Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Toplu idam göriintülerî • SEUL (AA) - Güney Korc'de ordunun 1950'dc siyasi tutuklulan toplu şekilde idam ettiği ortaya çıktı. ABD Ulusal Arşivlen'nin açıkladığı belgelere göre, ABD ordusu tarafından çekilen gizli fbtoğraflardan birinde, Güney Kore ordusu ve polisinin Teınmuz 1950'de Daejeon'da Güney Koreli siyasi tutukluların toplu ıdamı resmediliyor. Tarihçilere göre, Güney Kore ordusu ve polisi, Kore savaşı sırasında cezaevlerini boşaltarak sıraya dizdiği siyasi tutuklulan başlarmdan vurarak öldürdü. Ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. O dönemde on binlerce kişinin öldürüldüğünü tahmin eden Kore Gerçcklcr ve Uzlaşma Komisyonu, idamları incelemeye başlayacağını duyurdu. FARC'ın kadın lideri teslim oldu • Dış Haberler Servisi - Latin Amerika'nın en büyük solcu genlla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) kadın liderlerinden "Karina" lakaplı Nelly Avila Moreno, önceki gün Kolombıyalı yetkililere teslim oldu. Kolombiya Savunma Bakanı Juan Manuel Santos, Karina'nın teslim olduğunda açlıktan ölmek üzere olduğunu söyledi. Karina, örgütün 7 kişilik yönetici kadrosundaki tck kadın olarak tanınıyor. Polis yatagında olduruldu • NASIRtYE (AA) - Irak'ın güneyindeki Suk el Şiyuh şehrinde, yatağının altına bomba yerleştirilen bir polis müdürünün öldüğü bildirildi. Polis açıklamasında, Yüzbaşı Ferhan el Saidi'nin, şehirde polis merkezindeki yatagında uyuduğu sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Eşitlik umudu dakalmadı Avrupa, ABD ve Asya'da yürütülen araştırmaya göre, zengin-yoksul uçurumunun büyüdüğünü ve zenginlerin daha çok vergi vermesi gerektiğini düşünenlerin oranı arttı Dış Haberler Servisi - Avrupa, As- ya ve ABD'de yaşayanlann çoğu, zen- gin ve yoksul arasmdaki uçurumun da- ha da açıldığını düşünüyor. Dünya gcnelindc son dönemde gıda ve yakıt fîyatlarında yaşanan artış kit- lesel halk eylemlerini alevlerken Av- rupa, Asya ve ABD'de yapılan bir araştımıa, kamuoyunun çoğunun gelir dağılımında artan eşitsizliğin yakın zamanda azaltıması yönünde umut ta- şımadığını gözler önüne serdi. Küreselleşmenin 'süper sınıfV Araştırmaya göre zenginlerin daha çok vergi vermclcri gerektiği düşün- cesinde olanların sayısı da arttı. Financial Times (FT) gazetesindc ycr alan habeıde, küreselleşmenin son dalgası "süper sınıP zenginleri yara- tırken gelir dağılımındaki eşitsizliğin birçok ülkede siyasi tartışmalara neden olan bir konu haline geldiği kaydedil- di. Habcrde, BM Kalkınma Progra- mı'nm 2005 raporunda dünyadaki en zengin 50 kişinin 416 milyon yoksulun toplamından daha fazla gelıri olduğu- nun bclirtildiğı hatırlatıldı. FT'nin Hanis araştımıa şirketiyle ortak yürüttüğü çalışmaya göre, 5 Av- njpa ülkesinde çoğunluk, gelir dağılı- mındaki eşitsizliğin çok büyük olduğu düşüncesindc. Bu görüş, cn düşük yüz- de 76 ile Ispanya'da, en yüksek yüzde 87 ile Almanya'da dcstek buluyor. ABD'de ekonomik sorunlarm kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri- nin öncelikli konusu haline geldiğini vurgulayan FT, Amcrikan halkınm yüzde 78'inin ise gelir dağılımındaki uçurumun çok büyük olduğunu dü- şündüğüne dikkat çekiyor. Çin'in yüzdc 801 umutlu değil Haberdc ayrıca, geçcn ay ABD'de Ekonomi Politikalan Enstitüsü'nün ya- yımladığı bir raporda, düşük ve orta ge- lirli Amerikalı ailelcrin 1990'lardan bu yana yıllık kazançlarının düştüğü yö- nündeki açıklamasına vurgu yapılıyor. FT'nin bu çalışmayla ilk kez Asya'da kamuoyu araştırması yaptığuıa dikkat çe- kilen haberde, Çin'de katılımcıların yüzde 80'inin gelir eşitsizliğinin çok bü- yük olduğu düşüncesinde olduğu kay- dediliyor. Japonya'da ise bu görüşe ka- tılanların oranının yüzde 64 olduğu be- lırtiliyor. Çin dışında araştımıa çerçc- vesinde görüşlerine başvurulanlann zen- gin ve yoksul arasmdaki uçurumun da- ralması yönünde umutlu olmadığına, hatta gelecek 5 yılda daha da artacağı dü- şüncesi taşıdığına da işaret ediliyor. 30 Nisaıı-12 Mayıs tarihleri arasında Avnıpa ve Asya'daki 7 ülkenin yanı sı- ra ABD'de intemet üzerinden yapılan araştırmada toplam 8 bin 748 kişinin görüşü alındı. 'AMA RESMİ DEĞİL' Fransa: Hamas'la temastayız Dış Haberler Servisi - Fransa, Hamas liderleriyle gayri resmi yollardan temas kurulduğunu açık- ladı. Dışışleri Bakanı Bernard Kouchner, Le Figaro gazctcsin- de çıkan bir lıaber üzerine, Euro- pe-1 radyosuna yaptığı açıklama- da, Hamas'la temaslan doğruladı. Kouchner, temaslann Hamas'la resmi ilişki kurulduğu anlamına gelmediğini söyledi. Enıekli Fransız diplomat Yves Aubin de la Messuziere, bir ay önce Hamas liderleriyle görüştü- ğünü Le Figaro'ya açıklamıştı. Emekli diplomat, Hamas liderle- rinin, 1967 sınırlan tcmelinde bir Filistin devletinı tanımaya, intihar saldırılarını durdurmaya ve Fi- listin Yönetimi Devlet Başkanı IVIahmud Abbas'ın meşnjiyetini kabul etmeye hazır olduğunu da belirtmişti. Gazze Şeridi'ndeki Hamas söz- cüsü Sami Ebu Zuhri de Fransa ile temasta olduklannı, aynca bir- çok Avrupalı yetkiliyle de görüş- tüklerini bildirdi. Israil ise Fransa'nın Hamas'a yönelik tutumunda değişiklik ol- ınadığı görüşünü savundu. Obamay nın mitingine rekor katılım Demokrat Parti Başkan adayı Illinois Senatorü Barack Obama, Oregon'da önceki gün düzenlenen ve seçim kampanyasının en kalabalık etkinliği olan mitingde 80 bin kişiye hitap ctti. Son dönemde rakibi Hillary Clinton'a fark atan Obama, Kentucky ve Oregon'da bugün düzenlenecek Demokrat Parti'nin son ön seçimlerinde Clinton'u saf dışı bırakarak kasım ayında yapılacak seçimlere katılmayı amaçlıyor. Obama, Oregon mitinginde Clinton yerine doğrudan Cumhuriyetçilerin adayı John McCain'i hedcf aldı ve MacCain'in özelleştirmeye hız vererek sosyal güvenlik yardımlarını tehlikeyc atacağını söyledi. (Fotoğraf: REUTERS) ABD Filistin Oteli'ni bile bile mi vurdu? Dış Haberler Servisi - Irak'ta, 2003 yılında iki ya- bancı gazetccinin kaldıklan otel- de, Amerikan topçu ateşiyle öl- mesinin, kaza olmadığı yönün- de kanıtlar ortaya çıktı. Bunuıı üzerine ayağa kalkan medya örgütleri, olayı bütün yönleriy- le araştıracak bir soruşturma başlatılmasını talep etriler. Uluslararası Gazeteciler Fe- derasyonu'ndan (IFJ) yapılan açıklamaya göre, eski bir Amerikalı çavuşun gördüğü ve açıkladığı gizli ABD bel- gelerinde, Bağdat'taki Filistin Oteli muhtemel hedefler lis- tesinde yer alıyordu. 'Üstü örtülüyor' IFJ Başkanı Aidan White, ABD'yi olayın üstünü örten açıklamalar yapmakla suçla- yarak gerçeği söylemeye ça- ğırdı. Olay, Amerikan kuvvet- lerinın Bağdat'ı ele geçirdiğı 8 Nisan 2003 'ten bir gün önce meydana gelmiş, otelde kalan 150 yabancı arasında bulunan Ispanyol kameraman Jose Cou- so ve Ukraynalı Reuters ajansı kameramanı Taras Protsyuk hayatlannı kaybetmişti. IVlanhattan'da bir fırının önündeki çöp kutusunda bir poşet dolusu ufak siıııil bulan Cindy Rosin, New York'ta sayıları giderck artan freeganistlerden. (Fotoğraf: TIMFS) Tüketime karşı çöp topluyorlar Dış Haberler Servisi - Dünyada gıda fıyatlarının giderek aıtması ve ABD'yi vuran ekonomik durgunluk ncdeniyle ayııı sonunu getirmekte zorlanan New Yorklular, kapitalizmin yol açtığı lükctim kültürüne karşı farklı stratejiler gcliştirmeyi amaçlayan "Freeganizm" hareketine ilgi göstermeye başladı. Büyük bölümü orta sınıfa mensup ve sayıları giderek artan Freeganistler, aşın tüketimi ve büyük şirketlcrın "etik dışı davranışlarım" boykot etmek amacıyla akşamları çöplerden gıda ve kullanılabilir eşya topluyor. Adını "Free" (özgür) ve "vegan" (vejcteryan) kelimelerinin birleşiminden alan Freeganistler, özellikle biyoyakıt üretimi sonucu ABD'de artan gıda ve yakıt fiyatlarına çözüm olarak, çöplerdeki gıda ve eşyaların yeniden dönüştürülmesini, kullanılmayan eski evlere evsizlerin yerleştirılmesini ve sıkıcı iş hayatlanndan bunalanlara çalışmama hakkı verilmesini öncrıyoıiar. Hareketin üyelerindcn biri olan ve çöplere düzenlenen tuıiarı organize eden lise öğrctmeni Janet Kalish, lngiliz Tımes gazetesinc yaptığı açıklamada, "Daha önce gıda fıyatlarının artmasından endişe etmeyenler de artık endişelenmeye başladı. Bizimle birlikte çöp toplayanların sayısı oldukça arttı" diye konuşuyor. Özellikle büyük fast food zincirlcrinin ve süpemıarketlerin çöpe attığı artık gıdalan topladıklannı ifade cdcn Kalish, çöpçüleıden önce çöp kutulanna ulaşabilmek için lnzlı hareket etmelcri gerektiğini anlatıyor. Çöplerden topladığı gıdalar nedcniyle asla zehirlenmediğini söyleyen Kalish, topladığı yansı yenmiş sandviçler sayesindc haftada 50 dolar tasamıf ettiğini sözlcrine ekliyor! TEŞEKKÜR Açık kalp ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren, beni tekrar sağlığıma kavuşturan Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyat ekibi Prof. Dr. Belhhan AKPINAR Doç. Dr. İlhan SANİSOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ertan SAĞBAŞ Op. Dr. Barış ÇAYNAK Op. Dr. Zehra BAYRAMOĞLU Prof. Dr. Osman BAYINDIR ve yardımcı sağlık personeline çok çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ömer ÇAMOĞLU Suzan Aksoy Üe Burhanettin Âli Izgi nişanlandılar. Cihangir - Istanbul 19.05.2008 19 MAYIS AYDINLIGINDA ATATÜRK YENİDEN KONUŞMACl : DURSUN ÖZDEN TARtH : 20 MAYIS 2008 SAAT : 19.00 YER : KAYSERİ tNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODAS1 SALONU DÜZENLEYEN : KAYSERİ J.M.O Beşinci Devrim Yasası'nın 8O.Yıh • "Beşinci Devrim Yasası" olan "Ulııs- Iararası Sayıların Kabulü"nün 80. yılı- na girdik. • Bu "Devrim Yasası"nın uluslararası ilişki- lerde ne denli kolaylık ve bütünleşme sağ- lıdığı 80 yıldır apaçık ortadadır. • Ayrıca bu "Beşinci Devrim Yasası", altın- cının yani "Yeni Türk Harflerinin Kabu- lü"nün de habercisi olmuştur. • "1923 Devrimi"nin yapı taşları olan "Devrim Yasaları"nın değeri, anlamı, bugün Türkiye'de yaratılan ortamda da- ha da artmıştır. • Evrensel insan haklarına, demokrasiye sığı- narak "Devrim Yasaları"nı yok etmek is- teyen iç ve dış güçler karşısında, "Laik Türkiye Cumhuriyeti" hiçbir zaman geri adım atmayacaktır. • "Beşinci Devrim Yasası"nın 80. yaşım kutluyoruz. I İstanbul Kız Lisesi Mez. ve Men. Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Birnur Özümert VEFAT Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Bölümü doktorlarından Dr. Gökçen Yıldırım'ı genç yaşta kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. . Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. VehbiKoçVakfı Amerikan Hastanesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog