Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makale



Katalog


«
»

21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aksaray, Ankara Şereflikoçhisar ve Siirt'in ardından Konya'da da yüzlerce kişi hastanelere akın etti Salgın hastalık Konya'da Hastanelerin acil servislcrinde yoğunluk oluştu. Şırnak'ta uyuz salgını • Yurt Haberler Servisi - Şımak'ta Yatilı Ilköğretim Bölge Okulu'nda okuyan 180 kız öğrencide uyuz mikrobu belirlendi. Öğrencilcr evlerine göndenlmcycrck devlet hastanesi başta olmak üzere sağlık kuruluşlanndan sağlanan ilaçlaıla okulda tedavi altına alındı. Milli Eğitim Müdür- lüğü, diğer okullara salgının bulaşmaması için öğrencileri sağlık taramasından gc- çirdi. Taramada Hürriyct, Rckabet Kuru- mu ve Atatürk Ilköğretim Okııllannda da bazı öğrencilerde uyuza rastlandı. Okul- lar baştan aşağıya dczenfekte edildi. Kene bir can daha aldı • EFLANİ (AA) - Kırım Kongo Kanaına- lı Ateşi Hastalığı şüphesiylc Ankara'da tedavi gören Hasan Doğan (76), yaşamı- nı yitirdi. Doğan, Karabük'ün Eflani ıl- çesinde toprağa verildi. Doğan'ın ambu- lansla Çavuşlu köyüne götüriilen cenaze- si, köy meydanında ambulanstan indiril- meden kılınan naınazın ardından kireçle- nen tabutla birlikte toprağa verildi. Türbana geçit yok • ANKARA (ANKA) -Voleybol Fede- rasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Voleybol Milli Takımımızin yıldız oyun- cusu Aysun Özbek'in tesettüre gireccğini açıklarhasinın ardından başlayan "Voley- bolcu türban takarak oynar rtu" sorusuna, "Voleybol Federasyonu'nun talimatna- mesinde giyilecek kıyafet bellidir. For- ma, şort vc çorap dışında bir şcy olmaz" yanıtını verdi. Karabıyık, Özbek'in tür- ban takarak bir takımda yer almasıntn mümküıı olamayacağının altını çizdı. Cenazede 'helallik' gerginliği • ANKARA (Cumhuriyet) - Kızılcaha- mam'daki evinde gecirdiği kalp krizi sonucu önceki gün yaşamını yitiren pe- rakende lastik sektörünün tanınmış isimlerinden işadamı Abdulkadir özcan Ankara'da toprağa verildi. Kocatepe Camii'nde öğle naınazımn ardından kı- lınan cenaze namazının ardından iına- mın, merhum için cemaatten "helallik" istemesi üzerine Said Açıkgöz isimli bir yurttaşın, Özcan'dan parasını alamadığı için hakkını hclal etmediğini söylemesi gerginliğe neden oldu. Özcan'ın cenaze- si daha sonra Karşıyaka Mezarhğı'nda toprağa verildi. Siiper Loto rekora koşuyor • Ekonomi Servisi-Şans oyunu meraklı- lannın perşembe eğlencesi rekora koşu- yor. 10 haftalık devirden sonra, Süper Loto'nun bu haftaki ikramiyesı 10 ınıl- yon YTL'yi bulacak. 10 haftadır dcvre- dcn Süper Loto 6/54'ün geçen haftaki çekilişinde de 6 bileıı bulunmadığı için devreden ikramiye tutan 6 milyon 330 bin YTL'ye ulaşmıştı. Fatih'te cinayet • tstanbul Haber Servisi - Fatıh'te 2 kişi, tabancayla kafalanndan vurularak öldii- rüldü. Fatilı tlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplennın, ihbar üzerine Aksaray Muratpaşa Mahallesi Sefai Çıkmazı So- kak'ta bulunan binada yaptıklan araştır- mada, kımliği belirlenemeyen ve başların- dan tabancayla vurularak öldürüldüğü an- laşılan 2 kışinın ccscdi bulundu. Yapılan incelemelerde, öldiirülen kişilerin Mardin nüfusuna kayıtlı Yıısuf Kılıç (21) ile Ke- mal Erbeyi (36) olduğu anlaşüdı. AKSARAY/KONYA (Cum- huriyet) - Aksaray, Ankara Şe- reflikoçhisar ve Siirt'te yaşanan salgın hastalık Konya'ya da sıç- radı. Konya'da yüzlerce kişi hastanelere akın etti. Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta isc Sağlık Bakanlığf nııı Aksa- ray'daki salgının nedeninin su- dan kaynaklandığı yönündeki açıklamalanna sert tepki göste- rerek "'Bakanlığın acıklauıusı beni tatmin etnıiyor. Tek ba- Miıa suya cndekslemek doğru değil. Ortada bir vaka var. Aksaray'da, Konya'da, Şe- reflikoçhisar'da, Siirt'te, An- lakya'da islıal vakalan görü- lüyor. Oraları da ını ben kir- lettim. Oraları da ıııı beninı sııyıım kirletti" dcdi. Konya'da son ıkı günde 393 yurttaş bulantı, kusma, karın ağnsı ve ishal şikâyetleri ile hastanelere başvurdu. 'Dikkatli olunmah' • Konya tl Sağlık Müdür Vekili Bahattin Akyürek yapılan ilk incelemede hastalığın sudan kayııaklanmadığını belirtti. Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta ise Sağlık Bakanlığı'nın kentteki salgının sudan kaynaklandığını açıklamasma tepki göstererek "Ortada bir vaka var. Aksaray'da, Konya'da, Şereflikoçhisar'da, Siirt'te, Antakya'da ishal vakaları görülüyor. Oraları da nıı ben kirlettim?" dedi. AKP'lı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak- yürek 1 in kardeşi olan Konya ll Sağhk Müdür Vekili Bahattin Akyürek, yapılan ilk incele- mede hastalığın sudan kaynak- lanmadığını belirtti. Yurttaşlar- dan yine de dikkatli olmalannı ısteycn Akyürek, "Dalıu ileriki tetkiklerin sonuçlanması için zaınana ihtiyaç bulunmakta- dır. Müdürlüğümüzce yapılan su tahlillerinde bugüne ka- dar hcrhangi bir olumsuz so- nuca rastlanınamıştır. Ama yine de yurttaşlarımız uyarı- İara çoktitizlikleuvnıalıdıılar. Ekiplerinıiz yoğun bir şckilde sıılarla ilgili ilimizin her böl- gesinde su numuneleri al- maktadırlar" dıye konuştu. Akyürek, yurttaşlara şu uya- nlarda bulundu: "Eller bol su ve sabunla yıkanmalı, sağlıkh ve yeterli, su temin edilnıeli. Te- miz olduğundan emin olun- ınayan sular, kaynatılarak ve- ya klorlanarak kullanılmah, insani atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması gerekir. Çiğ yenmesi gereken sebze ve mey- veler temiz su ile yıkandıktan sonra yennıelidir. Seyyar sa- tıcılardan gıda alınmamalı- dır. Kişide karın ağrısı, ishal ve kusma belirtileri ortaya çı- karsa en yakın sağlık kurulıı- şuna başvurmalıdır. Kişiler lıasta oldukları dönemde, bu- laştırıcı olduklarından, kişisel korunma yöntenılcrine özen göstermelidirler." Tartışmalar sürüyor Aksaray'da yaklaşık 6 bin kı- şinin hastanelik olmasıyla ilgi- li taıtışmalarsa sürüyor, Beledi- ye Başkan Vekili Sadi Özdil'ın gazctecilerin karşısına geçip çeşmeden su doldurup içmesı ve "Suyumuz temiz. Vatandaş- larınıı/, gönül rahatlığıyla şe- beke suyunu içebilir" açıkla- malanna karşın Sağhk Bakanlı- ğı ishal vakalannın sudan kay- naklandığını açıkladı. Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta isc buna sert tepki gösterdi. Palta, sadece gaita (dış- kı) tcstiyle hastalığın sudan kay- naklandığının anlaşılamayaca- ğını savunarak, "Bakanlığın açıklanıası beni tatmin etmi- yor. Daha tatmin edici bir açık- İama bekliyorum. Sadece gai- ta testiyle olmaz. Tek başına su- ya endeksleınek doğru değil. Ortada bir vaka var. Aksa- ray'da, Konya'da, Şereflikoç- hisar'da, Siirt'te, Antakya'da ishal vakaları görülüyor. Ora- ları da mı ben kirlettim. Ora- ları da mı benim stıvum kir- letti?" dcdı. Sağlık Bakanlığı'nın Aksa- ray' ın suyuna ilişkin herhangi bir kırliliği saptamadığını belirtcn Palta, "Bakanlıktan gelcn ekip- ler 17 Mayıs'ta bu konudaki analizlerinde 'Şebeke sulann- da kımyasal ve baktenyolojik kırlilik saptanmadı. Şebeke su- yunda ve kaynak sulannda ye- terli klor düzeyi mevcut. Bir bakteriyel kırlcnmcye karşı su- lar korunaklı' yönünde rapor verdiler" diye konuştu. Güneysahülerihareketkndi Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ülke genelinde et- kisiııi hissettirmeye başladı. IVleteoroloji tahminlerine göre tnev- sinı normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların hafta boyunca 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcakla- KHM| rın yanı sıra nem oranının yüksck olduğu Ege ve Akdeniz gi- bi sahil bölgelerinde bunaltıcı bir hava hûkiııı olurken sı- caklardan kaçan yurttaş ve turistler plajlara akın ediyor. Ta- til sezonunun da başlamasıyla birlikte dün Bodrum, Marmaris ve Antalya başta olmak üzere turistik yörelerde sahil şeritleri dolup taştı. Yerli ve yabancı turistler su sporları yaparak se- rinlemeye çalıştı. (Fotoğraf: AA) Balık tutıııak için gölete giden 3 lise öğrencisi boğularak yaşammı yitirdi ele tutuşup öliiıne gittiler OTOPARK YAPILMAK İSTENİYOR 'Naime Sultan Yalısı tekrar okul olsun' İstanbul Haber Servisi-Platfornı Ortaköy Ga- zi Osman Paşa (GOP), Ortaköy'de Gazi Os- man Paşa Ilköğretim Okulu olarak kullanı- lırken 2002'dc çıkan yangın sonucu kullanı- lamaz hale gelen Naime Sultan Yahsı'nın tek- rar okul olarak tahsis edilmcsi için İstanbul ll Genel Meclisı üyelerine dilekçe gönderdi. Yalının bulundugu bölgenin otopark yapılmak istendiğini belirten platform üyeleri, İstanbul 3 No'lu Külriir ve Tabiat Varlıklarını Koru- ma Kurulu'nun yalıyı birinci derece sit ala- nı ilan ettiğini anımsatarak otopark girişimi- nin anayasaya aykırı olduğunu belirttiler. Platfonn Ortaköy GOP, son 3 haftada Mi- marlar Odası, Sultanahmet lnsiyatifı, Kaba- taşlılar Dcmeği'nin dc desteğiyle 8 bini aş- kın irnza topladı. Yalıda çıkan yangınla ilgi- li raporda "kasıt unsuru" öne çıkrnıştı. Uz- rnan polis tarafından alınan yanmış tahta par- çaları üzerinde uygulanan kimyasal testlerde binanın benzinle yakıldığı ifade edilmişti. Halil Kara Çağlar Ocak Emre Ünsal BURDUR (Cumhuri- yet) - Burdur'da Askeriye Barajı Sulama Göleti'ne balık tutmaya gidcn Burdur Anadolu Lisesı 2. sınıf öğ- rencisi Çağlar Ocak, suya düştü. El ele tutuşarak ar- kadaşlannı kurtarmaya ça- lışan 8 öğrenciden 5'ı daha suya düştü. Ocak ılc biılıkte öğrencilerden Halil Kara ve aynı yaştaki Emre Ün- sal boğularak öldü. 19 Mayıs Atatürk'ü An- ma ve Gençlik ve Spor Bayramı tatılini fırsat bile- rek Burdur'a 8 kilometre uzaklıktaki Askenye Bara- jı'nın sulama göletinde ba- lık tutmak isteyen Burdur Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Halil Kara, Çağ- lar Ocak, Emre Ünsal, Uğur Karagöz, Alican Ayko, Hüseyin Emre Pak, Bayram Bozkurt ile Ser- can Özçelik dün bisıklet- leriyle baraja gıtti. Çağlar Ocak balık tutarken gölete düştü. Çağlar'ın çırpındı- ğını gören arkadaşları el ele tutuşarak zincir yapıp kurtannaya çalıştı. Kurtarmak isterken... Ocak'ın elinı tutmayı ba- şaran ancak, çııpındığı için kendilen de dengelerini yı- tiren öğrencilerden Halil Kara, Emre Ünsal, Bay- ram Bozkurt, Hüseyin Em- re Pak ve Sercan Özçelik de gölete düştü. Olayı uzaktan görerek koşup gelen köy- lüler Bayram Bozkurt, Hü- seyin Emre Pak ve Sercan Özçelik'i kurtardı. Çamura saplanan Halil Kara ve Emre Ünsal'sa, gözden kayboldu. Köylü- lerin çağırdığı jandarma, sivil savunma, itfaiye ekip- lcri gölette yaptıklan ara- mada boğulan 3 öğrencinin cesedini çıkardı. Olayın duyulması üzeri- ne baraja gelen lıse öğren- cilerinin annc ve babalan si- nır krizi geçirdi. Emre Ün- sal'ın annesi ve Halil Ka- ra'nın babası hastaneye kal- dırıldı. GENİŞ AÇI HİKMET BtLA Yüzyılın En Büyük Lideri Amerikalı tarih profesörü Arnold Ludvvig, geliştirdiği metodoloji ile 20'nci yüzyılın liderlerinin başarı ve önem derecelerini sınıflandırmış. Belir- lenen 11 kriterlere göre Atatürk, 31 puanla bir- inci sırada gelerek, 20'nci yüzyılın en büyük lid- eri olmuş. Atatürk'ü 30 puanla Çlnli lider Mao Zedung, 30 puanla Amerika başkanlarından Franklin Roo- sevelt izliyor. Onların ardından da Gorbaçov, Churchill, Mandela ve Clinton geliyor. Böylece, Atatürk'ü yaşadığı yüzyılın en büyük lideri olarak belirleyen bilimsel araştırmalara bir yenisi daha eklenmiş oluyor. Prof. Ludvvig'in 'kültürel özellikler ve ön- yargılardan arındırılmış biryöntem' olarak niteliği çalışmasında uyguladığı kriterler şöyle: • Sıfırdan ülke yaratmak. • Toprakları genişletmek. • Iktidarda kalınan süre. • Askeri başarı. • Sosyal tasarım gücü. • Ekonomik başarı. • Devlet adamlığı. • Ideoloji ortaya koyma. • Ahlaken örnek olma. • Şiyasi miras. • Ülkenin nüfusu. • Atatürk'ün tarihe damgasını vurmuş liderler arasında birinci olması elbette gurur verici. Han- gi ülkenin lideri bu dereceyi alsaydı, o ülkenin halkı aynı mutluluğu duyardı. Sıralamada sonlarda yer alan ya da listeye giremeyenlerin yaratacağı burukluk da vardır mutlaka... * • • Atatürk'ün birinci olması, kendi ülkesinde de kimilerinde burukluk yaratmış olabilir mi acaba? Atatürk'ü, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, devrimlerini yıkmak, tersine çevirmek, yapamıy- orsa küçültmek, hırpalamak, yıpratmak için geceli gündüzlü çalışanlarda örneğin?.. Bu yolda yalah tarihçilik yapanlarda örneğin?.. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'sıfırdan yaratılmış' bir ülke olmadığını, 'Tanzimat Os- manlısı'ntn devamı olduğunu kanıtlamak için bin dereden su getirenlerde... Bir burukluk yaratmış olabilir mi acaba? Bırakınız sıfırdan ülke yaratmayı, ekonomik başarıyı, sosyal tasarım gücünü, 'toprakları genişletme' kriterinden bile burukluk duymuş o- labilirler mi acaba? Olabilirler, çünkü onlar, pek sevdikleri Sevr ile Ankara kapılarına kadar kaybe- dilen toprakları görmezden gelip, 'Lozan'da bilmem kaç milyon kilometrekare toprak kaybe- dildi' diyecek kadar tarihi çarpıtmaya çalışmak- tan geri durmamışlardır. Çünkü onlar, Atatürk'ün askeri başarılarını da küçük göstermeye, hatta başkalanna maletmeye de bayılırlar. Atatürk döneminin bir daha yakalanamayan ekonomik kalkınma başarısını küçük göstermeye de dayanamazlar. Çok burulmuşlardır, çok. Aslında Prof. Ludvvig, birkriter daha ek- lemeliydi: 'Sıfırdan yarattığı ülkede, sözde aydınlar tarafın- dan en çoksaldırıya uğrama' kriteri. hlkmet.bila@ntv.com.tr ABD'DE GOREV YAPIYORDU înönü'nün doktoru kalp krizinden öldü İstanbul Haber Servisi - ABD'de 5 yıldır görev yapan onkoloji uzmanı Dr. Gökçen Yüdırım (35), gecirdiği kalp krizi sonucu hayatını kay- betti. Prof. Dr. Erdal tnönü'nün doktorlann- dan Yıldınm, önceki gün toprağa verildi. Uzunçiftlik beldesindeki Atakent Mahalle- si'nde oturan cmekli Astsubay Abidin Yıldı- rım ile Nursel Yıldırım'ın iki çocuğundan bi- rı olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezu- nu Dr. Gökçen Yıldınm, yaklaşık 5 yıldan bu yana ABD'nin Houston kentindeki liastanede onkoloji uzmanı olarak görev yapıyordu. fenis oynamaya hazırlanıyordu Prof. Dr. Erdal Înönü'nün hayatını kaybet- tiği dönemde de onun bu hastanedeki doktor- lardan oluşan ekipte yer alan Yıldınm, 10 gün önce izinli olarak Türkiye'ye geldi. Geçen cu- ma günü Sultanbeyli'de arkadaşlanyla buluşan Yıldınm, buradaki birtesiste tenis oynamaya hazırlanırken fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçiren ve Sultanbeyli Devlet Has- tanesi'ne kaldınlan Yıldınm, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yıldınm'ın cenazesi, Uzunçiftlik beldesindeki Osmangazi Camii'nde önceki gün kılınan namazın ardından Uzunbey Mezarhğı'nda toprağa verildi. www vakifbdnk.com tr 4440 724 Toprağınıza bereket katacak tarım paketi - Traktör Kredisi - Tarım Makıne ve Ekıpman Kredısı VakıfBankBurası slzin yerlnlz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog