Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER AB'den takit iiniin sııçlaması • Dış Habeıier Servisi - Avrupa Birliği, geçcn yıl gümrüklerde ele geçirilen taklit üriinlerde Çin ve Türkiye'nin başı çektığini bildirdı. AB Komısyonu'nun venlenne göre, ele geçirilen 79 milyon parça taklit malın yüzde 58'ı Çin'den gelirken, Ç'in'i yüzde 5 ile Türkiyc ve yüzdc 3 ilc Hındistan izlıyor. AB'nın cl koyduğu taklit alkollü ıçecekler ve gjda ürünlennde Türkiye yiizdc 45 payla ilk sırada ycr alırkcn, salıte koz- nıetik ve kişisel bakım üriinlcrinde yüzde 29'la Gürcistan'm ardından ikinci sırada bulunuyor. Yuntta kalan kıza tacîz iddîası • BURSA (AA) - Bursa Cuınluıriyet Başsavcıhğı'na başvuran Nuray F, bir yıl önce eşinı kaybettığinı, yaşadığı maddi sıkıntılar nedcniyle kızı G.F'yi iki ay önce merkez Yıldınnı ilçesindeki kız yetiştirme yurduna yerlcştimıck zorunda kaldığını bildirdı. Kızının bu sürede 2-3 kez yurttan kaçtığını beliıten Nuray F, kızının son kaçtığında kendisinc, yurttaki öğretmeni K.K'nin cınsel tacizine uğradığını ve bu kişi tarafından dövüldüğünü anlattığını söyledi. Nuray F, yurt öğretmeni K.K. hakkındaki şikâyet dilekçesini cumhuriyet savcılığına verdi. Savcıya ifade vercn G.F. kadın sığımııaevine yerleştırildi. 4 kişiye 82 biner YTL ikramiye • ANKARA (AA) - On Numara'da 10 nunıarayı bi- len 4 kişi 82 bin 335'cr YTL almaya hak kazandı. Kazanan numaraların; 1,7, 13, 15, 19, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 51, 53, 54, 57, 63, 69, 72, 73, 75, 77 ve 79 olarak belirlendiği çekılışte 9 bılenler 1528 YTL 55'er YKr, 8 bılenler 74 YTL 95'cr YKr, 7 bilenler 11 YTL 15'er YKr, 6 bilenler 1 YTL 95'er YKr, hiçbir numarayı doğru tahmin edcmc- ycnlcr ise 1 YTL 30'ar YKr ikramiye kazandı. SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk ı f ÛH BEİ KENDİMÎ MH Başkan 'için' dedi, supis çıktı Aksaray'da yaklaşık 6 bin kişinin ishal olmasına sudaki kirliliğin neden olduğu ortaya çıktı. Belediye Başkanı Palta, ilk tahlillerin 'temiz' çıkmasının ardmdan 'Suda sorun yok. Ben gönül rahatlığıyla şebeke suyu tüketiyorum' demişti Hamileyken ceptenkonuşmayın I Dış Haberler Servisi - ABD'nin Los Ange- lcs Üniversitesi ilc Danimarkalı Aarhus tara- fından yapılan geniş kapsamlı araştırma sonııçlanna göre, hamilelik esnasında kul- lanılan ccp telefonları doğacak olan ço- cukta davranış bozukluklarına yol açı- yor. Yaklaşık 13 bin çocuk üzerinde s yapılan araştırmada hamile bir kadı- 4 nın günde bırkaç kez cep telefonunu eline alıp kullanması bile doğacak olacak çocuğun hiperaktivite, davra- nış bozuklukları, okul çağına gcldı- ğindc duygusal karnıaşa gibi bazı ruhsal hastalıklara yakalanma riskini ta- şıdığı ortaya çıktı. 7 yaş öncesi cep te- lefonu kullanan çocuklarda da davranış bozukluklan mcydana gelebilıyor. 400 kanguruya idam kararı • SYDNEY (AA) - Avustralya'nm başkentı Canberra'nın cıvannda, çevreye zarar verdik- len ıçın yaklaşık 400 kangurunun öldürülme- sine başlandığı bildinldı. New South Wales eyaleti Hayvan Özgürlüğü Proje Müdürii An- gie Stephcnson, Savunma Bakanlığı'nm söz- leşme yaptığı fîrmanın 20 ila 40 kanguruyu dün zehırli iğneyle öldürdüğünü söyledi. Didim'de 2 İngiliz gözaltında • AYDIN (Cumhuriyet) - Didim'de piyasaya sahtc stcrlın sürdükleri belirlenen İngiliz uy- ruklu 2 kışı gözaltına alındı. Edınilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Stephen Arthur Coo- per ve Clifford Havvard, bir alışvenş merke- zinde bir fotoğrafçıdan 160 sterlin karşıhğında bir dijital kamcra aldı. Ancak, magaza görev- lilerinin paranın sahte olduğunu anlaması üze- nnc olay ycrine polis çağnldı. lngilızler, tu- tuksuz yargılanmak üzere serbcst bırakıldı. Muzofef te felsefe günleri başlıyor • Haber Merkezi - Muzofct Şişli Kelepir Ki- tapevi'nde "Felscfe Günleri" başlıyor. Bir dizi halindc çeşıtli uzmanlarca hazırlanan sunum- lardan oluşan etkinliğin ılki bugün yapılacak. Psikiyatr Şükrii Alkan'ın "aşk, sevgi, tutku, arzu, saplantı, bağımlılık, kıskançlık ve tüke- niş" konulannı anlatacağı etkınlik saat 19.00'da başlayacak. Aynntıh bılgı 0 212 246 58 81 numaralı tclefondan alınabilir. AKSARAY (Cumhuriyet) - Aksa- ray'daki ishal vakalannın sayısı 6 bi- ne yaklaşırken, Sağlık Bakanlığı la- boratuvar çalışmaları sonucu hastalı- ğın sudaki kirlılıkten kayııaklandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Aksaray ile An- kara'nın Şereflıkoçhi- sar ilçesinde görülen ishal vakalannın sudan kayııaklandığı bclirti- lerck, her iki yerleşim ycrindc de su klorla- masının yeteıii seviye- yc getirildiği bildirdi. ishal vakaları Aksa- ray'da 13 Mayıs'ta, Şe- reflikoçhisar'da da 16 Mayıs'ta başlamış; ya- pılan ilk incclemelerde kimyasal ve toksiko- lojik kirliliğe rastlan- manııştı. Bakanlık açıklama- sında, "Hastalık etke- ııiııi bulmaya yönelik aynntıh laboratuvar çalışmaları bugün so- nuçlannııştır. 1 Iaslalardan ahnaıı ör- neklerde birden l'a/.la etken tespit cdilmiştir. Bu ctkcnlcr Adenovirüs, Rotavirüs, Norovirüs gibi viral et- kenler ve koliform bakterilerdir. Va- kaların her iki yerleşim birinıinde de su kaynaklı bir bulaşma şeklinde Aksaray'daki hastaneler lıas- ta yurttaşlarda doldu. (AA) başladığı ve bunu takiben hasla kişi- lerden sağlam kişilere bulaşma şek- linde devanı ettiği anlaşılmıştır" dc- nildi. Açıklamaya göre, Aksaray'da ye- terlı su klorlaması yapılmakla birlikte lo- kal anzalann tamiri vc su borulannın de- ğişimi döncmındc kirlcnmc oldu. Şe- reflikoçhisar'da ıse, su klorlaması bazı nokta- larda ycterli seviyede olmadı, şebeke suyun- daki kirlilik sonucu vakalar ortaya çıktı. GÖNLÜM RAHAT! Öte yandan, Aksa- ray Belediye Başkanı Nevzat Palta, ilk ta- lihlilerin temiz çık- nıasının ardından yap- tığı açıklamada, "Suyla ilgili bir so- run yok. Ben gönül rahatlığıyla şebeke suyu tüketiyorum" demişti. Ancak "ted- bir aınaclı" olarak yine de suyun kaynatılmasını ve mey- ve sebzelerini bol suyla yıkanmasını is- teycn Başkan Palta, "Bunları söylü- yoruz ama suyla ilgili sorun varmış gibi algılanmasın. Çünkü bizicr, be- lediye yetkilileri olarak sııyıımu/.ıı içiyoruz" diye konuşmuştu. • • \ PİKNİK YAPAN YÜZLERCE KİŞİHASTANEYE KOŞTU IstaıJnıl'da kene paııiği tstanbul Haber Servisi - tstanbul Ke- mcrburgaz, Amavutköy, Sarıyer ve Çetancköy'de aralannda çok sayıda ço- cuğun da bulunduğu 500'e yalon kişi ke- ne ısınnası şikâyetiyle hastanelere akın etti. Haseki, Oknıeydanı ve Haydarpa- şa Numune eğitim ve araştınna hasta- nclennc başvuran yurttaşların yapılan talılil vc tctkıklcr sonrasında tabuı - cu edil- diği ve "kırım kongo kanamah ateşi hastalığı"na rastlanmadığı belirtildi. lstanbul ll Sağlık Müdürlüğü yetkilile- ri ıse hastanelere başvuran yurttaşlara ya- pışan kenelerin çıkanldığmı, tctkiklcnn yapılabilmesi için örneklerin alındığını ve incelendiğini ifadc cttiler. Havalann ısmmasıyla birlikte hafta so- nunu piknik yaparak geçıren çok sayı- da lstanbullu, dün kenc ısınnası şikâyeti ile hastanelere başvurdu. Piknik sonra- sında evlerine döndüklerindc vücutlan- na kene yapıştığını fark cdcn yurttaşlar, hastanelcrin acil servislerine akın ettilcr. Hastanelere giden çok sayıda kişi, ya- pılan tahlillerin ardından ayakta tcdavi edılcrek taburcu edildi. ARNEKLER İNCELENİYOR Hastalara, kcndilerinde "kırım kon- go kanamah ateşi hastahğı rı na rastla- nılmadığını, ancak kusma, kanama ve yüksck ateş gibi şikâyetleri olursa cn ya- kın hastancyc başvunnaları şeklinde uzmanlarca uyarıldıklannı söyledilcr. tstanbul tl Sağlık Müdürlüğü yetkili- leri, yuıttaşlaruı, yapılan incelemclcr son- rasında evlerine gönderildiğini, alınan ör- neklerin incelendiğini belırttiler. Yapılan açıklamada, hastanelerdc ya- tan hastalann bulunmadığı kaydedilerek, örneklerin bulaşıcı hastahklar binmin- ce incelendiğı, bu incelemenin birkaç gün daha süreceğifade edildi. tstanbul Büyükşchir Belediyesi yet- kilileri ise park, balıçc vc ormanlarda da- ha önce haşercyc karşı ılaçlama çalış- masının devam ettığinı belirti. Kredi Şenligi 70. yıl coşkumuzu tüm halkımızla paytaşıyoruz. Halkbank'a gelin çok uygun koşullarla kredinizi kuUanın bu coşkuya siz de ortak otun... %0,70 -12 aya kadar - Komisyonlu %1,70 - 24 aya kadar - Komisyonsuz 20.000 YTL'ye kadar I I I • Komisyonsuz* r Kefilsiz** Masrafsız HALKBANKp ' Ureten Türkiye'nin Bankası "Komisyonsuz kredi seçenegi 24 ay vade ve % 1,70 faiz oranı için geçerlidir. **Halkbank, gerektiği durumlarda kefit isteme hakkını saklı tutar. !
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog