Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Leyla Gencer'in canlı kayıtlarının pek çoğu yakında elimizin altında olacak Leyla Gencer'e veda... G eçen cumartesi sabahı Ley- la Gencer'in ölüm haberini almıştık. Hemen ertesi sa- bah, daha önceden de bir yazımın ya- yımlanmış olduğıı Ingiliz Gramophon dergisine bir ileti yolladım ve Gencer için bir yazı ister misiniz, diye sordunı. Editör James Inverne'den şöyle bir ya- nıt geldi: "ttalya'daki meslektaşım dün (öldüğü gün) yolladı bile yazısını. Ben de bir Gencer tutkunu olarak ölümüne ne kadar üzüldüğümü be- lirtmek isterim." Leyla Gencer'in ölümü yurtdışındakı basında büyük yankı buldu. Türkiye'dc ise onun sa- natçı kişiliğinden çok Milano'daki ce- naze töreni, yakılniası ve küllerinin dö- külmesi konu oldu. Esef verici bir durum! Kültür düzeyimizin ne denli sığ hale dönüştüğünün göstergesi. Leyla Gencer'in ölünıü ardından yobaz ke- simden yükselen korkunç feryatlar bir yana; iyi eğitim gönnüş, kitaplar yaz- mış, toplumu aydınlığa cıkartabilecek güce sahip kalemlerin kaba saba, kül- hanbeyce tavırlanyla -acaba kime sevim- li görünmek için?- yazdıklan yazılar çok dalıa acıklıydı. "Opera hastasıyım, ama kayıtlarını hiç dinlemedim çiinkü bulu- namıyor" derken opera sanatını, operacıyı ve de özellikle Gencer'i kabaca aşağılama- ya kadar uzandılar. Callas ve Tebaldi'nin çoktan üne kavuştugu ve onlann yanında Ley- la Gencer adının okunmadığını iddia etnıek- le kendi sözüm ona bilgeliklerini ortaya koydular. Bu arkadaşlanmız kiminle, neyle kavga etmektedir, akıl alır gibi değil. Eğer Leyla Gencer, Callas kadar medyatik olamadı diye kızıyorlarsa, Callas'ın arkasındaki ko- caman bir Onasis ve Yunanistan gücünü unutnıamak gerek. Leyla Hanım ise tek ba- şına savaş veriyordu kurtlar dünyasında. Eğer arkadaşlanmız Gencer'in neden kayıt yapmadığına, sükseli plaklar bırakmadığına öfkeleniyorlarsa, onun stüdyoya gimieden de, sahne üstü duyarhhğıyla yapılmış nice kay- dı olduğunu anımsatmak isterim. Prof. Dr. Ünal Öziş'in 2006 yılında Sevda Cenap And Vakfı Yayınlan'ndan, harika bir belge- ğıınız teknenin içinde olmak, onun kül- lerini çok sevdiği Boğaz'a serpilirken ya- kından izlemek bir ayrıcalıktı benim için. Küllerinin bulunduğu kutunun he- men yanına konulan saygı defterine el- lerim titreyerek yazdığım satırlarda onun sesiyle insanlan mutlu ettiğini ve bundan sonra da mutlu edeceğini söylemeye çalıştım. Onun ne denli mükemmelci ol- duğunu bildiğimden öldüğü gece tş Sa- nat'ta dinlediğim Jeshua Bell yöneti- mindcki St. Martin-in-the Fields konse- rini anısına adamıştım. Uzun zamandır duymadığım bir kusursuzluk örneğiydi bu dinleti. Leyla Gencer de kusursuz bir törenle, güzelim bir İstanbul sabahında çok sevdiği Boğaz'ın sulanna kavuştu. Dilediği gibi. U. ALLEGRO sel kitabı var: "Leyla Gencer ve Opera Dün- yası". Bu kitapta sanatçının hangi rolü, han- gi yıl, hangi operada scslendirdiği ve yapılan kayıtlann hangi etikct altmda, hangi yıl ortaya çıkuğı listelenmiş. Son derece değerli, belgesel bir çalışma. İstanbul'da Pan Yayınevi'nde bu- lunabilir. Böylece birine değilse bir diğerine, Leyla Gencer'in kayıtlanna ulaşmak bir "opera hastası" için hiç de zor olmasa ge- rek. Hanginiz dinlediniz ki, kim ayağmıza ge- tirdi ki, gibilerinden sitenılere hiç gerek yok. Zatcn çok yakında A.K. Müzik tarafindan it- hal edilip, elliden fazla kaydın pek çoğu eli- mizin altına gelecek. Leyla Gencer'i son yolculuğuna uğurladı- LUSLARARASI 7. MERSİN FESTİVALİ BAŞLIYOR Yann akşam Mersin'de 7. festivalin açılışı var. Açıhşta ve ertesi gece Bilkent Senfoni Oıkestrası'nı Emil Tabakov yö- netecek. llk gecenin solisti son zamanlann parlak kemancılanndan Janine Jansen. Orkestranın çalacağı Çaykovski ve Dvo- rak yapıtlan arasında Bruch'un keman konçertosunu seslendirecek. Ikinci kon- serde Letonyah soprano Marina Rebeka ve Avustralyalı tenor Aldo di Toro, ope- ra tarihinin parlak arya ve düetlerini ses- lendirecekler. 24 Mayıs'ta Açık Hava Tiyat- rosu'nda Vokaliz adh 'a cappe'Ua' topluluk; 25 Mayıs'ta 7 dansçının sunduğu Los Vi- vancos etkinliği; 26 Mayıs'ta Esra Pehli- vanlı (viyola) ve Marko Kassl'ın (akorde- on) sıradışı dinletileri; 27 Mayıs'ta Ufiık-Ba- har Dördüncü'nün 4 el piyano resitali; 28 Mayıs'ta Murat Kodallı yönetimindeki Mersin Opera Orkestrası'nm konseri; 29 Mayıs'ta Eclipse adh Ingiliz topluluğun ls- panyol Rönesansı'ndan derlenen coşkulu gösterisi; 2 Haziran'daki son konserde Leipzig Dörtlüsü'nün dinletisi ilgi çekici. Tarihi me- kânlardaki can ahcı etkinlikleriyle Uluslararası Mersin Festivali büyük ayncalık taşıyor. www.evinilyasoglu.com L Cole IstanbuVda Kültür Servisi - Dünyaca ünlü caz ustası Freddy Cole, 23 - 24 Mayıs tarihlerindc İstanbul Jazz Cen- ter'da konser verecek. 2008 yılı Grammy adayı olan müzisyen, 1930'lara kadar uzanan rcpertuvanyla din- leyicilerinin karşısına çıkacak. Piyano çalmaya altı yaşında başlayan Cole, buğulu sesi, piyano eşliği ve sahnc- deki yetkin yorumuyla tüm za- manlann en iyi caz şarkıcılann- dan biri olarak gösteriliyor. Kon- serlere Lindt Çi- kolatalan destek veriyor. (0 212 327 50 50) ŞAHlN'E BİRİNCİLÎK ÖDÜLÜ Gençpiyanistin büyük başarısı Kültür Servisi - Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık llköğretim Okulu yedinci sınıf ögrencisi Ceren Su Şahin ltalya'da '3. Mozart Uluslararası Pi- yano Yarışması'nda birincilik ödülü aldı. 1995 doğumlu genç piyanist, ge- çen yıl da 'Viyana Genç Piyanistler 2007' ustalık sınıfına katılarak Jüri Özel Ödülü'nü kazannııştı. Genç piyanist, 4 yaşında Bilkent Üniver- sitesi Müzik Okulu'nda piyano eği- timine başladı. llköğretim beşinci sı- nıfta Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık tlköğretim Okulu sınavlan- nı kazanan Şahin, bir yıl Klarinet Anabilim Da- h'nda Viladimir Zverev'den klarinet eğitimi al- dı. Altıncı sınıfta piyano bölümünün açtığı sına- vı kazanarak bölüm değiştirdi. 'Roma Hamamı' Güney turunda... SAVAŞ KURKLU ADANA - Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Stanislav Stratiev'in yazdığı "Roma Hamamı" ile bugün An- takya'da sahneye çıkacak. Salınelendiği her yerde bü- yük ilgi uyandıran, Stratiev'den dilimize Hüseyin Mevsim'in çevirdiği ve yönetmen Rutkay Aziz'in, "Bu oyun, birtakım değerlerin yok edilişinin. bir talanın, bir işgalin, ulusal ya da uluslararası bir pazarlamanın, bir satışın tezgâhlanması öykü- südür" dediği oyunla ve turneyle ilgili bilgi veren AST sorumlusu Gülay Kılıç şunlan söyledi: "Oyun toplumsal düzeni koruduğunu savlayan ay- dınlar, paradan başka bir şey düşünmeyen çı- karcılarla sistemin çarkları tarafindan ezilmemek adına onun bir parçası haline gelen orta sınıf ara- sında sıkışıp kalan bir adamı, fvan Antonov'u an- latıyor. tnsanı ve insanlığını yitirmeme savaşımı veren Antonov'un durumu kiıni zaman güldü- rüyor ama çoğu zaman düşündürüyor sahne önündekileri." Oyun bugün 20.30'da Antakya Aın- fi Tiyatro'da, yann 20.00'de Gaziantep Belediye Ti- yatrosu'nda, cuma 20.00'de de Mersin Yenişehir Kül- tür Merkezi'nde oynanacak. Oyuncular Hakan Sa- lınmış, Cengiz Sezgin, Ebru Saçar, Aylin Saraç, Melih Yetkin, Mehmet Akay, Hasan Ballıktaşı, Bo- ra Karakul, Şenol Önder vc R. Onur Duru. K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R İ Ç İ Z İ K Gerî Dönîişüm' fotoğraflan Adrîan Beyoğlu Hayal Kahvesi nde Kültür Servisi - İstanbul Fotoğraf Merkezi Sanat Galerisi 12 Temmuz'a dek Ahmet Naim Danışoğlu'nun 'Geri Dönüşüm' başhklı fotoğraf sergisine yer veriyor. Sanatçı, bu sergisindeki yaptlannda 'geri dönüşüm' kavramına eğiliyor. Üretimi ve tüketimi sınırlandınnayı amaçlayan sanatçı, bu yapıtlannda kullandığı fotoğraf kâğıtlannı, atık kâğıtlardan yapıyor. (0 212 23811 60) • Kültür Servisi - Cem Adrian bugün saat 22.00'de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser • I verecek. Adrian, şubat ayında çıkan 'Essentials/Seçkiler 1' isimli albümünde yer alan türküleri seslendirecek. 'Odam Kireçtir Benim', 'Ah Bir Ataş Ver', 'Dostum', 'Haydar Haydar', 'Aynlık', 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' sanatçının seslendirdiği eserlerden bazıları. (0 212 244 25 58) Likos'tan Zeki Müren şar kıları • Kültür Servisi - Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcusu Zeki Müren'in şarkılan, ünlü tenor Hüseyin Likos ve orkestra şefı Serdar Yalçın'ın yeni düzenlemeleriyle bu akşam lş Sanat'ta seslendirilecek. Hüseyin Likos ve Serdar Yalçın, bu ortak tasanlannda Müren'in şarkılannı Batı müziği ve Türk müziği sazlanndan oluşan dokuz kişilik orkestra için 'lied' olarak düzenliyorlar. (0 212 31610 83) SETENAY ALPSOY 22 Mayıs - 12 Haziran 2008 EVİN SANAT GALERİSİ Bebek Deresi Sk. No:13 Bebek/istanbul Tel: 0212.265 81 58 / Faks: 0212.257 76 75 www.evin-art.com / galeri@evin-art.com Galerimiz pazar haıiç hergün 11:00-19:00 arası açıktır. OTELueAPART GENİŞ BİLGİ, FİYAT ve REZERVASYON www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 İSTANBUL LISESI 124. YIL Geleneksel Aşure Günü 1 Haziran 2008 Saat: 10.00 İstanbul Lisesi Bahçesi Sizlerle Buluşmayı Diliyoruz. İstanbul Erkek Liseliler Demeği 28 Trek TuriznriI EKONOMİK SEYAHAT UZIV TUm uçak biletteriniz Mul Canl 9. OUb.nk K \ Axtu. M»xiıııum. 6 W d d C i 5 Adelayd ....G30 B.-ingkok....340 Almaota....316 Beyrut 189 Amnun 1S8 Biskck 389 Ashgabad .289 Boston 269 Astana 299 Budapeşle...77 Atina 159 Biikreş 108 Atlanta .329 Cenevre 88 Bahreyn ....237 Chicago 269 Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brüksel, Dusıeldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Londra, Manchester, Mitano. Münih, l'.ıııs, StOCkholm, ,mln ılnın» ~ la, Stutgaı THY, ONUHAIR, ATLASJET. PEGASUS n 'i.ıi bilotleri satılı ekobilet.com D^STLAR TİYATROSU www.dostı«niy«t«su ytuıv-oomı» Delhi 358 Detroit 312 Dubai 139 HongKong471 Houston....349 Kahire 194 Kıbrıs 40 Kiev 154 Köln 105 ...220 S.Francisco359 !es379 Seattle 359 ....126 Seul 486 99 Stngapur ...387 ....630 Shangai 451 ....349 Sydney 615 ...359 Tahran 277 ...189 Telaviv 200 ...288 Tiflis 289 ...169 Tokyo 517 ....437 Toronto 359 ....630 Wathington240 ....111 Ziirih P 1 h . l l l r l ll'.'l ( V.I'.Vtllll.M 1111/ IMII (0212)513 13 97/255 Ivano-Fr.ınkov&k..330 S "*" Kh.irkov 352 $ ıla«v 290 S AVRUPA YAKASI *• Aksaray MtRKt; 513 13 97 Sirkeci Aksaray MI YIJAN ...517 96 80 Sultan Aksaray METRO 491 10 09 Ştşli Mt Avcılar 591 53 53 Sisli H« Bakırköy 570 83 10 Osnıar BakırköyMIVIIAN .543 11 54 l.ık-.ıır Beyazıt Etiler Fındıkzade Güngören ^Havallmanı ..46 Levent 4. leuent Mecidiyeköy Merter ...... Sefaköy Pendik 375 02 24 .513 13 97 SirkKİ 514 10 54 Sahrayı Ccdid 369 05 52 517 96 80 '.ıılı.ııı.ılııiH'i 528 58 04 SelamKcşme 550 10 86 491 10 09 ŞİSIİMEVDAM 231 13 33 Suadiye 416 82 28 59153 53 Sisli HALAskAKGAîl..24641 51 Şaşkınbakkal 478 59 78 570 83 10 Osnıanbey 234 67 06 Umraniye 316 90 08 543 11 54 Taksim 256 55 56 Üsküdar 342 21 23 543 68 98 Yenikapı 458 16 93 D j G E R Ş E H |RLER 5674145 ANADOLU YAKASI Adana (l)«î)457 1838 i " ™ ? ! Altıyol 346 64 65 Ankara «ıvııwıî12>212 55 67 I O I I Î S T Bostancı 372 32 45 Ankara «I;ILAV(OJI« 425 71 41 i l l î l l l Bostancı MIVMN...416 22 35 Ankara ı H»H|(0İU|4660641 l,i ıi  Kadıkoy 550 46 60 Anlalya I.UMMV (O«2I248 12 11 SO7 2145 nadıköy RIHIIM 550 35 37 Ant.ısiKLA» ..(0242)248 62 00 b 4S 85 } Kartal 488 03 32 Bursa M KHOI (0224) 234 00 26 ??cöTöT Kavaok 413 72 77 Butsa «ı»««MAK{022fl)221 94 33 i i o cr on Kaıasket 372 33 24 Izmit tAN«A»A.10232} 445 32 69 779 56 80 Kuıltoprak 346 67 11 Izmir KA»>IVAKA(0JJ2)364 81 00 « ; ? ; „ ! Kozyatağl 369 76 51 lzmirHUMANi(0232)274 51 00 " ' ı , ö: Mallcpo 352 41 00 Kocaeli I;MII(02(.2) 321 46 66 b 9 9 " M Marmar.lÜnur 346 62 06 Kotaoli MB2I (0262)643 66 44 sıvas93Y.ı/.uı Von , GCNCO CRKAL Uu<lh FAZIL SAY Olytl OZLEM KAYA SON 2 OYUN 31 Mayıs Ctesi 20:30 . Muammer Karaca Tiyatrosu (0212) 252 59 35 (T E F E S " 6 Haziran Cuma 20:30 v Caddebostan Küllür Merkezi (0216) 467 25 68 w w w e ( o ; l ı ! „ , . , E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. [tALKAZAR SİNEMALARI KIRMIZI BALON'un yolculuâu 12:00 -14:00 -16:15 -18:45 - 21:00 Salon 2: KIRMfl BALOHTUN VOtCULUĞU 12:00 - 14:30 - 16:46 - 19:15 - 21:30 Salon 3: LÜTFIN BAŞA S*RIN KARANUCMI E016ESİNDI |12:OO - 21:15 Istlklal Cad No.179 BeyoOlu 0212 293 24 66-67 Kamu 21-25 Mayıs 2008 Limra Otel -Kerrjgr Antalya http://tomubib.t HOT€LMAVİ D€NİZ' 01HAZIRAN-14TEMMUZ Kiv* ba$ı Tam l\*jft\iyr>n t'lıis/üi'o- 80.-VTL KAMPANYA Erken rezervasyonda ilk Z0 odaya Nakit ödemede %30 veya 8 Taksite kadar ödemede %15 indirim. I ıvıti.ınmı- ıkı l.i'. ılil odada t.ıv batı icindir. Aynı ud.cıj.ı l'üıuii hlii İ2-1Z v..>) %S0, (12 y->ı Ostü) %îi Indlrlmlldir. 0-2 vi'ı ıkıi!t:.i7itır REZCRVASYON Tc-I: 0(252)4767190 - 91 inloCphutolm.iviUi.-niz.com www.hotclmavldeniz.com I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog