Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA +CUMHURİYET 20 MAYIS 2008 SALI 18 SPOR MHK, Demirlek, Yüksel, Demiray, Gökçe gibi isimleri Süper Lig'den çekiyor FIFA listesinden amatöreNEVZAT DİNDAR Türk futbolunda hakemlcnn istcnılcn düzcydc olniomakla birlikte uluslararası bü- yük organizasyonlarda görev almamalan Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK.) harekete geçirdi. Oğuz Sarvan başkanlığındaki yö- netim kurulunun yeni dönemde bırçok ra- dikal değışıklığc imza atacagı ortaya çıktı. K.eyri uygulamalara son vermek isteyen Sar- van vc ekibi, statüyü tamamen değıştınyor. Ömcğin FIFA KJasmam'ndaki bırhakcm amatör kümeye gönderebilecek. Amatör kü- medeki bıı hakem ısc Süper Lıg'e çıkara- bılecek. Dıkkat çeken bir diğer nokta ıse 30 yaşından öııce bır hakemın Süper Lig'de gö- rev alamayacak olması. Aynca lıavuz sis- tcmı de en önemlı aynntılardan biri olarak dıkkat çekiyor. Bugüne kadar klasman kadıolannın şişkinliği ııedenıyle hakemle- rin az sayıda maça çıkınası sıkmtı yaratı- yordu. MHK bıuıuııla ilgilı olarak da çok sayıda maç yöneteıek tecrübe kazanması ıçüı hakem sayısında sırurlama getıriyor. lş- KARA LİSTEDEKİ HAKEMLER ~W~ Tlusoy döneminin gözde hakemlerinden îsmet I I Arzuman, Bûlent Demirlek ve Vedat V - / Yüksel 'in vanı sıra Çetin Sangiil, Oktay Demiray. M.Fatih Gökçe, Uğur Söylemez, Yıldıray Arslan, Cünevt Bakıroğlu na Süper Lig de görev verilmedi. Bu hakemlerden Arzuman veSangül hakemliğı bıraktılar. Diğer isimler ise sadece alt liglerde görev yaptı. Süper Lig 'de diidük çalmayan Mete Kalkavan ile Cem lyihuylu ise askere gıtti. te yeni yapılanmanın aynntılan... 1. Üst klasmanda şu an görev yapaıı ha- kem sayısı 37'ydi. Bu sayı 40'a çıkanlı- yor. Bu klasmandakı hakcmler Süper Lig ve 1. Lıg'dc düdük çalıyor. Yardmıcı hakem sayısı da 80 kışı olacak. 2. Havuzda görev yapacak yardımcı ve klasman hakemleri konusunda da sayısal anlamda değişiklikler söz konusu. 2. ve 3. lıgde düdük çalacak hakem sayısı yakla- şık 150 vebımaek olarak 300 de yardımcı hakem görev yapacak. 3. Tüm klasmanlardaki hakem sayısı 600'ü aşmayacak. Oysa şu anda 917 kişi gö- rev yapıyor Eski starüdc bir hakeme orta- lama sezon boyunca 3 maç düşerken yeni statûde 2 haftada 1 maç gclecck. 4. Askerlik şartı da aranacak Askerlık yapmadan Süper Lig'de görev alınmayacak. 5. Hakemlenn her klasmanda 2 yıl kala- rak tecrübe kazanması saglanacak. 6. ll hakemleri ortalama 25 maç yönet- medcn klasmana teklıf edılmeyecek. Klas- man ve yardımcı hakemliğındc oıtalama 25 maç yönetmedcn Süper Lig orta ve yardımcı çıkılmayacak. 7. Askerlik ve sağlık nedeniyle yapılan dondumıalann da önüne geçılıyor. Ha- kemler dönüşlerınde kursa tabi tutularak se- viyesıne göre klasmana yctiştirilecek. 8. Hakemlere amatör kümede kendı gru- bu hanç futbol oynama olanağı sağlanacak. 9. Bu yıla mahsus olmak kaydıyla ha- kemlerin kategorilennı MHK'nin tekli- fi ve TFF yönetim kurulunun onayıyla klasmana bakılmazsızın istenen kate- goriye yerleştırilcbilecek. 10. Bütün ıl hakemlcnne 2 ve 3. ligde 4. hakem olma ımkânı sağlanıyor. 11. Genç hakem yetıştırmc politikası sona erecek. Ycrine tecrübelı ve kışılıkli ha- kem yetıştırme planlaması gelıyor. 30 ya- şına gelmeden bir hakem yeni sıstemde Sü- per Lig'e çıkamayacak. 4-5 yıl süren Süper Lig deneyıminden soııra FIFA hakemi ol- ma şansını yakalıyor. 12. MHK hakem yctıştinnede yetkılcri- nı bölgesel hakem kıirullanna venyor.9 böl- gede eski 1. lig hakemleri ve yardımcıla- nndan en az 3 en fazla 5 kişıden oluşan böl- ge hakem kurullan 81 ilde hcr hafta ama- tör müsabakalarda gelecek vaat edcn ha- kemlen takıp cdecek. Sezon sonunda kurs- lanru yaparak klasmanlara teklıf edecek. 13. Hakem eğitiminde FIFA ve UE- FA hakem hocalanndan yararlanılacak. Örneğın Collina davet edilccek. Bu- nunla birlikte üniversıtedekı akademis- yenlerden de yöneticilik, psıkoloji ve sos- yal bilımler eğitimlerı alınacak. DENEYtMLİ ÇALIŞT1R1CI HEDEFt BELİRLEDt Teriın: Kilit maç Portekiz MEHTAP CENGİZ MARIENFELÜ - Avrupa Şam- pıyonası hazırlık çalışmalarını Al- manya'da sürdüren A Ulusal Futbol Takımı'nda, tcknik direktör Falih Terinı. dün yaptığı basın toplantı- sında "îlk nıaçı kaybetmezsek gruptan çıkarız" dedı Terim, gruptan çıkmak ıçın 2 gali- biyet veya 1 galibi- yet ile 1 beraberlığın yetcrlı olacağmı be- lirtcrck, "Bizim ma- tenıatiksel bir he- sabımız yok. tlk maçı kaybetmezsek gruptan çıkaeağı- mı/a inanıyorum" dedi. Rakiplcrinin maç- larının izleneceğini de ifadc eden Te- nm, sakat oyuncular konusunda ise şun- lan söylcdi: "Hamit ve Servct'i pazar İLK RAKİP SLOVAKYA 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklannı sürdüren A Ulusal Futbol Takımı, Almanya kampındaki ilk hazırlık nıaçını bugün Slovakya'yla yapacak. Almanya'nın Bielefeld kentındcki Schüco Arcna Stadı'ndaki mücadele TSİ 21.30'dabaşlayacak. Karşılaşmayı TRT 1 naklcn yayımlayacak. anıa riske girnıck istemiyoruz." Ay - Yıldızlı takıma alııımayan fut- bolcular konusunda yapılan eleşri- nlen de yanıtlayan Terim. "Kadroya çağırılmayan oyunculann yakın- maları bizi sevindiriyor. IVİilli ta- kımın üst dü/ev bir yer olduğunu gösteriyor. Milli Takım Türki- yc'nin aynasıdır.Tartışmaları abartnıamak ge- rekiyor. Kadroya alınmayan oyun- culara daha önce fornıa yerdim. Hiçbir ayrıcalık yapmadık. Bu lar- tışmalar şu ""«n' kadroda yer alan oyuncuları da et- kiliyor. Milli ta- kım açıklandıktan soııra dünyanın her yerinde kado- ya alınmayan fut- bolcular hakkında konuşulur ama belli bir süre sonra biter bu tarz ko- günii Ukrayna ile yapacağımız hazırlık nıaçında oynatacağım. Durumlan nıaçtan sonra belli ola- cak. Gökhan Gönül'ûn durumu ise henüz belli değil. Sakatlığı de- vam etse dahi onu geri gönder- meyeceğiz. Kalcci Volkan iyileşiyor nuşmalar. Biz de ise dcvam ediyor. Burada bu konuşmalar milli ta- kıma çağrılan oyunculara saygı- sızhklır. Yann 26'yı 23\» indirmek zorunda kalacağız. Milli takımla aramıza mcsafe koyınayalıın" dı- ye konuştu. Ay - Yıldızhlar hazırlıklannı dün yaptığı antrenman- la sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışmada, Nihat Kahveci de yer alırken, Servet takımdan ayrı ola- rak çalıştı. GÖKHAN GÖNÜL'ÛN DURUMU CİDDİ ~F~ 7"lusal Takım'da sakatlığı en cıddı / / olarak gözüken F.Bahçelı Gökhan >»• Gönül'ûn turnuvaya yetişmesının zor olduğu öğrenildi. Genç yıldızın yapılan yoğun tedavılere karşın, durumunda düzclme olmadığı ifade edildi. Bu arada Beşiktaş'ın genç yıldızı Gökhan Zan, sakatlığıyla ilgilı yapılan eleştirilenn zaman zaman abartıldığını söyledı. Başanlı oyuncu, lıgde son nıaçta cezalı olduğu ıçın fonna gıyemediğini belirterek, " Fatih Terım'in isteği doğrultusunda AliD'ye gittim. Şu anda hazırım" diye konuştu. Gökhan, "Her oyuncunun hedefleri vardır. Bunlardan biri de Avrupa'da oynamak ve iilkeyi temsil etmek" şeklinde konuştu. FATİH TEKKE'DEN ULUSAL SİTEM Zenıt Petersburg'la UEFA Kupası'nı kaldıran ve 'maçın adamı' scçilen Fatih Tekke, ilkleri yaşadığmı vurgularken "Özellikle UEFA Kupası herkesin, her zaman yaşayabileceği bir şey değil. Ülkem ve benim adıına önemli bir başarı. Kariyerimde Avrupa Kupası ve Dünya Kııpası'nda maç yok. Bu çok üzücü bir şey. Bunda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu da çok fazla dillendiremiyoruz. Çünkii konu ulusal takım. Kişisel bir şey yok. O kadronun içerisinde olmak ve o formayı giymeyi çok istiyordum. Beklediğim bir şeydi. Performansı bir tarafa geçin, sağlığım da yerinde" dedı. G Ö R Ü Ş /HALİT DERİNGÖR Yerli ve Yabancı İşbirlikçiler Futbolda, lyısiyle kötüsüyle biryılı geride bıraktık. Tarih, yi- ne tekerrür etti... Üç büyüklerimiz şampiyonlukta sıraya girdi- ler... Sanki alın yazısıymış gibi bu... hiç degişmiyor. Üçü de sö- züm ona Avrupa kupalarında başanlı olmak için transfer ça- lışmalarına başladılar. Beşıktaş bu yıl çok hızlı. Menajer Sinan, Avrupa'da futbolcu arıyor! Nereden nereyg gelmişiz. Yıllar yılı transfer şampiyonu Fenerbahçd'den ses seda yok. Taraftarlar kuşkulu. E - rnailler gönderiyorlar. Onlarda ne tek- nik adam ne de takımın oyuncuları belli de^il diye ahkâm ke- siyorlar. Aziz Yıldırım, ser veriyor sır verrnıyor... Futbolumu- zun yerlı ve yabancı işbirlikçileri kuşku içindeler. Yabancı trans- fer yapılmazsa hayat damarlan kesilecek. Bunu düşünerek Aziz Yıldırım'ı gıdıklamaya başladılar. Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe Başkanı, futbolda yabancı sınırlamasının kaldırılması için başı çekiyor. Galatasaray'ın tek yabancıyla şampiyon olması, Sıvasspor'un da yerli oyuncularla büyük başarısı, takımlarımızın yabancı transfer konusunu tar- tışma alanına çekti. Hakları da var. Dönüp geriye bakalım... On- yıl içınde 3 büyük takımımız 250'den fazla yabancı oyuncu it- hal etmiş. Onlara neredeyseTürkiyemizin doğusunu kalkındı- racak ücretler verilmiş. Ne yazık ki faydalandığımız ve hatınmızda kalan yabancı futbolcuların, bir elin parmaklan kadar az oldu- ğunu görüyoruz. Fenerbahçe'de 8 yabancı oyuncu var. Ama şampiyonluğu kaybettiler. Işte bu nedenle halkın tepkisini de gören Yıldırım yabancı transfer konusunda ikilem içerisinde... Bana göre Fenerbahçe'nın elinde bulundurduğu yabancılar kar- şısında yenilerine hiç mi hiç ihtiyaç yok. Çünkü o oyuncular ile Şampiyonlar Ligi'nde başanlı oldular. Dünya klasmanına gir- diler. İlk kez çeyrek finale imza attılar. Dünyanın ilgisini üzeri- ne çektiler. Daha ne olacaktı ki? Ama bu takım, bu kadar ba- şanlı olduktan sonra küçük takımlar karşısında başanlı olamadı. Genden gelen ezeli ve ebedi rakibı G.Saray'a şampiyonluğu ver- di... Bunlar futbolda zaman zaman her ülke büyük takımının ba- şına gelebilen olaylar. Yıldınm iç ve dış mihraklann olumsuz pro- pagandalan karşısında paniğe kapılmasın. Hiç mi hiç gereği yok. Ligi kaybetmelerinin nedenini, niçinini eleştirmeliler. Sonra da bu takım gençler ile takviye edilmeli.. Onlara inanmalı ve gü- venmelidir. Avrupa'da da Türkiye'de de top oynayan insandır. Fizik yapılanmızla büyük farklan yoktur. Neden Avrupalılara gü- veniyoruz da kendi yetiştirdığimız futbolculara güvenmiyoruz? Yabancı futbolcularla adeta kulüplerimiz melezleştirildi. Bizim kuşakta, şimdi bile hâlâ dillerde dolaşan büyük fut- bolcular genç takımlardan veya liselerden yetiştiriliyordu. Haydarpaşa Lisesi'nden aynı yıl 5 arkadaş mezun olduk, son- ra da Fenerbahçe takımında yer aldık. Bilmeyenler, bilsinler. Oku- mayanlar da okusunlar... O yıllar Türk futbolcusu dünyanın en büyük takımlannı dize getirdi. Harika Macar takımını Istanbul'da, yine harika Alman takımını Almanya'da yendi. Bu takımlar, bu- gün bile dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları olarak kabul ediliyorlar. Liselerlerde heykelleri var. Hayali konuşmu- yoruz. Sonuç olarak da şunu söylemek durumundayırn: Tür- kiye'de iyi futbolcu yetişiyor ama iyi yönetilmiyor. Çünkü yö- netenler iyi yetişmemişler. Beşiktaş Cola Turka'yı yenip seride avantaj yakaladı Telekom bir adım önde Türk Telekom: 79 Beşiktaş Cola Turka: 74 SALON: Atatürk (Ankara) HAKEMLER: Engın Kennerman (6), hmailAydm (6), Fatih Arslanoğlu (6) TÜRK TELEKOM: Bekir (4)8. Tuthı (4)10. El-Amin (8)21 Wiüiams (4)6, Lang (5)7. Dudley (8)20. Mural- can (4). Hahık (4)5. Jurkovic (4). Banş (4) BEŞİKTAŞ COLA TURKA: Shumbert (5)10. Chase (3)2. Kava (4)6, Drobnjak (8)20. Sinan (4). Erkan (4)5. Apödaca (4)10, Omır (3)1. Mehmet (6)9. Nicevic (6)11 1. PERİYOT: 25-25, İLK YARI: 36-48, 3. PERÎYOT: 52-58 SEVİL ARINAN ANKARA - Beko Basketbol Ligı play-off yarı final sensi 2. maçında Türk Telekom, sahasuıda ko- ııuk ettığı Beşiktaş Cola Turka'yi 79-74 yendi. Baş- kent ekıbı böylece sende 2-1 öne geçti. lkı takım arasmdaki serinin 3. maçı yann oynanacak. GÜNÜN İÇİNDEN • Bank Asya 1. Lig'de Eskişe- hirspor'un play - ofTfinalini ka- zanmasının ardından lnönü Sta- dı'nda yaşanan 'siyasi şov' Bo- luspor camiası vc kent halkı ta- rafindan tepkiylc karşılandı. • Denizlispor'un sözlcşnıe ye- nilcdiğini açıkladığı Yusuf Şım- şek'm, Yıman Skoda Xantlıi'ye de imza attığı ortaya çıktı. • Kayserispor Mehmet To- puz'un sözleşmesini 20I0'a dck uzattı. • Türkiye Dağcılık Federas- yonu'nun düzenlediği Gençlik Haftası Tırmanışı dün Erciyes 'te tamamlandı. • F.Bahçe Atlctizm Şubesi 10 bin metre Avrupa şampiyonu Etiyopya asıllı ulusal atlct Se- lim Bayrak'ı transfer etti. • Büyükler Türkiye ve 19 Ma- yıs Gençlik Kupası kürek ya- nşlarını F.Bahçe kazandı. • İspanyol basını Nihat'ı Vil- larreal'in en iyi oyuncusu ola- rak göstcrdi. • Bursa'da 8-7-9-1-7-1 kombi- nesini bilenlcr 16.857,76 YTL kazandı. P E R D E A R K A S I /TUĞRUL YENIDOĞAN E-posta: tugrul@medyaspor.com Haluk Ulusoy, TFF başkanlığından ayrılmak zorunda kalışının ardından Güney'e dinlenmeye gitmiş. Kaldığı otelin plajında yürüyüş yapıyormuş... Dalgın dalgın gezinirken ayağı yansı ku- ma gömülmüş bir şişeye takılmış. Ulu- soy şişeyi eline almış, tepesinde bir man- tar... Merakla çıkarmış mantan veani- den bir cin çıkmış karşısına: "Beni bin- lerce yıldırhapsolduğum bu şişeden kur- tardın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi çok iyi biliyorum. Dile benden ne diler- sen!" demiş cin... Ulusoy, kısa bir du- raklamanın ardından plaj çantasında ta- şıdığı gazetelerden birini çıkarmış. Or- tadoğu'da süren çatışmalarla ilgilı man- şetleri göstermiş: "Burada yüzlerce yıl- dan gelen nefretinyaratbğı savaş hâlâ sü- rüyor. ABD bugün Irak'ta, yann nereyi iş- gal edeceği belli değil. Ortadoğu'ya Kutladık Ama! barışı getir ki, işin sonunda savaş Tür- kiye'ye de sıçramasın. Kandeşlerimiz ba- rış içerisinde yaşasınlar. Ben bunu di- liyorum" demiş. Cin şöyle bir düşünmüş... Bir daha düşünmüş. Bir daha düşünmüş... "Or- tadoğu.. Araplar.. Yahudiler. Amerika- lılar... Bu çok zor bir iş" diye iç geçirmiş: "Bunlar burada bin yıldır savaşıyor.. Bunu sana söylemekten utanıyorum ama Ortadoğu'ya barış getirmek be- nim gibi bir cinin bile gücünü aşar. Başka şey dile benden ne olur..." di- ye adeta yalvarmış... "Peki" demiş Ulusoy... "Siyaset Türk futbolundan uzak dursun. Federasyon başkanlan siyaseten atanırgibi göreve gelmesin. Futbolu yönetecekler, eş- dost-yakın arkadaş-akraba ilışkileri so- nucu koltuk sahibi olmasınlar. Kulüpler, kendilerini yönetecek TFF başkanını 'Başbakan'ın yakın arkadaşıdır. Işleri- mizi halleder' mantığıyla belirlemek zorunda kalmasınlar. Ozerk yapı ko- runsun. Türk futbolunun geleceğini futbolun içinden gelenler şekillendir- sin..." diye yeni dileğini söylemiş. Cin duraklamış.. Afallamış biçim- de kalakalmış... Kafasını kaşımış: "Şey" demiş.. "Şu gazeteye bir daha bakabilir miyim ?.. Ortadoğu banşı ko- nusuna geri dönsek!.." 14 Mayıs Çarşamba günü spor ser- vısımize A Milli takımırnızın Antalya kampından fotoğraflar geldi... TFF baş- kanı kampa türbanlı eşiyle birlikte ka- tılmıştı. Türban; Çankaya'ya, Başba- kanlık'a, bakanlıklara, Anayasa Mah- kemesi Başkanlığı'na ve devleti temsil eden birçok kuruma çıkmıştı. Türk fut- bolunun tepesıne de çıkmış oldu... Kulislerde, Avrupa Şampiyonası son- rasında Fatih Terim'in görevine son ve- rileceği konuşuluyor. A Milli takımın ba- şına getirilecek yeni isimle birlikte, tür- banın bundan böyle A Milli takımın başında da görülebileceği iddia ediliyor. Dün 19 Mayıs'ı kutladık. Sadece, bir ulusun esaretten kurtuluşunu temsil eden o "ilkadımı" kutlamadık. Cahillikten, geri kalmışlıktan, yobaz- lıktan kurtuluşu, çağdaşlığa ve ay- dınlığa doğru atılan bir "ilk adımı" da kutladık. Herkese kutlu olsun! KORTTA HEYECAN BAŞI.AD1- WTA İstanbul Cup Tenis Turnuva- sı'nın 1 numaralı seribaşı Rus Elena Dementieva, geçen yılın şampiyonu olarak İstanbul'a gelmekten ınutlu ol- duğunu söyledi. Turnuvada tpek Şe- noğlu, teklerde Belaruslu Olga Go- vortsova'ya yenilerek elcndi. Günün sonuçlan şöyle: A.Klepac-S.Anderson: 2-0, V.King-A.Kudryavtseva: 2-1, N.Vierin-A.Rodionova: 2-1, M.Do- machovvska-M.Erakovic: 2-0, J.Cray- bas-T.Obziler: 2-1, S.Dubois-J.Ditty: 2-0. (AHMET YAZICI) ADNAN POLAT: Şartlar uyarsa Arda gidebilir Spor Servisi - G.Saray 6 Başkanı Adnan Polat, Ar- da'ııın gereklı şartlann olu- şursa gidebileceğini söyledı. Polat, "Köle ticareti yap- mıyoruz. Arda'yı isteyen kulüp, G.Sa- ray'ın koşullarını yerine getirecek. Bu koşullar oluşursa Arda da gidebi- lir" dedi. Polat," Laudrup'u istiyoruz ama alternatiflerimiz de var" ifadesi- nı kullandı. Bu arada Laudmp'a Benfı- ca talıp oldu. BELEDİYE ONAYLADI Stat için söz kurulda Spor Servisi - Beşiktaş Kulübü'nün înönü Sta- dı'nı yıkarak yapmayı planladığı yeni stat ve spor kompleksi projesı Beşiktaş Belediyesi tarafmdan onay- landı. Beşiktaş Beledıye Başkanı lsmail Ünal projenm kendilerine gel- diğini ve belediye meclısı tarafından onaylanarak Anıtlar Yüksck Kuru- lu'na gönderildiğini söyledi. Öte yandan Beşiktaş'ın G.Birliği OF- TAŞ'tan Giray'la anlaşaraadığı bc- lirtildi. FENERBAHÇE Zico için karar haftası Spor Servisi - F.Bah- çe'de yönetim bu hafta bir- çok konuda kararlar alacak Yann Şampiyonlar Ligı fi- nalını izlcmek ıçın Rus- ya'ya gıdecek olan başkan Aziz Yıldırım, en geç bu hafta sonuna kadar Zico konusunda kesın kanınnı ve- recek. San - Lacıvertli kulüpten yıllık 1 milyon 750 büı Avro kazanan tecrübe- li çalıştıncı, yem sezon için yönetmıden bu rakamın ıki katını talep etti. Yönetim kurulunun geneh Zico'nun kalmasım is- tiyor. GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL - (A Ulusal Takım hazırlık maçı Almanya - S.Arena/21.30) Turkiye- Slovakya. BASKETBOL - (Beko Erkcklcr Ligi play - ofTyanfînal A.tpekçi/19.30) F.Bahçe Ülker-Efes Pilscn. TV'DE SPOR / TRT 1/21.30 Türkiye- Slovakya, NTV/19.30 F.Bahçe Ülker-F.fes Pilsen, CNN Tiirk/15.00 İstanbul Tenis Cup FİKRET DRĞLIOĞLU RT VRRIŞLRRI 1. KOŞU: F: F.kınci (2). P: Rccephan (4), PP: Kat- ran (3), S: Bcrter (I) 2. KOŞU: F: Şehrazat (16), P: Bukefalus (3). PP: Ciaffur(4). S: Aınvays (1). 3. KOŞU: F: Sıgar (3). P: Shakına (2). PP: Alpha Slııııe (4). S: Muratcpc (5)4. KOŞU: F: Hrhanhan (13), P: Selvican (5). PP: lpononı (6). S: Pekkaya (9).5. KOŞU: F: Dreanı Come True (2), P: Bold Rock (3), PP: Flyıng l.ockton (4). S: Bıg Chaıcc (8). 6. KOŞU: F: Yücelay (1), P: Arsoy (2), PP: Mirkan (6), S: Berkcan (5). 7. KOŞU: F: Ağla- yankı/ (% P: Sczgınhan (8), PP: Başımtacı (2). S: Avcıbey (12). 8. KOŞU: F: Baba Karapire (2), P: Cosmos (4). PP: Ulisse (12), S: Rusalka (18). ALTILI GAHYAN 3 13 2 1 9 2 2 5 3 8 4 4 6 4 2 12 5 9 18 9 7/14/15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog