Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 2008 SALI HABERLER MEB'in biitçe aktarması... • ANKARA (ANKA) - Milli Eğitim Bakanhğı (MEB), okul yapılması için kamulaştınlacak arsa alımlarına aynlan 50 nıilyon YTL'nin aııcak 9 nıilyon 960 bin YTL'sini kullanabildi. Bakanhk, kullanamadığı bütçeden 20 milyon 20 bin YTL/yi ise taşınabilir okullar için aktarmak zorunda kaldı. Yatınmlar vc Tcsislcr Daire Başkan Vekili Salih Altmay'ın TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği yazıda Bakanhk olarak okul yerleri ile ilgili araştırmanın yapılmadığını açıkladı. Altınay, yazısında, imar planlannın belediye meclislerince yapıldığını bu nedenle, okul ycri olarak belcdiyelcrcc belırlenen yerlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığının şu anda bilinmediğini anlattı. 'Yasa ormanları bitirecek' • İ/MİK (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Egc Çcvrc vc Kültür Platfonnu'nun (EGEÇEP) Selçuk'ta gerçekleştirilen 9. Değerlendimıe Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, AKP iktidannca yeniden gündemc getirilen vc yüriirlüğe giren Turizmi Tcşvik Yasası'yla ormanlann daha da korumasız olduğu vurgulandı. Bildirgede, "Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi ve yasanın iptali halinde bile şu anda projelendirilmiş olan yatınmlar için orman kıyımı yaşanacaktır" dcnildi. Bildirgede yasanın bir an önce yürürlüğü durdunna istemli olarak Anayasa Malıkcmcsi'ne götürülmesi konusunda ana muhalefet partisi ve diğer milletvekillerine çağrıda bulunuldu. Tesetttirlüye özel yer • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana'da bir kuaforde tesettürlülere özel ycr aynlması ve ön cama "Tesettürlü bayanlar için ycrimiz vardır" yazılı pankart asılması "kadınlar arasında da 'harcm-selamlık' uygulaması mı yapıhyor" sorusunu akıllara getirdi. Turgut Özal Bulvan üzcrindeki bir apartmanın zemin katında bulunan Metro Sevdanı isimli kuaförün sahibi Serkan Çclik, "Mecburuz. Iş yapmamız için bazı değişik çalışmalar yapmamız gerekti. Çok özel bir durum değil ama yoğun ilgi görüyor" dcdi. DTP'liler kaza yaptı: 20 yaralı • ERZİNCAN (AA) - Ankara'daki DTP Kadın Meclisi 1. Olağan Genel Kurulu'ndan Erzurum'a dönen partililerin bulunduğu Şevket Sönmez yönetimındeki 21 DC550plakah midibüs, Erzincan- Erzurunı karayolunun 66. kilometresinde şaranıpole devrildi. Kazada yaralanan 20 kadın, ambulansiar vc bölgedcn geçen yurttaşların araçlarıyla Erzincan'daki hastanelere kaldınldı. Yarahlann sağlık durumlarmın iyi olduğu öğrenildi. Görme engelli öğretmen Ali Ercan, açtığı davaları kazandı ancak sicil notları hâlâ düzeltilmedi Hukuk savaşını kazandı ama... SAVAŞ KÜRKLÜ ADANA - Adana Paksoy Lise- si'ndc görcv yapan görme engelli ta- rih öğretmeni Ali Ercan, yaklaşık 10 yıl önce okul yönctiminin yaptığı bir şıkâyctlc başlayan hukuk savaşını kazanmasına karşın haklannı hâlâ el- de edemedi. Ercan, düşürülen sicil notlannuı yükseltilmemesi halinde ye- ni bir dava açacağını söyledi. Mchmet Kenıal Tuncel Lisesi'nde görevliyken okul yönetimince, "psi- kolojik sorunları var, eğitimi ak- satıyor" gibi iddialarla valiliğe, Mil- li Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet edi- len Ercan, bu yüzden dönemin vali- si Oğuz Kağan Köksal tarafından nıh ve sinir hastalıklan hastanesine bi- le scvk edildi. Yapılan tetkiklerde, Er- can'ın rah halinin bozukluğuyla ilgili en küçiik bir bulguya rastlanmadı. Er- can'ın bu süreçte iki kez görev yeri değiştirildi, önce "gözleri görmedi- ği için iyi eğitim veremiyor", daha sonra da "kör değil" gibi iddialarla karşılaşan Ercan'dan bu kez de "gör- mediğine ilişkin" rapor istendi. 'Yeniden dava açacağım' Bunlann, kendisini eğitim ca- miasından uzaklaştırmak isteyen- lerce yapıldığını vurgulayan Ercan, şunlan söyledi: "Devlet memurlu- ğundan alınmam için birçok kez Milli Eğitim müfettişlerinin ra- porları doğrultusunda verilen ce- zalarla ilgili açtığım davaları ka- zandım. Bu kararların tamamı Danıştay'ca da onaylandı. Yani kararlarla verilmeyen haklarımı yeniden elde ettim. Ama gelin gö- rün ki; yargı kararlarına karşın, Milli Eğitim İl Müdürlüğü hak et- tiğim şeyleri vermiyor, sicil not- larımı düzeltmiyor. Şimdi tek umudum, valiliğin konuya el koy- ması vc yargı kararlarıyla kesin- leseıı sicil notlarımın düzeltile- rek bu haksızhğın giderilmesi. Aksi halde, sicilimi düzeltmeyen sorumlularla ilgili soruşturma açılması için de yeniden yasal yollara başvuracağım." 55 metreiare 5 ytüûr evimiz oCıfu. "Bizi özürCüCer vadisine sürmeyin! 'BuCamayız. Çid'emeyiz. X V ENGELÜLERDEN 'YIKIM ŞENÜĞİ' Bakırköy Görme Özürlüler Derneği'nde 19 Mayıs ncdeniyle bir dizi etkinlik düzenleyen dernek yönetici ve üyeleri, belediyenin derneğe ilişkin yıkım kara- rını protesto etti. Derneğe ilişkin 10 gün önce Bakırköy Kaymakamlığı'nca sağlık merkezi yapılacağı gerekçcsiyle yıkım kararı verildiğini söyleyen der- nek başkanı Bülent Kelleci, "55 metre- karelik dcrnck binamızın yıkılması ha- linde birçok üveıni/i kaybedeceğiz. Derneğimizin yıkılması ile görme özür- lü vatandaşlarımız evlerine mahkûm olacaktır" dedi. (MELTEM YILMAZ) EFES BİRA GRUBU, RUSYA'DA120 MİLYON KİŞÎYE ULAŞTI Anadolu Crubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan Kazan'daki fabrika ile hedeflerini büyüttüklerini söyledi. Hedef 700 milyon dolar MOSKOVA / KAZAN (Cumhu- riyet) - Anadolu Holding'e bağlı Efes Bıra Gnıbu, 1999'da ilk nıarkası Stary Melnik'i (Ihtiyar Değırmenci) çıkar- masından bugünc 700 milyon dolarlık yaünm yaptığı Rusya'da yılda 120 mil- yon kışiye ulaştı. 1.2 milyar litrelik ürc- timle Rusya pazannın dördüncü bü- yüğü olan Moscow-Efes Bevvery (MEB), 2008 yılı ciro hedefini de 700 milyon dolar olarak belirledi. Efes Bira Gnıbu'nu Rusya'da öııe çı- karan adımlardan biri, Kazan'daki (Tataristan) Hayrulin ailesine ait Krasny Vostok bira ve malt fabrika- lannı 2006'da 390 milyon dolara bün- yesinc katmak oldıı. Efes Rusya Gc- nel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, "Krasny Vostok tesislerimiz tam kapasitey- le çahştığında, Türkiye'deki top- lam satışlarımızı karşılayabîlecek durumda" dedi. Ağırbaş, Efes Bira Gnıbu'nun Türkiye dışında başta Rus- ya olmak iizere 5 ülkede 12 fabrikası olduğunu ifade cdcrck şunlan dilc getirdi: "Rusya'nın dışında Kaza- kistaıı. Moldavya, Sırbistan ve Gür- cistan'da fabrikamız var. Rusya'da 4 malt üretim tesisimiz faaliyette. 5 ülkedeki toplam kapasitemiz 2.5 milyar litre bira. Bunun 2 milyar lit- resi Rusya'da bulunuyor." 'Büyüme devam edecek' Ağırbaş, Efes Bira Grubu'nun Rus- ya'daki bira üretiminin 1999'da 33 mil- yon litre düzeyinde olduğuna dikkat çc- keıek "2000 yılında bu rakam 110 81 litreye yükseldi. Rusya bugün 140 ıııilvonluk nüfusuna rağmen, Çin ve ABDnin ardından 10.5 milyar lit- relik yılhk bira tüketimiyle dünya üçüncülüğüne yükselmiş bulunu- yor. Bira pazarı, votka karşısında büyümesini ve güçlennıcsini sür- dürüyor. Rusya'nın geleneksel içkisi votka tüketimi düşüyor" dedi. Ruhsatsız pazarlanabiliyor 1 milyar litre kapasiteli fabrika Fabrika direktörlüğünü Ali Osman Sarıkaya'nın yürüttüğü Krasny Vostok tesisleri içinde 3 malt fabrikası yer alıyor. Ay- rıca Novosibirsk'teki tesisler de Krany Vostok'un ahmıyla Efes Gnıbu bünyesine geçmiş bulunuyor. Tesislerin bira üre- tim kapasitesi 1 milyar litreye ulaşıyor. Sarıkaya, "Buradaki malt tesisleri malt gidcrlerimizin 20 milyon dolar azalmasını sağladı. Bira fabrikamız, Avrupa'nm 5'inci büyük, Rusya'nın da ikinci büyük tesisi konumunda bulunuyor" dedi milyon litreye çıkü. O dönemden bu- güne lıızlı büyümemiz sürdü. Geçen yıl da yüzdc 20 büyüdük. Bugün Rusya'da 1.2 milyar litrelik satış hacmine ulaştık. Bu, yılda 2.5 mil- yar litre bira satışı anlamına geliyor. Rusya'da başta Stary Melnik olmak üzere Moskova Efes çatısı altında üretilen bira markalarımızı 110- 120 milyon Rus vatandaşı tüketiyor. Aynı hızda olmasa da Rusya paza- rındaki büyümemiz sürecek" dedi. Ağırbaş, Rusya bira pazannın son 8 yılda yüzde 167 büyüdüğünü ifade ede- rek, "Rusya'da yılhk kişi başı tüke- tim 1999'da 29.5 litreyken 2007'de Ağırbaş'ın verdiği bilgilcrc göre, Rusya'da yüzde 8.4'e kadar olan al- kollü içkiler ruhsatsız, yani herhangi bir izin alınmadan pazarlanabiliyor. Bu durum, ülke yönctiminin daha sert iç- ki olan votkaya fazla düşkün olan Ruslan hafif içkilere yöneltme çaba- sıııdan kaynaklanıyor. Rusya'nın baş- kenti Moskova'daki bira tüketimi 1.5 milyar litreye ulaşıyor. Böylelikle Moskova tek başına, Türkiye'nin oı- talanıa 800 milyon litre olan bira tü- ketimini nercdcyse ikiye katlıyor. Liderliğe oynuyor Efes Rusya Pazarlama Direktörü Berke Kardeş ise hedeflerinin Rusya pazannda liderliği ele geçinnck oldu- ğunu belirterck, "Rusya'da isteyen bayi her markayı satabiliyor. Mos- kova'da yılhk satış hacmi tek başı- na 300 milyon litreyi bulan bira ba- yisi var. Bu bayinin yılhk cirosu 240 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Sözünü ettiğimiz bayide Efes mar- kalarının payı yüzde 40'a kadar yükselebiliyor" diye konuştu. 100 DEĞİŞİK ÜRÜNLE PAZARDA Stary Melnik, Efes Bira Grubu'nun Rusya pazarında- ki satışının yüzde 22'sinc ulaştı. Stary Melnik'in Rusya'da gerçekleştirdiği ciro da 120 milyon doları buldu. Efes'in Rusya'da 126 bayi ve distribütörü ve 126 sevkiyat noktası var. Efes, 18 marka, 100 dola- yında farklı ürünüyle 100 bin satış noktasına ulaşa- biliyor. Satış noktalanna 63 bin 620 buzdolabı dağı- tıldı. Bayilere ücretsiz verilen soğutucaların yatırım değeri 35 milyon dolara ulaşıyor. Rusya'da satış noktalanna dağıtılan buzdolabı ve şemsiyelerin ta- mamı Türkiye'den ahnıyor. 1997-1998 krizi sonra- sında Rusya'da birçok ürün tarihi geçmiş olmasına karşın raflarda kalınca tüketici önemli bir deneyim yaşamış. Son kullanma tarihine çok dikkat ediyor- lar. Rusya'daki bira tüketicisinin çoğunluğu pet şi- şeyi tercih ediyor. Yüzde 45'i rafta birayı almadan önce ctiketi okuyor, içindekilere de dikkat ediyor. Rus tüketici tek markaya bağlanmak yerine, raf önünde etiketleri inceliyor, orada karar veriyor. BAŞKA ÜLKELERE DE GİDEBİÜRİZ' Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, kriz söylentilerini dinlemeyip Rusya pa- zarına zamanında girmekten memnun olduklaı ıııı belirterek, bölgede ek yatırım ve yeni fabrika alımlarıyla büyümeyi hep gündemde tuttuklarını söyledi. Özilhan, Efes Bira Grubu'na dünya devle- rinden teklifler geldiğini belirterek, "Biz bu teklif- lere sıcak bakmıyoruz. Dünyanın bağımsız biracısı olarak büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz. Şu anda dünyanın IS'inci bira üreticisi konumunda- yız" dedi. Özilhan, önümüzdeki dönemde Özbekis- tan ve Azerbaycan'a da yönelcceklerini ifade ede- rek "Aslında şu anda Hindistan'ı da yakın izleme- ye almış durumdayız. Kesinleşmiş hiçbir kararı- mız yok. Tümüyle fırsatlara bakıyoruz. Hindis- tan'da kişi başı bira tüketimi yılhk 1 litre düzeyin- de. Yani, Rusya'nın bundan 15 yıl önceki hali gibi. Hindistan'da bira pazannın önümüzdeki dönemde büyüyebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. GÜLER VE TOPBAŞ'IAKLAMA ÇABASI Karar geri adım attırdı DENtZ TATARER Danıştay'ın, Ataköy'de okul yapılması gcreken ala- na konut inşa edilmesine izin veren tstanbul Va- lisi Muammer Güler vc Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yargılanma- sına onay vermesi, İBB Meclisi'ne geri adım at- tırdı. Bölgedeki başka bir parsel okul alanı ilan edilerek, Güler ve Topbaş aklamaya çahşıldı. İBB Meclisi'nin 15 Mayıs Perşembe günü ger- çekleştirilen orurumunda Bakırköy llçcsi Ataköy Mahallesi 5'inci kısma ait 1/5 bin ve 1/1000 öl- çekli plan tadilatı teklıfı görüşüldü. İBB Mecli- si'nin 2006'da mülk sahibi TOKl'nin başvumsu üzerine 7 bin 500 metrekaıelik ortaöğretim alanı- nın konut alanı olarak tahsis edilmesine karar verdi. İmar planlannda okul arazisine alternatif cşdcğcrbir alan belirlenmesini tıııaı Ranuııu'na aykın bulan Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Topbaş, İBB Başkan Yardımcısı Idris Güllüce ve Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen hakkında soruşturma açılması tale- biyle Içişleri Bakanlığı'na başvunnuştu. eaüeaüaeüea aeüaüeaüaaeü lçişleri Bakanlığı'nın sonjşturmaya izin ver- memesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Danıştay'a başvu- rarak Vali Güler'in de dahil olduğu dört yönetici ile ilgili lçişleri Bakanlığı'nın kararına itiraz et- mişti. Danıştay 1. Dairesi, 8 Mayıs'ta verdiği ka- rarla yöneticiler hakkında "görevi kötüye kul- lanma" gerekçesiyle soruşturma yapılmasına izin verdi. Danıştay'ın karan üzerine geri adım atan İBB Meclisi, söz konusu bölgcdc 8 bin 250 metrekaıelik parscli ortaöğretim alanı ilan etti. EMEKLİSUBA YEVLERİSİTESİ Binalarçöküyor inşaatdurmuyor Istanbul Haber Servisi - Şişli Esentepe'deki Emekli Subay Evleri, İmar Kanunu'na aykın planlarla yapımına izin verilen Point Otel inşaatı nedeniyle çökmc tchlikesiyle karşı karşıya. Istan- bul Büyükşehir Belediyesi (tBB) Meclisi'nin ka- rarıyla serbest yükseklikte yapımına izin verilen otel inşaatı, mülk sahiplcrinin tüm girişimlerine karşuı durdurulamıyor. 27 metre tcmel kazılması planlanan otel inşaa- tında hafriyat çahşmalan sırasında Emekli Subay Evleri'nin 41,42 vc 43'ncü bloklannda çatlaklar meydana gcldı. Mülk sahiplen, 5 Kasım 2007'de bilirkişi incelemesi istcmiyle mahkemeye baş- vurdu. Bilirkişi raponanda, bloklarda çatlaklar ve tretuvarlannda çökmeler meydana geldiği belir- tildi. Raporda, çökmelerin devam edeceği ve ye- ni hasarlarm oluşabileccği uyansında bulunuldu. Mülk sahiplcri, inşaatı salıibi Özbek Turizm ve Sanayı Ticaret AŞ ve inşaatın denetleyici firması Hisar Yan Denetim yetkılileri hakkında 13 Nisan 2007'de suç duyumsunda da bulundu. 'Aileleri huzursuz ediyorlar' Mülk sahipleri, otel inşaatının parsel sınırlan- nm dışına taşarak kamuya ait yeşil alana kadar genişletildığini belirttilcr. lBB'nin bölgeye iliş- kin 1/5 binlik Nazım İmar Planı tadilatına itiraz eltiklerini de kaydeden site sakinlcri, süreçle ilgi- li şunları söylediler: "Yürütmenin durdurul- ması talebiyle dava açtık. Dava süreci devam ediyor. Ayrıca, mülk sahipleri ve Esentepe Çevre Koruma ve Kültür Derneği, İBB Baş- kanlığı'na planlarla ilgili itiraz dilekçesi gön- derdik. Bütün girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. İBB'nin verdiği ayrıcahklı imar izniyle bu bölgede büyük rant yaratıldı. Planlara göre otel çevresine rezidans yapılması da mümkün. Ayrıca, emekli subayların aileleri de huzursuz ediliyor. Bir taşla iki kuş vurdular."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog