Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makale



Katalog


«
»

20 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan'ın gözü iltihaplandı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 19 Mayıs törenlerine katılmayan ve tüııı progranılanıu iptal eden Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, gözünde bulaşıcı "iltihabi" bır dıuTJiııun oldıığu, doktorlann birkaç gün istirahat öncrdiği bikiirildi. Erdoğan dün akşam saatlerinde özel bir hastaneye gidcrck kontrolden geçti. Hastanede 40 dakika kalan Erdoğan daha sonra Subayevleri'ndeki konutuna geçti. Erdoğan'ın bugünkü programı da iptal edildi. Polis aracına karartma yasağı • ANKARA (ANKA) - Aııayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün dinlenme iddiasıyla gündcme gelen camlan filmli polis araçlan için Içişleri Bakanhğı düzenlemeye gidiyor. 81 il valiliğine gönderilen genclgc ile camları filmli araçlann temizlenmcsi vc "bir daha bu tip bir disiplinsizliğe izin verilmemesi" istendi. 'Asıl saygısız • ANKARA (ANKA) - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Köşk'tc lngilterc Kraliçcsi 2'nci Elizabeth onuruna verilen yeıneğe katılmayan CHP lideri Deniz Baykal'a yönelik eleştirilerine CHP'den tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Baykal'ın tutarlı hareket ettiğini belirtti vc Erdoğan'ı cleştirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, asıl saygısızhğı Erdoğan'ın yaptığını ileri süren Öymen, "Eşli bir davete eşsiz katılıyorsunuz. Smokiııli davete nomıal günlük elbiscyle katılıyorsunuz" dedi. Çiçek'in yüksek mahkeme vurgusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AKP hakkmdaki kapatma davasıyla ilgili soruları yamtladı. Bir gazetecinin, "bir bakana atfcn AKP'nin kapatılmasıyla ilgili haber yapıldığını" anımsatması üzerine Çiçek, "Kim söylctiyorsa falcıhk yapıyor dcmektir. Kimse kendisini yüksek mahkemenin ycrinc koyarak fîtne fesat çıkamıasın" diyc konuştu. SHP'nin Gökçek'ef at nalı' tepkisi • ANKARA (ANKA) - SHP Genel Başkan Yardımcısı Bedri Demir, Ankara'nın eski amblemı "Hitit Güneşi"ni "at nalı"na benzeten Büyükşehir Belediyesi Mclih Gökçek'e tcpki göstererek "Gökçek'in kültür düzeyi, at nalı ile Hitit Güneşi'nin farkını anlamaya engeldir" dcdi. Gökçek'in, Hitit Güneşi'nin Anadolu kültüriindeki yerini ve bir Cumhuriyet politikası olarak öne çıkarılması eylemini unutturmaya çalıştığını ifade eden Demir, "Ancak Gökçek'in o at nalı izini Ankara'dan ve hafizasından silmek için çok uğraşması gcrck" diyc konuştu. AKP'de, kapatma davası sürecine bağlı olarak yeni parti kurulup kurulmaması tartışılıyor Zamanlama sıkıntısıEMİNE KAPLAN ANKARA - AKP'de, Aııa- yasa Mahkemesi'ndeki kapat- ma davasının sürecine bağlı olarak yeni partinin ne zaman kumlacağı tartışılıyor. AKP kulislerinde, mahkemenin ka- patma karannı tcmmuz-ağustos aylannda vennesi durumunda yeni parti için acele edilmemesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kimlerin siyasi yasaklı olaca- ğma bakaraic bir yol haritası be- lırlcmcsi bcklcniyor. Mahke- menin kararının ekim-kasım aylarına kalacağmın anlaşıl- ması duruınundaysa yeni par- tinin eylül ayıııda kurularak yerel seçimlere hazırlıkh giril- mesi plaıılanıyor. Anayasa Mahkemesi 'nın ka- patına davasıyla ilgili kararmı bekleyen AKP yönctimi, ola- sıhklara görc farklı seçenekler • Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davasıyla ilgili karannın zamanı, AKP'nin yeni kuracağı partiyle ilgili süreci belirleyecek. Davanın tenımuz-ağustos aylannda sonuçlanarak partinin kapatılması durumunda AKP, yeni parti için acele etmeyecek. Başbakan Tayyip Erdoğan, kimlerin siyasi yasaklı olacağına bakarak yeni partinin kurulma sürecini belirleyecek. Ancak karann sonbahar aylanna kalması durumunda, yeni partinin kapatma karanndan önce kurulması planlanıyor. üzerindc duruyor. AKP için mahkemenin kapatma karan vennesi durumunda karann zamanlaması çok büyük önem taşıyor. Erdoğan, mıllctvekıl- leriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda, milletvekilleri- nııı partinin kapatılması dııru- munda nasıl bir yol izlencceğine ilişkin sorularına yanıt ver- mcktcn kaçındı. Yalnızca "A, B, C planlarıımz lıa/ır, hiç kimsenin endişesi olmasııf demekle yetinen Erdoğan, par- tinin kapatılması durumunda izlcnecck stratcjıyi çok dar bir kurmay kadrosuyla paylaşıyor. Parti kulislerinde, bu konuda şu olasılıklar üzcnnde duruluyor: Karar temmuz-ağus- tOSta verilirse: Anayasa Mahkemesi'nin temmuz-ağus- tos aylannda partinin kapatıl- ması yönünde karar vemıesi du- nımunda yeni parti kurulması için acele edilmeyecek. Erdo- ğan'ın davanın ağustos sonra- sına kalmasını istemediği bili- niyor. AKP'nin sırf bu neden- le ön savıınma için ck süre is- temediğinc dikkat çekiliyor. Erdoğan, ağustos ayına kadar karann çıkması durumunda kimlerin siyasi yasaklı olaca- ğına bakarak yeni parti çalış- malannı gcrçekleştirecek. Karar kasım ayına ka- lirsa: Anayasa Mahkeme- si'nin karannın kasım ayı son- rasına kalması durumunda ey- lül ya da ekim ayında yeni par- tinin kurulabileceğinc dikkat çekiliyor. Başbakan Erdoğan, özellikle Mart 2009'da yapıla- cak ycrcl seçimlere hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Bu ne- denle davanın uzanıası dunı- mıuıda sonbahar başında yedek bir parti kurulması, AKP'nin kapatılması durumunda da mil- letvckillerinin yeni partiye ka- tılarak yerel seçimlere giril- mesi hedcileniyor. AKP'liler, "Davada karann ekim ayı sonrasına kalması büyük bir risktir. Çünkü kasım ayıyla birliktc yerel seçim hazırlık- ları başlayacaktır. Hele ara- lık ayında partiler büyük oranda adaylarım belirleme- ye başlayacak ve zaten YSK de resmen seçim takvimini ilan edecektir. Aralık ayında hâlâ dava bitmemişse ve ye- dek bir parti de kurulmazsa YSK seçim takvimini ilan cdeceğinden kapatma halin- de yerel seçimlere katılama- nıa sorununun yaşanması ris- ki ortaya çıkar. O nedenle ka- rann ekim ayından sonraya kalması durumunda zorunlu olarak yedek parti kurulacak ve örgütlenip adaylarım be- lirlemeye başlayacaktır" gö- rüşünü dile getiriyor. PRtM AFFI SEÇÎM YAT1R1MI AKP borçlu belediyelerini kurtarıyor • AKP'nin istihdam paketine son dakikada eklediği prim affı, AKP'li belediyelere yarayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon YTL'ninüstünde borcu olan ilk 50 borçludan 21 'ini AKP'li belediyeler oluştuıdu. İLHAN TAŞC1 ANKARA-İstihdam paketine ilişkin yasa ta- sansımn TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşme- leri sırasında son anda önergeyle eklenen prim affmın altından AKP'li belediyelerin yüksek prim borçları çıktı. Ça- îışma Bakanhğı ile Ma- liyc Bakanlığı'm karşı karşıya getiren af, yerel seçimler öncesinde AKP'li belediyelere ya- rayacak. Resmi verilere göre, 1 milyon YTL üzcnnde borcu bulunan ilk 50 borçlu arasında 21 AKP'li bclcdiyc ycr al- dı. İlk 50'deki şirket ve belediyelerin toplam borcu 472.5 milyon YTL olarak hesaplandı. AKP'li belediyelerin borcu ise 183 milyon YTL olarak kayıtlara gc- çerken, bu miktar ilk 50'deki toplam borcun yüzde 40'ına denk dü- şüyor. ÜETTborç rekortmeni af kapsamına ahnıyor. AKP'nin izlediği iki- yü/.lü politikanın bir başka örneği" dedi. Kılıçdaroğlu, nasıl olup da belediye baş- kanlarının borçlarını ödemediği sorusunun akla geldiğini beliıterek "İlgili sigorta kuruluş- ları alacaklarını tahsil edemiyorlar. Açıkça, AKP yönetiminin bü- rokrasi üzerine kur- duğu siyasal baskı gö- rülüyor" değerlendir- mesini yaptı. ESP'den 1 Mayıs terörünüprotesto Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyeleri, 1 Mayıs'ta polisin işçi ve emckçilere uyguladığı şid- deti protesto ederek, AKP iktidarına istifa etmesi için çağrıda bulundu. Kadıköy Postanesi önünde toplanan ESP'liler, "1 Mayıs resmi tatil ilan edil- sin", "Her yer Taksim her yer direniş", "Emekçi düşmanı vali istifa" sloganlarını attı. ESP'liler adı- na basın açıklaması yapan Nahide Kılıç, hükünıc- tin işçi ve cmekçilere yasakladığı Taksim Ala- ın'ınn 30 yıldır her türlü etkinliğe açılmasına kar- şın, işçi ve enıekçilerc kapalı olduğunu vurguladı. Kıhç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar" şeklindeki açık- lamasım anımsatarak, "Erdoğan, 'ayaktakınıf nın gücünü gördü. Sözde demokrasi oyunları oyna- yanlar, o gün bir kez daha ayaktakımının iradesini gördü" dedi. Kıhç, "Bugün topladığımız imzaları göndereceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmeli ve Taksim işçi ve emekçile- re açılmahdır" diye konuştu. (HÜLYA KESKİN) Meclis'te gensoru güııü CHP, atv-Sabah Grubu'nun Çahk'a satıhşındaki usülsüzlük iddialannın üzerine gidiyor lstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT Genel Müdürlüğii 26 milyon 48 bin YTL ile borçlular arasında ilk sırada yer aldı. İETT Genel Müdürlüğü'nü 23 milyon 112 bin YTL ile Kocaeli Büyükşehir Be- lediyesi, 15 milyon 374 bin YTL ile Şanlıurfa Belediye Başkanlığı iz- ledi. Verilere göre, AKP'li Adana Büyükşehir Be- lediyesi'nin 8 milyon 796 bin YTL, Kınkkalc Belediyesi'nin 8 milyon 728 bin YTL, Mardin Bclcdiyesi'nin 8.5 mil- yon YTL, Altındağ Bc- lediyesi'nin ise 7.7 mil- yon YTL prim borcu bulunuyor. CHP Grup Başkanve- kili Kemal Kılıçdaroğ- lu, sosyal sigorta siste- minin en büyük borçlu- lannın AKP'li beledi- yeler olduğunun açıkça ortada olduğunu vurgu- layarak "AKP'li bele- diyelerden bilinçli ola- rak prim toplanmıyor. Daha sonra da bunlar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin, atv-Sabah Grubu'nun satıhşıyla il- gili verdiği gensoru öncrgcsi bugün Mcc- lis'tc görüşülecek. CHP, görüşmeler sırasın- da satıştaki soru işareüerini gündeme geti- rccek, hükümetten yanıt isteyecek. atv-Sabah Grubu'nun Başbakan Tayyip Erdoğan'ın damadı Bcrat Albayrak'ın ge- nel müdür olarak çalıştığı Çalık Gıiıbu'na satılışında ihale şartnamesi ve mcvzuata ay- kın olan işlemler ile ortaya çıkan sonı ışa- retleri şöyle: atv-Sabah'a el konulması: TMSF, 1 Ni- san 2007'de Etibank A.Ş. hâkim ortağı Dinç Bilgin ile Turgay Ciner arasında imzalan- mış olan gizli sözleşmelerin yeni ortaya çık- masını gerekçe göstererek, Bilgin ve Ciner ile yaptığı protokolleri iptal etti ve atv-Sabah gnıbunu devraldı. Gizli sözleşmelerin içeri- ğinin kamu yaranıu bozucu nitelikte olup ol- madığuun belli olmaması, TMSF'nin gerck- çcsini tartışnıalı hale getirdi. Tek katılımcılı ihale: Önceden tek katı- lımcınm ycr aldığı Kral TV ihalcsini "iha- leye tek bir şirketin katılması ve yeterli rekabet ortaımnın suğlaııamanuısı" ne- denleriyle iptal eden TMSF, Çalık Gru- bu'nun tek katılımcı olduğu atv-Sabah Gru- bu ihalesini iptal etmedi. Açık arttırma gerçekleştirilmedi: Şart- namede ycr almasına karşın Çalık Grubu, 1.1 milyar dolarlık muhammen bedelin üs- tünde artışa gitmediği için ihalede açık art- tırma gerçekleşmedi. Devlet parasıyla özelleştirme: Çalık Gru- bu'nun kamu bankalan olan Vakıfbank ve Halkbank'tan kaynak kullanması, gruba or- tak olan Katarlı fonun da özel sektörc ait ol- maması CHP tarafindan gündeme getiriliyor. YEŞÎLYOL, AYDIN'DA UĞURLANDI Mardin delerşehit Haber Merkezi - Mardin'in Derik ilçesi kır- opcrasyonda önceki gece çıkan çatışmada jandanna konıando er Ayhan Yeşilyol şehit ol- du. Yeşilyol'un cenazesi, Aydın'ın Sultanhi- sar ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa vcrildi. Törene şehidin yakmlan, Aydın Valisi Mus- tafa Malay, Aydın Jandanna Garnizon Ko- mutanı Tuğgencral Faik Canbolat, tl Jan- danna Komutanı Albay Mehmet Tire, Aydm Konıando er millctvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Şe- Yeşilyol. hidin kardeşi Orhan Yeşilyol, Tuğgeneral Can- bolat'a, "Seneye askere gideeeğim. Beni ağabeyimin şehit olduğu yere gönderin. Onun öcünü ben alacağım" dedi. Eğitim alanında patlama: 1 şehit Öte yandan tzmir'in Urla ilçesinde Ege Ordu Komutanlı- ğı'na bağlı Mcnteş Askeri Eğitim Kampı'nda eğitim yapan bir astsubayın elindeki el bombası. piminin yanlışhkla çc- kilmesi sonucu patladı. Patlama sonucıuıda astsubay Berkant Kahraman şelıit oldu, astsubay İlker Karaalp ağır yaralandı. ŞANTAJ YAPMAKLA SUÇLANIYOR Bakanın kuzeni tutuklandı İstanbul Haber Servisi- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in kuzeni olduğunu söy- leyen Yüksel Hastürk, Tuzla Akfırat Beldc Belediyesi Hesap lşleri Müdürü Şahin Yi- ğit'c, elinde belgeler olduğunu söyleyerek şan- taj yapnğı iddiasıyla tutuklandı. Şikâyetçi olan Yiğit'in, numaraları alınan 19 bin 800 YTL ile buluşmaya gittiği ve parayı Hastürk'e tes- lim ederken suç üstü yapıldığı belirtildi. Tu- tuklanan Hastürk, suçlamalan reddetti. Bakan Şahin'in halasının oğlu olduğunu, iş için Şa- hin'dcn yardım istediğıni söyleycn Hastürk, Şahin'in aracıhğı ile Akfırat Belde Başkanı'nın kendisini gö- rüşmeye çağırdığım, erzak yardimı yapıldığını anlattı. Yiğit'in kendisine harçlık vemıeye başladığmı ileri süren Hastürk, ken- disinc servis arabası alınmasına karar verildiğini belirtti. Ara- banın 21 bin YTL olduğunu, söyleyen Hastürk,"9 Mayıs gü- nü Akfırat'ın müdürü beni aradı. 9 bin YTL ayarladığı- nı söyledi. Buluşruk. Masaya dosya koydu. tşinin olduğunu söyleyip gitti. Jandarma da beni o sırada yakaladı" dedi. Hastürk ün avukatlan olaym kurgu olduğunu savundular. Adalet Ba- kanı Şahin. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA 19 Mayıs ve 'Kalpaklılar'... Içimde buruk bir sevinç vardı dün sabah... Bir 19 Mayıs şafağında uyandığımda ilkyaza gü lümseyen kan kırmızı güllere dokundum bahçe de... Gülün görkemi hele kırmızıysa insanın tutku larını çoğaltır... Ürkek bir yazgının çiçeklenmiş dudaklarında, yaşamın olanca derinliğine dalıverdim kan kırmızı güllere dokununca... Elimde Samim Kocagöz'ün Literatür Yayınla- n'ndan çıkan kırmızı kapaklı "Kalpaklılar" kitabı var- dı. İlk baskısını belki 35 yıl önce okumuştum... Karşıyaka'yı düşledim. Samim Ağabey'in bahçeli evini. Kırmızı gülleri, sarmaşıkları, hanımellerini. Kırmızı güller, Samim Kocagöz ve Kalpaklılar... Önsözünü okudum önce... Dünü ve bugünü düşündüm... Mustafa Kemal Atatürk ne dıyordu 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında; "Vaziyet ve manzarai umumiye" nasıldı? Gazi Mustafa Kemal anlatıyor: "Osmanlı Devleti'n/n dahil bulunduğu grup, Harbi Umumi'cfe mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütareke- name imzalamış. Büyük Harbin uzun seneleri zar- fında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumi'ye sevk edenler, kendi ha- yatlan endişesine düşerek, memleketten fırar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin mü- tereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceği- ni tahayyül ettiğiyeni tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa 'nın riyasetindeki kabine; aciz, haysiyet- siz, cebin, yalnız Padişah'ın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek her- hangi bir vaziyete razı." ••• Samim Kocagöz'ün "Kalpaklılar" kitabını okur- ken 19 Mayıs 2008i düşünüyorum... Dinciliğin kanlı örgütü Hizbullah, El Kaide, Isla- mi Hareket, Müslüman Kardeşler... Faili meçhul cinayetler... Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink ve diğerleri... Devlet içinde örgütlü silahlı çeteler... Devletin duyarlı kurumlarını ele geçiren "F" tipi ya- pılanma... Dinci kadrolaşma!.. Etnikçi terör!.. Mustafa Kemal 1919'da; çökmüş, yenilmiş, dar- madağın olmuş, yakılmış, yıkılmış bir ülkede yur- dunu kurtarmak için Anadolu'ya çıkmıştı... Bahçede bir kanepeye oturdum... Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesi tarihin tozlu raf- larına konulmuştu... 2008 yılının 19 Mayıs'ında dışa bağımlı, emper- yalizme teslim bir Türkiye vardı... Var oluşumuzun nedeni 19 Mayıs'ı kutluyorduk oysa!.. Ulusallığın, yurtseverliğin neredeyse suç sayı- lacağı bir dönemden geçiyorduk... AKP iktidarına karşı muhalefet yapanların ba- şına neler geliyordu, neyle suçlanıyordu? Yüreğimde bir sızı duydum... Bircan sıkıntısı, karamsarlık... Sonra Nâzım Hikmet'in dizeleri... "...ateşi ve ihaneti gördük. ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygusuna ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet, en azılı düvellerle dövüşüyordu fakat, dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için..." ••• Bahçedeki kan kırmızı güller, Samim Kocagöz'ün "Kalpaklılar"ı, Bağımsızlık Savaşı, Aydınlanma Devrimi... Samim Kocagöz'ün "Çağının Tanığı Üç Yazar" kitabımda bana söylediklerini anımsıyorum: "Türkiye'yiyağmalamaya gelen 1919 yılının sö- mürgecilerine karşı kabaran öfke, o yılların öfke- sidir; o yılların hiddetidir. Ama bugün de sömür- geciliğe karşı duyulabilecek öfkenin aynıdır el bet..." Dün sabah karmakarışık duygular içindeydim... Gençler Samim Kocagöz'ün "Kalpaklılar"ını da yakında Literatür'den çıkacak olan "Doludizgin"i de okumalıdır... Anadolu'yu paylaşmak isteyen Batı emperyaliz- mine karşı Kemalizm, Sevr haritasını parçalayıp attı tarihin çöplüğüne... Atatürk, çağdaş uygarlığa doğru yürüdü tüm kuşatmalara karşın!.. Ve gençlik, inanıyorum ki o yolda yürüyecek... Öyle değil mi gençler?.. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 HİKMET ÇETİNKAYA FETHULLAHÇI GLADYO «TİNKAYA lİİiyiKİTAPÇIUMM Fethullahçılar her yerde örgütleniyorlar. internette kurmay albayların, yarbayların, binbaşıların, astsubayların, askeri-sivil memurların, askeri okul öjjrencilerinin "soyağocım" çıkaran adres belli. 0 adreste oluranlar kurmay subaylara, aslsubaylara, askeri-sivil memurlara, askeri okul öjjrencilerine "TSK'ye sızmıs vatan hainleri" diyebiliyor... Bu kitap; örgütlenmenin bugün geldiği noklayı, yani 'Fethullahçı Gladyo'yu anlatıyor. 0.212 5121172 GUNİZI YAYINCIUK guniziyayincilik@gmail.coı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog