Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 2008 SALI 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Süreyya 15.45 CINE 5 Duygusal ©Süreyya. Milli Piyango bilcti satarak ailesinııı gcçimini sağlayan genç birkızdır. tstanbul'un zengtn kabadayılanndan biri olan Selim gazinoda gördüğü Süreyya'dan otkilcnıp bütiin biletlerini sa- lın ahr. Büyiilü bir düııyanın içinde kcndini bulan kız, Selim ile evlenip, ünlü bir şarkıcı olur. Yön: Me- tin Erksan. Oyuncular: Emel Sayın, Ciineyt Gökçer, Engin Çağlar. Polis... 19.45 Fox TV Güldürü (Police Acadeıny 7: Mission to Moscovv) - Ruslar, kanun tanımayan mafyalan için Polis Akademisi'nin deneyimli elemanlanndan yardım is- terler. Bıınun üzerine akademinin sevimli üyeleri, Moskova'ya yardıma koşarlar... Yön: Alan Metler. Oyn: G.W. Bailey, George Gaynes, Michacl Win- slow, David Graf (1994 ABD, 83 dk). Yüzüklerin... 20.00 Star Macera (The Lord of the Rings: The Fellovvship of the Ring) - Mcdcniyetin geleceği yüzyıllardır kayıp olan 'Teİc Yiraik'ün kaderine bağlıdır. Bu yü- zük kullananı görünmez kılmaktadır. Ancak kader yiizüğü, kendisine miras olarak kalan bir Hobbitin Frodo Baggins'in avuçlanna bırakır. Ancak Ka- ranlıklar Efendisi Lord Souronda yüzügün peşin- dcdir. Vc Orta Dünya'daki bütün ırklar, Souron'un eline geçmemesi için yüzüğiin yok edilmesine ka- rar verir. Yönctmen: Pcter Jackson. Oyuncular: Eli- jah Wood, Viggo Mortcnscn. 21.15/TNT/AlevKapanı A. yanda Baba 21.30 Fox TV Dram /CT\ (Gotfather) - lki bölüm halinde yayınlanan v i ' 'Baba'da, Sicilya'dan Amcrika'ya göç cdcn Corleone ailesinin Amerika'da kurduğu suç impa- ralorluğu üzerinden ailcnin göründüğünden kamıaşık yapısı gözlcr önüne seriliyor. Vito Corleone Ame- rika'da kcndi kurallanna göre kurduğu ailenin üyc- lerinin birliktcliğinden beslenen suç örgütünün ba- şmdadır. Yön: Francis Ford Coppola. Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino (1972 ABD, 175 dk). 21.40/tv8/Nehir Ayrıntı yanda Kara Kaplı... 22.00 CNBC-e Güldürü ©(Little Black Book) - Sevgilisi Derek'e ait giz- li bir kutu bulan Stacy, içindeki bilgileri kul- lanarak genç adamı parmağında oynatmanın hc- saplannı yapmaya başlar. Yön: Nick Hurran. Oyıır: Brittany Murphy, Holly Hunter (2004 ABD, 111 dk). İyi Kalpli... 22.15 CINE 5 Macera /TT\ (Ordinary Decent Criminal) - Yakışıklı bir vZ' haydut olan Michael Lynch, ailcsi ve çetesiy- le cşsiz bir yaşantıya sahiptir. Ancak, Dublin Resim Galerisi soygunundan sonıa, başını polis ve çelesiyle derde sokar. Yön: Thaddeus O'Sullivan. Oyn: Ke- vin Spacey, Linda Fiorentino (2000 Birleşik Kral- lık, lrlanda, Almanya, ABD, 90 dk). Vahşi Kabile 00.15 Show TV Güldürü /T7\ (Ravenous) - Kaptan John Boyd, Mcksika- ^y Amerika savaşındaki kahramanhğı nedeniyk lerfı etıirilir. Ancak bir süre sonra korkakça dav- randığı anlaşıldığı için rülbesi düşürülür. Yön: An- tonia Bird. Oyn: Guy Pearce, Robert Carlyle. Baş Bclası 01.15 TRT 1 Güldürü ©Mafya dünyasında 'Tck Kurşıın' adıyla anılan bir bestekârla, sevdiği kız uğruna intihar etmeyi iş edinmiş bir garibanın öyküsü. Yön: Kartal Tibet. Oyn: Zeki Alasya, Metin Akpınar (1982). Yabcmcı Izleyin Orta Değmez O ı MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ 3 milyon YTL:377361 100 binYTL: 595970 20 bin YTL: 932644 10 binYTL: 039308 5 bin YTL: 356722 Bin YTL: 055451 176442 487229 573649 647313 300 YTL: 003082 017634 048416 059706 062362 063053 077118 089608 096718 109538 117064 118159 120533 124793 129592 131756 135932 169324 172782 175137 185932 195021 199486 208780 241406 242738 263541 264014 295911 316296 323359 324499 335373 337182 340527 356121 357336 379576 384402 387184 397120 401700 422003 425022 428378 433713 435871 439400 441820 454862 471624 480015 485646 487285 501104 506418 538690 540397 540945 566329 578831 581304 583162 595659 610246 610588 612292 612431 623084 623351 626007 636355 637773 644303 654723 655612 658687 674762 674842 691725 697925 697961 701443 702609 704136 737908 745344 748045 748325 771113 785050 799419 825752 841845 898338 928709 955744 956841 967440 984594 200 YTL: 007481 014154 015103 015645 025370 074108 093305 113866 115514 120655 120887 131381 131981 136123 150242 189345 190849 203827 207749 211803 216532 240094 252514 260498 282505 306152 313122 319355 319850 322502 332497 346331 355048 355664 372085 378581 385271 385822 407791 409037 411310 417124 429052 429629 432101 464797 467474 486920 495282 501748 502919 510071 521054 535194 535985 551787 579389 580452 587923 594122 594137 603521 605132 631281 655450 655920 665374 688126 691508 696151 712801 721284 751208 755170 778741 787386 791078 794400 796839 801112 826010 832252 839561 855430 880357 893029 896823 909120 911665 927472 931894 933215 939021 957790 965232 972759 976001 984114 990973 991777 100 YTL: 05718 07965 08655 09654 14893 16504 18891 25276 37072 50535 57676 61465 62793 62911 64518 66940 74436 74599 77143 78272 78943 80756 84202 85406 85584 86572 91880 93785 95407 95555 80 YTL: 1180 1245 1295 1773 2249 3273 4956 5705 5742 6093 6373 7206 7451 7765 7886 8434 8695 8737 8765 9142 30 YTL: 118 152 240 333 578 589 600 644 726 768 24 YTL: 25 37 60 66 82 Amorti: 0 ve 8 tv8 11.45 Adım Adım Çocuğum TV Servisi - "Adım Adım Çocuğum" programının bu bölümünde, kök nakli hakkında bilgi veriliyor. Prof. Dr. Erkut Attar'ın kök naklini anlatarak, izleyicilcrin sorularmı yanıtlayacağı programa, çocuk İcitapları yazan Gülten Dayıoğlu da konuk oluyor. Yapımcılığını Dursun Göçmen'in üstlendiği programı, Nur Onur hazırlayıp sunuyor. NTV 20.30 Farklı kuşaklar TV Servisi - Canlı olarak ckrana gelen "Neden" programı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ardından ünlü isimleri çocuklarıyla bir araya gctiriyor. tki kuşağın birbirlerini anlatacağı yapınia, İnal Batu ile kızı Pelin Batu ve gazeteci Oral Çalışlar ile oğlu Reşat Çalışlar konuk oluyor. Can Dündar'm hazırlayıp sunduğu yapımda konuklar, gençlik yıllannı, şimdiki gençliğc nasıl baktıklarını ve farklı kuşakların görüş ayrılıklarını dile getirecekler. Habertürk 20.30 Erçel ile ekonomi TV Servisi - Söyleşi programı "Bilgi Odası"nm bu haftaki bölümüne, eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ile IDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy konuk oluyor. Yavuz Semerci'nin hazırlayıp sunduğu yapımda Erçel ile, ckonomik gclişmeler ve para piyasalanndaki son durum konuşuluyor. Yapımın ikinci bölümünde ise İDO Genel Müdürü Paksoy, aünden güne artan Istanbul trafığinin tek alternatifı deniz yoluyla ilgili projeler hakkında bilgi veriyor. Görsel efektleriyle öne çıkan 'Alev Kapanı', Ron Howard'ın imzasını taşıyor Esrarengiz yangınlarTV Servisi - Günümüz toplumla- nnda önemli ve işlevsel bir kurum olan itfaiyenüı insanlığa yaşamsal bir bağ- la tutunduğıından yola çıkarak içten ve gerçckçi olma çabasında bir yapıma sı- vanan yönetmcn Howard, fılminde, Şikago itfaiyesinde görevli iki karde- şi odaklayarak itfaiye kurumunu sor- gulama girişiminde bulunmuş. Russell ve Bald- vvin'in canlandır- dıklan bu ikd kardeş, kendi iç çekişmele- riyle uğraşırken ay- nı zamanda kuru- mun ve daha da öte- sindc valiliğin de katıldıklan bir yol- suzluğu ortaya çı- kanna çabasma gi- rişirler. Esrarengiz Alev Kapanı - Backdraft / Yön: Ron Hovvard / Oyn: Kurt Russell, William Baldvvin, Scott Glenn, Jennifer Jason Leigh, Donald Sutherland, Robert de Niro / 1991 ABD yapımı, 135 dakika. (itfaiyecileri) epikleştirme yöntemine sığınmış bir yapım. Ron Hovvard, filmi daha inandıncı kılabilmek için kişilerin iç dünyalan- nı da olabildiğince yansıtmaya uğra- şırken bu kalabalığın altında ezilmiş. Yapımın en büyük kozu, ses efekt- ierinin başarısı. Ayrıca yangın sah- nelerindeki görsel mükemmellik de iz- lenmeye değer bir başka yönü fîlmin. Bunda görüntü yö- netmcni Mikael Salomon'un geniş perdc "alevli" ça- lışmasının katkısı TNT21.15 1 ilmiıı başrolünde Kurt Russell oynuyor. bir dizi kundaklama olayı da bu yol- suzluklarla bazı bağlann gündeme gel- mcsine neden olur... "Alev Kapanı", yangın, itfaiye, kundaklama gibi olgulann birliği ger- çeğini eksen alarak kotanlmış, alevleri, ateşi, aynı zamanda "ateş adamları"nı büyük. Oyuncu kadrosu bolca "yıldız" içermesine karşın, içlerinde yalnızca Donald Sutherland, yeteneğini kısa, ama etkin rolünde başarılı şekilde dı- şavunayor. "Alev Kapanı", adınm içerdiği ate- şi izleyiciye yeterince veremeyen, anlık görsel keyifler sunan, bir Ron Hovvard fılmi. Lampela'dan öyküler tv8 21.40 Nehir - The River / Yön: Jarmo Lampela / Oyn: Sana Hietala, Antti Ikkala, Jyri Ojansivu, Heidi Liimatainen / 2001 Finlandiya, 95 dk. TV Servisi - Yönetmen Jarmo Lampela'nın imzası- nı taşıyan ve Robert Alt- man'ın "Sosyeteden İnsan Manzaraları" (Shortcuts) fil- minin Finlandiya versiyonu olan "Nehir", bu akşam rvS'de ekrana geliyor. "Nehir", bir cumartesi sa- bahı, Finlandiya'da küçük bir kasaba olan Aanekoski'de, tam da bir uçağın ses duvan- nı aşarak bir ses patlaması ya- rattığı sırada gerçekleşen al- tı öyküyü anlatıyor. Film, iki 'Nehir', Robert Altman'ın 'Sosyeteden İnsan Manzaraları' adlı filıninin Finlandiya versiyonu. çocuğuyla birlikte nehre at- layıp intihar etmeye çalışan bckar anııe Anni'yi kurtar- maya çalışmalanyla açılır ve kapanır. Diğer öyküde, her daim parasız müzisyen Esa'nın, biraz borç almak umuduyla babasınm 60. yaş gününe gclmesi anlatılır. Üçüncü hikayede, garson kız Leena, âşık olduğu ve mutluluğunu diğer insanlara da yaymak istediği için, ça- lıştığı pizzacıda iki iş arka- daşının arasmı yapmaya çalı- şrr. Orta yaşlı Ilpo, kendini hasta hissettiği için eve erken gidince, yatak odasında bir adamla karşılaşır ve kansımn kendisini aldattığını anlar. Öykülcrden en dokunaklı olanında kahramanlar yaşlı bir çifttir. Adam ölmek üze- redir ve ikisi, hastanede ya- şadıklan gurur kırıcı vc aşa- ğılayıcı tıbbi tedaviye bir son verilmesi ve son gurur kınn- tılarmın kendilerindc bırakı- larak eve dönmclerine izin ve- rilmesi için, bürokratik en- gelleri aşmaya çahşırlar. Öte yandan, 12 yaşındaki Santeri, sevdiği kızla buluş- maya giderken, bir yandan da kalbinin bir başka erkek ar- kadaşı için çarptığı gerçeğiy- le yüzlcşmek zorunda kalır... Kaçırmayın... Duru Muhabbetler TV Servisi - Müzik ve söyleşi programı "Duru Muhabbetler"in bu bölümüne, ünlü müzisyen Fuat Güner ile Alanya'nın sevilen sanatçılarından Meltem Özcan konuk oluyor. Programda keyifli bir sohbtin yanı sıra, pratik yemek tarifleri, sağlık, moda ve cilt bakımı gibi konularda bilgi de veriliyor. Yapımın sunuculuğunu Nükhet Duru üstleniyor. • t\>8,17.15 tv8 16.00 Başarıya Doğru TV Servisi - OKS ve ÖSS maratonuna hazırlanan gençleri bilgilcndirmeyi amaçlayan "Başarıya Doğru" programını, Mustafa Ufuk Çelik hazırlayıp sunuyor. Canlı olarak ckrana gelen yapıma, rehber öğretmen Fatoş Kökmen ile Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Mehmct Bengli konuk oluyor. ÖSS'ye hazırlanırken son dönemin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin anlatılacağı yapımda, Cağaloğlu Anadolu Lisesi de tanıtılıyor. TRT 2 21.30 Kitap dünyasından TV Servisi - Kitap programı "Okudukça"nın bu haftaki bölümünde, "Türk yazarı ne kadar çalışkan" sorusuna yanıt aranıyor. Yapımcılığını Kemal Eraslan'ın üstlendiği programda, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Murat Gülsoy, Uğur Kökden, Buket Uzuner ve Selahattin Özpalabıyıklar gibi isimlerin konuyla ilgili görüşlerine yer veriliyor. Program, edebiyat dünyasından haberlcr ve yeni çıkan kitapların tanıtımıyla sona eriyor. TRT 2 22.30 Devlet Hava Meydanları TV Servisi - Devlet Hava Meydanları îşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 75. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan belgesel program "Devlet Hava Meydanları", bu gece TRT 2'de ekrana geliyor. Yapım ve yönetimini Semra Sander, Cafer Sanal ve Canan Silleli'nin birlikte üstlendiği belgeselde, kurumun görevleri, çalışmalan ve hedcfleri hakkında bilgi veriliyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Dizi: Ters Köşe 13.30 Dizi: Evimin Erkeğı 16.00 Hayal Fabrikası 16.20 Çizgi Film 17.30 Gece Bahçesi 18.05 Dizi: Sa- raydaki Mücevher 19.30 Haber 20.15 Maça Doğru 21.25 2008 Avrupa Futbol Şampıyonası Hazırlık Karşılaşması: Türkiye - Slovakya (Canlı) 23.50 Ez- berbozan 01.15 Baş Belası (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 12.30 Ekogün 13.00 İş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Günde Sanat 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Av- rupa Vizyonu 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 THY 75. Kuruluş Yıldönümü Şenlik Konsen 21.30 Okudukça 22.10 Şehre Dair 22.30 Belgesel: Devlet Hava Mey- danları 23.35 Antalya Piyano Festivali 00.55 Anado- lu'dan (0 212 259 72 75). • •,-.. 10.00 Sahne Sanatları 11.10 Atletizm ISAL Dünyası 12.10 Bilim ve Toplum 14.001 Neler Oluyor 15.10 Sınıf Gözüyle 18.00 Erol Manisalı ile Sohbet 20.30 Çiftçi Meclisi 21.15 Emek Dünyası 22.00 Halkçı ikti- sat 23.00 Haber (0 212 251 50 90). a 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühürlü Güller 12.30 Yerli Film 14.30 Dest-i Izdivaç 19.45 Ana Haber Bül- teni 20.40 Fıkralarla Türkiye 22.00 Yabancı Film 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi 03.00 Yabancı Film (0 212 256 82 82). C l / V 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık J İ V T Hattı 11.50 Yer Gösterıcı 12.20 Eko- •nk'iiia nomi 13.10 Motosport 13.30 Motobılgı 14.10 Erken Baskı 15.10 Dünyanın Pa- rası 16.20 Flip Flop 16.50 3. Seans 17.10 Interaktıfspor 18.00 Haber 19.00 Sokağın Se- si 19.40 Bildiğın Gıbı Değil 20.40 Futbol Hattı 22.00 Bugün (0 212 449 07 00). 10.00 Piyasa Ekranı 10.15 Avrupa Borsaları 10.30 Faız 11.10 Yatınmcı Klı niği 12.00 Finans Cafe 12.30 Sağlık Kültürü 14.00 Piyasa Ekranı 15.10 Gündem 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çiz- gi Film: Avatar 18.50 Dizi: Two and a Half Men 20.00 Dizi: Chuck 21.00 Dizi: Desperate Housevvives 22.00 Yabancı Film: Kara Kaplı Defter 24.00 Dizi: Chuck (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Marina 10.00 Yeniden Başlasın 13.25 Deryalı Günler 15.00 Biz Bize 19.00 Ana Haber Bulteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın Yok mu- sun? 22.30 Pars - Narkoterör 00.15 Vahşi Kabile 02.15 Yeniden Başlasın 04.30 Haberler (0 212 355 01 01) 07.00 Müzik Klipleri 08.00 Hayat Baş- Ityor 11.10 Hayatın Getirdıkleri 13.00 H b i g 3 Q C S ğ | ğ 1 1 Q Q | r»mTuıv neğı Yaşatanlar 16.20 Müzik Klipleri 17.10 Hüseyin Uğurlu ile Türküler 19.00 Haber 20.00 Gözden Kaçanlar 21.00 Gönül Defteri 22.00 Gö- nülden Ezgiler 24.00 Haber (0 212 639 74 31). konoiO 07.00 Dizi: Bizim Evin Hallerı 08.00 Güzel Bir Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Aşkım Aşkım 12.50 Yarışma: Süper Ai- le 14.40 Gel Yarım Ol 17.00 Dizi: Bizim Evin Hallerı 18.45 Kanal 1 Ana Haber Bülteni 19.50 Yarışma: Çarkıfelek 22.00 Dizi: Yalan- cı Romantik 24.00 Magazın: Hey Canlı 01.40 Yabancı Film: Öfkeli Aşıklar 03.20 Yaban- cı Film: Güneşli Günler 05.00 Yerli Film: Ay Vakti (0 216 554 66 11). 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 Ne Sk\ \l Pişirelim 08.50 Kadının Gücü * " L V 10.45 Dizi: Saklambaç 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yaka- sı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Hep- si 1 22.20 Dizi: Yaban Gülü 00.30 özel Hat 02.20 Yerli Film 03.40 Yerli Film 05.00 Ana Ha- ber Bülteni (0 212 354 30 00). 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 Dizi: Sihirlı Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası Haber Bülteni 14.00 Her Eve Lazım 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka So- kaklar 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Haberleri 20.00 Dızı: Bınbır Gece 22.15 Dizi: Elveda Derken 00.30 Magazin: Canlı Canlı 02.30 Dizi: Yol Arkadaşım (Tekrar) 04.00 Dizi: Gümüş (Tekrar) 06.00 Sigaranın Zarar- ları (0212 478 00 88). H A B E R 07.00 Uyandır- T ı ı o u m a Servisi I UKR o g 1 Raporu 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 12.30 Spor Bülteni 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalara Bakış 14.30 Parantez 16.15 Piyasalarda Bugün 17.00 Haber 17.15 Spor 18.10 Fihrist 18.30 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.15 Şpor 20.30 Bilgi Odası 22.00 Özge Özsağman ile 1 Gün 23.00 Bu Gece 00.30 Fihrist (0 212 313 60 00). 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve La- zım 08.45 Dizi: Ro- salinda 10.00 Arım Balım Peteğim 13.00 Gün Ortası Haber 13.20 Gel Banşalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bül- teni 20.00 Yabancı Film: Yü- züklerin Efendisi: Yüzük Kar- deşliği 23.10 Deşifre 00.20 Dizi 02.00 Esra Erol'la Izdivaç 04.00 Hakan'la Geziyorum 05.20 Haber (02124135000). 07.00 Bu Sa- bah 08.00 Pila- tes 08.30 Çizgı Film 09.00 Baş- kentten 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 16.00 Başarıya Doğru 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.40 Uzman Avı 21.40 Yabancı Film: Nehir 23.40 VIP Spor 00.30 Futbol Aktif 01.20 Duru Muhabbetler (0 212 288 51 52). ~% 07.00 Güne âsi Başlarken 09.15 J^'..m.™bc com Ekonomi 10.00 Güne Başlarken 11.15 Yazı-lşleri 13.00 Günün Içinden 14.15 Spor 14.30 Dün- ya Bunu Konuşuyor 15.15 Ya- kın Plan 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.00 Haberler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Can Dündar Soruyor: Neden 23.00 24 Saat 24.00 24 Artı 00.30 Gece Gündüz 01.00 Ha- berler (0 212 335 00 00). www.cnbce.com GÜNE HABER ALARAK BAŞLAMAK TÖRKİYENİN VE OÛNYANIN GÛNDEMİNİTAKİP ETMEK SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ ÖĞRENMEK ARTIK ÇOK ZOR DEĞİL YAŞANAN GÜNCEL. SİYASİ, POLİTİK, EKONOMİK OLAYLARIN DEGERLENOİRMESINI OBJEKTİF, İLKEÜ, TARAFSIZ, ALANINDA UZMAN KONUKLARDAN DİNLEMEK İSTİYORSANIZ RADYO GAZETESİNİ KAÇIRMAYIN RADYO GAZETESI PROGRAMI ILKNUR KAPLANIN SUNUMUYLA 8:00 - 11:0O SAATLERI ARASINDA RADYO BARIŞTA 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Yabancı Film: Annem Bir Yıl- dız 12.00 Fırtına- lı Günler 13.00 Tatlı Intikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 15.00 Dizi: Chicago Hope 16.00 Bir Clnayet Denemesi 18.00 YakınveUzak 18.30 VVİIII and Grace 19.15 Frasier 20.00 Supernatural 21.15 Alev Kapanı 23.45 The Unit (0 212 326 40 00). Sedef lybat SEDEF İLE HER SABAH 10:15 07.30 Gü- naydın Av- rasya 10.00 Haber 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Bel- gesel 14.00 Haber Masası 16.00 Haber Maraton 17.15 Voleybol Panorama 18.00 Haber Bülteni 19.00 Ana Ha- ber 19.45 Spor Bülteni 20.00 Dış Siyaset 21.15 Anado- lu'nun Yüzü 22.00 Beş Par- mak 22.30 Yörük Obalanmız 23.15 Manşet 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). Gunun Konuklan: Fatoj ftökırnSh, BAŞARIYA DOĞRU YENİ 1 6 : 0 0 J 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 kanalturk Sabah Keyfi 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Masası 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gün- demi 17.30 Dizi: Hayırdır In- şallah 19.00 Ana Haber 20.00 TV'de Sinema 22.15 Yolsuz- luk ve Yoksulluk 00.15 Aş Kendini (0 212 355 85 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog