinçek'i ziyaret etrnek istedi. Savcılık tarafından ziyaret izni verilmeyen Beyaz, bir gazetecinin, Perinçek'i ziyaret etmcsinin sansasyonlara neden olabileceğini belirtmesi üzerine, "Öncmi yok. Biz insani yönden ziyaret ederiz. Hcpimiz Ergenekoneuyuz. Ergenekon Türk tarihinde Türklerin dardan çıkması dcmek. Hcr Türk Ergenckoncu doğar" dedi. 19insanöldü, hapis yatmadılar • GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2005 yıhnda Metin Uçar'm kullandığı LPG tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgıli yargılanan, tankerin montajım yapan Doğan Denıir 30 bin YTL, tankerin dolumunu yapan Tamcr Kırçılise 18 bin YTL para cezasına çarptınldı. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mabkemesi'nde görülen davanıda, sanıklann hapis cezalannın paraya çevrilmesi, olayda ölenlerin yakmlannca tepkiyle karşılandı. Devlet sırrı tasamsı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Sırn Yasa Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasansı, AB Uyum Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının göraşnıclcri sırasmda DSP'li Hüseyin Pazarcı, gizlilik gerektiren uluslararası sözleşnıelcrin nasıl yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenlemelerin yapılması gerektiğinı, CHP'Ii Ncvin Gaye Eıbatur da devlet sırnnın korunmasına ü\şkin şimdiye kadar yürütülen yasalann ycterli olduğunu bcliıtti. YİD'în kapsamı genişliyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yap- tşlet-Devret (YİD) modelınin kapsamını gcnişleten yasayı onayiadı. Yasaya göre, trafiği yoğun olan karayolu, sınır kapilan, gar, lojistik merkezi, yük, yolcu ve yat limanı ilc bunların kompleksleri de yap- işlet-devret modeliyle yapılabilecek. Gökçek, 'Ankara Tarihi Kent Yenileme Alanı Projesi' kapsamında yıkımlara başladı Ulus'ta tarih kıyımıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başkentin Cum- huriyet tarihiyle özdeşleşmiş semti Ulus'un, tarihi dokusu yok oluyor. Ankara Anakcnt Bclcdiyesi'nin, Ulus'ta yü- rüttüğü "Ankara Tarihi Kent Yenileme Alanı Pro- jesi" kapsamında yıkımlara başladı. Uzmanlar, yıkımlarm, "rant" amaçlı yapıldığını vurguluyor. Başkentin iarkJı noktalanna köprii- lü kavşak, alt ve üst geçit yapmayı be- lediyecilik anlayışıyla özdeşleştiren Ankara Anakent Bclediye Başkanı Melih Gökçek, geçen haftalarda yinc tarihi değeri bulunan Ankara Gan önünde, "kent trafiği sıkışıyor" ge- rekçesiylc köprülü kavşak inşaatına başlatmıştı. Ankara Anakent Belediyesi bugünlerde, "Ankara Tarihi Kent Ye- nileme Alanı Projesi" kapsamında, Ulus'ta da yıkımlara başladı. Proje kap- • TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Kurttaş, Ankara Anakent Belediyesi'nin konunun uzmanlarına danışmadan bu türlü projelerin altına imza attığını kaydetti. Kurttaş, layan Kurttaş, şunlan söy- ledi: "Ulus'taki hinalar kültürel değerleri yansı- tıyor. Bu nedenle tarihi bir bölgede ciddi aıılanı- planm lümüyle "yıkım"dan oluştuğunu, Ulus'taki da bir proje yürütülmek Cumhuriyet kimliğinin yok olacağını belirtti. isteniyorsa, ciddi çalış- malar yapılması gerekir. Uzmanlara danışılması gerekir. An- cak sayın Gökçek, kentteki uzman- ların görüşlerini almak istemiyor." samında Hacıbayram Camisi yakınla- rında yıkım çalışmalan yapıldı. TMMOB Şehır Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Erdal Kurttaş, Ankara Anakent Belediyesi'nın ko- nunun uzmanlarına danışmadan bu türlü projelerin altına imza attığını kaydetti. "Belediye Ulus'taki binalan, sanki tcsadüfen oradalarmış anla- yışıyla yıkıyor" diyen Kurttaş proje- nın, kent kültüriinü korumaya yönclik oluşturulan yasalan da göz ardı cttiği- ni ve "rant" anıacı taşıdığının altıııı çizdi. Proje kapsamında Ulus'un tari- hi dokusuııun yok edileceğini vurgu- Planın içcriğinin tümüyle "yı- kım"dan oluştuğunu vurgulayan Kurt- taş, projeylc birlikte Ulus'taki Cum- huriyet kimliğinin yok olacağını da di- le getirdi. Kurttaş, tarihi binalardaki restorasyon çalışmalarının özenle ya- pılması gerektiğine işaret ederken, "Ankara Eski Tckel Binası'ndaki restorasyon çalışmalan devam edi- yor. Bu çalışmalar umarım binanm tarihi dokusuna zarar vererek ya- pılmıyordur" dedi. Evrim Aras, babasının vasiyeti olan ormanın ilk fidanlannı Celal Aras'ın doğum günü olan 18 Mayıs'ta ılikli. Aras Kargo 'dan Kars 'a 100 bin ağaç OLCAY BÜYÜKTAŞ KARS - Bir süre öncc yaşamını yitiren Celal Aras'ın anısını yaşatmak üzere Kars'ın Selim ilçesine 100 bin ağaçlık bir ormanın ilk fidanlan dikildi. Aras Holding Yönetim Kumlu Başkanı Evrim Aras, törende yaptığı konuşmada, "Araçlarımız nedeniyle doğayı isteme- den de olsa kirletiyoruz. Bunun için ona bir borcu- muz var. Bugün onu ödemeye geldik" diye konuştu. Aras Holdıng'in amiral gemisi Aras Cargo'nun ÇE- KÜL Vakfi'yla birlikte başlattığı 'Yeşile Hayat, Haya- ta Yeşil' adlı ağaçlandırma kampanyasının ikinci adımı 18 Mayıs'ta Kars'ta atıldı. Aras Holding'in kurucusu Celal Aras'ın anısını yaşatmak amacıyla doğup büyü- düğü Kars'ın Selim ilçesinde "Celal Aras Hatıra Or- manı"nı oluştumıak için 50 hcktarlık alana 100 bin ağaç- tan 30 bini dikildi. Kars Valisi Mehmet Ufuk Erden, Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in yanı sıra Kars'ın önde gelcn işadamlannın da katıldığı dikım töreninde bir konuşma yapan Evrim Aras, Kars'ta ilk kez bir firma- nın 100 bin ağaç dikeceğini belirtti. Erden, "Her biri- miz yaşadığımız süre boyunca 7 ağaç tüketiyoruz. Dolayısıyla doğaya 7 ağaç borçlamyoruz. Bugün onu ödemeye geldik" dedi. 100 bin ağacın 30 bini san çam, 70 bini de Kars'ın scmbolü olan huş ağacından oluşacak. Huş ağaçları di- kim mevsimi olan sonbaharda dikilecck. Metin Sözen de "Doğu'da unutulmuşlukların perdesini kaldır- mak istiyoruz" diye başladığı konuşmasını, "Kars'ın gözden ırak olmaktan kaynaklanan sorunlarını yi- nc bizler çözeceğiz. Buralardan yetişen insanların yine buralara dönmesini istiyoruz, vefa istiyoruz" diye sürdürdü. ÇYDD Başkanı, yıkımlarm insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı Sulukule halkına destek • Sulukule'de yaşayan yurttaşları ziyaret eden Saylan, Fener ve Balat çevresinde uy- gulanan kentsel dönüşüm projesinde insan- ların evlerinden atılmadığım vurgulayarak "Neden aynısı yapılmıyor" diye sordu. İstanbul Haber Servisi- Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Demeği (ÇYDD) Başkanı Türkan Say- lan, Fatih Belediyesi'nın Sulukule'de "kentsel dönüşüm" adı altında başlattığı yıkımları clcşti- rerek,"Akşam yattım sabah kalktım bir pro- jeyle bin yıllık kültürü yok edemezsiniz. Dev- lefin görevi lıalkın yaşam koşullarını iyileştir- mektir, eksikliklerini teşhir ctmek değil" dedi. Saylan ve beraberindeki bir grup ÇYDD üyesi dün Sulukule'ye destek ziyaretindc bulundu. Halkın şikayetlerini dinleycn Saylan, Romanla- rın, Türkiyc'nin asıl unsurlanndan olduğunu vurguladı. Saylan, "UNESCO'nun yardımıyla Fencr ve Balat çevresinde uygulanan kentsel dönüşüm projesinde insanlar evlerinden atıl- madı. Neden aynısı burada da yapılmıyor. İn- sanları yaşamlarından koparmak tam anla- mıyla bir insan hakkı ihlalidir" diyc konuştu. Enkazlar tehlike saçıyor Fatih Belediyesi'nce temizlenmeyen yıkım en- kazı ise lıalkın güvenliğini tehdit ediyor. Suluku- le Platformu larafmdan hazırlanan raporda önlem alınmadığı için cnkazlarda elektrik kaçaklarınm olduğuna vurgulanarak "Enkazdan düşen be- ton parçası nedeniyle S.M. (7) adlı çocuk sol yüzük parmağını kaybetti. Molozların üstüne düşmesi sonucu yaralanan A.E'nin (7) bey- ninde hasar oluştu, kulakları duymuyor." ÇYDD Başkanı, Sulukule Roman Kültürü Geliştirme ve Güzel- leşrirme Derneği'nde şikâyetleri dinledi. (DENİZ TATARER) AVUKATTAN MUNZUR İÇİN DAVA TUNCELİ (Cumhuriyet) - Tunceli Barosu avukatla- nndan Barış Yıldırım, Munzur Vadisi'nin doğal sit alanı ilan cdilmesı için Ankara ldare Mahkcmesi'nde dava aç- h. Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan 3 barajın vadinin doğal yaşamını büyük ölçüde ortadan kaldıraca- ğmı belirten Yıldınm, 1518 bitki türünün bulunduğu Munzur'un sit alanı ilan edilcrek korunması gerektiğini söyledi. Yıldınm, Munzur Vadisi'nde 42 bin hektarlık bir alanın 1971 'de Milli Park olarak ilan edildiğine ve parkın florasında 43 endemik bitki türü bulunduğuna dikkat çek- ti. Yıldınm, BARAJ çalışmalann tamamlanması halinde milli parkın "mutlak koruma zonu" olarak ayrılan kıs- mının yüzde 63.5'inin sular altında kalacağını anlattı. Proje kapsamında geçen günlerde Hacı- bayram Camisi yakınlarında yıkım çalış- malan yapıkh. (Fotoğraf: NECATt SAVAŞ) TÜRSAB BAŞKANI: Karadeniz cazibe merkezi olacak • Karadeniz'in 10 yıl sonra çok önemli bir cazibe merkezi olacağını belirten TÜRSAB Başkanı Ulusoy, plansız yapılaşmaya karşı özellikle yerel yönetimleri daha duyarlı davranmaya çağırdı. Ulusoy, küresel ısınmanın Karadeniz'e olan eğilimi arttıracağını savundu. TRABZON (Cumhuriyet) - Tur şirketlerinin temsilcileri ile Bartın'ın Amas- ra ilçesinden başlayıp Rize'de sona crecek olan bir Karadeniz ta- nıtım turu düzen- leyen Türkiye Seyahat Acenta- ları Birliği (TÜRSAB) Genel Başka- nı Başaran Ulusoy, Karadeniz'in 10 yıl içinde ülke vc dünya açısından önemli bir cazibe merkezlerinden bi- ri haline geleceğini söyledi. Trab- zon'da Karadeniz turuyla ilgili bilgi veren Ulusoy, önceki yıllarda bölge halkının turizme yönelik çağnlar yaptığını, ancak artık turizm sektörü- nün bu büyük değerin farkına vardı- ğını belirtti. Ulusoy, tesisleşme ko- nusunda özellikle ekonomik açıdan ciddi sorkunlann bulunduğunu, bu nedenle bölgedeki sermayelerin bir- leştirilmesinin şart olduğunu söyledi. Sinop'tan Hopa'ya kadar olan böl- gede yeni tesisler yapılması gerekti- ğini vurgulayan Ulusoy, "Buranın insanları bir araya gelerek bu yatı- rımları yapmalı. Karadeniz bir ya- şam alanı ve turizm alanı olacak. Buraya insanları gerireceksiniz siz değil, tabiat konuşacak, bu çok ne- fis bir güzellik. Bunun kıymetini bilin biz tstanbul'da bunun fuka- ralığıııı yaşıyoruz" diye konuştu. Karadeniz'in 10 yıl sonra çok önemli bir cazibe merkezi olacağını belirten Ulusoy, kötü ve plansız yapılaşma- nın canlannı sıktığını, bu konuda özellikle yerel yönetimlerin ve ilgili- lerin daha duyarlı davranmasının ge- rekli olduğunu ifade etti. Dünya Karadeniz'e geliyor Ulusoy şöylc devam etti: "Kara- deniz'in yağmuru çetindir, güneşi üveydir, ürünü de yetimdir. Küre- sel ısınma nedeniyle bundan sonra hava şartları yağmuru yumuşak hale getirecek, başka tarafta ise perişan hale getirecek. Onun için doğaya çok kıymet vermek lazım. Organik tarım özellikle burayı da- ha yaşanır hale getirdi. Turizm bundan sonra sınr metre rakıııı- dan değil 300-400-1000-1500 metre rakımdan başlayacak. Başka çare- si yok, dünya yavaş yavaş Karade- niz'e geliyor. Karadeniz'i bilme- mek ayıptır, görmemek kayıptır." DUZ YAZI ORHAN BİRGİT Vah Vah! Dün Grup Toplantısı Yapılamadı Iktidar Partisi AKP'nin Meclis Grubu dün hafta- lık olağan toplantısını yapamadı. Erteleme kararının gerekçesinde, Başbakan'ın gözlerindeki "sağlık sorunu" nedeni ile toplantı- ya katılamayacağının öğrenilmesi yer alıyor. öylece, dünkü Düzyazı'ya da konu olan ve ismi gizlenen bakan tarafından Reuters muhabirine söylenildiği bildirilen tahminlerin de gerçekliği orta- ya çıkıyor. Yani "ikinci adam"ı olmayan AKP'de Erdoğan için yürürlüğe girecek bir olası siyaset yasağı kararının yaratacağı bunalımın öncü dalgaları daha şimdi- den kendisini gösteriyor. Oysa TBMM'nin dünkü birleşiminde, Sabah ga- zetesi ile atv'nin satışı nedeniyle Başbakan hakkın- da CHP'nin verdiği gensoru önergesinin görüşülmesi vardı. Ülkenin doğal gündeminde ise Aksaray'da içme suyunda oluşan virüs nedeniyle baş gösteren ishal salgını var. Istanbul Tuzla tersanesinde, aylardan beri birbirini izleyen işçi ölümleri de... Her geçen gün artan hayat pahahlığı da... O her salı dinlediğimiz siyaset vaazları... Başbakanlar hastatanmazlar mı? Elbette her in- san gibi onlar da küçük rahatsızlıklar geçirirler. önem- li hastahklarla da karşılaşabilirler. Ancak özellikle par- lamenter demokratik düzenin geçerli olduğu ülke- lerde, başbakan ya da bakanlar böylesine küçük ma- zeretler nedeniyle işlerine gelemedikleri için düze- nin makinesi durmaz. Aynı süreklilik, gerçekten demokratik kurallar ile işleyen siyasal partiler için de geçerlidir. Aslında AKP'nin Sayın Genel Başkanı, bu bir an önce iyileşmesini dilediğimiz rahatsızlığa yakalan- masaydı ve dünkü Meclis Grubu'na gelebilseydi, uy- gulamalann bizde bıraktığı izlenimlere göre söyleyelim ki, her salı gerçekleştiği gibi, o bilinen konuşmala- rından birisini daha yapmış olacak ve birleşim so- na erecekti. Tek Adam olarak liderlik ya da genel başkanlık yapmaktan tarifsiz zevk duyan politikacıların hastalık ya da başka nedenlerle devreden çıkmaları duru- munda, partilerin işleyişi durmalı mıdır? Bir elektrik arızası nedeniyle sigortanın atmış olması ya da sis- temin geçici olarak devreden çıkmasını önleyebilmek amacıyla insanoğlunun zekâsı, ömeğin kesintisiz güç kaynağı denilen sistemi bulmakla övünüyor. Ama muhteris liderlerin el koydukları siyasal par- tiler, bu güçlü patronların en küçük mazeretleri du- rumunda bile bir anda stop edebiliyor. Sadece gün- lük işler yürütülebiliyor. Sözde "demokratik karar mekanizmalan" olması gereken kurulların çalışmalarının yapılmasına ise ne evinde hasta yatağında olan veya hekimler tarafın- dan dinlenmesi istenilen kudretli kişi müsaade edi- yor ne de o kurullarda, sözüm ona seçmenlerin oy- ları ile yer almış kişilerin, "işyerinin geçici olarak ka- patılmış oluşu" karşısında* itiraz ertiklerine tanık olunabiliyor! Liderlerin oligarşisi AKP'nin kapatılması davası nedeniyle sürdürülen tartışmalar içinde en önemli görüşlerden birisi, se- çilmişlerin oyları ile alınacak kararların, hukuksal de- netim de dahil olmak üzere, her şeyin üstünde ol- duğunun savunulması değil mi? Bu tür bir "milli egemenlik antayışı"nın nasıl ha- yata geçirilmekte olduğunu, uygulamalar bize gös- teriyor. Lider önce kendi oligarşisini oluşturuyor. Daha son- ra o oligarşi aracılığıyla kendi kafasındaki düşünceleri karar haline getirerek uygulatıyor. Böylece güzelim parlamenter demokrasiyi gide- rek yozlaştırdığını görmezden gelerek, her kürsüye çıkışta, demokrasinin erdemlerinden söz eden ma- sallarını yinelemeyi de sürdürüyor. O oligarşinin kararı uyarınca sözde seçilmiş halk temsilcileri olduklannı söyleyen lider vekilleri deo ma- sallan dinleyip ayakta alkışlayarak halkın kendilerinden istediği görevi yaptıklarını sanıyorlar. Dün şayet AKP lideri gözlerinden rahatsızlanmış olmasaydı da partisinin Meclis Grubu'nun Genel Ku- rul toplantısı gerçekleştirilseydi, "tıpkısının aynısı" dediğimiz öyle bir nutuk dinleyecektik. Yine hiçbi- rimiz için yabancı gelmeyen görüntülere tanık ola- caktık. Siyasal partiler, milletvekilleri adaylarını geniş yoklama sistemleri ile belirlemedikleri, hele sandığa giden seçmene beğendiği partinin listesinde tercih olanağı tanımadıkları sürece bu "oyun" böylece sü- rüp gidecektir. Faks: 0 216 302 82 08 oblrgit@e-kolay.net 'Moyıs Yedisi' kutlandı Karadenizliler "Mayıs Yedisi"ni denize açıla- rak kutladı. Deniz kenarına akın eden yurttaş- lar, teknelere binerek denizde tur attı ve çeşitli dilekler tuttu. Yurttaşlar, inanışa göre 7 dalga- dan geçti. Miladi takvime göre her yıl 20 Ma- yıs'ta kutlanan "Mayıs Yedisi"nde seher vakti dereyle dcni/in sularının birbirine karıştığı yer- den su alımyor. Özellikle yeni doğmuş çocuklar- la, nazara, sihre veya büyüye yakalandıklarına inananlar dualar okuyarak bu suyla yıkanıyor. Yurttaşlar bununla gelecek yıla kadar nazar, si- hir veya büyüden korunacaklarına inanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog