Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr ında yaşayan bir kadın Kültür Servisi - 16. Uluslararası lstanbul Ti- yatro Festivali'nin altuıcı gününde beş oyun izle- yiciyle buluşacak. Subvoid Dans Tiyatrosu'nun 'lli- şiksiz Temas' adlı yapıtı bugün saat 20.30'da Hal- dun Taner Sahnesi'nde sergilenecek. Ayşegül Gür- yiikserin koreografisini yapip yönettiği 'llişiksiz Te- mas', kurallann, sımrların ve sebeplerin var olma- dığı kendi zamansızlığında yaşayan bir kadının öy- küsünü anlatıyor. Ve Diğer Şeyler Topluluğu, 'Norer' adlı oyunu bugün saat 21 .OO'dc Galata Perfornı'da sahneleye- cek. Yeşim Özsoy Gülan'ın yazıp yönettiği oyunun dramaturjisi Ceren Ercan'a ait. Dostlar Tiyatro- su'nun 'Sivas '93' adlı oyunu bugün saat 18.30'da Muanımcr Karaca Tiyatrosu'nda oyııanacak. lnsan Haklan Bildirgesi'nin 60. yılı nedeniyle Dostlar Ti- yatrosu tarafindan 2008 tiyatro sezonunda sahnele- nen Sivas '93 festivale özel olarak davet edildi. Lu- lu Menase'ın 'Kaygıların Yüriirlükten Kaldırıl- ması' adlı oyunu, bugün saat 20.30'da Fransız Kültür Merkezi'nde sahnelenirken Kocaeli Büyük- şehir Bclediyesi Tiyatrosu'nun 'Irk Bitig' adlı oyunu ise bugün saat 20.30'da Aziz Nesin Sahne- si'nde izlcyiciyle buluşacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun açılışını yaptığı gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi Cannes'da Avrupa Günü VECDİ SAYAR CANNES - 61. Cannes Film Festivali'nin gelenekselleşen 'Av- rupa Günü', Avrupa ülkeleri kül- tür bakanlannın katılımıyla dün gerçekleşti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barro- so'nun açılışını yaptığı gün bo- yunca çeşitli etkinlikler düzenlen- di. Bunlardan biri, 17 ülkenin kül- tür bakanının (kimi ülkelerde 'Kül- tür ve tletişim', kimilerinde 'Kül- tür ve Eğitim' Bakanı, kimilerin- de ise 'Kül- tür'den Sorum- lu Devlet Ba- kanı) ve Avru- pa Komisyo- nu'nun Kültür ve tletişim Ko- miseri Viviane Reding'in ka- tıldığı toplantıydı. "Cinema, Dianying Yan, Kino, Chalchitra, Cine ('Sinema' söz- cüğünün çeşitli dillerdeki karşı- lıkları): Bir Değişim Dünyası Yaratmak" başlıklı toplantıda ele alınan konular, yalnızca Avrupa si- nemalarının gelişimi, desteklen- mesi, Amerikan sinemasma karşı koranmasıyla sınırlı kalmadı; dün- yanın öteki bölgelerindeki sine- malarla ilişkilcr de tartışıldı. Bu yıl 6. kez düzenlenen 'Avrupa Günü', geçenyıl Altın Palmiye'yi kazanan Romen yönetmen Cristian Mun- giu'nun başkanlığında, çeşitli ül- kelerin ünlü sinemacılannın katı- lımıyla gerçekleşti. Gün içinde düzenlenen bir basın toplantısında, Avmpa Biıiiği'nin 1991'den bu yana sürdürdüğü si- nema ve odiovizuel cndüstrilere destek programı MEDLA'nuı 2007- 2013 programı hakkında bilgi ve- rildi. 12 ülkenin katılımı ve 200 milyon Avro'luk bütçeyle başlayan MEDIA programı, 2007-2013 dö- neminde 755 milyon Avro'luk büt- çeye ve 32 ülke- nin katılımına ulaşmış. Ne ya- zık ki Türkiye bu ülkeler ara- smda ycr alını- yor. Epeyce bir süredir gündcm- de olmasına kar- şın katılım anlaşmasınm hâlâ im- zalanamadığı anlaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dış ilişki- lerini geliştinnesi büyük bir ihtiyaç olarak ortada durmakta. Bu açığı şimdilik sinemacılanmız kapatıyor. Avrupa Günü için Cannes'a gelcn kültür bakanlanna Festival Baş- kanı'nın vcrdiği yemeğe sinemacı olarak Nuri Bilge Ceylan ve tüm 'Üç Maymun' ekibinin davet edil- mesi sinemamız adma gurur kay- nağıydı. Resmi ilişkilerde de aynı düzeyi yakalanz elbet bir gün... ABASIYANIK'IN 'DERtN DOĞA' SERGİSÎ MAÇKA SANAT'TA Aynntıda gizli olan... Çağdaş sanatımızdan bir kesit Kültür Servisi - Mine Sanat Galerisi'nce dü- zenjenen geleneksel yaz sergisi 'Çağdaş Sa- nat 21' yann açılıyor. Sergide, Mine Sanat Galerisi'nde bugünc dek sergi açmış olan sanatçıların yapıtlan yer alıyor. Sergiyle, Türk resminin ustalan ve genç sanatçılar bir araya geliyor. Sergide 34 resim, heykel ve seramik sanatçısından yapıtlara yer verili- yor. Yakın zamanda yitirdiğimiz sanatçı- lanrnızın yapıtlarmdan oluşan seçki 30 Temmuz'a dek görülebilir. (Bağdat Cad. Ogün Sok No:3/B Caddebostan -0 216 385 12 03 - www.minesanat.com) | W!?Jrm KAYAÖZSEZGİN S anatla doğa arasmdaki gel- git ilişkiııin özünde, sanatın öncelikli bir yeri bulundu- gunu savunmakta birleşir çağdaş sa- natçılar. Onlar, Tiziano'nun ünlü sözüııü neredeyse değişmez slogan haline getirmişlerdir: "Sanat do- ğadan daha güçlüdür". Ama sa- natla doğayı yarıştırmak yerine, doğa gerçckliğinin gizli kalınış, dikkatlerden her nasılsa kaçmış ay- rıntılanna yönelerek sanata özgü ikinci bir "doğa" yaratmak peşin- de olan sanatçılar, titiz gözlemcili- ği öne çıkaran işleriyle, doğabi- limcileri bile kıskandıracak sonuç- lara varabilmişlerdir. Burada, sanatla bilimin sınırlannı eriterek, başta Leonardo olmak iizere günümüz sanatçılannın yolunu açan Rönesans ustalarmı nasıl hatırlaınazsınız... DoĞADAKİ METAMORFOZ Melike Kurtiç Abasıyanık da ki- mi zaman elinde kaleıni ya da yük- sek pişirim uyguladığı seramik formlan, fotoğraf makinesi ya da özenle kestirip çift katlı çiziınler uy- guladığı pleksiglas malzemeleriyle içinde yaşadıgı ve yakından tanık ol- duğu doğadaki metamorfozun pe- şine düşenlerden... Akademi'de dc- koratif sanatlar bölümünde eğitim görmüştü, ama kendini bu eğitimin koşullayıcı disipliniyle sınırlı tut- madı, Danimarka porselen fabri- kalarında bu tckniğin inceliklerine yönelik çalışmalar yaptı. Bir döne- rtlinde onıı seramikte yoğunlaşan iş- leriyle tanıdık. Daha sonra deniz kestanelerinin sırnnı kendi içinde saklayan dikenli kabuğundan esin- lenerek'ilginç dcsenler tasanmladı, Japon pirinç kâğıdı üzerine suluboya ve çini mürekkeple kendi el ustalı- ğından kaynaklanan buğulu ve çağ- nşım yönü yüklü kompozisyonlar üretti. Bu çift yüzeyli düzcnlemeler, bir anlamda Uzakdoğu sanatına, bir anlamda da bizdeki cam işçiliğine gönderme yapan, ama hep kendi bulgu ve becerisini arka planda, kıs- kançlıkla canlı tutan bir teknik çev- resinde odaklanıyordu. DENİZ YOSUNLARINA İLGİ... Deniz yosunlanna yönelik ilgi, bunların arkasından geldi. Melike, denizin karayla birleştiği yerde, kı- yıya tutunmaya çalışan uzunlu kı- salı, çeşitli renkteki yo- sunları bir bir toplayıp kâğıt üzerinde kurutu- yor, sonra da iki plek- siglas arasına açıklı- koyulu gruplar oluş- turacak biçimde yerlcştiriyor ve ha- cimli panolar ha- linde galeri duva- nnda konumlandı- nyor. Düz ve kıv- nmlı deniz yosunla- nnın, bir bitkibilim uz- manınm elinde deney ve araştırma nesnesi olduğunda bile fazla dikkat çckmezken, sanatçı cline ulaştığmda nasıl bir boyut kazanacağma tanık olmak isteyen- ler için, Melike Kurtiç Abasıyanık' ın bu tür düzenlemeleri, gerçekten şaşırtıcı görünebilir. Seramikleri, çizimleri, fotoğraf- lan eşliğinde sergilendiği galerinin mekânıyla da uyum sağlayan yosun demetlerinin bir arada sunulduğu sergi, sürekli bir doğa tutkusu için- de 1960'lardan bu yana gözlem ve araştıımalannı damıtarak üretmek- ten yana bir tutum sergilemiş olan sanatçının mini retrospektifi olarak da yorumlanabilir. Ben, Melike'nin Ankara'da 1969'da açtığı sergi- sinden bu yana gelişen ve hep do- ğadaki canlı yaşamın ve devingen oluşumun sırlannı sanatla bü- tünleştirmeyi amaçlayan çalışma- lannı yakından izleyegelmiş bir kişi olarak, uzunca bir aradan son- ra gerçekleştirdiği bu sergisinin, güncel sanat kapsamında ilginç bir "gösteri" olduğu kanısındayım. Sergideki işler, hem sü- reklilik açısmdan hem de belirli nesneler çevresin- de giderek uzmanlaş- ma bağmı pekiştirici gözlem ve birikimler yönünden özel bir anlam içermekte- dir. Melike, artık kendi adıyla bü- tünleşen bu işlerin- de, spekülasyonu kesinlikle dışla- makta ve değişirliği değişmezlik kapsa- mında sorgulayıcı bir tavn benimsemektedir. Do- ğanm derinliğine yöneldikçe, elde edilecek bulguların sanata malzeme oluşturacak yönlerinden yeni sentezler bulup üretmenin de mümkün olduğu gerçeği, başka na- sıl kanıtlanabilir? (Sergi 30 Mayıs'a kadar görülebilir. (0212 240 80 23) kayaozsezgin@yahoo. com. tr AYGAZ s. 1s İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 16. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Gösteri Sponsoru TÜRKHENKELAŞ'ye teşekkür eder. CEYİKLER LANETLER Arca Azzurra Topluluğu 22 Mayıs, 20.30 Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon Biletler Biletix ve İKSV'de. www.iksv.org »....=.., r r.,.,, ,m TURKCELL . Z M K L . Trek Sigortst ile geleceğiniz kontrol altında KASKO S Tüm branşlarda karşılaştırmalı fiyat teklifleri en uygun ödeme seçenekleri ile burada sigortalı olun, geleceğe güvenle bakın. GENEL SiGORTA İAXAOYAK 0ERGOİSVİÇRE GÜVENLİ GELECEK UZMANI ÇAĞRI MERKEZİ taksıt fırsatıyla «"351440 DEFNE GÖLGESl 160. Yılında Komünist Manifesto 1848'de, iki Alman düşünür Karl Marx ile Friedrich Engels, dünyanın gidişini değişti- recek bir kitapçık yayımladılar. "Komünist Manifesto" adlı bu bildiri, bütün in- sanlık tarihine, üretim ilişkileri ve sınıf mücade- leleri gözüyle bakarak tarihten toplumbiüme, fel- sefeden ekonomiye bütün bilimlere yeni bir bakış açısı getirdi. Bu Manifesto, yalnızca bilimsel bir yenilik değil, insanlığın sonraki gelişim yönü üstüne de öngörülerde bulunuyordu. Buna göre kapitalizm çağının temel çelişkisi emek-sermaye karşıtlığıydı. Bunun sonucu olarak da çalışanlar yükselen sı- nıf olarak üretim araçlannı ele geçirdiklerinde yer- yüzünde sınıf çatışmalarının bitip "herkesin ye- teneği ölçüsünde çalışıp, ihtiyacı kadannı alacağı" bir sonsuz barış ve adalet dönemi başlayacak- tı. Man/fesro'nun otuz sayfalık metninde genel hatlan çizilen bu süreç insanlığı gerçekten de de- rinden etkiledi. O tarihten sonra başarılı-başa- rısız pek çok devrim hareketi gerçekleşti. Ote yandan sermaye sahipleri de bu gidişe engel ola- bilmek için, sınıf çelişkilerinin ve sömürünün üs- tünü örtebilecek, kendilerinin de daha insani bir dünya için var olduklarını kanıtlayabilecek pek çok girişimde bulundular. Sekiz saatlik iş gü- nünden grev hakkına, "sosyal devlet" anlayı- şından kamu yararına oluşturulan pek çok giri- şim, Manifesto'y\a başlayan sürecin sonunda ger- çekleşti. • • • Komünist Manifesto, ilk yayımlanışından bu- güne yeryüzünün hemen bütün dillerinde defa- larca yayımlandı. Yordam Yayınları, nitelikli bir yayıncılık örne- ği vererek Man/fesfo'nun yeni bir basımını yap- tı. Bu basımda Nail Satlıgan'm yeni bir çeviri- sinin yanı sıra, Dr. Şefik Hüsnü'nün "Komünist Beyannamesi" adıyla, 1923'te dilimizde yayım- lanan ilk çevirisi de yer alıyor. Bununla da kalmayarak, ülkemizden ve dün- yadan önde gelen on iki düşünce insanının, Ma- nifesto'nun günümüzdeki anlamını yorumladık- ları değerlendirme yazılarına yer.veriliyor. Bu yazılar gerçekten çok önemli. Çünkü dün- ya yüz altmış yılda tanınmayacak kadar değiş- ti. Bu değişimlerin insanlığın düşünce ve eylem sürecinde yol açtığı kırılmaların, bugünün so- runlarına temel yaklaşımların bilinmesi, yeni düşünce ufuklarına ulaşılması, günümüz yazar- lannın okunmasına bağlı. • • • Günümüze dönersek, kapitalizm yüz altmış yıl önce yalnızca çalışanlan sömürüyordu. Temel çe- lişki de çalışanlarla sermaye arasındaydı. Bugün kapitalizm yalnız insanları değil, üzerinde yaşa- dığımız doğayı, bütün yerküreyi sömürüyor. Gelişen teknoloji olanaklarını da sonüna kadar kullanarak yeraltında ve yerüstünde ne varsa, her şeyi sömürüyor. Dünyanın geleceği, insanlığın ge- leceği umurunda değil. Tek derdi dünya ege- menliğini, dünyayı yok edene kadar sürdürebil- mek. Kendi ülkesindeki çalışanlarını, sunduğu orta sınıf hayatı ile sustururken dünyanın uzak kö- şelerinde sadaka düzeyindeki ücretlerle yoksul halkları acımasızca sömürüyor. Bilgisayar tuş- larıyla milyarlarca doları bir anda bir ülkeden öte- kine taşıyıp, bir ülkeyi batırıp binlerce kişiyi iş- siz bırakırken bir başka ülkeyi ihya edebiliyor. Bu olanakları bütün dünya uluslarının tepesinde bir tehdit unsuru olarak kullanıyor. Böyle bir dünya ne kadar kalıcı olabilir? Manifesto, bunun cevabını verebildiği için bugün de güncel. Üstelik iletişim olanaklarıyla da- ha da bilgili olması gerekirken sersemlemiş, bi- linci bulanmış insanlığın geleceği için hâlâ yol gösterici olduğu için güncel. İnsanlığın ve yerküremizin geleceği, kafa ka- rışıklığında değil, berrak bilinçlerde. turgay@fisekci.com SKLgösteri sanattan sahnesl YAZAN: Uğur MUMCU OYUNIJV.ŞTIRAN: Uğur MUMCU- Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mehmet ULAY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREK.ET DÜZENİ: Gizem ERDEN IŞIK TASARIM: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCİLER FİLM TASARIM: Önder ÖNSAL GENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYDIN OYNAYANLAR . M e h a e t UIıAY . Orh.an AYDIK .Hecep YEHEH . M u s t a f a KIHAFTfiPE •Tamer OZCEYIZ . D e n i z ATAM . C a n s u FIHINCI .Cenk ŞENGUL r e Oğuz TÜNÇ 19 Mayıs Pazartesi Saat 16.00 / 20.00 20 Mayıs Salı Saat 20.00 BAKIRKÖY SANAT MERKEZİ 0212 5720224 VazlFcsgmssl Sokak. No:3 AKSARAY / İST. (Pertovnlyal Unsl Artal SokaBO Tail O212 621 «S 52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog