Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET KULTUR SAYFA kultur@cumhuriyet.com.tr YTÜ'de halk müziği ziyafeti... • Haber Merkezi - Yıldız Tcknik Üniversitesi (YTÜ) Fclscfc ve Düşünce Kulübü ilc Halk Bilim ve Araştınna Kulübü tarafından düzenlenen halk müziği etkinliği bugün başlıyor. Etkinlik kapsanıında bugün Grup Öykü/Bağlama Beşlisi, ETNİ-KA, Erdal Erzincan ve Banş Güney sahne alacak. Yann ise Devriâlem Çokscsli Müzik Topiuluğu, Gnıp Toprak ve Arif Sağ sevenleriyle buluşacak. YTÜ Oditoryum salonunda gerçekleştirilen konscrlcr saat 17.30'da başlayacak. Ferhan Şensoy başkentte • ANKARA (AA) - Oyuncu ve yazar Fcrhan Şensoy, kcndisinin kalcmc aldığı 'Femarne' ve 'Boşgezen ve Kalfası' adlı iki oyunla başkentin konuğıı olacak. Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahncsi'nde Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak olan Şensoy, izleyicisini iki oyunuyla 4 kez selamlayacak. Şensoy'un 51 'nci tiyatro oyunu olan "Femame" yann ve 22 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak. Şensoy'un son oyunu "Boşgezen ve Kalfası" isc 24-25 Mayıs tarihlerinde izleyenlerin karşısına çıkacak. 15 ISTANBUL ODA ORKESTRASI 'Yol Yorgunu' ilk kez seslendirildi ZEYNEP ALTAY '\ Daireler'den 'hk B Kültür Servisi - lstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 16. Uluslararası lstanbul Tiyatro Festivali, biitün hızıyla dcvam edi- yor. Festivalin beşinci gününde, 'X Dairclcr', 'Kaygıların Yürürlük- ten Kaldırdması', 'lstanbul'da Bir Dava\ 'Irk Bitig' ve 'Sivas '93' ad- lı oyunlar sahnelecek. Sven Heier, Parrick Wyman vc Dilek Alrun- taş'ııı 'X Daireler' adlı çalışması, festival kapsanıında Tarlabaşfnda yapılacak. 'X Daircler'in buluşma noktası ise Şıirci Cafe. Lulu Menase çalışması olan 'Kaygıların Yürürlükten Kaldı- rılması / De L'abolition des Tra- cas', bugün, yann, cuma ve cumar- tesi günü saat 20.30'da Fransız Kül- tür Merkezi'nde salınelenecek. Kay- gılann Yürürlükten Kaldınlması ya- zann seyirci ile kurduğu mizahi bir diyalog. Garajistanbulpro'nun k ls- (anhııl'da Bir Dava' adlı oyunu bu- gün saat 20.30'da Garajistanbul'da izleyiciyle buluşacak. Kerem Kur- doğlu'nun yazıp yönettiği oyıınun koreografîsini Candaş Baş üstleni- yoı. "Kafka'nın Dava roınanın- daki öykii ilkri, bugünün İstan- bul'unda yaşamakta olan bir oyun yazannın aklına gelmiş ol- saydı, acaba nasıl bir oyun yazardı?" Kerem Kurdoğlu, iş- te bu sorunun peşine düşerek Dava'yı yeniden yazmış. Kocaeli Büyükşehir Beledi- yesi Tiyatrosu'nun 'Irk Bitig' adlı oyunu bugün saat 18.30'da ve «• yann saat 20.30'da Aziz Nesin ! Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. İ DostlarTıyatrosu'nun 'Sivas '93' ad- lı oyunu bugün saat 20.30'da, yann saat 18.30'da Muanimer Karaca Ti- yatrosu'nda sahnelenecek. 7. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 22 Mayıs'ta başlıyor Evrensel müzik tarihle buluşuy or SAVAŞ KÜRKLÜ Oyun Deposu 'ndan ilk oyuru.. Kültür Servisi - Dansçı ve koreograf Ma- ral Ceranoğlu, dramaturg Ceren Ercan vc oyuncular Yelda Baskın, Gülce Uğurlu vc Elif Ürse tarafından kurulan 'Oyun Deposu', ilk oyunlan "•Çirkin tn- san Yavrusu" ile bugün saat 20.30'da Scmavcr Kumpanya'da ve 25-26 Mayıs saat 20.30'da Talimhane Tiyatrosu'nda olacak. Oyuııda, çirkin insan yavralan; biri Kürt, biri cşcinscl, biri de türbanlı üç kadmın kimliklerini oluşturma süreçle- ri ve bu süreçte toplumun önyargılarıy- la baş etme çabalan ele almıyor. Farklı çevrelerden bireylerin yaşanmış dene- yimlerinden yola çıkarak kurgulanan oyunda doğaçlanıalann ve gerçek de- neyimlerin yanı sıra Andcrsen'in "Çir- kin Ördek Yavrusu" masalından da ya- rarlanıldı. ADANA- 7. Mersin Ulus- lararası Müzik Festivali 22 Mayıs'ta başlayacak. Evrensel müziği, Mersin'in tarihsel yerleriyle buluştura- cak festivale geçen yıl- larda olduğu gibi bu yıl da düııyaca ta- nııımış sanatçı- lann katılacağı- nı belirtcn Festival Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Ti- caret Odası Başkaıı Yardımcısı Faik Burakgazi, "Bu yıl bir kez daha evrensel müziğin tarihle buluşacağı bir festivali gerçekleştiriyoruz. Öyle ki bu fes- tivalde çok önenıli saydığınıız üç sanatçı da ülkemizc ilk kez geliyor" dcdi. Sa nat Etkınlikleri Derneği'nin düzenlediğı ve 2 Ha ziran'a dek sürecek festivale, bugüne dek 21 ya baııcı, 18 yerli sanatçıyla 24 yerli ve yabancı top luluğım yaııı sııra, üç senfoni orkestrasının ko nuk olduğunu anımsatan Burakgazi, bu yıl da Is panya'dan Azerbaycan'a uzanan geniş bir coğ •tafift rafyadan dünyaca iinlü çok sayıda sa- natçmm konuk olacağı- nı söylcdi. Sanat yönet- menliğini, Dev- let Opera ve Bale- si eski Genel Müdürü Remzi Buharairnın üst- lcndiği festivalin, 2007'de Briik- sel'de yapılan top- lantıda Avrupa Festivaller Biıiiği (EFA) üyeliğinc ka- bul cdildiğini anım- satan Burakgazi şöy- le devam etti: "Festival, 22 Ma- yıs'ta Bilkent Senfoni Orkestra- sı'nın eşliğinde, Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacak Hollandalı keman sanatçısı Janine Jansen'in konseriy- le başlayacak. Emil Tabakov yöne- timindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ikinci gün ise, yine ülkcmizde ilk kez sahneye çıkacak olan Letonyalı soprano Marina Rebaka ile tenor Aldo Di To- ro'ya eşlik edecek. Festivalin en renkli kon- serlerinden biriyse 24 Mayıs'ta: Tenor, bas ve baritonlardan oluşan beş kişilik 'Vokaliz' top- luluğu, yapıtları çalgısız olarak, yalnızca ses- leriyle yani 'a cappella' yorumlayacak. 25 Ma- yıs'ta müzikle dansın iç içe geçtiği ilginç bir gösteri var: Yedi dansçı erkek kardeşten oluşan İspanyol Los Vivancos topluluğunun her üyesi, aynı zamanda bir çalgı çalıyor. 26 Mayıs'ta Hollanda'da yaşayan, Avrupa'da ödüller kazanmış viyolacımız Esra Pchlivan- lı ile Alman akordconcu Marko Kassl konser vereceklcr. Dünyaca iinlü müzik eleştirmen- lerince her zaman övgüye değer görülen Ufuk-Bahar Dördüncü kardeşlerin 'dört cl pi- yano resıtali' 27 Mayıs'ta. 28 Mayıs'ta Murat KodaUı'mn yöneteceği Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Ferit Alnar'ın Kanun Konçcrtosu'nda Tahir Aydoğdu'ya eşlik ede- cek. Festivalin kapanışı ise Tarsus St. Paul Müzesi'nde, Almanya'dan, Johann Sebastian Bach'ın kentinden gelen Leipzig String Quar- tet'in konseriyle yapılacak. Bu konser aynı za- manda '2008-2009 St. Paul Yıh'nın da baş- langıcı olacak." Konser biletlerinin 6 Mayıs'tan bu yana 5-35 YTL arasında değişen fıyatlarla satışa sıınul- dugunu anımsatan Burakgazi, bu yılki festiva- lin şimdiye dek düzcnlenenlcrin en görkemlisi olacağını, sanatsevcrlcrin katılımının da yüksek olmasını beklediklcrini sözlerine ekledi. Istanbul Oda Orkestrası önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda şef Hakan Şensoy yönetiminde bir konser verdi. Konserin solisti klasik müzik dünyamızm yakından tanıdığı tsviçre- li korno sanatçısı Bruno Schneider'di. Konserde Haydn ve C. Foerster kor- no konçertolan, Albinoni, Puccini, R.W. VVilliams ile Hakan Şensoy'dan birer eser seslendirildi. Konserin dik- kat çeken bir yanı da topluluğun daimi şefi keman sanatçısı Hakan Şensoy'un oda orkestrası için bcstclcdiği 'Yol Yorgunu'nun ilk kez seslendiriliyor ol- masıydı. Şensoy; eseri için "Giriş, Tango, Fuga Bodrum ve Yol Yor- gunu olmak üzere birbirine bağlı dört bölümden oluşan, içsel yolcu- luğumu ifade eden kısa bir müzik" diyor. Eserin aynı adı taşıyan son bö- lümündc solist çalgı Barkın Balık'ııı çaldığı koranglc'ydi. IDSO korno sanatçısı Sadi Baruh konse- ri değerlendirirken "Hakan Şensoy'un şefliktc yakaladığı iyi bir çizgi var. Grup iyi müzisyenlercn oluşuyor. Schneider daha önce de dinlediğim iyi bir kornocu. Haydn ve Foerster'in konçertolarını güzel yorumladı. Fo- erster kornonun gelişmesinde çok önenıli bir merkez olan Prag'da eserler yazmış bir besteci. Bu kon- çerto, Istanbul'da sanırım ilk kez ça- lındı, konserde hem beste lıenı de tek- nik olarak daha da öne çıktı. VVilli- aıns'ın eseri, baş kemanda Nilgün Kc- tenci, ikinci kemanda Nilay Yağan, vi- yolada Eftal Altun, viyolonselde Mü- nif Akalın'ın sololarıyla çok iyi yo- rumlandı. Hakan Şensoy'un bcstesi broşürde de belirttildiği gibi daha ge- lişip güçlenecek bir dcğinnıe. Barkın Balık'ııı korangle solosu da iyiydi" dedi. 4 Sivas '93e ödul • Kültür Servisi - Tiyatro Elcştinncnlerı Birliği'nin "Geleneksel Yılın Oyunu Ödülü" bu yıl oybirliğiyle Genco Erkal'm bu ülkede gerçek anlamda toplumsal bellek oluştunna amacına adadığı yaşamı da dikkatc alınarak Dostlar Tiyatrosu'nun 2007-2008 sezonunda sahnelediği "Sivas'93" oyununa verildı. Barış lirdenk yönetiminde Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olarak sahnelenen Bertold Brecht'in "Kafkas Tebeşir Dairesi" başhklı oyunu da tasanm, oyunculuk ve rejideki üstün başarısı nedeniylc 2007- 2008 sezonu "TEB Ankara Temsilciliği Yılın Tiyatro Oyunu" ödülüne değer görüldü. Genco Erkal'a ödülü yann akşam 'Sivas'93'ün 18.30'daki gösteriminden sonra sunulacak. McnuelcHotelBodrumun indsî Bitez koyunda tnayıs ayı dostlar arasında lotil keyfi fırsatı Denize sıfır özcl plajh, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yılı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... \ MAYIS AYI KİŞİ BAŞI: 54 YTL. Kredi Karttna Taksit İmkaıu OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel: 02S2.363 79 04 Fax: 0252.363 77 88 G3M-. 0533.722 81 81 Daha fazla bllgi için: http://www.manuelahotel.com Cennet • Denize sıfır, özel plaj • Açık ve Kapalı Restaurant • Alakart Restaurant (Deniz ürünlerı, balık ve et çeşitleri) • Snack Bar • Klimalı Odalar • Yarım Pansiyon Açık Büfe • Haziran Ayı günlük kişi başı 50 YTL • Temmuz-Ağustos Ayları günlük kişi başı 70 YTL • Kredi Kartı ile ödeme yapılır • Demokratik kitle örgütü üyelerıne ve Cumhuriyet okurlarına özel indirim Rezervasyon: Tel: 0252 387 90 45 Fax: 0252 387 71 30 *1 I I . , T ii mmı$ vJ 1 www.gundogancennetmotel.com ~ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " DİPLOHAT OTELveAPART MESEN AKÇAKOCA ORMAN DENİZ SESSİZLİK mm HOTCLIVIAVID€NIZ Tatil Keyfiniz Marmaris'in cennct koyu Turunç'da tatil imkanı.,. GENİŞ BİLGİ, FİYATve REZERVASYON www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 Batı Karadeniz kıyısmda, lAnkara ve İstanbul'a 3 saat uzaklıkta. 0380 6114436-6113678 www.mesenotel.com İKİ YAKAMIZ. DA SANAT BAHÇESIFESTV/ALI Semih DENIZAŞAN Mustafa TATL1TÜRK Gonca Birol BAHAR Ahmet NECDET Akın OK Ayten MUTLU Aslı DURAK Arife KALENDER Hüsoyin ALEMDAR Gülcemal DURDU Ekrem EKŞİOĞLU ilyas ORAK Leyla ŞAHİN Suca DÜNDAR Selma ÛZKURT Nur SAKA Turgut TOYGAR Muhabbet OĞUZCAN önay MİSER ALEMDAR Sorun toprak kaybı; çare meşe! Siz de 10 Milyar Meşe Kampanyası'na Katılın TFMAâ Tel: 0212 2837816 Ziraat Bankası Levent Şb. 1576822-5001 www.tema.org.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog