Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: lbrahim Yıldız • Yazıışleri Müdürlcri: Mehnıet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkczi Müdürü: Hakan Kara lslihbarat: Cengiz Yıldınm • Ekonomi: Ha- saıı Eris • Dış Habcrlcr: Ozgür Ulusov • Kiiltür: Egemen Berköz • Spor: Abdüjka- dir Yücelman • Makalclcr: Saıni Karaören • Dûzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- gc: Edibe Buğra Yayın Kurulu: llhan Selçuk (Başkan), Enıre Kongar (Başkan Yardınıcısı), Orlıaıı Erinç, Hikmct Çctinkaya, Şük- ran Soncr, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, MııslalVı Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Muslafa Balbay Atalurk Bulvan No: 125, Kat: 4, Ba- kanbklarTel: 4195020 (7 hat),Faks: 4195027 •îzmirTemsileiffl: SerdarKı- «k, H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tcl: 4411220, Faks: 4418745 • AdanaTem- silcisi: Çc'tin Yigenoğlu, lnonu Cd 5 S. Aksoğan lş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 363121S # Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhunyel Mcy- danı Yıldız Apartmanı B Blok No: 80/5 Tcl: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 9 ldare Mudunı. Hüscyin Gürer • Malı lşlen Bü- lent Ycncr • Satış:Kazilet Kuza • Cumhuriyet Rek- lanr Genel Müdür: Özlcm Ayden • Genel Müdür Yar dınıcısı: Nazendc Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68Rczervasyoıv(02I2) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan vc Yönetim Ycri: Yenı Giin Haber Ajansı Basın ve Yayınoılık A.Ş, Prof. Nurettm Mazhar Öktel Sk. No: 2, 34381 Şışlı/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygm sürelı yayın Baskı: ül'C Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt Istanbul Dagıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesıslerı Uoşdere 34850 Esenyurl lstanbul 20 MAY1S 2008 lmsak: 3.44 Güneş: 5.35 Ögle: lkındı: 13.08 17.02 Akşam: 20.28 Yatsı: 22.10 Büyük öykücünün ölümünün 54. yıldönümünde Burgazada 'da düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu Sait Faik anıldıHÜLYA KESKİN BURGAZADA - Türk edebiyatının büyük öy- kücüsü Sait Faik Abasıyanık, ölümünün 54. yı- lında Burgazada'da müzeye dönüştürülen evinin önünde düzenJcncn etkinlikle anıldı. Sanatçının öy- külerinden bölümlerle şiirlcrinin okunduğu et- kinlikte 44. Sait Faik Hikâye Annağanı da "Gün Ortasında Arzu" adlı kitabıyla ödülü kazanan Behçet Çelik'e verildi. Yazar Çelik, Sait Faik'ın yapıtlannı "insanları daha özgün ve yaratıcı ol- maya çağıran bir ruhla yazdığım" belüterek ödü- lü almaktan gurur duyduğunu söyledi. Sait Faik ölümünün 54. yıhnda Ada Dostları Derncği'nce, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Adalar Belediyesi'nin katkılanyla "Sait Faik'i Aıııııu Günleri" kapsamında önceki gün Sait Fa- ik Mcydanf nda yapılan saygı duruşuyla başladı. Sait Faik Müzesi'nde devam cdcn törende konu- şan Ada Dostlan Derneğı Başkanı Perihan Ergun, sanatçınm Türk kültürünü vc edebiyatını dünya- ya tanıttığını vurguladı. Yazar Hüscyin Rahmi Gürpınar ile Ahmet Rasinı'm de evlerinin Hcy- behada'da olduğunu anımsatan Ergun, Gürpmar'ın evinin bakıma ihtiyacı olduğunu ve konuyla ilgi- li Kültür Bakanlığı'na dilekçe gönderdiğini belirtti. Ergun, "Sanatçılarımızın eserlerinin telif lıakkmı alan kurumlar, tnaalesef onların sadece ismini kullamyor. Onlara yalnız isimleriyle de- ğil, her anlamda sahip çıkmak gerekiyor" di- ye konuştu. Ergun aynca Sait Faik'i yaşatmak için adadaki bir ilköğretim okuluna sanatçınm adının verildiğini dile getirdi. TYS Gcncl Başkanı En- ver Ercan da Sait Faik Hikayc Armağanf nın ge- rck ödülü veren kurumlar, gereksc alan kişiler için ayn bir yere sahip olduğunu söyledi. • İ ? ıV 1 -1 . i 11 i V • • • • • . • k " 1 Marınara Üniversitesi Müzik Bölüuni'ıuin nıü/.ik dinletisi sunduğu törenc Adalar Be- lediye Başkanı Coşkun Özden, SOS lstanbul Çevre Gönüllüleri Platformu Genel Baş- kanı Türksen Başer Kafaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda yazar ve adalılar katıldı. AVRUPA'NIN ADSL KULLANICI SAYISI EN HIZLI ARTAN ÜLKESİ TÜRKİYE.* BEŞ MİLYON ABONE! Türkiye'deki internet sistemi; Türk Telekom'un görüntü ve ses transferini sağlayan data şebekeleri, 113.000 km'lik fiber optik kablo ağı ve 157 CBPS'lik yurt dışı internet çıkışı üzerinden çalışıyor. Size ADSLteknolojisini ulaştıran İnternet Servis Sağlayıcıları'nın ihtiyaç duyduğu altyapı imkânlarını Türk Telekom sunuyor. Bugüne kadar yapılan ve hâlâ devam eden dev yatırımlarla internet hızla hızlanıyor. Çok ama çok yakın bir tarihte, VDSL2'nin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin internet hızı Avrupa standartlarının da üzerine çıkıyor. TURKİYE'NİN TELEKOMÜNİKASYON DEVİ Tü R K T E L E K 0 M MAHKEMEYE DAVA AÇILD1 'Munzur Vadisi sit alanı olsun' TUNCELÎ (Cumhuriyet) - Tunceli Barosu avukat- lanndan Barış Yıldınm, Munzur Vadisi'nin doğal sit alanı ilan edilmesi için Ankara ldare Mahkeme- si'nde dava açtı. Munzur Vadisi üzerinde yapılma- sı planlanan 3 barajın vadinin doğal yaşamını bü- yük ölçüde ortadan kaldıracağını belirten Yıldınm, 1518 bitki türünün bulunduğu Munzur'un Sit alanı ilan edilerek korunması gerektiğini söyledi. Yıldı- nm, Munzur Vadisi'nde 42 bin hektarlık bir alanın 1971 'de Milli Park olarak ilan edildiğini ve parkın florasında 43 endcmik bitki türü bulunduğuna dık- kat çekti. Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde Konaktepe Barajı, Konaktepe 2 ve Konaktepe 2 Hidroelektrik Santrallan'mn sondaj çalışmalırının yapıldığını anımsatan Yıldınm, milli parkın "mut- lak koruma zonu" olarak aynlan kısmının yüzde 63.5'inin sular altında kalacağını anlattı. MARMARİS IÇMELER Esnaftan turisti 'kazıklamama 'yemini ÖZCAN ÖZGÜR •Kıyaslama, 2006-2008 yılları arasında 1 milyon ve üzerinde genlş bant abonesine sahip ülkeler arasında yapılmıştır. Bilgiler Point Topic firmasının "World Broadband Statistics" raporundan alınmıştır. MUĞLA - Mannaris'teki lçmeler Restoran ve Barcılar Derneği (İRBD) üyeleri, "turistleri dolandırmamaya, hanutçuluk yaptırmama- ya" yemin etti. Dernek Başkanı Ali Aygün, amaçlannın fiyat istikran sağlayarak hem esna- fın hem de turistin kazanmasını sağlamak oldu- ğunu belirtti. Esnafın imza attığı yemin metni şöyle: "Biz 200 esnaf olarak bu flyatlara uyacağımıza, müşteriye herhangi bir rahat- sı/.hk verici hareket yapmayacağımıza, turis- ti dolandırmayacağımıza, hanutçuluk yap- mayacağımıza, sezon sonuna kadar taban II- yatlarımıza devam edeceğimize, içimizdeki gereksiz esnaflara turistlere zarar verdirme- yeceğimize şeref ve namus yemini ettik." TÖRENLE DOĞAYA SALINMIŞTI Aç kalan köpekler geyiğiparçaladı Haber Merkezi - Polenezköy'de iki hafta öncc dü- zenlenen törenle doğaya sahnan geyiklerden biri ölü olarak bulundu. Etrafı tcllerle örülü 1500 hektarlık özel alanda oluşturulan Gcyik ve Kara- ca Üretim Çiftliği'nde yaşayan geyiğin, alana kamyonla bırakılan köpekler tarafından öldürül- düğü iddia edildi. ll Çevre ve Onnan Müdürü Mehnıet Emin Birpınar da olayı yakından in- celemek üzere çiftliğc geldi. Birpınar, "Maale- sef birtakım kendini bilmezler ya da belediye- ler, özel olarak oluşturulmuş bu alana dışarı- dan köpek atıyorlar. Bunların bir kısmı da kırma kurt. Kurtlar yiyecek bir şey bulama- yınca sürü halinde geyiklere saldırıyorlar. Bu geyik de bir ay sonra doğuracaktı" dedi. AL GOZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Dumansız Hava SahasıHareketi lşte gün geldi çattı. Bugündcn itibaren kamuya ait kapalı ve açık alanlarda sigara tüttürmck yasak. Aynca tecrit edilmemiş, hava geçişi engellenmemiş kahvchane, kafetarya, birahane gi- bi yerler de yasak kapsamında. lşyerlerinde gaz odası misalı, sigara odalan da olmayacak. Artık şöyle görüntülere alışmamız gerekecek: Bir meyhane; kapıııın önü içerden kalabalık, hcrkes cliııde bir sigara ha babam ha içip bir an önce içkisiııin ve masadaki sohbetin başına dönmeye çalışıyor. Ya da bir festival ya da bir kongrc için topluca gidilmiş otel- lerde, barda içkisini sigara eşliğinde yudumlayamayanlar, dost- lanyla bir iki laf edcmeyenler, sigara içen dostlardan birinin odasını mekân tutup, ayaküstü mey- haneye çevirmişler ve pencereleri müşteri tarafından asla açılama- yan otel odasındaki sigara dumanı öylesine yoğunlaşmış ki, odadaki yangın alarmı faaliyete geçmiş, anında otelin kapısında bir itfaiye arabası, ardından milletin ortasında suçlu suçlu önlerine bakan ünlü ün- süz, kerliferli adamlar ve utançtan yüzlerini kapatan kadınlar Spor sahaları da kapsaına alanına giriyor; Fenerbahçe Baş- kaıu da olsanız sigara içmek yasak. Saha kenanndaki oturma ycrlerinde küçücük bir alan sigara içenlere aynlmış vc bu ala- nın bilelleri anında karaborsaya düşecek, bunu bilmek için çok zeki olmak gerekmiyor. Ev dışında sigara içilebilecck alanlar sadece sokaklar, so- kaklara hcnüz hiçbir yasak gelnıedi. Ancak izmaritini sokağa atmak yasak. Çocuklannın, çocukluk anılannı bıriktirmeye hastalık de- recesinde düşkün aileler olduğunu anında fark cdcn vc bu ne- denle onlara bebeklerin ilk çıkan süt dişini saklamak için kü- çücük güzelim kutular üreten Çinliler, bu yeni duruma da he- men ayak uydurmuşlar. Şinıdilerde cepte taşınabilen kapaklı küçük küllükler pck bir moda. Sigaranı içip izmaritini seyyar küllüğune koyup münasip bir yerde boşaltıyorsun. Büyük gi- rişimci aklı denen şey bu olsa gerek. Şimdi pek çok kişinin içinden, "Bu sigara içme yasağı biz- de anında delinir," ve "Dumansız Hava Sahası Hareketi" • Arkası 8. Sayfada isilozgenturk@gmail.com I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog