Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 20 MAYIS 2008 SALI 12 ekonomi ©cumhuriyet.com.tr /? Cumhuriyet Portal Wiııdows Internel Explorer I v ) http://www.cumhurlyet.com.tr/ Bagiantllor « Ap <• Boâlant.ları özeHosUı g j CMAIl .,- CNNTÜRK « CUMHURİYET-ARSİV | G | CJooglo p> NTVMSNBC <• REUTERS y )Cumhur!yot Portal I I HAZIRLAYAN: NECDET ÇALIŞKAN necdet@cumhuriyet.com.tr 5» • • V SayFa • ,- Araçlar • 'Telekom sektöründe ne serbestleşme var ne de envanter' diyen TUTED Başkanı Murat Dikici: Yüksek vergi iletişimi kesiyor 4 Türkive 'de telekomünikasyon sektö- ründe 247 lisanslıfirmamnfaaliyette bu- lunduğunu belirten Tüm Telekomüni- kasyon îşadamları Derneği (TÜTED) Yönetim KuruJu Başkanı Murat Dikici, sek- tö)iin 2007 'deyaklaşık 25 miîyar YTL 'lik bir ciroya ulaştığını ancak sağlıklı bir envante- rin olmaması nedeniyle bu rakamın her ku- rum tarafmdan farklı açıklandığım söyledi. 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü do- layısıyla sektördeki sorunlan Cumhuriyet 'e değerlendiren Dikici, "Serbestleşme 2004 'te • Deprem gibi doğal afetlerde büyük öneme sahip olan telsiz iletişiminde şirketler yüksek vergi oranlan nedeniyle yatırım yapamaz hale geldi. başladı ancak hızlı ilerlevemedik. Yük- sek vergi oranlan sektörün önündeki en büyük engel" diye konuştu. Murat Dikici özet- le şunlart söyledi: t/ Türkive 'de 65 milyona vaklaşan GSM, 18 milyon PSDN (kamıısal veri ileüşim ağı), 4.3 milyon ADSL, 60 bin OKTH (ortak kıılla- nımla telsiz hizmeti) ve GMPS (nıobil kişi- sel haberleşme) kullamcm buhınuvor. An- cak gelişmiş ülkelere göre kullanım oranı- nnz az. lnternet hızlanmız hâlâ düşük.Jiyatlar ortalamamn üzerinde, GSM'de de vergiler çok vüksek. %/ OKTH ve GMPS işletmecileri yüksek ver- gilerden dolayı yatırım yapamıyor. Bu şir- ketler sektörden aynlmak zorunda kahyor. Sıksık depremlerin oldıığıı Türkiye 'de bu sek- törler stratejiktir ve mutlaka yaşatılması ge- rek. Gerekiyorsa vergi kapsamı dışında tıı- tulmalı. t/ 3N, WîMax, mvno, mımara taşınabilirli- ği ile ilgili Usanslar gecikti. Şu anda lisansları verilecek bu teknolojüerin maalesej"sadece kuUamcısı olacağız. Microsoft, Yahoo 'dan vazgeçmiyor Microsoft, Yahoo 'yu satm almak için ye- niden harekete geçti. Microsoft Corp ta- rafmdan vapılan açıklamada, geçen ay çık- maza giren göriişmelere yeniden başlandığı be- lirtildi. Microsoft, Google ile rekabet edebilmek için Yahoo 'yu 47.5 milyar dolara satm almak is- temişti lnternet reklam pazarında en güçlü şir- ketlerden olan Google 'a karşı Yahoo 'yu satm alıp rekabet etmek isteyen Microsoft fırması Ya~ hoo 'yu satm alabilmek için alternatif satış önerileri üzerinde yeniden pazarhklara başla- dıklarım açıkladı. Yahoo ise konuyla ilgili yap- tığı açıklamada, ortaklanm kârlı çıkaracak bazıyeni satış altemaüfleri üzerinde durduklannı belirterek, satış görüşmelerinin yeniden başla- dığını doğruladı. ABD y li medya devi internette büyüyecek 4 ABD merkezli CBS, cnetturkiye.com alan adıyla Türkiye 'de de operasyonu bulunan ve dünya çapmda 200 milyon kullamcısı bulu- nan CNETNehvorks 'ü 1.8 milyar dolara sa- tm alıyor. Bu satın alma ile CBS, Amerika nm en popüler 10 internet şirketinden biri olacak. 2007 yılını 406 milyon dolar ciro ile kapatan CNETNet- works için, CBS'in açıkladığı 2010 yılı hedefi ise I milyar dolar. Türkiye 'nin liderportah Mynet ve CNET Networks'ün lisan anlaşması uyannca cnetturkiye.com, buyılm başındayayma başlamıştı. Tüketici elektroniği konusunda referans noktası olan CNET Türkiye 'de, ABD 'den alman orijinal içerik CNET Türkiye ekibi tarafmdan yerel ihti- yaç ve seçenekler göz önünde bulundurularak dü- zenleniyor. Ayrıca, dünya çapmdaki teknolojik ge- hşmelere değinen CNET Türkiye, Türkiye 'deki tek- noloji müşterilerine de değerli bir kaynak oldu. Patentte lider olan şirketin araştırma sahası, dünya sınırlarını aştı Mars pazarının lideri IBM Atatürk'ün öldüğü gün kuruldu ama. ^ IBM Türkiye için 2008 'in aynı zamanda çok özel \ bir anlamı olduğuna işaret eden Eray Yüksek şö'yle konuştu: "2008 bizim için çok önemli bir yıl. Çünkü bu yıl 70'inci kuruluş yılımızı kutla- yacağız. 11 Kasım Î938'de yani 10 Ka- sım 'dan bir gün sonra bir cuma günü kurııl- duk. Aslında 10 Kasım olacaktı, ama Türki- ye 'de büyük biryas var ve hayat durmuş ol- duğu için IBM'in kuruluşu da ancak ertesi gün Resmi Gazete 'de vayımlanabilmiş. Biz de IBM Türkiye olarak bu çok özelyıla uy- gıın birtakım hazırhklar içindeyiz" dedi. IBM'in bilişim dünya- sında hiçbir spor dahn- da bile kırûamayacak rekorları elinde tuttuğunu söy- leyen IBM Türkiye Genel Mü- dürüEray Yüksek, "15 senedir patent yaratmada dünya li- deriyiz. Sadece son 6 yılda 3 hinden fazla patent yarattık. Şaka gibi gelebilir, ama birçok alanda dünyada olduğu gibi, Mars 'ta dayüzde lOOpazar li- deriyiz. Mars 'ta araştırma ya- pan bir tane bilgisayar var o da IBM bilgisayarı" şeklinde konuştu. ANKA Ajansı 'na IBM'in 70'inci yıhnda Türki- ye 'deki hedefleri ve pazarda- kiyeni konumlandınlması hak- kında bilgi veren Yüksek, kü- resel çapta yapılacak organi- zasyon değişikliği için ilk etap- ta 1.6 milyar dolarlık bir kay- nak aynldığmı vurgulayarak "Şimdi IBM'in odaklandığı iki nokta var. Biri 20 civarın- daki büyük ekonomilerin oluş- turduğu bölge. Diğeri de hız- lı veyeni gelişen ekonomilerin oluşturduğu ve merkezi Pekin ve Şanghay'da olacak yeni organizasyon. Türkiye de şim- di bu yeni organizasyonun önemli bir ülkesi oluyor. Tür- kiye olarak artık IBM içinde yatırım ülkelerinin birparça- sı olacağız " dedi. '•& Yahoo) - Wlndows Intern... [ & Google - Wlndows Intern.., 1 umhurlyet Portal - | \ VolOO -" y, | « «{3 <Q 14:05 Yıldız, yenifabrikalarla büyüyecek İngiltere tslami bono çıkanyor Ekonomi Servisi - Orrnan Endüstrisi ala- nında faaliyet göstercn Yıldız Entegre, yurt içerisinde altı olan fabrika sayısını Rus- ya vc Iran'a yapacağı fabrika yatınmlanyla sekize çıkarmayı hedefliyor. Yıldız Entegre Yönetim Kurulu iiyesi Hasan Yıldız, Iran ve Rusya'daki fizibilite çalışmalarını tamamladıklannı belirterek tran'da pazarlama şirketlerini de kıırdukla- nnı söyledi. Yıldız, Vario markasıyla ta- nındıklarını kaydederek "Mobilya tutkalı üretiminden kazandığımız sermayeyle 2000 yüında MDF işine girdik. İşe başladığımız- da günde bin metreküp ağaç işleyebiliyor- dıık. Bugün 3 bin metreküpe çıktık. Toplam ciromuz da 2007'de 734 milyon YTL oldu" dedi. Yıldız, 2007'dc 32.5 milyon dolar ihra- cat rakamına ulaştıklarını anlatarak toplam 21 ülkeye ilıracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekonomi Servisi - tngiltere'nin, tslami bono çıkartan ilk Batı ülkesi ol- maya hazırlandığı bildiıildi. Ingiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinin haberinde, bu ko- nuda uzun zanıandır duyulan maliyet vefiyatlandırmakaygılannın geride bı- rakıldığına dair güçlü işaretlere dikkat çekilerek, konuyla ilgili açıklamanın en kısa sürede yapılabileceği belirtildi. İngiltere Hazine yctkililerinin, plan- la ilgili güçlü bir istek bulunduğunu söylediği vurgulanan haberde, uygu- lamanın, Londra'nın tslami fınans dünyasının Batılı merkezlerinden biri olnıa özclliğini sağlamlaştıracağma dikkat çckildi. "Sukuk" adlı Jslami fınansman bonosu ihraç etme pla- nının ilk kez 2007 yıhnda büyük ta- nıtımla açıklandığına işaret edilen haberde, bu tarihten itibaren sıcak tartışmalara yol açan planla ilgi- li hazine yetkililerinin, dini ku- rallar gereği faız vermediği için karmaşık yapısı nedeniy- le "sukuk" ihraç etmenin diğer bonolara görc daha yüksek maliyet getirebileceği kaygı- lannı ortaya koyduklan ifade cdildi. M A L l Y E Y A Ş A M I N D A N / M U S T A F A P A M U K O Ğ L U Geçen hafta IMF'yi anlatmıştık. IMF'ye muhtaç kalındığında onun emir- lerine göre hareket edilmek zorunda ka- lındığını vurgulamıştık. Bu tür kuruluş- larla olan ilişkilerin küreselleşmenin doğal sonucu olduğunu, elbette bir an- laşmanın şartları olacağını ve bunu ya- dırgamanın uluslararası ticaret ve iliş- kilerin tabiatına aykırı olacağını söyle- yenler neden küreselleşme çarklarının ülkemiz ve bizim gibi ezilen ülkeler aley- hine çalıştığını açıklayamıyorlar. Küre- selleşme neden bizi ekonomik açıdan daha bağımlı hale getiriyor, bunu ortaya koymuyorlar. Yoksa üretime dayalı ol- mayan tüketim ekonomisinin şatafatı, cazibesi bizim gözümüzü kör mü etti? Borç alabilmeyi, ülkemizin altını üstü- nü yabancıya satmayı gelişmişlik ve bü- yüme olarak algılıyoruz. Usul usul ba- ğımsızlığımızın, birer birer Mustafa Kemal'in uygarlık savaşının sonucun- da elde ettiğimiz kazanımlarımızın git- tiğini görmüyoruz. Öteden beri sömürgeci ülkeler ül- kemizi bağımlı hale getirmek ve son- ra da parçalamak düşüncesinde ol- muşlardır. Osmanh'nın son zamanla- rında bakın dünya basınında çıkan bu Uygarlık Savaşı ve Tam Bağımsızlık yazılar bunu nasıl teyid ediyor. "Anadolu yoksul, madenler bakı- mından ise zengin bir bölge. -Asıa Dergisi, Ocak 1920" "Türkler kaderci in- sanlardır. Banş Konferansının bütün ka- rarlarına boyun eğecek ve Mezopo- tamya, Arabistan, Filistin ve Suriye gi- bi kolunun kanadının koparılmasına ses çıkarmayacaktır. -The New York Ti- mes 29 Ocak 1920" "Tanrı Türkleri biz Avrupalılarca sömürülmek üzere ya- ratmıştır. Türklehn dürüstlüğü birerdem değildir, saflık gibi bir şeydir. -Asıa Der- gisi, Şubat 1923" "Hicaz Şerifi ve Araplar Ingilizlerin oyuncağı. Yunanlılar Kemalistleriyenince, bütün Islam dün- yası İngiltere'nin denetiminde olacak. -The New York Times 15 Temmuz 1921" "Türklerin işini bitirmek için 750 yılın en büyük fırsatını yakalamış olan Konstantin'in, bu şansı iyi kullanması en büyük dileğimizdir. -The New York Ti- mes, 3Ağustos 1921" Oysa tam bağımsızlık ve uygarlık sa- vaşı için kararlı olan Mustafa Kemal hiç de onlar gibi düşünmüyordu. Ada- na'dan Istanbul'a geldiğinde Haydar- paşa Gan'ndan köhne bir beylik mo- toruyla düşman zırhlılarının arasından geçerken, yaveri Cevat Abbas'a şun- ları söylüyordu. "Geldiklerigibigider- iert" Cevat Abbas'ın, "Size nasip ola- cak, siz bunlan kovacaksınız Paşam!" sözlerine karşı Mustafa Kemal gülüm- seyerek, bir an için dalıp, "Bakalım!" di- yordu ve 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkarken ülkesinin uygarlık projesini ger- çekleştirmek azmi ve inancını taşıyor- du. Bugün küreselleşme deyip bağım- sızlığımızı yok edenlere ve din-ticaret ekseninde bunu halka yutturanlara karşı uyanık olmak, Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık savaşını sürekli hatır- lamak ve bu sözlerini devamlı okumak gerekiyor. "Türkiye'nin bugünkü savaşı yalnız kendi adına ve hesabına olsaydı, bel- ki daha kısa, daha az kanlı olur ve da- ha çabuk bitebilirdi. Türkiye'nin sa- vunduğu, bütün ezilen uluslann, bütün Doğu'nun davasıdır. Bütün ezilen ulus- lar ezenleh bir gün yok edecektir. O za- man dünya yüzünden ezen ve ezilen sözcükleri kalkacak, insanlık kendisine yakışan bir toplumsal duruma erişe- cektir. Bugün günün ağardığını nasıl gö- rüyorsam, uzaktan, bütün Doğu ulus- lannın uyanışını da öyle görüyorum. Ba- ğımsızlık ve özgühüğüne kavuşacak da- ha çok kardeş ulus vardır... Sömürge- cilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine, uluslararasında hiçbir renk, din ve soy ayrımı gözet- meyen bir uyum ve işbirliği çağı ege- men olacaktır." "Yüzyıllardan beri zavallı insanlığı mutlu etmek için tutulan yolların, kul- lanılan araçlann sonuçlan ne ölçüde gü- ven verici oldu, incelenmeye değmez mi? Artık insanlık kavramı, vicdanları- mızı arındırmaya ve duygulanmızı yü- celtmeye yardım edecek ölçüde yük- selmiştir. Durumlan ve onlann gerek- lerini uygar insan düşüncesiyle ve yük- sek vicdan aydınlığı ile gözlemleyip dü- şünürsek, şu sonuçlara varırız: Insan- ları mutlu edeceğim diye onlan birbiri- pamukmCnsuperonline.com ne boğazlatmak, insanlık dışı ve son de- rece üzüntü verici bir yoldur. Insanlan mutlu edecek tek araç, onlan birbirine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdi- rerek, karşılıklı maddi ve manevi ge- reksinimlerini gidermeye yarayan dav- ranış ve güçtür. Dünya banşı içinde in- sanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ülkü yolculannın çoğalıp başa- rılı olmaşına bağlıdır." Prof. Özer Ozankaya bakın bu söz- ler için ne diyor; "Günümüzün küresel sömürgecilik ortamında cür'eti artan ve Türkiye'ye de din-baskıcılığına dayalı çağ-dışı biryönetimi getirmek isteyen iç ve dış gerici, sömürgeci saldırılarını dünyaya ömek olacak biçimde bozguna uğratan ve gerçek kurtuluşun güvencesi laik, demokratik cumhuriyete sahip çı- kan çağdaş Türkiye, bu uygarlık proje- sinin ürünüdür." O nalde ne büyük be- dellerle kazanılmış bu uygarlık projesini IMF'ye, Dünya Bankası'na, sömürge- ci eyalet valilerine, bizi yutmak için ha- zır bekleyen timsah ülkelere yem mi edeceğiz? Yoksa bu uygarlık projesi- ne ve tam bağımsızlık savaşına devam mı edeceğiz.. hep birlikte kardeşçe ve el ele. TÜSİAD BAŞKANI YALÇINDAĞ: Küresel dengeler değişebilir Ekonomi Servisi - Türk Sanayicileri ve lşa- damlan Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, küresel kapitalizmde güç dengesinin ABD aleyhine, gelişen ülkeler lehine bozulabileceğini söyledi. Isviçre'de uluslararası bir sempozyumda ko- nuşan Yalçındağ, dünyada yeni dengelerin Batı aleyhine değişmekte olduğuna; Brezilya, Hindis- tan, Çin ve muhtemelen Türkiye'nin Birleşmiş Mil- letlcr başta olmak üzere iki dünya savaşı sırasın- da ve sonrasında oluşturulmuş olan kurumsal ya- pılarda daha güçlü şekilde yer almayı arzuladık- lanna dikkat çekerek, "uluslararası düzeyde or- taya çıkan yeni ve güçlü ulusal ekonomik oyuncular, giderek daha fazla küresel ekono- minin kurumsal çerçevesi içerisinde yer almak ve söz hakkına sahip olmak isti- yorlar" diye konuştu. •îhtiyati stand-by' önerısi Yalçındağ başkanlığındaki TÜSİAD heyetinin Washing- ton'da ABD Başkan Yardım- cısı Dick Cheney'nin ofısin- dekı Avrupa ve Türkiye'den sorumlu yetkililerle de bir araya geldiği bildiril- di. TÜStAD Washington Temsilcisi Abdullah Ak- yüz tarafindan yapılan açıklamada, heyetin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried ile görüştüğü, 1MF Avrupa ve Türkiye bölümü so- rumlulan ile ABD Hazine Bakanhğı yetkilileriy- lc temaslarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada ay- nca, "son dönemde yaşanan küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında, Türk ekono- misinin istikrarını ve kazanımlarını korumak açısından, IMF ile bir ihtiyati stand-by yapıl- ması yararlı olacaktır" denildi. Aynca, ABD'de yapılan temaslardan edinilen izlenimc göre, ABD Kongre'sine gelecek yıllarda yine bir Ermeni ta- sansının geleceğinin anlaşıldığı ve rehavete ka- pılmamak gerektiği uyansı yapıldı. AVRUPA MERKEZ BANKASI Kredi bizi henüz bitmedi Ekonomi Servisi - Avrupa Merkez Banka- sı (ECB) Başkanı Jean Claude Trichet, kre- di krizinin sürdüğünü söyledi. Merkez banka- larının şu anda faiz oranlarını düşürürse, bunu çok ciddi sorunların takip edeceği uyansında bu- lunan Trichet, "Siyaset yapıcıların önceliği fi- yat istikrarını sağlamak olmalıdır. Orta va- dede fîyat istikrarı ve fiyat istikrarında gü- venilirlik, üst düzeyde sürdürülebilir (eko- nomik) büyüme ve sürdürülebilir istihdam yaratmak için en iyi yoldur" diye konuştu. Petrol ve gıda fıyatlannın yükselmesinin en- flasyonist baskıları artırdığına dikkati çeken Trichet, enflasyonıı kontrol altına almanın re- fahı ve istihdamı korumanın en iyi yolu oldu- ğunu vurguladı. Enerji ve gıda fiyatlanndaki yükselişi 1970 yılındaki petrol şokuyla karşı- iaşüran Trichet, birçok Avrupa ülkesinin 1970'li yıllarda sıkı para politikasında başansız olma- sının, bölgenin rekabet yeteneğine zarar veren yüksek ücretlere yol açtığını, bunun da kitlesel işsizlikle sonuçlandığmı ifade etti. ZİRAATÇILAR DERNEĞİ Onlem alınmazsa gıdafiyatları uçacak Ekonomi Servisi - Türkiye Ziraatçılar Derne- ği Genel Başkanı Ibrahim Yetkin, Türkiye'nin bu yıl 2007'deki gibi bir kuraklık görmcdiğini, an- cak tarım ürünleri açısından benzer bir süreç ya- şadığını vurguladı. Yetkin, önlem alınmazsa ra- mazan ayının da yaklaşmasıyla başta baklagiller olmak üzere tanm ürünü fiyatlarının "astronomik" düzcye çıkacağını, söz konusu süreçte Türkiye'nin ithalat ve ilıracat dengesinin aleyhtc gelişeceğini kaydctti. Yetkin, "Türkiye'nin normal koşullarda ku- raklık olmasa dahi 2006'daki üretimi yakala- nıası ve bu üretimi elde etmesi zor gözüküyor. Maliyeti yüksek, ama üreticinin elinden çıkan fiyat düşük olduğu için sürekli çiftçinin aley- hine işleyen bir süreci geçiriyoruz" dedi. ÜRETİCI DESTEK BEKLİYOR Yağmurlar ancıları umutlandırdı MUĞLA (Cumhuriyet) - Küresel ısınmadan ötürü Türkiye'nin bal iiretiminin geçen yıl 75 bin tondan 42 bin tona gerilediği, bu yıl ise son ya- ğışlann ancılan umutlandırdığı bildirildi. Muğ- la lli An Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Baş- kanı Ziya Şahin, "Özellikle yaylalık alanlar- da üretim yapan balcılar 2008 sezonundan umutlu" diye konuştu. Türkiye'nin çam balı üıe- timinin yüzde 75'inin Muğla'da yapıldığını anımsatan Şahin, "Mali gücü zayıf olan bal üre- ticileri yeterince desteklenmiyor" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog