Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 2008 SALI 4 HABERLER DUNYADA BUGUN ALI SIRMEN AB ve İçişlerimiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- sı'nın açtığı AKP ile ilgili kapatma da- vasına dışardan baskı gelmesi için, kimi çevreler büyük çaba harcıyor- lar. Tarihimizin hiçbir döneminde, bu yönde böylesine yoğun çaba har- candığı görülmedi. Son olarak Krali- çe'nin ziyareti vesilesiyle Ingiliz Dış- işleri Bakanı da bu konuda görüş açık- lamaktan çekinmedi. Bu Ingilizler, Osmanlı döneminde de hertürtü iç işimize kanşırlardı.. ama bu, hiç değilse Osmanlı makamlarının talebi üzerine olmazdı. Tam tersine, Osmanlı yönetimi bu müdahaleleri en aza indirgeyebilmek için yırtınıp du- rurdu. "Lümpen liberaller" müdahaleler için iyi de bir kılıf uydurmuşlar. - AB adaylığına üye olduğumuza göre bizim içişlerimiz onların da işidir, diyorlar. llk bakışta güçlü bir savları daha var.. onu şöyle dile getiriyorlar: - Demokrasi ve insan hakları ko- nusunda iç iş olmaz, karışmaya hak- ları var. Ikinci savdan başlayalım. Değil 21. ama 20. yüzyıldan beri, in- san hakları konusu bir iç iş olmaktan çıkmıştır. Bu gerçek yalnız AB veya AB adaylığıyla da sınırlı değil. Helsinki So- nuç Belgesi, onu imzalayan devletle- rin hepsinin, ki aralannda AB üyesi ol- mayan birçok ülke var, oradaki öl- çütlere uymayı taahhüt ettikleri bir uluslararası antlaşmadır. Yani bir an- lamda insan hakları ve temel özgür- lükler konusunu "içişleri" kavramının dışına çıkarmıştır. ••* Bu gerçeği hepimiz kabul etmek zo- rundayız. Türkiye'deki ulusalcılar da bu gerçeği görmekte ve kabul et- mektedirler. AB'ye aday olduğumuza göre, bi- zim içişlerimizin onların da işi olduğu savına gelince: Burada haklar ve yükümlülüklerin eşit olduğu ilkesinden yola çıkıldı- ğında, AB'nin hangi konularda, ne öl- çütlerle diğer üyelere müdahale hak- kı varsa, bize de aynı derecede, ay- nı ölçütlerle müdahale hakkı olduğu- nu kabul etmek durumundayız ve ediyoruz da. Bu durumda, Türk Anayasası'nda var olan (başka Avrupa ülkelerinde de var ve uygulandı) parti kapatma ko- nusunda da, Avrupa'nın demokrasi öl- çütlerinin çiğnenmemesini talep etme hakkı olmasına karşı çıkmıyoruz. Zaten Avrupa da, bu hakkını kulla- narak, Türk Anayasa Mahkemesi'nin bu gibi kararlarını, AB'den önce ku- rulmuş ve görevi Avrupa İnsan Hak- ları Sözleşmesi'ni imzalamış ülkelerin bu hakları çiğnememelerini gözet- mek olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aracılığıyla bizim kararlarımızı denet- liyor, görüşlerini bir karar halinde açıklıyor. Türkiye'den hiç kimse de, çıkıp, AlHM'ye, - Arkadaş sen bu işlere ne karışı- yorsun, demiyor. AİHM şimdiye kadar Türkiye'deki parti kapatmalarla ilgili kararlar verdi, kimini 'Sözleşme'ye uygun buldu, ki- mini ise aykırı... • •• Demek ki, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının denetle- neceği makam Türkiye - AB Karma Parlamento Eşbakanı veya Komisyon Başkanı, ya da Genişlemeden So- rumlu üye değil. AlHM'dir. AlHM'deki eski yargıcımız Rıza Türmen, dünkü Milliyet'te yazdığı yazıda bu hususu dile getiriyor ve AlHM'nin, dokuzu Türkiye ilgili on beş kapatma davasında hangi kriterlere dayanarak karar verdiğini açıklıyordu. Türmen, son zamanlarda sıkça adı edilen Venedik Komisyonu'nun ise bir karar değil, tavsiye organı olduğunu belirtiyordu. Nitekim, diğer Avrupa üyelerine AB'nin yaklaşımı da bu olmuştur. AB, Battasuna'nın kapatılması ko- nusundaki Ispanyol Yüksek Mahke- me kararını siyasi organlan aracılığıyla eleştirmiş ve Yüksek Mahkeme bu da- vayı görüşmeye başlamadan önce yo- ğun bir kampanya ile baskı uygulamak yolunu tutmuş mudur? AB, siyasi organları aracılığıyla Türk yargısı üzerinde, siyasi bir darbe oluşturmaya çalışıyor ki, bu da, ne in- san haklarına, ne temel özgürlüklere, ne de demokrasiye uygun bir yönü vardır. Ama şu anda en hazin olan şey, Av- rupa'nın bu baskısı değil, Türkiye'de kimi çevrelerin "Gelin Allan aşkına.. bi- ze biraz baskı yapın" diyen utanmaz yakarışlarıdır. Bakanlık türbanı savundu MEB, basına yansıyan fotoğraflara karşın açıköğretim sınavlanna çarşaflı, takkeli kişilerin girdiğine ilişkin kendilerine bilgi gelmediğini ileri sürerken 'açıköğretim ile örgün eğitim kanştınlmamalı' savunmasını yaptı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı (MliB), açık- öğretim sınavına türban, çarşaf ve tak- keli kişilerin girmesinin tüın basına yan- sımasına karşın, kendilerine bu yönde bir bilgi gelmediğini ileri sürdü. MEB, açıköğretim sınavına giren kişilerin yılda 2 kez sınava girdiklerini ve bu ne- denlc örgün eğitim ile kanştınlmama- sı gerektiğini savundu. MEB tarafından yapılan yazılı açık- lamada, 17-18 Mayıs'ta 260 ıl vc ilçe merkczınde yapılan açık- öğretım lisesi 2. döncm ile açık ilköğrctım okulu not yükscltmc sınavlanyla il- gili bazı basın yayın or- ganlannda "kamuoyunca yaıılış anlaşılabilecek özellikte haberler" yer aldığı belırtildi. Açıköğ- retim okullarınm her yaş- tan, ilköğretiın çağını geç- miş her yurttaşııı yararla- nabıldiğı öğrenim ku- rumlan olduğunun ifade edildiği açıklamada, açık- öğretim lısesinde, 41-50 yaş aralığında 5 bin 652 crkck, 2 bin 646 kadın, 51 ve daha yukan yaş gru- Eminönü Atatürk İlköğ- retim OkıılıTnda da çar- şaflılar sınava girmişti. bunda 608 erkek, 472 kadın olmak üze- re toplam 9 bin 378 vatandaşm öğrenim gördüğü belirtıldi. Açıklamada "Bu okulların, çocukların ve gcnçlerin devam ettikleri örgün eğitimle karış- (ıı ılmasımn çok büyük luıta olduğu- nun görüleceği" ilen süriilerek bu yurt- laşların, okul ve kurumlarla ilgili iş- lemlcnnın 4 yıllık eğitim süresi boyun- ca yılda 2 kez sınava ginnekle sınırlı ol- duğu kaydedildi. Açıklamada şunlar dile getirildi: "Söz konusu haberler- de iddia edildiği şekliy- le çarşaflı, takkeli sı- navlara girildiğine iliş- kin bakanlığımıza her- hangi bir bilgi ulaşma- mıştır. Öğrencilerin ya- nında refakatçi olarak eğitim kurumlarına ge- lenlerin kıyafetlerinden Bakanlığımız sorumlu değildir. Mevcut yasa ve yönetmeliklere ay- Ivin herhangi bir du- rıımıın Bakanlığımıza ulaşması durumunda gereğinin yapılacağının kamuoyu tarafından bi- linmesini isteriz." 'SİYASETEDÖN' ÇAĞRISJ DP Çifler'den randevu beldiyor OKUL MUDÜRÜ: BAKANLIĞIN GENELGESİ VAR Türban serbestmiş! MEHMET MENEKŞE asirmen@cumhuriyet.com.tr AMASYA- Amasya'nın Mcrzifon il- çesinde de geçen cumartesi günü yapılan açık lise sınavına öğrenciler türbanlanyla girdi. Merzıfon Lisesi'nde sınava türbanla girmek isteyen öğrencilere Eğitim-Sen'li öğretmenler karşı çıkarken bazı öğret- menlerin öğrencilerin türbanlanyla sınava girebileceği yönündc tavır alması eği- tinıciler arasında sözlü tartışma yaşan- masına neden oldu. Daha önce çahştığı Gümüşhacıköy Lisesi'nde okula mescit açtığı iddıalarıyla gündcme gelen ve hakkında açılan soruşturmanın ardın- dan Merzifon Lisesi'ne müdür olarak ata- nan Hüseyin Kaplan'ın tarüşma çıkması üzerine araya girerek, "Açık lise sına- vında öğrencilerin türbanlanyla sınava girmeleri yönetmeliğe göre serbest. Ayrıca bu konuda bakanlığın genelgesi var" dediği ve türbanlı öğrencilere göz yumduğu belirtildi. Bunun üzerine Eği- tim-Sen'li beş öğretmen türbanlanyla sı- nava giren öğrencilerin aday numarala- nnı alarak tutanak tuttu. ANKARA (ANKA) - Genel lda- re Kurulu toplantısında, eskı DYP Gcnel Başkanı Taıısu Çiller'e "ye- niden partinin basına geçmesi" önerısı görürme kararı alan Demok- rat Parti'de randevıı bekleyişi sürü- yor. DP Genel Başkan Yardımcısı Turhan Güven, Genel Başkan Sü- leyman Soylu'nun Çillcr'den randevu ala- cağını belirtirken, gö- rüşmenin dc bu hafta perşembe ya da cunıa günü yapılabıleccğını söyledi. Güven, Çil- ler'ın yeniden siyase- te dönme konusunda karannın olumlu ola- cağını düşündüğünü belirterck "Siyaset ce- sur insanların işidir, diyen Sayın Çiller'in kendisidir. Dönüşü merkcz sağda önemli bir boşluğu dolduracak" dedi. Demokrat Parti'de gözler, eski DYP Genel Başkanı Çiller'le yapı- lacak görüşmeye çevnldi. DP Genel Idare Kuııılu'nda, GtK üyelerinin bü- yük kısmının Çiller'in yeniden par- tinin basına geçmesi yönünde görüş bildirmesinin ardından gündeme ge- len Çiller randevıısuna ise genel baş- kan yardımcılan ve GİK üyelerinden oluşacak 7 kişilik bir heyct gidecek. • DP Genel Başkan Yardıracısı Turhan Güven, Genel îdare Kurulu'nda ortaya çıkan görüş doğrultusunda Tansu Çiller'i genel başkanhğa çağırmak için randevu almayı beklediklerini söyledi. Çıller'den randevuyu ise DP Genel Başkanı Süleyman Soylu alacak. DP Genel Başkan Yardımcısı Tur- han Güven yaptığı açıklamada, Çil- ler'in lstanbul dışında olduğunu ve bugün randevu ısteyeceklcrini söy- ledi. Beklenen görüşmenin perşem- be ya da cuma günü olabileceğini kaydeden Güven, şöyle konuştu: "Sayın Çiller'in karannın olumlu olacağını dü- şünüyorum. Kararı olumlu olursa bu merkez sağda önem- li bir boşluğu dol- durur, bunun için de partinin basına geçiyorum demcsi gereklidir. Dönerse bu parti derlenip to- parlanacaktır. Ka- rarı olumsuz olursa bu siyaseti darboğaza iter. Bir dö- nem Sayın Ecevit de reddi nüras et- mişti ancak Rahşan Hanım'ı yanı- na alıp partisini kurdu ve başba- kan bile oldu. 'Siyaset cesur insan- ların işidir' diyen, Sayın Çiller'dir. Randevu alındığında gidip kendi- sine neden dönmesi gerektiğini anlatacağız." Güven, Çiller'in par- tinin basına geçnıe karan vemıesi ha- lindc ise iki ay içinde kongre yapa- caklannı kaydctti. SlflR NOKTAS1 /ORAL ÇALIŞLAR Yazarımız Oral Çalışlar rahatsızlığı nedeniyle yazılarına bir süre ara ver- miştir. BU flKŞflm SflDECE DIGITURKTE EVER RFTER: R CIRDERELLR STORV BİR KULKEDISI mflSRU. Oguncular: Dreuı Barrymore, Rnjelica Huston, Dougray Scott (0212)473 73 73 www.digiturk.com.tr ÜTOJRIC EĞİTİM SPONSORU «jGaranti 17 Nisan - 06 Temmuz 2008 Geııe lstanbul Modem eğitim programlarının Dçüncüsündo çocuklar ve gençler sanatı keşfettneye devam ediyor. "Dokunduğum Oûnya" adlı programda, 6-16 yaş arası çocuk vo gonçîeı gûnlûk • karşıiaştıkian yuiTiuşak mafzetnelâri vc leri tanıyıp, sıradışı yapılannı anlaj ımlannı gerçekleştiı h İSTANBUL MODERN ve CENTRE POMPIDOU İŞBİRLİĞI İLE İSTANBUL MODERN KURUCU QEczaabası Centre Pompidou ANA SPONSORLAR "î* H (S>mDcf AUIANCE İSTANBUL MODERN ' ı pnce la
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog