Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 10 dishab@cumhuriyet.com.tr 1.4 milyon kişi yardım bekliyor • CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler, Nergis kasırgasının etkilediği Myanmar'da hâlâ 1.4 milyon kişinin acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi. BM Insani Işler Koordinasyon Bürosu yetkilisi Elisabeth Byrs, Myanmar'da yardım görevlilerinin kasırgamn en fazla etkili olduğu lrravaddi deltasının bazı uzak yerlerinc henüz ulaşamadığını söyledi. Acil yardımlann öngörülcbilir bir tarihc kadar devam edeceğini kaydeden Byrs, BM'nin uluslararası görevlilerinin de hâlâ Myanmar'm en büyük kenti Yangon'un dışına çıkmalannın engcllendiğini vurguladı. ABD'den Irak'a Kuran özrü • BAĞDAT (AA) - ABD Başkanı George W. Bush, atış taliminde Kuran'ı hedef tahtası yapan ABD'li asker adına Irak Başbakanı Nuri el Maliki'den özür diledi. ABD'nin Irak'taki ikinci komutanı Korgeneral Lloyd J. Austin de El Maliki'nin yanı sıra Devlet Başkanı Yardımcısı Tank el Haşjmi ve Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani'yi ayn ayn ziyaret ederek, ABD ordusunun olaya yönelik tepkisini dile getirdi. Üzerinde 14 kıırşun bulunan Kuran, Iraklılar tarafından Bağdat'm batısındaki atış alanında bulunmuş, ABD ordusu olaydan sorumlu askerin Irak'tan uzaklaştınldığını duyurmuştu. Iran'da muhalil basına baskı • TAHRAN (AA) - Iran'da, hükümet aleyhine yayın yapan bazı internet siteleri ve kişisel blog'lar kapatıldı. Refomı yanlısı ttimad-ı Milli gazetesinin haberine göre, Yasadışı tnternet Sitelerinin Tespiti Komisyonu, internet hizmeti veren şirketlere gönderdiği talimatla bazı intemet siteleri ve blog'lann yasaklanmasını istedi. İntemet sağlayıcı şirketler de 8 internet sitesi ve 9 kişisel blogun yayınına fîltre koydu. Haberde, sitclerin çoğunun insan ve kadın haklan konusunda faaliyet gösterdiği vurgulandı. 38 ülkede hem hükümet yanlısı hem karşıtı güçler çocuk yaştakilere silah veriyor 100 bin genç kız savaşta MUSTAFA K. ERDEMOL LONDRA - Irak'ın başkenti Bağ- dat'm yakmlarındaki Yusufıye'de geçen hafta düzenlcncn bir intihar eyleminde, vücuduna patlayıcılar yerleştirilmiş 8 yaşmdakı birîcız ço- cuğunun kullanılması dikkatleri dünyanın çeşitli bölgelerinde, "mü- cadele aracı" haline getirilmiş kız çocuklarma ve genç kızlara çekti. Açıklanan bir raporda, aralannda yaşları henüz dokuz olanlann da bu- lunduğu 100 binden fazla genç kızm savaşınaya zorlandığı belirtildi. Her iki kcsimde de çocuk hakla- n alanındaki çalışmalarıyla tanınan lngiliz Plan UK Vakfı tarafından açıklanan bir raporda, çoğu kaçın- lan ve tecavüze uğrayan genç kız- lann, 38 ülkede en az yirmi yıldır ça- tışmalarda "görev"e zorlandıklan, hem gcrilla mücadelesi veren ör- • lngiliz Plan UK Vakfı'nın ürkütücü gerçeği gözler önünc seren raporuna göre, ellerine silah tutuştumlanlardari bazılarının yaşı 10 bile değil. Genç kız asker sayısmda Demokratik Kongo başı çekerken, lngiltere'nin de Irak'a 17 yaşmdan küçük genç kız askerleri yolladığı ileri sürülüyor. gütlerde hem de devlet güçleri için- de savaşçı olarak ycr aldıklan vur- gulandı. Demokratik Kongo'nun, karşıt güçler içindc savaşmaya zor- lanan genç kız sayısında 12 bin 500 ile başı çektiği ifade edilen ra- pora göre, Liberya 8 bin 500, Ugan- da 6 bin 500, Hindistan ise 900-1000 arası genç kız savaşçıya sahip. Ko- sova'da da 1998-1999 yıllan ara- sında çoğu 14 yaşından küçük genç kızın çatışmalarda yer aldığı da ra- porda belirtiliyor. Durumu "dünyanın yüz karası olarak" değerlendiren Vakıf Yö- neticisi Marie Staunton, "Bu genç kızların savaştan korunmaları ve güvence altında olmaları gere- kir" diyerek "Eğer şimdi hareke- te geçmezsek bu dchşet verici mi- ras, gelecek kuşağın genç kızları- na devredilecek" şeklinde konuştu. Düşük yoğunluklu çatışmalara ka- tılan genç kız asker sayısınm 12 yıl- da katlanarak artmasının çok ra- hatsız edici olduğunu da kaydeden Staunton, savaş bölgelerinde bulu- nan ülkelerde toplam 200 milyon genç kızm yaşam sürdüğünü de hatırlatarak, "bunların askerileş- tirilmesi ihtimali" bulunduğunu ileri sürdü. Plan UK'nin destekçilerinden, es- ki lngiltere Başbakanı Tony Bla- ir'in eşi Cherie Blair de asker genç kızlann durumıına dikkat çekti. Bla- ir, "Bu genç kızların uluslararası toplunıun korumasına ihtiyaçları var. Onların nıahvedilmelerine izin vermenıeliyiz" dedi. lngiltere de suçlandı Söz konusu vakıf raporunda, açık- ça belirtilmese de, lngiltere'nin de 18 yaşından küçük genç kız asker- leri savaş bölgelerine yolladığı ile- ri sürülüyor. îngiltere'de orduya 16.5 yaşında katılan askerler 18 yaşına gelinceye değin savaşa yol- lanmıyorlar. Ancak iddiaya göre, ln- giltere 2003-2005 yıllan arasında yaşlan en çok 17 olan çok sayıda genç kızı Irak'a yolladı. lngiltere Sa- vunma Bakanlığı yetkilileri iddiayı yalanhyor. İNCİLTERE 'BüyükBirader* veri tabanı Dış Haberler Servisi - Îngiltere'de hükümet, terör ve suçla mücadcle gerekçesiyle, bütün vatandaşların elektronik postalarımn. intcrnette girdikleri sitelerin, harcadıklan zamanın, telefon görüşmelerinin ve kısa mesajlannın kayıt altında tutulacağı bir veri tabanı oluşturmayı planlıyor. Plana göre, telekom şirketleri ve internet servis sağlayıcılan (ISP), mılyarlarca elektronik posta, internet aramalan ve internet kullanımını içeren kayıtları bakanlığa teslim etnıek zorunda kalacak. Îngiltere'de geçen ekim ayından beri, AB'nin terörle nıücadele yönetmeliği çerçevesinde telefon görüşmeleri ve SMS kayıtları 12 ay boyunca telekomünikasyon şirketleri tarafından saklanıyor. Polis ve güvenlik güçleri, nıahkeme izni aldıktan sonra bu kayıtlara ulaşabiliyor. lngiliz gazetesi Times, George Orvvell'ın 1984 romanına göndemıe yaptığı "Telefon ve e-postalara 'Büyük Birader' veri tabanı" başlıklı habcrinde, kimlik kartları ve sağlık kayıtlanndan oluşan veri tabanı planlarmın ardından teklifın Ingıltere'yi tam bir "Büyük Birader" toplumuna dönüştüreceği yönündeki korlculan daha da arttıracağına dikkat çekti. Gazete aynca, hükümetin milyarlarca kaydı içeren sistemi nasıl kontrol edeceğine yönelik soru işaretlerinin de bulunduğunu yazdı. Planın insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmesine kesin gözüyle bakıhyor. Içişleri Bakanlığı, kayıtlann şirketlerce saklanmasındansa hükümetc teslim cdilip büyük bir veri tabanında toplanmasının, polisin ve güvenlik güçlcrinın kayıtlara daha kolay ulaşmasını sağlayacağını söylüyor. Ancak sektör kaynaklan dalıil tasan karşıtları, tek bir veri tabamnın saldırıya, çalınmaya daha fazla açık olduğunu vurguluyor. Saldırılarsürüyor Güney Afrika'da polis, 24 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin ülkeden kaçmasına yol açan yabancılara yönelik şiddeti önlemek amacıyla önlemleri arttınrken Devlet Başkanı Thabo Mbeki, halka yabancılara saygı gösterme çağnsı yapü ve "Diğer Afrika ülkeleriyle birçok yönden birbirimize bağlı olduğumuzu unutmatnamız gerekir" diye konuştu. Johannesburg'da bir hafladan uzun süredir devam eden çatışmalarm dün itibanyla azalmaya başladığı, ancak yabancılan hedef alan çetelerin hâlâ ellerinde baltalarla sokaklarda gezdiği belirtildi. Polis çetelerin önceki gece de yabancılara ait bazı dükkânlara ve evlere saldırdığtnı, iki kişiyi öldürdüğünü ve kadınlara tecavüz ettiğini açıkladı. ölenler arasında yabancı işçi çahştıran bir işadamının da bulunduğu kaydedildi. İşçi sendikalan ordunun olaylara nıüdahale etmesi gcrektiğını bildirdi. (Fotoğraflar: AFP) TARIK AZÎZ: Bağdat hükümeti kan davası güdüyor' Dış Haberler Servisi - Bağdat'ta yargılanmasma dün devam edilen es- ki Irak Başbakan Yardınıcısı ve Dışişleri Bakanı Tank Aziz, kendisi gibi Saddam Hüseyin dönemi yet- kililerine karşı kan davası güdüldü- ğünü söyledi. ABD ve lngiltere'nin 2003 yılm- daki Irak işgaliyle devrilen eski re- jimin uluslararası alandaki yüzü olan Aziz, 5 yıldır yeri açıklanma- yan bir hapishanede turuluyor ve es- ki rejimin 7 yetkilisiyle birlikte, 1992 yılında karaborsacılık yap- makla suçlanan 42 tüccann öldü- rülmesinden sorumlu turuluyor. Mahkeme salonuna bastonla giren 72 yaşındaki Aziz, Şiilerin liderli- ğindeki Bağdat hükümetinin eski rc- jimin üyesi olduğu için kendisinden intikam almaya çalıştığmı savuna- rak "Bu mahkeme, kişisel bir kan davası. Devrim Komuta Konseyi üyesi olmaktan gurur duyuyo- rum" dedi. 'Yürekleri teskin olacak' Asıl adı Mikhail Yuhanna olan Keldani Hıristiyan kökenli Aziz, 1979 yılmdan itibaren Saddam Hü- seyin'e en yakın isimlerdendi. Başsavcı Adnan Ali ise tüm sa- nıklann insanhğa karşı suç işlemek- le itham edildiğini hatırlatarak ceza- landınhnalan halinde, 42 tüccann dul eşlerinin ve sevenlerinin yüreklerinin teskin olacağmı söyledi. Aziz ve beraber yargılandığı kişi- ler suçlu bulunurlarsa ölüm cezasına çarptırılacaklar. 8 sanık içinde bulu- nan "Kimyasal Ali" lakaplı Ali Ha- san el Mecid, 1980'lerde binlerce Kürt'ün öldürülmesiyle ilgili "Enfal davasında" idama mahkûm edil- miş durumda. Enkaz altında 164 saat geçiren 56 yaşındaki Vang Çu- bang, önceki gün kurtanlmıştı. (Fotoğraf: AFP) Kurbağalann göçü korkuttu ÇinMe artçı deprem paııiği Dış Haberler Servisi - Sıçuan eyaletinde geçen hafta yaşanan deprem fe- laketinin yaralarmı sar- maya çalışan Çinliler, hükümetin güçlü artçı sarsıntı uyansı ve Zunyi bölgesinde kurbağalann Sıçuan depremi öncesin- de olduğu gibi sokaklara dökülmesi üzerine, yeni bir deprem yaşanabile- ceği endişesiyle sarsıl- dı. Sıçuan depreminde fazla zarar görmeyen ül- kenin güneyindeki Zun- yi'de yüzlerce kurbağa- nın sokağa dökülmesi sonucu paniğe kapılan binlerce kişi, önceki ge- ceyi sokakta geçirdi. Halkın bir bölümü kur- bağalann hareketinin depremin habercisi ol- duğuna inanırken, yet- kililer kurbağaların çift- leşme mevsimi geldiği için göç ettiklerini vur- guluyor. Öte yandan dep- remin ardından yaşanan 150'den fazla artçı sal- dırının zarar gören evle- rin yıkılmasına vc toprak kaymalarına yol açtığı belirtiliyor. 'Mucizeler' sürüyor Depremde ölü sayısı 40 bine yaklaşırken, "muci- ze kurtarma öyküleri" yakınları enkaz altında olan ailclerin umutlarını arttınyor. Depremden 8 gün sonra 2 kişi enkaz al- tından sağ olarak kurtanl- dı. Şinhua ajansının habe- rine göre 31 yaşındaki Ma Yuanjiang, 30 saat süren kurtarma çalışmalarımn ardından depremde yerle bir olan bir elektrik sant- ralının enkazından çıkar- tıldı. Santralda yönetici olarak çalışan Ma'nın, 179 saat kaldığı enkazdan kur- tanldıktan sonra konuşa- bildiği ve az da olsa ye- mek yemeye başladığı be- lirtildi. Enkaz alhndan 170 saat sonra kurtanlan nıa- denci Peng Guohua'nın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Sıçuan'da enkaz altın- da hâlâ binlerce kişi ol- duğu tahmin edilirken, yakınlanndan haber ala- mayan Çinliler internet sitelerine, televizyonlara vc gazetelere verdikleri kayıp ilanlanyla sevdîk- lerini bulmaya çalışıyor. Hükümet de, ölenlerin belirlenebilmesi amacıy- la enkazlardan çıkartı- lan cesetlerin fotoğrafia- n çekildiktcn sonra gö- müldüğünü bildirdi. Depremde çok sayıda okulun yıkılmasına öfke- li olan halk, intemette açı- lan çeşitli forumlarda hü- kümete yönelik sert eleş- ririlerini dile getiriyorlar. Ülkede son bir haftada çok sayıda kişinin kurtar- ma çalışmalanna katümak üzere deprem bölgesine akın ettiği ve depremze- deler için bağışta bulun- duğu belirtiliyor. HAMAS-İSRAÎL Ateşkes görüşülüyor ama ateş kesilmiyor Dış Haberler Servisi - Hamas örgütüyle Israil arasındaki ateşkes gö- rüşmeleri Mısır'da sü- rerken Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarda, biri 13 yaşında çocuk ol- mak üzere 3 Filistinli ha- yatını kaybetti. Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklan, 13 yaşındaki Mecid Halil Ebu Okal'ın Beyt Lah- ya'daki Israil hava sal- dınsında öldüğünü bil- dirdi. Diğer 2 Filistinli militanın ise Gazze'nin doğusunda ve orta kesi- minde vurulduğu kay- dedildi. Israil operas- yonlarında 11 Filistinli- nin de yaralandığı belir- tildi. lsrail ordusu saldın ha- zırlığındaki militanlann hedef alındığmı ifade et- ti. Ordıı açıklamasında, önceki gün de Batı Şe- ria'nın Nablus kentinde intihar eylemi hazırlı- ğındaki 16 yaşındaki bir Filistinlinin vurularak öl- dürüldüğü söylendi. Batı Şeria'daki Filistin hükümetiyle tsrail ara- sında yeni banş görüş- meleri sürecinin başladı- ğı Kasım 2007'den beri öldürülen Filistinli sayı- sı 500'e yakın. Cennet M*te Denize sıfır, özel plaj Açık ve Kapalı Restaurant Alakart Restaurant (Deniz ürünleri, balık ve et çeşitleri) Snack Bar Klimalı Odalar Yarım Pansiyon Açık Büfe Haziran Ayı guııluk kişi başı 50YTL Temmuz-Ağustos Ayları günlük kişi başı 70 YTL Kredi Kartı ile ödeme yapılır Demokratik kitle örgütü üyelerine ve Cumhuriyet okurlarına özel indirim Rezervasyon: Tel: 0252 387 90 45 Fax: 0252 387 71 30 www.gundogancennetmotel. com Batt Karadenız kıyısında, fındık ve ıhlamur ağaçlarıyla içiçe, Ankara ve İstanbul'a 3 saat uzaklıkta. Cumhuriyet okurlarına özel indirim! BAŞSAĞLIĞI Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi Emekli Öğretim Elemanı Uzman Erkin EMİROCLU nu 17 Mayıs 2008 Cumartesi günü kaybetmiş bulunuyoraz. Cenazesi 20 Mayıs 2008 Sah günü Anadoluhisarı Camii'nde kıhnan öğle namazmdan sonra Hekimbaşı Mezarlığf nda defnedilmiştir. Ailesine, yakınlarına ve İTÜ Camiasına başsağhğı dileriz. İTÜ REKTÖRLÜĞÜ BAŞSAĞLIĞI Eski TFF Yöneticisi ve Ulusal Takımlar Sorumlusu Ayhan Bermek'in çok kıymetli annesi ALİYE BERMEK yakalandığı rahatsızhktan kurtulamayarak dün yaşama veda etmiştir. Merhumenin cenazesi bugün Levent Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defhedilecektir. Tüm Bermek ailesine başsağhğı dileriz. CUMHURİYET GAZETESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog