Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSfZ GÖNDERfN SURPRlZ KANPANYALAR ÜIÜ.V1VI kitap .cumhuriyeti C< M'lllRlı Cumhuriyel 'V Kitaplan Cumhuriyef IVIVIV kitap* cumhuriyeti c< Cumhuriyet Kitapları INOİRlN GİINÜN HRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30177 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) YILMAZ'DAN ERDOĞAN'A AĞIR SUÇLAMALAR 'Zırhını çıkar, konuş' Sabah-atv satışıyla ilgili olarak CHP'nin Hrdoğan hakkında verdiği gen- soıiı öncrgesinin gündeme almması rcddedildi. Görüşmelerde söz alan eski Başbakan Mcsut Yılmaz, kendisinin dc tamdığı bir kişiye Er- doğan'ın "ihaleyle katılma" dediğinc ilişkin duyumlar aldığını söyledi. Yılmaz, "lhale için kredi veren kamu bankalarından birinın iki yönetim kurulu üyesinin karara imza atmadığı için tasfiye cdil- diğini" açıkladı. Yılmaz "Hclc dokunulmazlık zırhınız çıksın bakalım o zaman neler gclecek" diyerek AKP'lilcri ııyardı. • 4. Sayfada KuşkUİU Uygulama Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, resmi bir yazıyla müfettişlerce ve kontrolörlerce halen yürütülen ve sonuçlan- dırılmamış tüm dosyalarla ilgili incelcme ve teftiş bilgilerinin 23 Ma- yıs'a kadar kendilerine iletilmesini istedi. Bakanlığın bubilgilerin ya- nı sıra hakında inceleme yapılan kişiye ait gizli bilgileri de istemesi dik- kat çekti. Bu yolla, savcılıklarca gizli yürütülen ve hiçbir şekilde ula- şılamayacak soruşturma bilgilcrine ulaşma olanağı elde edilecek. Tarihte bir İlk Bugüne kadar hiçbir başbakan ya da bakanın benzer bir uygulama yapmadığı belirtilirken Ceza Muhakemcsi Kanunu'na gö- re, "soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli" tutulması zorunlu. Yazıcı'nın AKP hakkındaki kapatma davası ve yerel seçim sürecinde, halen devam eden ve sonuca bağlanan sonışturma ve teftişlerle ilgili gizli ve kapsamlı bilgileri istemesi kafaları kanştırırken kuşkuları da beraberinde getirdi. İLHAN TAŞCPnııı haberi • 8. Sayfada Ulusal Program Kıbrıs ve Ruhban Okuluyok Avrupa Birliği Genel Sckreterliği ta- rafından hazirlanan ve yapılacak ya- sal düzenlcme değişikliklerini önce- lik sırasına göre kısa, orta ve uzun va- de olarak ayıran "teknik" belgeye, An- kara Anlaşması Ek Protokolü'nün TBMM'de kabul edilmesi ve Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasma ilişkin hiçbir ifade konulmadı. MAHMUT GÜRER ANKARA - Türkiye'nin AB üyeliği için kilit önem taşıyan Ulusal Program ça- hşmalannda sona yaklaşıldı. AB Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve yapı- lacak yasal düzenleme değişikliklerini ön- celik sırasına göre kısa, orta ve uzun vade olarak ayıran "teknik" belgeye, Ankara An- laşması Ek Protokolü'nün TBMM'de kabul • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de PfVİFT/ ÜÇÜ BİR YERDE.. Art arda ölümlerin yaşandığı Tuzla tersanelerinde Limter-İş direnişe hazırlanıyor Tuzla 16Haziran'da grevde AKP'NÎN UMUDU ÖZELLEŞTlRMELER Cari açık çözümsüz 2002 yılı sonunda 626 milyon dolar olan cari açık, dış tica- retin ithalata bağımlı hale gelmesiyle son 5 yılda tam 65 kat arttı. Bu yılııı mart ayı itibarıyla ödcmeler dcngcsi yillık 40 ınilyar 375 milyon dolarlık açık verdi. Türkiye'nin cn çok başını ağntan ve gittikçe kroniklcşen cari açık sorunu, cko- nomi yönctimini dc pes ettirdi. AKP, açığın finansmanın- da umutlarını yinc özelleştirmelere bağladı. • 13. Sayfada İşçiler, iş cinayetlerinin yaşandığı Tuzla tersanelerini, son bir haftada 2 kişiye daha mezar olan Selah Tersanesi önüne koyduklan temsili tabut ve kan ile protesto ederck Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in istifasmı is- tediler. Limter-lş Sendikası Genel Başkanı Cem Dinçer, "Artık bıçak kemikte, sıra grevde. 16 Haziran'da grevimize başhyoruz" diye konuştu. İstanbul Haber Scrvisi - İşçiler, aı1 ar- da ölümlerin yaşandığı Tuzla tersanele- rine hükümetin kayıtsız kalmasmı, son bir haftada 2 kişiye daha mezar olan Selah Tersanesi önüne koyduklan temsili tabut ve kan ile protesto etti. İşçiler Çalışma Ba- kanı Faruk Çelik'i istıfaya davet ettıler. Limter-lş Sendikası Genel Başkanı Cem Dinçer. "Arhk bıçak kemikte, sıra grevde. 16 Ha/iı a n d a grevimize baş- lıyoruz" dıye konuştu. Eyleme katılan kit- le, ölümlerin asıl sorumlusu olarak Ba- kan Çelik'i gösterdi. Selah Tersanesi önünde dün sabah sa- atlerinde, aralarında Limter-lş, Hava-lş, Emekli- Sen, ESP, SODAP, UİDDER gi- bi emek örgütleri ile partılilerin yanı sı- ra Boğaziçi Üniversitcsi ile Ortadoğu • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'tc 21 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA AKP, binlerce kişi hakkında yürütülen soruşturma dosyalannı ve gizli bilgileri istedi Yasachşı fişleme ERDOĞAN BASINA SAVAŞ AÇTI • 5. Sayfada ULUSAL TAKIM'DAN İYİ PROVA • Spor 'da T 7 1 3 O O O •=> 3 4 O 5 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu Gidişle Anayasa Mahkemesi içeriden dışarıdan baskı al- tında. Iktidarın devlet kadrolarını kendi amaçlarına yat- kın, tarikatçı kişilerle doldurmasına ses çıkarılmıyor; şimdilik ordu dışında hemen her çevreyi laiklik kar- şıtı kişilerin işgal etmesine karşın bu gelişmeler eleş- tiri konusu yapılmıyor. Batı, kendi dünyasında yargının tarafsız ve yansız • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de Genç piyanistin büyük başarısı Bilkent Üniversitcsi Miizik Hazırhk llköğretim Okulu ye- dinci sınıf öğrencisi 1995 do- ğumlu Ceren Su Şahin, Ital- ya'da '3. Mozart Uluslararası Piyano Yanşması'nda birinci- lik ödülünü aldı. Şahin, geçen yıl da 'Viyana Genç Piyanist- ler 2007' ustalık sınıfına katı- larak Jüri Özel Ödülü'nü ka- zanmıştı. • 15. Sayfada Cumhuriyet'le birlikte. İnönü'nün doktoru öldü ABD'de 5 yıldır görev yapan onkoloji uzmanı Dr. üökçen Yıldınm kalp krizi sonucu ha- yatını kaybctti. Prof. Dr. Er- dal tnönü'nün doktorların- dan olan Yıldınm, Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa veril- di. Tenis oynamaya hazırla- nırken fenalaşan Yıldınm, 10 gün önce izinli olarak Türki- ye'ye gelmişti. • 3. Sayfada Gazetecilerepoz verdiler ikili, çayda buluştu Uzun sürcdir bir araya gelmeyen Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hay- rünnisa Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, basında çıkan haberlerin ardından gazetecilerin önünde kucaklaştı. Hayrünnisa Gül'ün Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fisc- her'in eşi Margit Fischer onuruna verdiği çay davetine Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. • 4. Sayfada AKP ve türban davası Kılıç'tan ilginç söder Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kı- lıç, türban davasının ne zaman gündeme alı- nacağına ilişkin soruya, "Arkadaşlarımın düşüncelerini alıp gündeme öyle koyaca- ğım" yanıtını verdi. Kılıç'ın sözleri top- lantının ertelenebileceği yorumlanna neden oldu. Kılıç'ın yaptığı bir söyleşide AKP da- vasıyla ilgili olarak da "Karar ne olursa ol- sun, hem demokrasimiz, hem laikliğimiz, hem de hukukumuz güçlenmiş olarak çı- kacak" sözleri dikkat çekti. • 4. Sayfada Buyıl aday sayısı azaldı ÖSS'de şanslar arttı Ortaöğretimin 4 yıla çıkması ve bazı okul- ların mezun vermemesi nedeniyle öğren- ci Seçmc Smavı'na (ÖSS) yüzde 10 oranında daha az öğrenci katılacak. Uğur Dershancsi Rehbcrlik Birim Koordinatörü Turgay Po- lat, yeni bölümlerin de açılması nedeniyle bu yıl daha fazla öğrencinin üniversitede okumaya hak kazanacağını söyledi. MEII- LİKA AKGLIIN'iiıı haberi • 9. Sayfada www vakffbank.com.tr Toprağınıza bereket katacak tanm paketi - Hazır Kredı - Ara/i Alım Kredısı VakıfBankBurası sizin yerıniz 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog