Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Muhabirlerimiz Esra Açıkgöz ve Ali Deniz Uslu, gazetemizin bahçesine giren polisin cop darbeleriyle yaralandı Işyerinegirnıckteolan mulıabirimizAli Dcniz I slu. arkasından gelen polisi t'ark cderek kendini korumaya vegazeteciolduğunu anlatmayaçalışıyor. Ancakcop darbelcrinden kurtulamıyor. Polis, muhabirimizin kolunu kırdı lstanbul Haber Servisi - 1 Mayıs'ı kutla- mak isterken polisin müdahalesinden kaça- rak gazetemizc sığınan eylemcilcrc saldıran polis, muhabirlerimiz Esra Açıkgöz ve Ali Deniz Uslu'yu da yaraladı. Gazete binası içınde, sağ kolu dirseğinden kırılan Uslu, ameliyata alındı. Olay sırasmda bahçede bu- lunan, başından ve kalçasından darbc alan Açıkgöz, tedavisiııin ardından hastaneden taburcu edildi. Görüntüleri gazetemizin gü- venlik kamerasına da yansıyan polislcr hak- kında suç duyurusunda bulımuldu. Şişli'de Cevahir lş Merkczi'nin önünde toplanarak DİSK binasına ulaşmak istcyen grup, polisin biber gazı ve coplarla nıüdaha- lesi sonucu, gazetemizin bulunduğu Prof. Nuretrin Mazhar Öktel Sokak'a doğru dağıl- dı. Polisin takibi nedeniyle gruptan birçok kişı gazetemiz binasına ve bahçesine sığın- dı. Bıı sırada gazeteye girmek üzcre olan ga- zetenıız Pazar Dcrgi muhabirleri Uslu ve Açıkgöz, polisin saldırısına uğradı. Bina bahçesindc polis tarafından coplanan Us- lu'nun kolu kırıldı. Gazeteci olduğunu söy- lemesine karşm dövülen Açıkgöz dc başın- dan ve kalçasından yaralandı. Osmanoğlu Klinıği'ne kaldırılan Uslu, ameliyata alındı. Uslu'nun dirseğinden kırılan sağ kolıına pla- tııı takıldı. Açıkgöz de tedavisiııin ardından taburcu edildi. Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndcn rapor alan Açıkgöz, gazete- mizin avukatlarıyla Şısli Adliyesı'ne giderek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Saldınlan kınayan Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönelim Kurulu, "Polisin şid- deti, görevi başındaki gazctecileri de he- def aldı. Hükümetin bu tavrını kmıyo- ruz" açıkJaması yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeri'nden yapılan açıklamada da "Kaba kuvvete başvuran polislerin mesleklcrini yapan gazetecilere yönelik bu tutunıunu protesto ediyoruz. Orantı- sız güç kullanılmıştır" denildi. 1 Mayıs günü ıçin hafta başında açüda- nıa yapan TGC, lstanbul Valiliği'ne yazı göndercrek gazetecıleruı 1 Mayıs'tagörev- lcrini yapabilmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını istemişti. Yapılan uyanlara kar- şın basın mensuplarınnı güvenliklcri sağ- lanmadı. DlSK Genel Mcrkezi önü ile Şişli ve Taksim arasında yaşanan çatışmaların arasında kalan birçok gazeteci, yoğun gaz- dan etkilendi. Anadolu Ajansı kamerama- nı Engin Morgül ve Reuters kameramanı Bülent Usta da polis şiddetine maruz kal- dı, gazetecilerin kameralan kınldı. Hükümet, polisi yurttaşın üzerine acımasızca gönderdi. Bayram için buluşan emekçilere zulüm uygulandı Emekçileri gazlaboğdular• Gece saatlerinden itibaren DlSK Genel Mcr- kezi önünde toplanan emekçilere, parti lider- leri, milletvckilleri ve sanatçılar da yoğun des- tek verdi. Sabalı saatlerinde ise grubun üzeri- ne panzerler sürüldü, biber gazı ve su sıkıldı. "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı atan emckçiler 1 Mayıs'ın tatil olmasım islediler. tstanbul Haber Servisi - lşçiler, emekçiler, dcmoki"atlar, demokratik kitle örgütleri ve yıırt- taşlar, lstanbul'da "1 Mayıs İşçinin Emekçinin Birlik Mücadelc Dayanışma Günü"nde AKP hükümctinin gaz bombalı saldınsı altında kaldı. lstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için çeşitli kentlerden DlSK'e bağlı sendikalara üye işçiler, otobüslere önceki gcceden itibaren konfederasyonun Şişli'deki merkezine geldiler. Çok sayıda emekçi de toplu taşınıa araçlarının çalışmaması nedeniyle ulaşamayacaklan düşiin- cesiyle önceki gcceden itibaren DlSK binasında toplandılar. "Yoksulluğa, Adaletsizliğe Hayır" pankartı asılı bmadakiler vc önündekıler sabalı saatlerinden itibaren saatlerce gazlı saldırıya ma- ruz kaldılar. Bina içinde bulunanlar yoğun gaz nedeniyle zor anlar yaşarken CHP milletvekilleri Mehnıet Ali Özpolat, AJgan Hacaloğlu da ga- zın etkisiyle fenalaştılar. Bu sırada işçiler DlSK'in camlarından "İşçinin düşmanı Anıcri- kan uşağf, "Ayaklar baş. olsun, Tayyip def ol- sun" sloganlan attılar. DSP liden Zeki Sezer, ÖDP lideri Ufuk Uras, CHP milletvekilleri Mehnıet Sevigen, Nur Serter, cski DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, sanatçılar Ferhat Tunç, Suavi de DİSK'te emekçilere destek verdi. Se- zer, baskı ve zulümlerin kabul edılemeyeceğini söyledi. DTP'lı Ahnıet Türk, Aysel Tuğluk, Sırrı Sakık, Hasip Kaplan, Akın Birdal, Seba- lıat Tuncel, DlSK'e gelişlerinde "Yaşasın lıalk- ların kardeşliği" sloganlarıyla karşılandı. CHP'lilere müdahale Halaskârgazı Caddcsı'nden 1 Mayıs'ı kutla- mak anıacıyla Taksim Meydanı'na gimıek iste- yen CHP Bahçelievler llçe Örgütü üyelerıne de müdahale edildi. "1 Mayıs resmi tatil olnıalf \ "Haydi 1 Mayıs alanlarına" yazılı pankartları taşıyarak gelen CHP'liler, Osmanbey'de polisin sert müdahalcsıyle karşı karşıya kaldı. Ara so- kaklara sığınan CHP'li gruptan bazıları polise karşı direndi. CHP Şişli ılçe binası önünde toplanan emekçilere müdahale etmek isteyen polise engel ol- nıak isteyen CHP millervekıli Çetin Soysal, kcndisini panze- rin önünc attı. Bu sırada Soy- sal'ın yakasmdan tutan çevik kuvvet şubesine bağlı bir enıni- yet müdürü, Soysal ile tartıştı. Kendisinın milletvekilı olduğu- nu anımsatan Soysal, bu sırada polisler tarafından itildi. Poli- sin sıktığı biber gazı ve sudan etkilencn Soysal, polisin tavrı- nın faşist yönetimlerde görülen bir tavır olduğunu söyledi. Polisin kullandığı biber gaz- larından, işlerıne gitmeye çaiı- şan yurttaşlar da etkilendi. Po- lis işlerine gitmeye çalışan bu kişilere de kötü muamele yaptı. Polisin kullandığı gaz bombaları nedeniyle yurttaşlar boğuhna tehlikesi geçirdi. Binalara hapsedilcn çok saıyda insan nefcs annakta güçlük çekti. Sokaklar'işkencehane' gibi Caddelerle yetinmeyen polis şiddetten kaçanlann sığındığı apartmanlara dabiber gazı sıktı, sapanla taş attı, trafik kameralan ise 'arıza' gerekçesiyle çalıştınlmadı DSP lideri Sezer, Taksim'e çiçek bıraktı. İstanbul Haber Servi - tktidardan emir alan polis, dün lstanbul 'da so- kaklan açık işkcncchaneyc dönüştür- dü. Kenrtc dün yaşanan olaylardan satırbaşları şöyle: ^ Emek Bayramı'nda işçilere su sı- kılan panzerlere, ıtlaiye ve lstanbul Büyükşehir Bclediyesi'nın su takvi- yesi yapması yurttaşların tepkilcrine neden oldıı. Yurttaşlar, olayları deh- şct verici olarak nitelendirdiler. Gaz sıkma, gözaltına al %/ Halaskârgazi Caddesi üzerinde gruplara müdahale eden çevik kuv- vet polislerinden bazılannm ceple- rinden çıkardıkları sapanlurla taş at- ması görenleri şoke etti. • DlSK Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde çevik kuvvet tara- fından atılan biber gazı ve gaz bom- basından etkılenen gazeteciler ve yurt- taşların apartmanlara kaçtığmı gören çevik kuvvetin apartmanların içine de biber gazı sıkması dikkat çekti. Caddeden aynlmak isteyenJere, po- lis tarafından izin verilmcyince "Gaz sıkıyorsunuz, fenalaştık, gözaltına alın" dıye tepki gösterdiler. • Konferedasyon yöneticilerı, DlSK Genel Merkezi önünde DSP otobüsü üzerinden konuşmalarrnı bı- raz ötedeki gruba müdahale eden po- lisin attığı gaz bombalannın sesleri al- tında sürdürdüler. i/ Haklar ve Özgürlükler Cephe- si, Halkm Kurtuluşu Partisi, Devrim- ci tşçi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Alınlcri çevrclcn de DlSK önünde emekçilere destek verdi. • 1980'de öldürülen DlSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in eşi Saba- hat Türkler, Ali Rıza Öztürk, Ber- han Şiınşek, Şahin Mengü, Beşik- taş BelediyeBaşkanı İsıııail Ünal da direnişe katılanlar arasındaydı. ^ Boyalı su altında kalarak her yc- rine kırmızı renk bulaşan eskj DlSK Genel Sekreteri Musa Çaııı, gaz bom- bası yüzünden uzun süre kustu. Oteller yüzde 100 doldu • l Mayıs günü kapatilanyollar ne- deniyle kentin Taksim ve çevresinde- kı bütün oteller yüzde 100 doluydu. • Taksim bölgesındekı otellcrde tunstler taksi vc otobüs bulamayuıca zor anlar yaşadı. • Şışlı-Taksim hatti arasında bu- lunan birçok işyeri kcpenklerıni in- dircrck önlem aldı. ^ Müdahale edilen yerlcrde bele- diyenin trafiği gözetleyen kamerala- n, "arıza" gerekçesiyle çalışlınlmadı. DUZYAZI ORHAN BİRGİT Işte Iktîdarın Özgürlük Anlayışı Gelin, dün lstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Da- yanışma Bayramı adına sergilenen olaylar için bir siyaset toto oynayahm. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne omuz veren ay- dınlanmızın, köşeyazariarının ve özellikleTürkiye'de olup bitenler için demeç veren, bildiri yayımlayan AB komiserlerinin, böylesine evrensel bir günde siyasal iktidarın emekçilere yönelik tavırları karşı- sında hangi tepkileri göstereceklerini tartışalım. Sizce olayı görmezden gelenler mi çoğunlukta ola- caktır? Yoksa "orantısız eleştiri yöntemini kullana- rak" lstanbul Valisi ile Emniyet Müdürü'nün omuz larına yıkmayı yeğleyenler mi? lstanbul, tam bir açık hava hapishaneyiydi dün. Metrosu kapatılmış. Deniz ulaşımının en önemli hatlarının işlemesi yasaklanmış, toplu taşıma araç- larının büyük bir bölümü çalıştırılmayan bu mega kentte, bir de 66 okulun kapıları kilitlenmiş bu ha- pishanede, insanların işyerlerine nasıl gideceği, kent yöneticilerinin sorunu değildi. Başbakan Er- doğan'ın "Ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar" sözleri ile karşıladığı "1 Mayıs'ı Taksim Ala- nı'nda kutlamak" isteyen işçilerin bayramlarını bu- runlarından getirmek için alınmış önlemler, hükü- metin özgürlük anlayışını da belgelemiş oldu. Düpedüz tahrik için... Sabahın ilk saatlerinde, Devrimci Işçi Sendika- ları Konfederasyonu'nun Şişli'deki Genel Mer- kez Binası'nın önünde toplanan sendikacılar, han- gi yasadışı eylemden sorumlu tutularak buz gibi taz- yikli su ile, yürüyüşün gerçekleşmesinden en az üç saat önce, olası bir eyleme katılacakları düşünü- lerek lstanbul polisinin boyalı tazyikli suları ile şok- landılar? Polisin bu eylemi bile, tahrikin ta kendisi değil midir? Başbakan bunun yanıtını vermelidir? lstanbul Valiliği'nin toplantı ve gösteri alanı olma- sının yasak olduğunu söylediği Taksim Alanı'nda eylem yapacakları gerekçe gösterilerek, o alan- dan en az dört kilometre uzakta bulunan cadde- lerde oluşturulan kümelere atılan böcek gazı bom- balarının, özelliklesolunum rahatsızlığı bulunanlar- da neden olacağı "tehlike"nin Başbakan'ın vicda- nında nasıl bir insancıl tepki yarattığını da öğren- mek isterdim. AKP iktidarı, sabah akşam ülkenin Avrupa Bir- liği'ne katılmasından, bunun için demokrasi ala- nında açılım sağlanmasından söz ederken, o ülke- lerde 1 Mayıs'ların nasıl kutlandığını ve bu kutla- malara karşı yine o ülkeleri yönetenlerin nasıl bir politika sergilediklerinin yanıtları merak edilmiyor mu? Iktidar, 1 Mayıs 2008'de önce gerçek özgürlük anlayışının ne olduğunu gösterdi. Ayaklar olarak isim- lendirilen emekçilerin, baş olarak görünen okumuş yazmış politikacılara karşı çıkmasını kıyamet sayan AKP, çalışanların örgütsel birlikteliğini bozmak is- tedi. Hak-lş'i o birliktelikten kopartarak lümpen- leştirilmiş bir kuruluş olduğunu suyun yüzüne çı- karttı. Ama Türk-lş'i de farkında olmadan ya da bile- rek hançerledi. Konfederasyon Başkanı'na "Seni oraya ben seçtirdim, arka bahçem olduğunu unut- ma" mesajını verdi. Tabanın bu mesaja tepkisi, Ge- nel Sekreter Mustafa Türkel'in lstanbul'daki ey- lemlerde DlSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Ismail Hakkı Tombul ile birlikte görev yapmasıyla su yüzüne çıktı. 1 Mayıs 2008, AKP iktidarı için geri sayımın başladığı gün olarak siyasi tarihe geçecektir. Faks: 0 216 302 82 08 obirgitare-kolay.net 20 BİN POLİS GÖREV YAPTI istanbuVda 530 gözaltı İstanbul Haber Servisi - AKP iktidannm 1 Mayıs'ı, Taksim Meydanı'nda kutlamaya izin vermemesı ve polisin sert müdahalesi so- nucu lstanbul'da 530 kişi gözaltına ahndı, 6'sı polis memuru onlarca kişi yaralandı, çok sayıda kişi atılan gaz bombası ve sıkılan biber gazı nedeniyle hastanelerde tedavi gördü. 1 Mayıs kutlamalannda gözaltına alınan 530 kişinın tedavisi Vatan'daki lstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılıyor. Önceki yıllarda gözaltına alınanlann medyadaki görüntüleri- nın yinelenmesini is- temeyen polis, çözü- mü doktor ve hemşi- releri emniyete getir- mekJe buldu. lstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 1 Mayıs kutlamalan ıçın oluşturulan ll Knz Merkezi'nden yapılan yazılı açıkla- mada, "Çok sayıda molotofkokteyli ve molotofkokteyli ya- pımında kullanılan benzin bidonu ele gcçirilmiştir" denildi. Havalimanı da felç oldu 1 Mayıs kutlamalan için yoğun güvenlik önlemlerınin alındığı kentte, 4 bini çevre il- lerden gelen 20 bin polis görcv yaptı, 3 polis helıkopteri havadan denetledi. tstanbul Ata- türk Havalimanı'nda pasaportta görevli polis- lerin de güvenlik amacıyla Taksim bölgesine kaydırılması nedeniyle havalimanı trafiği felç oldu. Çok sayıda yolcu işlerin yavaşlaması nedeniyle uçağmı kaçırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog