Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bayram, tnönü Stadyumu'nda coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve dansları izleyenleri büyüledi. (Fotoğraflar: UĞUR DEMÎR/NİHAN İNAL) Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ilk adımı atmasının 89. yıldönümübir dizi etkinlikle kutlandı Görkemli 19Mayıststanbul Haber Servisi - Kuıtuluş Sa- vaşı'na giden yolda Mustafa Kenıal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ilk adımı atmasının 89. yıldönümü ve Atatürk'ii Anma Gençlik ve Spor Bayramı lstan- bul'da bir dizi etkinlikle kutlandı. tstanbul'da resmi kutlanıalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na lstanbul Valisi Muammer Güler, 1 'iııci Ordu Konıutanı Orgeneral İsnıail Koçman ve lstanbul Büşükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ka- dir Topbaş'm aruta çelenk koymasıyla başladı. lnönü Stadı'ndaki resmi tören de ls- tanbul Valisi Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Koçman ve İBB Başkanı Top- baş'm tören arabası ile stat içinde rur ata- ÎZMlR VE ADANA • lstanbul lnönü Stadı'ndaki resmi tören Vali Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Koçman ve IBB Başkanı Topbaş'ın tören arabası ile stat içinde rur atmasıyla başladı. rak yurttaşların ve öğrencilerin bayramıru kutlamasıyla başladı. Saygı dunışunda bulunulması ve Istiklal Marşı'nın okun- mastnın ardından bir konuşma yapan ls- tanbul 11 Milli Eğitim Müdürii Ata Özer, milletlerin taıihinde öncnıli dönüm nok- talan bulunduğunu, bunlardan birinin dc 19 Mayıs olduğunu belirtcrek, "Bu ta- ıilı. bütün silahlan elinden alınmış, bü- tün orduları dağıtılmış bir ulusun ba- ğınısızlık iradesini, vatan sevgisini or- taya koyduğu gündür" dedi. Gençler adına konuşan Beşiktaş Etiler Lisesi öğrencisi Irmak Karakoç da Atatürk'ün Türk gençliğine güvendiğini, inandığını ifade ederek, "Biz de ona ina- myoruz. Hâlâ onu kalbimizde yaşatı- yoruz" diye konuştu. lşitme engelli öğ- renciler törene "Biz de varız" pankart- lanyla katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Aııma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniylc yapılan kom- pozisyon, rcsim ve şiir yanşmasında de- receye giren öğrencilerc ödülleri verildi. Törende öğrcnciler, Türk ulusu ve Cumhurbaşkanı adına 3 kez "Sağol" şe- ref çağnsında bulunduktan sonra ban- do cşliğinde Gençlik Marşı'nı seslen- dirdiler. Çok sayıda askeri ve sivil okullardan öğrenci gruplarının tören geçidini yap- masının ardından öğrenciler tango, vals, folklor gösterilerini sundular. Törende, gençler adına Deniz Lisesi Komutanlığı öğrencisi Gökhan Bu- dan'ın okuduğu "Atatürk'ün Genç-li- ğe Hitabesi" stadyumdaki yurttaşlar ve askerler tarafindan uzun süre alkışlanır- ken, Deniz Lisesi öğrencilerinin stadın or- tasında oluşturdukları kuledeki hareket- leri ile askeri ve sivil tüm öğrencilerin sa- ha içinde oluşturduklan Türk bayrağı iz- leyenleri büyüledi. Yurttaşlardan büyük ilgi İZMİR / ADANA (Cumhuriyet) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Iz- mir ve Adana'da yurttaşlann yoğun katılımıyla kutlandı. İzmlr'de ilk tören Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirildi. lzmir Valisi Mustafa Cahit Kı- raç, Ege Orduşu ve Gamizon Komutanı Orge- neral Necdet Özel ve lzmir Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Aziz Kocaoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bırakhlar. Saygı duruşu ve Istiklal Mar- şı'nın okunmasının ardından Vali Kıraç, anıt şeref defterini imzaladı. Törende siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de çelenk sundu. An- cak Demokrat Parti'nin çclcııgi, partiden kim- senin gclmemesi nedeniyle ortada kaldı. Kutla- malar, daha sonra Atatürk Stadyumu'nda yapı- lan gösterilerle siirdü. Izmirlilerin sıcağa karşın yoğun katıhm gösterdiği kutlamalara Maltepe Askeri Lisesi öğrencilcri damgasını vurdu. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını, düşmana karşı direnişi ve Cumhuriyerin ilanmdan sonra modern Türkiye'ye geçişi anlatan gösteri bü- yük alkış aldı. Adana'da 13 Mayıs'tan bu yana çeşitli et- kinliklerle kutlanan bayramla ilgili ilk resmi tö- ren saat 09.00'da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. CHP Adana Milletvckili Nevin Gaye Erbatur ve MHP Adana Millet- vekili Yılmaz Tankut'un katıldığı törenlere AKP'li milletvekilleri bu yıl da gelmedi. Tö- ren, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşu ve ardından Istiklal Marşı'nın okunmasiyla sona erdi. Kentteki büyük kutla- ma törcni ise 19.00'da 5 Ocak Stadı'nda yapıl- dı. Tören Adana Valisi İlhan Atış, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Muzaffer Şen ve Bü- yükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın halkın bayramını kutlaması ile başladı. Başkentte coşkulu kutlama Ankara'daki tören 19 Mayıs Stadyumu' nda gerçekleşti. ABD'LÎ PROFESÖR LUDWÎG: • Atatürk en büyük lider WASHEVGTON (Cumhuriyet) - ABD'de Brown Üni- versitesi profesörlerinden Arnold Ludwig'in 20. yüzyıla dam- gasını vurmuş siyasi önderler arasında yaptığı araştırmada Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük lider olduğu sonu- cu ortaya çıktı. Washington'daki Amerika Atatürk Toplumu Demeği'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nede- niylc düzenlediği toplantıya Ludwig konuşmacı olarak ka- tıldı. Ludvvig "Sıfırdan ülke yaratmak, ekonomik başa- rı, sosyal değişim, devlet adamlığı, ülke sımrları, ahlaki duruş, iktidar süresi, ideoloji belirleme, siyasi miras ve ülkenin nüfusu" gibi kriterlere göre Atatürk'ün 20. yüzyıl liderleri arasında en çok puan alan kişi olduğunu söyledi. • Başkentte ilk tören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanhğmdaki devlet erkânmın katılımı ile Anıtkabir'de yapıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ankara'da da törenlerle kutlandı. Başkentte ilk tören Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki dev- let erkânmın katılrmı ile Anıtkabir'de yapıldı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılması, saygı dunışunda bulunul- ması ve Istiklal Marşı okunmasının ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne ge- çildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imza- layan Abdullah Gül daha sonra yaz- dıklannı yüksek sesle okudu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'm "gözünde beliren bir sağlık soru- nu" dolayısıyla gelmediği törende, Er- doğan'ı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek temsil etti. Anıtkabir' deki törenin ardından, dev- let protokolü hazırlanan bayram kutla- ması programını izlemek üzerc 19 Ma- yıs Stadyumu'na geçti. Öğrencilerin ha- zırladıklan gösterileri sergilediği tö- rende, Gül'e, Samsun'dan getirilen bayrak ve toprak da sunuldu. Törene ilk gelenler Anayasa Mah- kcmesi Başkanı Haşim Kılıç ve Yar- gıtay Başkanı Hasan Gerçeker oldu. Diğer protokol üyeleri gelenc kadar, Kı- lıç ve Gerçeker bir süre sohbet etti. Fon grubunun oluşturduğu "K. Ata- türk" imzası ve hem tören geçişi sıra- sında hem de tören boyunca fon grubu aracılığıyla sigaranm zararlanna ilişkin verilen mesajlar dikkat çekerken, spor gösterilerinin sunulduğu bölümdeki yenilik de dikkatlerden kaçmadı. yurtta coşku ve gurur vardı Yurt Haberleri Servisi - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 89. yıl- dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. SAMSUN: Atatürk Anıtı'na çelenk sunul- masıyla başlayaıı törenler, Bandınna Vapuru Müzesi tören alanında devam etti. Törenlere Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. Bandınna Vapunı Müze alanında ger- çekleştirilen törende, Atatürk'ü sembolize eden bayrak, deniz subayı tarafindan Bandır- ma Vapuru'ndan indirilerek kara subayına teslim edildi. ANTALYA: Cumhuriyet Meydanı'ndakj Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlanıalar stadyumdaki törenlerle devam et- ti. Ulusalcı Sivil lnisiyatif ise dün gece Antalya yat limanında Atatürk'ün Samsun'a çıkışını canlandırdı. GAZİANTEP: Kamil Ocak Stadyu- mu'ndaki törene katılan CHP ll Başkanı Ha- san Öztürkmen, Vali Süleyman Kamçı'mn "Çocuklar bayramınız kutlu olsun, spor bay- ranıınız kutlu olsun" ifadelerini kullanması- nın ardından, "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" adıııı tam kullanmadığı ge- rekçesiyle tören alanını terk etti. BARTIN: Atatürk Stadyumu'nda düzcnle- nen törende öğrenci gruplannın hazırladığı gös- teriler büyük beğeni topladı. Havanın aşm sıcak olması nedeniyle çok sa- yıda öğrenci baygınhk geçirdi. Tribünlerdeki pankart ekibinde görevli bir öğrenci tribünle- rin kilitli olması nedeniyle getirilen tahta yar- dımıyla taşınarak stadyumdan çıkanldı. ZONGDLDAK: Valilik binası önünde baş- layan törenlere şehir stadyumunda devam edildi. Malatya, Aınasya, Ncvşehir, Bodrum'da da 19 Mayıs gösterileri görkemli bir ortamda yaşandı. MED CEZİR MEHMET FARAÇ Century Founüatîon Hikâyeleri! Century Foun- dation, ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından biri. En tanınan üyesi de Fethullah Gülen'le Papa'yı buluşturan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Mor- ton Abramovvitz! Bu kuruluş hafta so- nu VVashington'da, "Türkiye'deki AKP, Arap dünyası için birmodel mi" konu- lu bir panel düzenledi. Zaman gazetesi bu paneli, 17 Mayıs tarihli sayısında, "AKP'nin kapatılması El Kaide'nin işi- ne yarat" başlığıyla yayımladı. Panel- de konuşan Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Gnl. Sek. Yrd. Mo- hamed Yatim, "AKP'nin ka- patılması Müslüman hare- ketler için büyük hayal kırık- lığı olur. Batı toplumundan bunu en- gellemesini bekliyoruz" demiş! Adını terör eylemleriyle duyuran Müslüman Kardeşler örgütü'nün tem- silcisi Mısırlı Ibrahim El-Houdaiby de, AKP'yi "Ulusal birliğe önem veren" şeklinde nitelemiş! Cezayir Barış Toplumu'ndan Ab- derrazzak Marki ise içine panelin amacının gizlendiği baklayı ağzından çı- karıvermiş! Marki, "AKP'nin kapatıl- masından El Kaide ve benzeri aşm ha- reketler yaraıianır" diye konuşmuş! ZAMAN Panelde, "AKP'nin analizi"n\ ise Za- man Gazetesi Genel Yayın Editörü Abdülhamit Bilici yapmış! Bilici, "Tür- kiye'de askerî müdahalelerin genelde muhafazakârpartilere yapıldığını, AKP örneğinde olduğu gibi halkın bunlara cevabı sandıkta verdiğini" kaydetmiş! Hadi, hoşgörü çığırtkanı bir gazete- nin editörünün "AKP kapatılmasın" lo- bicilerinin düzenlediği ve radikal din- cilerin katıldığı bir toplantıda konuş- masını kültürel bir faaliyet sayalım! Peki gazetecilik etiğini nerede araya- lım? Orneğin Zaman'ın temsilcisi, pa- nelde, "Kardeşim iyi de, Türkiye'de AKP'den önce El Kaide'nin bir eylemi yoktu. 15- 20 Ka- sım 2003'te, ramazan ayında, El Kaide lstanbul'da dört bombalı saldırıyla 60'tan fazla kişiyi öl- dürdüğünde, 600 kişiyiyaraladığında ik- tidarda AKP vardı. Ladin'/n adamları Kartal'da Mason locasında katliam ya- parken, Gaziantep 'te polis şehit eder- ken de ülkeyi AKP yönetiyordu" diye- medi! Belki de, HSBC Genel Müdür- lüğü'ne intihar saldınsı düzenleyerek 17 kişiyi öldüren El Kaideci llyas Kun- cak'ın kızı Fulya'nın, "Babam bir ar- kadaşının vasıtasıyla Fethullah Ho- ca'nın Nur Cemaati'ne girmişti" şek- lindeki sözlerinden utandı! Dünkü gazeteler içinde günün an- lam ve önemine ilişkin en çarpıcı başlığı, "Kurtuluştan teslimiyete" di- yerek Yeniçağ atmıştı. Bu başlığın yanında ise Arslan Bulut, Ata- türk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki, "Memleketin dahilinde iktidara sa- hlp olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" sap- tamasına yer vermişti! Fazla söze gerek yokl Atatürk'siiz Tanaf! Dün Türk ulusunun en büyük bay- ramlarından biriydi. Çok satışlı gaze- telerin büyük bölümü bayram haberi- ni her zamanki gibi sürmanşetten ver- mişlerdi. Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete altına, "En büyük gücümüz imanlı gençliğimiz" diye yazsa da, ha- beri logosunun üstünden duyurmuş- tu. AKP yanlısı Yeni Şafak, Atatürk'ün TSK afişlerine yansıyan "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü sür- manşete çıkarmıştı. Star, ^ logonun yanına "Kutlu ol- » sun" mesajıyla Büyük ön- der'in büyük bir fotoğrafını yerleştir- mişti. Geçmişte Ata'nın fotoğrafını sansürleyen Fethullahçı Zaman, lo- gosunun üstünde "79 Mayıs'ı coşkuyla kutluyorvz" haberinin yanına Atatürk ve Türk bayrağını yerleştirmişti! Bugün ga- zetesi de "6u coşku sonsuza kadarsü- necek" başlığını atmıştı. Her fırsatta Ata- türkçülere saldıran Vakit gazetesi bi- le bayram haberini Cumhurbaşka- nı'nın demecine dayanarak da olsa bi- rinci sayfadan vermişti. Yani sağcısı, solcusu, dincisi her ga- zetede 19 Mayıs ve Atatürk vardı... Bi- ri dışında!.. O gazete birinci sayfasına Tuzla'daki işçi ölümlerini engelleye- meyen Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un, türkücü Muammer Ketencoğlu'nun, Kapadokya'da tatil yapan Devlet Ba- kanı Cemil Çiçek ile eşinin ve hatta peşmerge lideri Mesud Barzani'nin kocaman bir fo- toğrafını koymuştu! Ama bay- ram ve Atatürk birinci sayfada yoktu, 12. sayfanın eteğinde "19 Mayıs bay- ramı yine törenlerle" gibi saçma sapan bir başlıkla yer alabilmişti! Yasal zo- runluluk olmazsa o gazete dünün ta- rihini bile logosunun yanına yazma- yacaktı! Bu gazetenin kimin Taraf'ın- da olduğunu, kimleri mutlu etmek için kime düşmanlık yaptığını hiçbir zaman unutmayın! KIM NE YAZDI? "BLmmf i< ıugün iktidar tahkatlara çiçek .uzatıyor. Tarikatlarpartilerin ' içine tamamen nüfuz ettiler, Amerika'da CIA'nın sahibi olduğu çiftlikte yaşıyor, 'Laikliği istemezük, demokrasiyi de kendimiz için isterük' diye özetleyebileceğim yeni bir tür ge- riciliğin kılavuzluğunu yapıyorlar." Necati Doğru, Vatan "L ider, samimi dostlarla kene- leri ayırt etmeli. Keneler, ba- •zen milletvekilidir, bazen be- lediye başkanıdır, bazen karar orga- nı üyesidir, bazen teşkilat mensubu- dur, bazen danışmandır, bazen şirket müdürüdürvs... Lider, kendine kene olanların ciğerini okumalı." Rahim Er, Türkiye ç ç |»"""rdoğan 'a düşmanlıklan yü- *•• zünden dedikodu kampan- I — yası başlatan AK Parti-RP- Fazilet kökenli eski çalışma arkadaş- larının yanı sıra 'asker' kaynaklı de- zenformasyona da dikkat çekmek is- tiyorum. Erdoğan'a düşman hattındaki eski siyasetçilere dedikodu servisini kimler yapıyor? Aralannda asker kö- kenliler varmı? Bunlarkomuta kade- mesinin zirvesine Başbuğ-Koşaner ikilisinin yerleşmesini istemiyorlar mı?" Şamii Tayyar, Star ^ünümüzde Müslümanlan ı iki madde ile mütalaa ede- biliriz, fiiliyat Müslümanlan, nazariyat Müslümanlan. Hatta diye- bilirsiniz ki, nazariyat Müslümanlan Is- lâm için en büyük tehlikedir. Görül- meyen zararlılardır. Bunlar küfrün be- sin kaynağıdırlar. Islâma küfreden, mukaddeslerimize saldıran, Müslü- manlan sindirmeye kalkışan gazeteleri ayakta tutanlar günümüzün nazariyat Müslümanlarıdır." Mevlüt Özcan, Milli Gazete Vakit yalanı seviyor! Manisa'da 19 Mayıs Sadyumu'nda gerçekleştirilen törenlerde bü- yük coşku yaşandı. tlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin mü- zik cşliğinde gerçekleştirdiği gösteriler beğeni topladı. (Fotoğraf: AA) Cumhuriyet'te ge- çen hafta "Urfa'da orman kanunları" başlıklı bir haber yayımlandı. Bu haberde kentin tek mesire yerindeki "Atatürk Ormanı" tabelasının kaldırılmasına ve bölgedeki alkol yasağına dikkat çe- kiliyordu. Hedef gösterme şampiyo- nu Vakit gazetesi "Cumhuriyet yala- na doymuyor" başlığı altında haberi yalanlamaya çırpınır- k T > ken çelişkiye düşmüştü! Va- » L* kitçiler 2 bin 700 dönüm ol- duğu belirtilen Atatürk Ormanı'nın kiracısı Genka şirketinin müdürü Nec- mettin Sağlam'a sığınmıştı! Ancak o zat, "Evet ormanda 2 bin dönüm ara- zi kiraladık, Cumhuriyet gazetesinde fotoğrafı çıkan alkol yasağı afişini de biz astık, işletmemizde alkol kullan- dırmıyoruz" diyerek gazetemizi doğ- rulamıştı. Sağlam ormandan gelip geçenlerden para aldıklarını da inkâr etmemişti! Geriye Atatürk yazılı ta- belanın akıbeti kalmıştı. Urfa'daki bir muhtar, "Namus, haysiyet sahibi her insan burasının adının Atatürk Or- manı olduğunu biliyor" dese de, Va- kit, resmi kayıtlarda Büyük Önder'in adının geçmediğini t \ ı öne sürmüştü. Urfa'nın da bağlı olduğu Kahramanma- raş'taki Orman Bölge Müdürü, Cum- huriyet'in kurucusuna yönelik saldırı- ya sessiz kalıyor, mahalle baskısına çanak tutuyor! Yöre halkı ise Urfa Va- lisi'nin, "Atatürk" yazılı tabelayı eski ye- rine yerleştirmesini bekliyor! e-posta: mfarac@cumhuriyet.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog