Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönctmenı: lbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürlcri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Mcrkczı Müdürü: Hakan Kara lstihbarat: Ccngiz YıUlıııııı 9 Ekonoıni: Ha- saıı 1 ı iş • Dış Haberlcr: Özgür Ulusoy • Kültür: Egemen Berköz 9 Spor: Abdüjka- dir Yücelman # Makaleler: Sami Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Buğra Yaym Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emrc Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan llursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay Atatıirk Bulvan No. 125, Kat: 4. Ba- bnlıklartel: 4195020(7 hat), Faks: 4195027 • Izmir Temsılcısı Serdar kı- zık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adana Tem- sılcısi: Çctin Yiğenoğlu, Inönu Cd. 5 S. Aksogan Iş H. Kat 1 Tel: 3631211. Faks: 3631215 • Antalya Temsilcısr Ahmct Oruçoğlu Cumhunyet Mey- danı Yıldız ApaıUnanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks 0242 2430509 • tdare Müdürü: Hüscyin Gürcr • Malı Işler Bü- lcnl Yener • Satış Fazflel Ku/a # Cumhuriyet Rek- laıu: Genel Muduı Ö/Jcııı \yden#Genel MfldûrYar- dımcısı Nazcndc Pal fel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezcrvasyon (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayınılayan vc Yönctinı Ycri: Venı Gün Habcr Ajansı Basın vc Yayıncılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar öktel Sk. No: 2. 34381 Şışlı/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Dogan Mcdya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt lstanbul Oagıtını: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt lstanbul 21 MAYIS 2008 Inısak: 3 32 GOneş 5 14 öğle: Ikınılı 13.08 Akşam: 20.29 17.03 Yatsı: 22.11 Meksikalı çevreciler kızartma yapımında kullanılmış sıvı yağlarla çalışan bir araçla Latin Amerika turuna çıktı Tavadan benzindeposuna embriyo yasallaştı Çeviri Servisi - lngiliz, Avam Kamarası, araştırma anıaçlı insan-hayvan kanşmıı melez embriyo üretimine onay vcıdİJKiliscyc yakın Mulıa- fazakar Partililerin başı çekti- ği gıiıp, geçen ay Nevvcastle Univdrsitesi'nde ilk öracği üretilep embriyolan yasakla- mak istedi. Yasa, Başbakan Gordon Brown vc Muhafa- zakâr İPaıli lıdcri David Ca- meron'un da aralannda ol- duğu, aksi yönde oy kullanan millctvckilleinin saycsinde 176'yi 336 oyla kabııl cdildi. Bılinı dünyası, sonucu Par- kiııson, Alzhcimcr gibi hasta- lıklann tcdavısinın önüııü aça- cak bir adını olarak nitelendi- rirken yasaktan yana olanlar yan insan yan lıayvan canlı- lar ürctileceği ve melez enı- briyonun bılinısel araştırma- larda işe yaramayacağinı iddia ederek etik kaygılannı dile getirdl. Melez embriyo yüzde 99.9 insan yüzde 0.1 hayvan DNA'sı ıçeriyor. Çalışmada kullanılan melez embriyolar 14 günlük olunca kök hücrc- leri tedavıde kullanılma ama- cıyla alınıyor. Yasa, melez cmbriyolann kadın ya da hayvan rahmine yerleştirilmesini yasaklasa da "ınodern Frankeştayn" üıe- tilmesinden korkanlar bunun caydıncı olmayacağını savu- nuyor (BBC) Buyaz 'simlV olacak Çeviri Servisi - Bosna 'nın başkenti Sa- rajevo 'da moda rüzgârı esiyor bu hafta. Kentin adını taşıyan moda haftasında çok sayıdayerti veyabana tasanmcımn ilk- bahar-yaz sezonu için hazırladığı kıya- fetler görücüye çıhyor. Hollandah modacı Addy von Krommenacker 'in imzasım ta- şıyan koleksiyonlara bakılırsa bu yaz düzenienecek davetlerde gümüş renkli, ye- re kadar uzun tuvaletler kendinden söz et- tirecek. Başka deyişle vaz davetleri "sim- IV olacak. (Fotoğraf: REUTERS) ÇOK ÖZEL GÖSTERİLER İÇİN ÜLKEMİZE GELİYOR T Cam sanatının dünyaca ünlü ttalyan ustası Lino Tagliapietra bir gösteri sırasında. Gamın maestrosu ıno Pkris'te <Bion' firtınası Çeviri Servisi - Faz- lasiyla klişe bir söz de olsa konser görüntü- leri "yılların eskite- mtdiği sanatçı" de- dirtiyorinsana. Kana- dalı sanatçı Celine Di- on son albümü "Ta- kiııg Chances"ın adını taşıyan dünya tunıesi kaosamında verdiği konserlerde gençlere taşl çıkartıyor. 40 ya- şınjdaki deneyimli şar- kıoı, gittiği her kentte hem coşuyor hem de costuruyor. önceki ak- şaıjı, son durağı olan Pa- risftcki Palais Omnisport adlı are- nada verdiği konserde binlerce hay- ıanınm karşısma çıkan Dion, şarkı- larj, hızlı dans figürleri, genç kız gö- rünümlü fîziği ve kıyafetleriyle her zaıhan olduğu gibi sahnenin tozunu attj! (Fotoğraf: REUTERS) e'de Haber Merkezi - Cam Ocağı, cam sanatının dünyaca ünlü ltalyan usta- sı Lino Tagliapietra 'yı çok özel gösterileri için ağırlıyor. 23 Mayıs'a dek her gün saat 09.00 ve 13.00'te ol- mak üzcrc üçer saatlik iki gösteri su- nacak olan Tagliapietra, toplam on gösteriyle sanatının görkemini dün- yanın dört bir tarafından gelen izle- yicilerle buluşturacak. Henüz 21 yaşındayken cam işçi- liğinde en üst rütbe olan "maestro" unvanına sahip olan Lino Tagliapi- etra, gösterileri boyunca toplam 10 farklı eser üretecek. Birbirinden fark- lı ama teknik açıdan da bir bakıma birbirinin devamı sayılan bu eserle- rin yapıhşı sırasında izleyiciler hem tekniğinin hem de sanatının inceli- ğini görebilecek. 50 kişiyle sınırlı olan etkinlikte katılımcıların ço- ğunluğu öğrenci sponsoru olarak ödediği gösteri bedeli ile üniversite- lerdeki tasanm ve sanat öğrencileri- nin izlemesini sağlıyor. Cam Ocağı, böylece beş gün bo- yunca hem dünyanın dört bir tara- fından gelen sanatçılan, akademis- yenleri, cam dostlannı ağırlıyor hem de öğrencilerin cam sanatmı daha ya- kından tanımalanna imkân sunuyor. (www.camocagi.org/0 216 433 36 93) Çeviri Servisi - Oturduğunuz semttekı lokantalann benzin is- tasyonu işlevi de görebileceği ak- lınıza gelir miydi? Meksikalı çev- reciler Agnes Merat ve Miguel Gutierrez'in başkent Mexico Cıty'den başlattığı Latin Amerika ruru bunu düşündürtebilir. îkili, petrol fiyatlannın tavan yaptığı ve küresel ısınmanın en önemli nedenlennden birinin oto- mobillerden kaynaklanan sera ga- zı emisyonlan olduğu günümüzde "bedava ve çevreci" bir enerji kaynağını, kızartma yapmakta kul- lanılan sıvı yağların tanıtımını yapmak içın 30 bin kilometrelik yolculuğa çıktı. Merat ve Gutierrez, dokuz ay sü- recek rur boyunca araçlannın ener- ji ikmalini uğradıklan merkezler- deki lokantalardan topladıkları kullanılmış bitkisel yağlarla yap- mayı planlıyor. 1000 dolarlık (yak- laşık 1250 YTL) masrafla di- zel araçlann bu tür yağlar- la çahşacak hale getirile- bildiğini söyleyen Me- /f rat, "Bu, be- nim için hayatımın projesi, insanların bakış açüarı- nı değiştirmek, farkındalık ya- ratmak istiyoruz" diyor. Araca yerleştirilen depoya ko- nulan kullanılmış yağ bir filtreden geçirilip temizleniyor ve ısıtılarak benzin deposuna iletiliyor. Başka deyişle yağ kolay bir işlemden ge- çerek tavadan benzin deposuna ak- tanlıyor. Ve, aracı dönüşüm mas- rafı dışında bir maliycti ol- maksızın çalıştınyor, bir varil yağla 48 kilometre yol kat ediliyor. Uzman- lann ikilinin projesine sı- cak bakıyor. Ancak, yeterli atık yağ bulmanın mümkün ohnadığınm da altını çiziyor. ABD'de yılda 140 milyar varil petrol kullanıldığına ancak kulla- nılmış sıvı yağlann 100 milyon va- ril olduğunu vurgulayan çevre uz- manlan mutfakta kullanılan sıvı yağlann enerji sorununa ve çevre kirliliğine "sadece kısmi bir çö- züm" oluşturacağını vurguluyor. (BBC) Cannes 'da yıldızlar geçidi Fransa'da 61. Cannes Film Festivali'nde yıldızlar gecidi sürerken yaşamını anlatan film için Cannes'a gelen Arjantin'in 47 yaşmda- ki efsane futbolcusu Diego Maradona, Amerikah Oscarh oyuncu Ju- lia Roberts'a hayranlığını ilginç sözlerle dile getirdi. Cannes'da Ro- berst ile karşılaşmasım anlatan Maradona, "Elinü, Julia Roberts için keserim" dedi. Maradona, Emir Kusturica ile bir araya geldi. Usta aktör ve yönetmen Clint Eastwood yeni filmi "The Exchange" için eşi ve başrol oyunculanyla birlikte Cannes'a geldi. Filnıin oyuncu- su Angelina Jolie ve eşi Brad Pitt de büyük ilgi çekti. (REUTERS) CRUISI - • rika j Los Angcles(4) - San Dic Jatie»fe tyiyıık Akdeniz m\Wi VAKFARKSIZ 6 TAKSir Özel Gruplara özel Turlar '",. . . . : / . , : • • , , . j I , : ; • [ ' ' , - , : ! < • i .'. Ct NORW^OIAN- GEM ite Batı Akdenîı Barselona - Malta - Napoli - Roma - Horansa Nice - Barselona 700 «•*• )5-22Huiwı-fl6-t3-2O-271«nm« 8 6*1 / 7 / € rİJtuKİ ^Arnertar Noordam ile Batı Akdeniz I Roma-Livomo(Floransa)-Monte Carto-Barselona Mallorca-Tunus-Palefmo{Sîcitya)-Napoli-Ron)a AUtmm 16Temmuı 1168» MSC Crodetc MSC Opera İle Norveç Fiyortlan Kopenhag - Oslo - Stavanger - Bergcn • Hcllesytt - Kiel 1099c16te Grand PR1NCESS ile Büyük Britanya Londra-St.PeterPort-Cobh-Dublîn-Liverpool-BetfastGlasgow Greenock-lnvernees/Loch Ness-Edinburgh-ie HAvre(Paris) B • 01.O7--25.07 - 18-08 13 6«a I 6 9 9 € Costa Serenaile Ege & Adriyatik Istanbul - Dubrovnîk - Venedik - Bari - Katakolon •IU-M Izmir-lstanbul 000^ 19Ha»ranıtibar;ıteterhatta 8 6»B 0 7 / € Guney Amerika ve Avustralya&Yen) Ze)anda Turlarını yimdl atın karlı çıkın... Guney Amerika 16 Gün W)9 Euro'daın itibarcn Avustralya&Yeni Zeland» 16 Gün 181 » Euro'dan itibaren Şeker Bayramı - Kurban Bayramı Tur detaylan için luıfen oüsimizi arayın- KARA TURLARI Büyük Kuzey Avrupa Prag(2) - Krakov(3) - Varşova(2) - Vilnius(2) Riga(2) Talınn(2) - Helsinkı(2) Dünyanın ÖCamlval Splendor ile Avrupa en yeni Cenova - Monako - Barselona - Uzbon , . Paris - Londra _ _«— gemisı 1100^ Costa Classîca ite Doğu Akdeniz Venedik Ancona - Sancorini - Mikooos - Atina - Corfu Dubrovnik • Venedik nnn A l W 03 10-17-24 Ağustos 8 Cûn 8 / # € NORWEGIAN- Norvvegian Jewel ile Baltıklar Londra - Kopenhag - Berlin -Talinn - St Petersburg(l) Helsinki - Stockholm - Londra İ O O O M Temmuı 13 68» 1 0 7 7 € Crown PR1NCESS ile Battık Şehirieri Kopenhag-Stockholm-Helslnkl-Saint Petersburgd) Gdansk-Talmn - Osto - KopenhagO) | O | . J » Crown PR! NCESS ile Baltık Şehirieri Kopenhag-Stockholm-Helslnki-Saint Petersburg(1) Gdansk-Talin-Warnemtlrıde(Berlln)-Kopenhaa 29.06-19.07-08.08 1161» Cristal ile Yunan Adalan tscanhtıl - M)^^!»*^ - Patmos \t>adai( - Rodoi G'ıii -Santorfnl Piıv - lstanbul 0 iPv*> Ocnrtsiz 7Gm 3 9 T € Perla «• Yunan Adalan Kujadavı - Hodos - Glril - Santorlnl P«ce - Mykomoî - Patmos • Kufadası nn OS 07 '0 0? 03.08 ,1449c Büyük Amerika Los Angeles(3) - LasVegas(2) - San Francısco(2) | AmetıcanAMnM' rOMhı 21.OS 0S.O7 - T«.07 UGSn244"€ [ Los Angeles(4) (San Diego) - Las Vegas<3) Kesin Hareketli Rehberli Tut ÜO—I 0.' e !G»n777€ lunınui",t:t Polonya & Litvanya & Letonya Varşova(3)-(Krakow)-Druskininkia-Vilinus(2)-Siaullai-Riga(2)| 1 1M» COtfllı-r 22Ob 29.0b 2OJB7-27JD7 8 C 0 n 8 4 9 € Polonya & Çek Cumhuriyeti Varşova(2)-Czestochowa - Krakow(3) -Wroclaw - Prag(2) 4*O»»B Şeker Bayramı Kurban Bayramı Tuf detayljrı ıçın lutfen ofisımızı arayın.. Egzotik Destinasyonlar Ball - Dubai - Maldıves - Phukec Seychelles ijınj; yoıe, isUNliiğiııi; :~203-l 34373 Hİcırbiye / ! ': -Vu hl Tib Yüziinü 30 yıl eşine göstermedi • Dış Haberler - Suudı Arabıstan'da bir kadın 30 yıldır evli olduğu kocası giz- lıce yüzüne baktı diye boşanmaya ka- rar verdi. Ismi açıklanmayan 50 yaşın- daki Suudi kadın, uykudayken pcçcsi- ni kaldırıp yiizünc baktığı kocasını ge- leneklere karşı gcldığı gerekçesıyle boşanmaya kararı verdi. Hşe yüz gös- termemek tslamda yer alan bir kural olmamastna rağmen, Suudi Arabis- tan'm birçok bölgcsindc uygulanıyor. Yanlışlıkla testisini kesti • TOKAT (AA) - Tokat'ta dalgınlık so- nucu elektnklı testercylc testisini ke- sen kışı, tedavı altına alındı. Gezirlik Mahallesi'nde evındcki ahşap masayı elektrikli testere ile kesmeye çalıştığı sırada, bir anhk dalgınlık sonucu tes- tere testisine isabct edcn A.G. (44), Tokat Ccvdct Aykan Devlet Hastane- si'nde tedavı altına alındı. A.G'nin ifadesinde dalgınlık sonucu kendisini yaraladığını söylediği bildirildi. İmza için 45 yıl bekletildi • TRABZON (AA) - Kentte daha önce görev yapmış cski valilcr Vefa Poy- raz, Zıya Çoker, Mûnir Raif Güney, Agah Büyüksağış, Yılmaz Ergun, En- ver Hızlan, Adil Yazar ve Hüseyin Yavuzdcmır Trabzon valiliği'ni ziya- ret etiler. Bu arada, valilik arşıvındc yer alan ve 1963 yılında hazulanan Salım Erdemir'e aıt ılkokul dıploması da o dönemde Trabzon Valisi olan Vefa Poyraz'a (90) imzalattırıldı. Va- lilık Özel Kalcm Müdüıü Hasan Kan- ber, "Diploma, arşivde imzasız bir şe- kilde bekliyordu. Aradan 45 yıl geçti. Şimdi ziyaretc gclince, vali beye im- zalattım" diye konuştu. Dünyanın en huzurlu ülkeleri • LONDRA (AA) - Dünyanın en huzurlu ülkeleri listesinin başında lzlanda, sonun- da Irak yer alıyor. Küresel Huzur F.ndeksi adlı kuruluşun 140 iilkeyi kapsayan, diğer ülkelcre ve ülkelerin iç huzurlarına göre hazulanan raporu Ingiltere'nin başkenti Londra'da yayımlandi. Ülkelerin BM'nin banş mısyonlanna katkısı, suç oıanı ve terorizm riski gibi 24 iç ve dış kritere gö- re değerlendırildiği listede Türkiye 115. sırada bulunuyor. Listede ABD 97, tngil- tere 49 vc Rusya 131. sıraya ycrleştirildi. Depremi haber veren saat • TOKYO (AA) - Japonlar, şimdi de deprem uyarısında bulunan saat yaptı. Bir elektronik vc bir saat grubunun iş- birliğiylc gcliştirilen duvar saati, erken deprem uyansı sinyalini anteniyle algıh- yor ve sahibini scsli olarak uyanyor. Deprem uyansı gelince, dijital saatin çevresi değişik renklerde yamp sönüyor, saat ve tarihin yazdığı LCD ekranında bu kez dcpreme kaç saniye kaldığı ve deprem büyüklüğünün ne olacağı yazı- yor. Japon Meteoroloji Kurumu'nun ge- liştirdiği erken uyan sistemi, deprem riskini TV'ler ve radyolar başta olmak üzere çeşitli vasıtalaıia insanlara ileti- yor. Alann sarsıntı riski belinnce verili- yor. Bir şırket yetkılisi, "Saat prototıp aşamasında. Pıyasaya süreceğimiz tarihi henüz belırlemedik" dedi. Indiana Jones' dönüyor • İSTANBUL (AA) - Harrison Ford'un canlandırdığı maceraperest arkeolog "In- diana Jones", serinin 4'üncüfilmi"Kns- tal Kafatası Krallığı" ile 19 yıl aradan sonra 23 Mayıs'ta gösterime girecek. tlk bölümü 1981'de gösterilen Indiana Jo- nes'un bu maceıasının yönetınenı de Ste- ven Spielberg. Filmin senaristi ise Davıd Kocpp. "Indiana Jones"u yine Harnson Ford'un canlandırdığı filmin diğer oyun- cuları, Shıa LaBeouf, Cate Blanchctt, Jim Broadbent, John Hurt ve Ray vVinstone. Maliyeti 185 milyon doları bulan fılmde Hamson Ford'u Tamer Karadağlı scslen- dirdi. Serinin diğer filmleri toplam 7 dal- da Oscar Ödülü kazanmışh. En taklit edilen ilaç Viagra • BRÜKSEL/LONDRA(ANKA) - Fınan- cial Times gazctesi, AB istatistiklerine dayandırdığı haberinde AB'de ele gecırı- len sahte kozmetık, ılaç vc oyuncakların sayısının önemli ölcüde arttığına dikkat çekti. Türkiye'nın taklit gıda ve içecckler konusunda birinci kaynak iilke konumun- da olduğu bildirildi. En çok taklit edilen ilacın ise Viagra olduğu belirlendi. Ele geçirilen taklit ılaçlann arasında yüksek tansiyon, kolcsterol ve kemik erimesi gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanan ilaçların bulunduğuna da dikkat çckildi. Balerinlerin kupa heyecanı • BODRUM (AA) - Bodrum'da eğitım gö- ren balerınler, 30 Haziran-4 Tcnımuz ta- rihlerinde Kanada'nın Vancouver kentin- de düzenlenecek olan ve 25 ülkedcn dansçıların katılacağı "Dünya Dans Ku- pası"nda Türkiye adına yarışacak. Balc öğretmeni Zeyncp Okçu, 17 kişilik ekip- le 28 Haziran'da Kanada'ya hareket ede- ceklerini belirtti. Okçu, "Okulumuz, Ital- ya'da yapılan Dance Grand Prix Italy isimli yarışmada birinci oldu" dedi. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog