Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

21 MAY S 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 tsrail gazetesi Jerusalem Post'a göre ABD Başkanı ve Yardımcısı Cheney, İran'ın vurulmasından yana Bush'un aklı îran'da kaldı Israilli bir yetkiliye göre, görev süresinin sonuna kadar Tahran'ın vurulmasını isteyen ABD Başkanı'nın elini kolunu bağlayan Savunma ve Dışişleri bakanlarının duraksaması. Dış Haberler Servisi - "Adını açıklamayan" Isra- illi bir yetkili, ABD Başkanı George W. Bush'un, görev süresinin dolacağı 2008 so- nuna kadar Iran 'a yönelik bir askeri müdahaleden yana ol- duğunu söyledi. îsrail'de yayımlanan sağ çizgideki Jerusalem Post ga- zetesinin haberine göre, Is- rail ordu radyosuna konuşan üst düzey bir yetkili, geçen hafta Israil devletinin ilan edilişinin yıldönümü etkin- likleri için Kudüs'e giden ABD Başkanı Bush'un ziya- retini değerlendirdi. Yetkili, Bush'a eşlik eden Amerika- lı bir yetkiliye dayanarak, ABD Başkanı ve yardımcısı Dick Cheney'nin, nükleer programını kararhlıkla sür- düren Iran' ın vurulmasından yana olduğunu, ancak ABD Savunma Bakanı Robert Gates ve Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın durak- saması nedeniyle VVashing- ton yönetiminin harekete ge- çemediğini söyledi. Gazete, Israilli yetkili lerin, Lüb- nan'daki Iran destekli Hiz- bullah örgütünün ülke yöne- timindeki ağırlığını arttırma- sının, bir Amerikan müdaha- lesi olasılığını arttırdığını yazdı. Beyaz Saray ise haberi sert. bir dille yalanladı. Beyaz Sa- ray'dan yapılan yazılı açıkla- mada "ÂBD'nin tran'ın nük- leer silah edinme niyetlerine karşı çıkmayı sürdürdüğü ve tran'ın uranyum zengin- leştirme faaliyetlerini dur- durması ve tutumu değiş- tirmesi konusunda diplo- matik ve ekonomik yaptı- nnılar getirmeye çalıştıkla- rı" ifade edildi. ABD Başka- nı'nın farklı seçenekleri ma- sadan kaldırmadığmın belir- tildiği açıklamada, "haberin, yazıldığı kâğıda bile değ- meyeceği" ifadeleri dikkat çekti. Dalıhçılar limanlan ele geçirdi Fransa'da balıkçılar, artan yakıt tîyatlarını ve hükümetin limanlan özelleştirme planını protesto etmek amacıyla ülke çapında grev düzenliyorlar. Geçen hafta ülkedeki üç limanda greve giden balıkçılık sektöründe çalışan işçiler, dün 20 limanda birden faaliyetleri durdurdu. Limanlara giriş çıkışları engelleyen işçiler, kazandıkları gclirin büyük bölümünü yakıta harcamak zorunda kalmaktan şikâyet ediyorlar. Hükümetin tepkiler üzerine balıkçılık alanında çalışanlara sağladığı yardımın, yakıt fiyatlarının son bir yılda ikiye katlanması nedeniyle yeterli olmadığı ifadc ediliyor. Tarım Bakanı Michel Barnier, hükümetin ocak ayında balıkçılara yapacağını açıkladığı 310 milyon Avro'luk yardımın hızlandırılması amacıyla çaba göstereceğini belirterek Avrupa Birliği'nden yapılacak yardımı onaylaması için izin istedi. Grevdeki balıkçılarla görüşeceğini açıklayan Barnier, "Yardım için Brüksel'den yetki bekliyorum. Balıkçılara verdiği çekler karşılıksız çıkan bir bakan olmak istemiyorum" diye konuştu. (Fotoğraf: AFP) Caracas'a göre ihlal kasıtlı... Pentagon ise uçağm rotasmı kaybettiğini bildirdi Venezüella hava sahasındaABD uçağı Dış Haberler Servisi - ABD De- niz Kuvvetleri'ne bağlı askeri bir uçağın, cumartesi günü Venezüella hava sahasını ihlal ettiğinin ortaya çıkması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Venezüella Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro, Karayip- ler'deki La Orchila adası hava saha- sında tespit edilen askeri uçak ile il- gili olarak, ABD'nin Caracas Bü- yükelçisi Patrick Duddy'yi açıkla- ma yapması için bakanlığa çağır- dıklannı bclirtcrek, "yasadışı uçuş" olarak nitelendirdikleri olayın tek- rarlanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti. 'Son provokasyon' Venezüella Savunma Bakanı Gus- tavo Range) de, bu ihlalin kasıtlı ol- duğunu düşündüklerini ve bunun ABD'nin Venezüella'ya yönelik son provokasyon girişimi olduğunu be- lirttı. Rangel, "Uçaktan kimlik be- lirtmesi istendi. Venezüella'daki kontrol kulesi ile uçağın pilotu arasındaki konuşmaların kayıtla- rı elimizde bulunuyor" dedi. Amerikan Savunma Bakanhğı (Pentagon), Karayipler'de uyuştu- rucuyla mücadele operasyonunda görevli Deniz Kuvvetleri'ne ait S-3 Viking tipi keşif uçağmın Venezü- ella hava sahasmı ihlal ettiğini kabul etti, ancak uçağın rotasını kaybetmesi nedeniyle, Venezüella hava saha- sında uçmak zorunda kaldığmı sa- vundu. Açıklamada, uçağı uluslar- arası hava sahasma yönlendiren Ve- nezüella hava kontrol merkezinin desteğine müteşekkir olunduğu be- lirtilerek, olayın soruşturulduğu kay- dedildi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Sözcüsü Jose Ruiz de bölgedeki tüm ülkelerin hava sa- halanna saygı duyduklannı söyledi. ABD'yi üllkeyi istikrarsızlaştır- maya çahşmakla suçlayan Venezü- ella Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2002'de kendisine yönelik başansız darbe girişiminin ardmda da ABD yönetinıi olduğunu öne sürüyor. AMERIKALI ELÇİDEN JAPONYA'YA SİLAHLANMA ÇAÖRISI Dış Haberler Servisi - ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Thonıas Schieffer, Japonya hükümetinden askeri harcamalannı büyük miktarda aıttırmasını istedi. 2. Dünya Savaşı'ndan ycnik çıkan Japonya'nın savunmasını üstlenerek bu ülkede 50 bine yakın asker bulunduran ABD'nin askeri harcamalannın son 10 yıldır büyük oranda arttığına dikkat çeken Schieffer, "Sanırım Japonya'nın buna bir bakıp değerlendirme yapmasım istememiz haksızlık olmaz. Bu belki zor bir tercihtir, ama Japonya'nın daha çok savunma harcaması yapması gerekiyor" dedi. ABD büyükelçisi Japonya'nın savunma harcamalannın gayri safı milli hasılanın yüzde 1 'inden düşük olduğuna ve bu miktann 1998'den beri artmadığına dikkat çekerek aynı dönenıde komşu Çin'in askeri bütçesinin yüzde 14.2, Güney Kore'nin ise yüzde 73 arttığını belirtti. Schieffer ayrıca Japonya'nın askeri ihale sistemini gözden geçirmesini ve ABD ile askeri işbirliğini daha da geliştirmesini önerdi. Yıllık askeri bütçesi 45 milyar dolar civarmda olan Japonya, önümüzdeki günlerde ABD'den 6 adct yüksek teknolojiye sahip Aegis savaş gemisi ve radara yakalanmayan savaş uçağı satın almaya hazırlanıyor. ABD: Seçimler özgür ve adildi. (AP) 'Islamcılar rahatsız etmîyor' -ı\ruveyt seçimlerinden güç J\Jcazanarak çıkan lslamcılar, yeni hükümetin hanedan üyelerinden oluşmaması çağnlannı daha açıkça dile getirirken, ABD'li sözcü, Islamcılann kazanmasından rahatsız olmadıklannı söyledi. Dış Haberler Servisi - ABD Dışişleri Ba- kanhğı, yakın müttefiki Kuveyt'te cumartesi gü- nü yapılan seçimlerde radikal Islamcılann güç kazanmasından rahatsızlık duyulmadığını açık- ladı. Bakanlık sözcüsü Sean McCormack, u Bunlar özgür ve adil seçimlerdi ve sonuçlar Kuveyt halkının iradesini yansıtıyor" dedi. Basra Körfezi'nin petrol zengini ülkesinde yapılan seçimler sonucunda, 50 koltuklu par- lamentoya 21 Sünni Islamcı girerken en bü- yük başanyı Islami Selefi Ittifakı elde etti. Şii azınlıktan lslamcılar ise 5 milletvekilliği ka- zandı. 2005'te seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlardan hiçbir aday parlamentoya gir- meyi başaramadı. McCormack, kadın adaylann seçilememesiyle ilgili bir soru üzerine, "Sa- nırım, bir süre geçince kadınlar politik sü- reçte daha fazla var olacaklar ve icnısil edi- lecekler" diye konuştu. Seçiınlerin ardından Kuveyt Başbakanı Şeyh Nasır el Muhammed el Sabah, istifasını Emir Şeyh Sabah el Ahıned el Sabah'a önceki gün sundu. Resmi KUNA ajansının haberine göre, yeni parlamento 1 Haziran'da toplanacak ve ye- ni hükümet kurulana kadar eskisi görevini sürdürecek. Eınirin, parlamentodaki önde gelen milletvekilleriyle görüştükten sonra, hükümet kurma görevini yenidcn yeğenine verebileceği veya hanedan ailesinden başka birini başba- kanlığa getirebileceği belirtiliyor. Önde gelen Islamcı milletvekillerinden Suu- di Arabistan merkczli Selefi mezhebinden olan Valid el Tabtabai, "başarısız olan hüküme- tin bir yenisinin kurulmaması gerektiğini" savunarak hanedan ailesinden gelmeyen bir baş- bakan atanması isteğini ima etti. Kuveyt Emir- liği'nde başbakan ile savunma, içişleri ve dış iş- leri bakanlan, El Sabah ailesinden geliyor. J Mısır merkezli Müslüman Kardeşler örgütü çizgisindeki Islami Anayasal Hareket grubu da kurulacak hükümetin çoğunluğunun seçilmiş milletvekillerinden olması çağnsı yaptı. PROSTAT 'ın PANZEHIRI ARI POLENİ CAYI Prostat hastahğı tedavisinde %100 bitkisel ürünl * Zarar görmüş prostat bezesini iyileştirirl • Vücutta bulunan iltihabı kurutur ve yüksek üre tedavisinde etkilidir! BDG GRUP LTD. ŞTİ. Şelıit Adem Yavuz Sokak No: 6/4 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 419 64 10-419 64 11 Web Site: www.pollen-tea.com E-posta: info@pollen-tea.com Mustafa Sağyaşar bizlerle!.. Usta yorumcu, gaıp Ehli-keyf ile Türk Sanat Müzigl'nin dlnlemeye doyamayacağınız eserlerlni seslendlrlyor. 28 Mayıs Çarşamba (elmadağ) Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesl.com UMDER (UĞUR MUMCU MAH. ÇEVRE, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞ1) AYDOS ORMANLARl'NDA ÇAMLARIN ALTINDA SÖYLEŞİ VE KAHVALTI KONUŞMACI: GAZETECİ YAZAR TUNCAY MOLLAVEtSOĞLU KONU: YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE SİYASAL İSLAM Tarih: 25.05.2008, Saat: 10.00 Yer: Uğurmumcu Mah. Samandıra Cad. Aydos Ormanları 2. Kapı Uğurmumcu KARTAL //İST Lütfen Rezervasyon Yaptırınız lletişim: Binnur Atmaca 0533 460 83 15 Sema Şekerci 0536 494 77 77 HASAN HUSEYIN KORKMAZGİL ACIYI BAL £YL€DİK özgürlüğe, futsaklığa ve sevdaya dair siir, müzik ve belge filmlerle bir tahne götferisi Sıırlcıı yoıumlayonlat: Güiscn ÎUNCER Ender yİĞlT Nejmi AYKAR /AOrik: İlkay AKKAYA • KIZILIRMAK Uyarloyan vc yöneien: Erkal UMU1 McnueldHotelBodrumun inrisi Bitez koyunda mayıs ayı dostlar arasında tatil keyfi fırsatı Denize sıfır özel plajh, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yılı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... MAYIS AYI KİŞİ BAŞI: 54 YTL. Kredi Kartuıa Taksit İmkanı 25 MAYIS PAZAR SAAT: 15:00 - 31 JNAYIS C.TESI SAAT:20:30 LEVENT KIRCA • OYA BAŞAR TIYATROSU BAKIRKOY BİLGI İCIN: 0212 572 04 44 • 660 51 52 OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel; 0252.363 79 04 Fax: 0252.363 77 88 GSM: 0533.722 81 81 Daha fazfa bilgf İçin: http://www.manualahotel.com Türkiye'nin Çevre Dergisi Abone olmak için www.yesiliz.net Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan YAZICI CUMOK ESKİŞEHİR ÇAĞRISI Eskişehir Cumhuriyet gazetesi okurları olarak; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ İLE BİRLİKTE "Pazar kahvaltısı'nda ve 1. Eskişehir Kltap Fuarı" "Cumhuriyet Kltapları Etkinliği"nde buluşuyoruz. • GELİRKEN YANINIZDA BİR GENÇ VE ELİNİZDE GAZETEMİZ OLSUN" "SEN GELMEZSEN BİR EKSİ6İZ" PAZAR KAHVALTISI Tarlh: 25 Mayıs 2008 Pazar. Yer: Haller Gençlik Merkezi. Saat: 10.30-11.45 (Ardından söyleşi - llhan Taşçı) Ederi: 7.5 YTL (öğrenci 3 YTL) lletişim: 0 533 520 59 36 - Ev: 220 44 49 NOT: Kahvaltıya katılım bildirimi için son tarıh, 23 Mayıs 2008 öğleye kadardır. ESKİŞEHİR KİTAP FUARI Yer: Haller Gençlik Merkezi. Tarih: 24-28 Mayıs 2008 (Beş Gün) 24 Mayıs 200B Cumartesi Saat: (13.00-14.00 Söyleşi) (saat-14.15-16.15 Imza) Söyleşi: "Terör ve Güneydoğu" Konuşmacı: Mehmet Faraç 25 Mayıs 2008 Pazar Saat: (10.30-11.45 kahvaltı) (12.00-13.00 Söyleşi) (13.15-15.15 Imza) Söyleşi "Hükümet ve Yolsuzluk" Konuşmacı: llhan Taşçı 27 Mayıs 2006 Salı Imza: 12.00-13.00 Falk Bulut 26 Mayıs 2008 Salı Imza: 12 00 13 00 Osman Şahln www.cumok.org ULUSALIBUG ENERJİ DOSYASI Onal Erdoğan GEÇİM VE TUTUM Doç. Dr. Mellh Baı GÜNDEMİN ÖTESİ Rıza Zelyut ve Mustafa Dolu Usta Gazeteciler perda arkasındaki gerçek gündemi irdeliyorlar . HUNNAP Tarih, Deniz ve Oksijeni ile, Kazdağı etekterinde, İOOOyıllık geçmişi olan, taş evleri ile dikkat çeken tarihi Adatepe Köyü içinde, 250 yıllık otantik mekanlartnda, konuklartnı ağırhyor. Cumhuriyet Okurlanna özel indirim.' Adatepe Köyü - Küçükkuyu - Çanakkale - Türkiye Rez. Tel :+9O.286 7526581 Faks : +90.286 7522066 GSM: 0533.4363232 http://www.hunnaphan.com E-mail: info@hunnaphan.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog