Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr \ GüNÜN FlLMLERİ Mcraklı Köfteci 19.45 Fox 7VGüldürü , Başlık parası için ihüyar bir adamla evlendi- Irilmek istenirken evdcn kaçan bir kızla, insa- niyetuğnına ona yardını ederkeıı cvlenmek zorun- da kalan bir köflecinin öykiisü. Yönetmenliğini Er- gin Orbey'in üstlendiği filmde, Kemal Sunal, Gül- gen Bengü, Ali Şen gibi oyuncular rol alıyor (1976). Kahraman 20.15 TRT 1 Macera (Hero) - Imparatorluk öncesi dönemde Çin ye- di farklı krallığa bölümııüştiir. Kuzeydeki Qin eyalctinin ilk Çin lmparatoru olma saplantısındaki krah, büyük bir suikast tehlikesi altındadır. En çok, efsanevi suikastçiler Kınk Kılıç, Uçan Kar ve Gök- yüzü korku yaratmaktadır. Kral, kendi ölümünü en- gelleme umuduyla bu miistakbel katillerini yenccek olanlaıa servet ve iktidar vaat eder. Yön: Yimou Zhang. Oyuncular: Jet Li, Maggie Cehung, Tony Le- ung, Zhang Ziyi (2002 Hong Kong-Çin, 99 dk). Timsah 2 20.30 CINE 5 Gerilim (77\ <Crocodile 2 - Death Role) - Acapulco'ya uç- \ 3 / makta olan uçak, bir siire sonrafirtınanedeniyle geri dönmeye kalkınca sınırdışına kaçmak üzere yo- la çıknıış eli silahlı 4 kanun kaçağı, pilotlan etkisiz hale getirerek uçağuı Acapulco'ya hareketini devanı ettirirler. Ancak kötü hava koşullan nedeniyle uçak irlifa kaybedcrck Florida yakınlannda düşer. Yö- netmen: Gary Joncs. Oyııncular: Heidi Noelle Len- hart, Steve Moreno (2001 ABD, 75 dk). 21.10 / TNT / Daha Hınzır... Arıntı yanda 21.30 / tv8 / Son Dilek Ayrıntı yanda Versace Cinayeti 01.00 CINE 5 Dram (7î\ (The Versace Murder) - Italyan moda tasa- ^Zs nmcısı Gianni Versace'nin Florida'daki Oce- an Driven'de vahşice öldürülmesini FBI ajanı John Jacolay araştırmak için büyük bir operasyon başla- tır. Ve katilin Andrevv Philip Cunanan olduğunu açık- lar. Bu cinayeti konu alan filmde, Andrevv'in basa- maklardaki kan izleri takip edilerek, San Diego'da- ki birakşam partisinden sonra Versace'yi öldürme- si ve Miami'deki intihara kadar uzanan olay zinci- ri anlatılıyor. Yön: Menalıem Golan. Oyn: Franco Ne- ro, Steven Bauer (1998 ABD, 90 dk). Sürpriz Aşk 01.00 Fox TV Güldürü (77\ (Cake) - Özgür nıhlu gezi yazan Pippa McGee, V^/ bir arkadaşının nedimesi olmak için eve dön- düğünde babasının kalp krizi geçirdiğini ögrenir. Has- tanede yatan babasının tek derdi, dergilerinden bi- rinc editör bulmaktır ve Pippa bu işe gönüllü olur. Yönetmenliğini Nisha Ganatra'nın üstlendiği filmin başrollerinde, Heatlıer Graham ve David SutclifTe ile Taye Diggs oynuyor. Tokat 01.05 TRT 1 Duygusal , Yoksul bir gençle, babası zengin olan şımarık bir kızın aşk öyküsü konu alınıyor. Yönet- menliğini Ümit Efekan'ın üstlendiği filmde, Müjde Ar, Aydın Tansel vc Sevda Ferdağ oynuyor. Suzie Gold 03.20 Kanal 1 Duygusal (Tî\ (Suzie Gold) - Suzie Gold'un ailesi, onun da vt/ kızkardeşi Sophie gibi Musevi bir gençle ev- lenmesini istenıektcdir. Ailesinin evlilikle ilgili ge- leneksel düşüncelerine rağmen, Suzie yeni başladı- ğı işinde tanıştığı Darren'a aşık olur. O, çok çekici ve tam onun istediği tarzda bir gençtir. Ailesinin bek- lentilerinin tersi bir gençle beraber olması, iki sev- gili aı-asında birlakını sorunlann çıknıasına neden olur Rjchard Cantor'un yönettiği filmde, Summcr Phoe- nix, Leo Gregory, Iddo Goldberg oynuyor. Q Ycıbancı O Yerli Izleyin Orta Değmez Grahan Swift 'in ödüüü romamndan uyarlanan yapım, birbirinden ünlü oyuncularıyla öne çıkıyor Ölen arkadaşm son isteği tv8 21.30 Son Dilek - Last Orders / Yönetmen: Fred Schepisi / Oyuncular: Michael Caine, Helen Mirren, Bob Hoskins, David Hemmings, Tom Courteray, Ray VVinstone / 2001 Ingiltere-Almanya ortak yapımı. TV Servisi - Fred Sche- pisi'nin yönettiği "Son Di- lek", Grahan Swift'in Boo- ker Odülü sahibi romamndan uyarlanan, yas tutına ve hayatı kutlamanın çeşitli evrelerini anlatan yer yer komik çoğu zaman hüzünlü bir drama. Yıl 1989'dur. Londra'nın güneyinde kasaplık yapan Jack Dodd (Michael Caine) ölür ve vasiyetinde küllerinin Margate'de denize serpilme- sini ister. lçmeyi ve dostluğu seven Jack'in, uzun yıllar bo- yunca Coach&Horses adlı pub'da birlikte takıldığı ar- kadaşlan Ray (Bob Hoskins), Lenny (David Hemmings) ve Vic (Tom Courtenay), yanlarına Jack'in üvey oğlu Vince'i de alarak, küllerle birlikte denize doğrvı yola çı- karlar. Çok uzun yıllardır ar- kadaş olan dörtlü, artık bir- birlerinin hayatına dahil ol- muş ve aralannda farklı iliş- kiler yaşanmıştır. Jack'in, küllerinin Marga- te'de denize serpilmesini is- temesinin nedeni, bir gün orada emekli hayatı yaşama- yı arzulamasıdır. Ve bu ne- denin içinde, 50 yıllık kansı Amy'nin (Helen Mirren) Yapımda, ölen arkadaşlarının son isteğini yerine getirmeye çalışan üç yaşlı udaıııın öyküsü anlatılıyor. küllerle yapılan yolculuğa katılmamasının sebebi de yat- maktadır. Margate, Londrah iki genç olan Jack ve Amy'nin tanış- tıklan yerdir. Kızlan June da burada doğmuştur. Ne var ki, June, zeka özürlü olarak doğunca babası onunla ilgi- lenmeyi reddetmiştir ve cocuk o zamandan beri bir bakım evinde kalmaktadır. Yıllardır her hafta bir kere kızını ziya- ret eden Amy, kocasının bu denli acı hatıralara sahip Mar- gate'i vasiyetine dahil etme- sini zaten hiç kabul edeme- miştir. Üç yaşlı adam ve Vin- ce, Jack'in külleriyle birlikte Ingiliz sahil kasabası Marga- te'e yolculuk olderken, eski düşmanlıklar ve uzun yıllar- dır saklanan su"lar bir bir açı- ğa çıkar. lngiltere Kraliçesi'ni can- landırdığı "The Queen"deki rolüyle 2007 Oscar ödülle- rinde En lyi Kadın Oyuncu dalında Oscar alan Hellen Mirren, muhteşem Michael Caine ve Bob Hoskins, David Hemmings, Tom Courteray gibi drama oyuncularıyla dik- kat çekenfilm,Mirren'e Lon- dra film eleştirmenlerinden bir ödül de kazandırmıştı. Daha önce ekrana gelen "Son Dilek", günün en iyisi. Ulusal Kanal 20.30 Geçim ve Tutum TV Servisi - "Geçim ve Tutum"da bu hafta, Türki- ye'de halkm tüketici olarak fınansal ve recl sisteme aşin borçlanmasının neden oldu- ğu sosyal, ekonomik ve si- yasal ctkiler ele alınıyor. Doç. Dr. Melih Baş'ın ha- zırlayıp sunduğu yapıma, es- ki TÜKODER Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hu- lusi Özocak konuk oluyor. tv8 20.40 Sanatla 30 Dakika TV Servisi - "Sanatla 30 Dakika", 16. Uluslararası lstanbul Tiyatro Festivali'nin açıhş gecesindcn görüntü- lerle başlıyor. Festival kapsammdaki "In- san Yazıyor" adlı oyun, Es- kişehir Büyükşehir Beledi- yesi Tiyatrosu'nun "Caligu- la" başlıklı oyunu, 15. Altın Koza Film Fcstvila'nin de- tayları, yapımın diğer konu- larını oluşturuyor. 'İki Hınzır Adam 'ın devamı olanfilmde,Jack Lemmon ve JValter Matthau var Aksi ihtiyarlarm savaşı TNT21.15 Daha Hınzır İki Adam - Grumpier Old Men / Yönetmen: Hovvard Deutch / Oyuncular: Jack Lemmon, VValter Matthau, Ann-Margaret, Sophia Loren, Kevin Pollak, Daryl Hannah / 1995 ABD yapımı, 101 dakika. TV Servisi - Yaklaşık 40 yıldır dost olan vc birlikte çe- virdikleri fılmlerle seyirciyi kmp geçiren Jack Lemmon ile VValter Matthau, 1993te "İki Hınzır Adam"da rol almışlar ve film büyük ilgi toplamıştı. Amerika'da se- zonun en çok iş yapan filrn- leri arasına girerek, 140 mil- yon dolar hasılat toplayan "tki Hınzır AdanT'ın bu ba- şarısı üzerine, iki yıl sonra "Daha Hınzır tki Adam" çekildi. Bu bölümde olaylar kaldı- ğı yerdcn devam ediyor. Wa- basha'ya bahar gelmiş, ha- valar ısınmıştır. Kapı kom- şusu olan John Gustafson ile Max Goldman arasındaki 10 yıllık savaş bile yumuşama- ya yüz tutmuştur. John yeni evlendiği Ariel ile mutluyken, Max yalnızlık çekmeye baş- lar. Ta ki Maria Ragetti ka- sabaya gelene kadar. Chuck'ın efsanevi olta dükkânını devralan Maria, burayı romantik bir Italyan restoranına dönüştürür. John ve Max, buna engel olabil- mek için dedikoduya başlar- lar. Ancak ikisi de, Maria'nın cesaretine karşı hazırlıklı de- ğildir ve bu alımh kadının da kolay teslim olmaya niyeti yoktur. Maria, yaptıklan oyunlara oyunla karşılık vererek sa- dece savaşı değil, Max'in kalbini de kazanır. Nostaljik tatlar içeren yapımı, siııemaseverler kaçırmasın. Tarih Dersleri TV Servisi - "Tarih DerslerP'nde bu hafta, tarikatlar konusu ele alınıyor. tlber Ortayh'nın hazırlayıp sunduğu yapıma, Uludağ Üniversitesi Uahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara konuk oluyor. Tarikatlann tanımının yapılacağı programda, tarikatlann kökeni ve tarihsel gelişim süreci de anlatılıyor. • NTV, 22.00 Skytürk 20.00 Meclis Kulisi TV Servisi- TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, "Meclis KulisP'nin bu haftaki konuğu oluyor. Ismail Küçükkaya'nm hazırlayıp sunduğu yapımda, TOKl'nin bugüne kadar kaç konut inşa ettiği, sosyal konut projelerinde hangi bölgelere ağırlık verileceği, kentsel yenileme ve gecekondu dönüşümlerinin nasıl gerçekleştirileceği, demir fiyatlanndaki artışın sektörü nasıl etkilediği ve TOKl'nin milyarlarca dolarlık finansmanı nasıl sağladığı gibi konulara açıklık getiriliyor. NTV 20.30 Ekonomideki gelişmeler TV Servisi - Asaf Savaş Akat, Deniz Gökçe, Taner Berksoy ve Mahfi Eğilmez, "Eko Diyalog"da, Türkiye ve dünya ekonomisindc yaşanan gelişmeleri ele alıyor. Canlı olarak ekrana gelen yapımda bu hafta, petrol fıyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı ve Merkez Bankası'nın 22 ay sonra gerçekleştirdiği faiz artışının para piyasaları ile reel ekonomiye etkileri değerlendiriliyor. CNN Türk 22.30 Hayatım Sinema TV Servisi - "Hayatım Sinema" programında bu hafta, 61. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı filmi ele alınıyor. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, başrol oyunculan Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar ve Ercan Kesal konuk olduklan yapımda, Muammer Brav'ın filmle ilgili sorulannı yanıtlıyor. Program, sinema dünyasmdan haberler ve vizyona giren filmlerin tanıtımıyla sona eriyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 lyi Sabahlar 11.50 Dı- zi: Ters Köşe 13.00 Ha- berler 13.30 Dizı: Evimin Er- keği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Harika Çocuklar 17.30 Ge- ce Bahçesi 18.05 Dizi: Saraydaki Mücev- heı 19.30 Ana Haber 20.15 Yabancı Film: Kahraman 22.05 Sensiz Olmaz Olur mu 23.10 Gecenin Kıyısında 01.05 Yerli Film: Tokat 02.30 Müzik (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçe- te 11.45 Günde Sanat 12.30 Ekogün 13.00 İş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Günde Sanat 16.20 Yurttan 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 19.30 Hayaiımız Sınav 20.00 Tarih Mekan 20.30 Kültür Sanat 21.00 Büyüteç 22.10 Kırılma Noktası 23.00 Gün Biterken 23.35 Klasik Türk Müziği 00.35 Sağlıklı Yaşam 01.25 Ta- rih Mekan 02.05 Telvin (0 212 259 72 75). ULUSAL 10.00 Edebiyat Söyleşileri 12.10 Emek Dünyası 14.00 Neler Oluyor 16.00 Enerji Dosyası 18.00 Muhtar'ın Se- si 19.00 Ana Haber 19.45 Haber Artı 20.30 Geçim ve Tutum 21.30 Gündemin ötesi 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). C l / V 10.10 SağhkHattı 12.20 Eko- J İ V T nomi Polıtık 13.10 Hakkınızı M ' i i ' i Arayın 14.10 Erken Baskı 15.10 Dünyanın Parası 16.20 Digital Hayat 16.50 3. Seans 17.10 Interaktif Spor 18.00 Ana Haber Bülteni 19.00 So- kağın Sesi 19.40 Dün Bugün Yarın 20.00 Meclis Kulisi 21.00 Anlamak İçin 22.00 Bu- gün 23.30 Full Ekran (0 272 449 07 00). 10.00 Piyasa Ekranı 10.30 Fa- iz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 Finans Cafe 12.30 Sağlık Kül- türü 13.30 İş Dünyasmdan 14.15 Dış Piyasalar 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 18.15 Dizi: Scrubs 18.50 Dizi: Desperate Housevvives 20.00 Di- zi: The King of Öueens 20.30 Dizi: How I Met Your Mother 21.00 Dizi: Dexter 22.00 Ya- bancı Film: Kaplanlar Timi 00.30 Dizi: The King Of ûueens (0 212 330 01 01). 06.30 Şabah Haberleri 08.40 Di- zi: Marina 10.00 Yeniden Baş- lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- lı Günler 15.00 Serap Ezgü ile Biz Bize 17.15 Dizi: Çatkapı 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın.Yok musun 23.00 Dizi 24.00 Ha- ber özel 01.00 Pack Shot 02.00 Yeniden Başlasın (0 212 355 01 01). Prof. İlber Ortaylı'dan TARİH DERSLERİ f Prlff.Ortaylı tarih derslerine devam ediyor. Sıradaki ders: Osmanlı'da Tarikat. Bu Akşam , - ^ 06.30 Video Gag 08.00 K O n O l f j Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Dizi: Aşkım Aşkım 12.50 Süper Aile 14.40 Gel Yarim Ol 16.50 Türkiye - ABD Ümit Milli Ta- kım Maçları (Canlı) 18.45 Ana Haber Bülte- ni 19.50 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.00 Ya- rışma: Çarkıfelek 23.10 Dizi: Rüzgar 00.50 Di- zı: Ölüm Bölgesı 01.40 Yabancı Film: 8 Ka- dın 03.20 Yabancı Film: Suzie Gold 05.00 Yerli Film: Iz (0 216 554 66 11). . 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 J B r r \ / N e Pişirelim 08.50 Kadının Gü- • • L v cü 10.45 Dizi: Saklambaç 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Avrupa Yakası 23.10 Gülben Ergen'le Süpriz 01.30 Beyin Fırtınası 02.30 Dizi: Karayılan 03.45 Di- zi: Sessiz Gemiler (0 212 354 30 00). 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 DIZI: Sihirli Annem 08.45 Dobra ^ ^ ^ ^ Dobra 10.30 Sabahların Sultanı I!»»M1»1 13-30 Şule ile Gün Arası Haber Bülteni 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çızgı Film: Şirinler 14.45 Esra Cey- han'la 17.00 Dızı: Arka Sokaklar 19.00 Ka- nal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Yaprak Dökümü 22.30 Dizı Film 00.45 Abbas Güçlü ile Bizim Mucitler 03.00 Dizi: Yol Arkadaşım 04.00 Dizi: Gümüş 06.00 Siga- ranın Zararları (0 212 478 00 88). H A B E R 07.00 Uyandırma Servisi T , I B K 09.15 Sabah Raporu 10.10 ı u K tv M e d i k a | 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 12.30 Spor 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalar Ba- kış 14.30 Parantez 15.25 Piyasalara Bakış 16.15 Piyasalarda Bugün 17.15 Spor Bül- teni 18.10 Fihrist 18.30 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.30 Olaylar ve Gerçekler 22.00 Özge özsağman ile 1 Gün 23.00 Bu Gece 00.30 Fihrist (0 212 313 60 00). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Dizi: Rosalinda 10.00 Anm S t a r Balım Peteğim 13.00 Gün Orta- sı 13.20 GelBarışalım 15.30 Es- ra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber 20.00 Şampıyonlar Ligi Finale Doğru 21.45 Şam- pıyonlar Ligı: Manchester United - Chelsea (Canlı) 23.50 Maçın Ardından 02.00 Esra Erol'la Izdivaç 04.00 Hakan'la Geziyorum 05.20 Haber (0 212 413 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Başkentten 10.00 Haberler 10.15 Her Sa- bah 11.45 Adım Adım Çocu- ğurn 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Ha- yatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 Aıia Haber 20.20 Spor 20.40 Sanat- la 30 Dakika 21.30 Film: Son Dilek 23.40 Anılarla Müzik 00.30 Haber Aktif 01.15 Duru Muhabbetler (0 212 288 51 52). USTÂ BİR KALEM, UZUN SOLUKLU BİR EDEBİYAT INSANI VE ARAŞTIRMACI BİR KİMÜK ÖNERYAĞCI KARDELEN PROGRAMIYLA 5ebnem öîinal HAYATTA NE VARSA 1 4 : 0 0 www.ntvmsnbc.com HER CARSAMBA 17:00 - 19:00 SAATLERI ARASINDA RADYO BARIŞTA... SON DİLEK usTORDERs- 2 1 : 3 0 i £—^ 07.00 Güne Başlarken 09.15 Ekonomi 11.00 Gü- •"•«•»'"•• nün Içinden 11.15 Yazı Iş- leh 12.00 Günün Içinden 12.30 Sektör 14.15 Spor 14.30 Dünya Bu- nu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Pi- yasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve Insan 18.10 Gece Gündüz 19.00 Akşam Ha- berleri 20.00 Spor 20.30 Ekodiyalog 22.00 Tarih Dersleri 23.00 24 Saat 23.35 Spor Ser- visi 24.00 24 + 00.30 Gece Gündüz 01.00 Haberler (0 212 335 00 00). " • 11.55 Film: Duygusal He- ~ saplar 13.40 Yabancı Film: Rusty: Bir Köpeğin Masalı 15.15 Film: Bebek 16.55 Film: Şapşal Ha- yatım 18.35 Yabancı Film: Pazartesi Gecesi 20.30 Yabancı Film: Amerikan Kızı Molly 22.05 Yabancı Film: Umutlar Ülkesi 24.00 Film: Gecenin İki Yüzü (0 212 326 00 00). 09.00 Dizi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Film: Bir Cinayet Denemesi 12.00 Di zi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 16.00 Film: Karlı Nehre Dönüş 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Will & Gra- ce 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Hotel Baby- lon 21.15 Film: Daha Hınzır İki Adam 23.45 Dizi: Law and Order (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.10 Pari- tern'de Kazanıyorum 10.40 Türkiye Kupa Peşinde 12.00 İş Yemeği 14.10 Paranın Izi 14.35 Çıkış Yolu 15.00 Tenis lstanbul Cup 2008 17.30 Editör 18.10 Afiş 18.35 Türkiye Kupa Peşinde 19.00 Şirin Payzın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Her Yerde Bir Haber Var 21.30 Hayatım ve Şehrim 22.30 Hayatım Sinema 23.00 Ge- ce Görüşü 23.40 Spor (0 212 413 56 00). _ ^ y f 07.45 Bugün 08.30 Dobra « • • » V Dobra 10.15 Siz Mutlu Ler- zan Mutlu 12.00 Öğle Gün- demi 12.45 Su Gibi 15.30 Di- zi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.45 Haberler 19.30 Spor 19.45 Yerli Film: Meraklı Köfteci 21.30 Şansa Bak 23.45 Bızden Kaçmaz 01.00 Film: Sürpriz Aşk (0 212 454 71 71). 07.00 Çizgi Film 12.00 Yer- li Film: Gonül Hırsızı 13.30 Yerli Film: Taşra Kızı 15.00 Dizi: Posta Kodu 15.45 Yer- li Film: Kuklalar 17.15 Çizgi Film Kuşağı 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Haber 20.30 Film: Timsah 2 22.10 CineTube 22.45 Film: Adrenalin 24.00 Haber 01.00 Film: Ver- sace Cinayeti (0 212 448 80 00). 07.00 Çizgi Film 07.30 Gü- naydın Avrasya 09.30 Pa- raliz 10.15 Sağlık Karnesi 11.00 Haber 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 13.00 Haber Bülteni 14.00 Haber Masası 15.15 Spor 16.00 Haber Maraton 17.15 Yörük Obalarımız 19.00 Art Ana Haber Bülteni 19.45 Spor 20.00 48 Perşembe 21.30 Ay- rupa'dan Futbol 22.30 Gündeme Dair 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 09.00 Biz Bize 11.00 Kaliteli Yaşam 11.30 Haber Saati 13.00 Habercinin Saati 14.30 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Orkestra Akademik Başkent 18.30 Dil Yarası 19.55 Deprernin Gölgesinde 20.00 Ana Haber 21.00 Ülkeler Belgeseli 21.30 Yurdun Se- si 22.00 Halkın Gündemi 22.30 Yüzler, Sesler, Sokaklar 23.00 Hariciye Kliniği 01.00 Gece Bülteni (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lü Güller 12.30 Yerli Film 14.30 Dest-i Izdivaç 19.45 Flash Ana Haber 20.40 Yalan Yok 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi 02.15 Haber 03.00 Film 04.45 Dest-i Izdivaç (0 212 256 82 82). g r ^ ~ * 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 \ _ ' _ . Klip Pınarı 10.00 Çizgi Film \Cem TV 1 1 1 0H a y a t ı n Getirdikleri 13.30 Can Sağlığı 14.30 Muzaffer özdemirli Dakikalar 15.10 Sizin Seçtikleriniz 17.10 Türkü Bahçesi 19.00 Haber 20.00 Çiçeklerin Sesi 22.00 Oy Bi- zim Eller 23.00 Nilgün Mete ile Açılım 01.00 Can Sağlığı (0 212 639 74 31). v 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek kanalturk Bahane 13.00 Editör Ma- sası 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Çizgi Film Kuşağı 17.30 Dizi: Hayırdır Inşallah 19.00 Ana Haber 20.00 Gel de Katılma ı 21.30 Dünyanın Sokakları 22.00 5. Boyut 24.00 Haberler 01.00 Gel de Katılma 02.45 Hayatın Aynası (0 212 355 85 00). 09.00 Dizi: The O.C. 10.00 The Martha Stewart Show 12.00 Ellen Show 13.00 Di- zi: Hollyoaks 5.30 Dizi: The O.C. 16.30 Ellen Shovv 17.30 Dizi: Hollyoaks 20.00 Dizi: Cheers 20.30 Dizi: Hollyoaks 21.00 Dizi: Footballer's Wi- wes 22.15 Comedy Night 23.00 Conan O'Brien 24.00 Higstakes Poker 01.00 Co- medy Night (0 212 335 00 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog