Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 2008 CUMA HABERLER İstanbul'u ablukaya alanpolis, gördüğüher yurttaşa bibergazı sıkü, gaz bombası attı, cop kullandı AKP terör estirdi DİSKGenel Merkezi'nde toplanan iş- çiler, binaıuıı önünden polisler geçer- kcıı camlardan slogan uttılaı. İstanbul Haber Servisi - lşçiyi, sendikacıyı "ayaktakınu" gören an- layışm temsilcisi AKP hükümcti, 1 Mayıs lşçi Bayramı'nda terör estirdi. Polis, hastane bahçesine, cadde, so- kak ve alanlarda yurttaşlara biber ga- zı sıktı, gaz bombası attı. Yüzlerce yurttaş gazdan zclıirlenerek tedavi al- tına alındı. Metro, otobüs, vapur se- ferleri yapılmadı, yurttaş işine gide- medi, hükümeti protesto etti. DİSK, KESK ve Türk-lş yöncticilcri can gü- vcnliklennin olmadığına dikkat çeke- rek Taksim progranıuıı iptal etti. Gün boyunca Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis çok sert müda- haledebuhmdu. Şişli'dcki DİSK Ge- nel Merkezi önündc toplanaıı yurttaş- lara polis 06.30'da biber gazı ve taz- yikli su sıkarak saldırdı. DİSK Baş- kanı Süleyman Çelebi, "Bugün ön- ce DİSK'e saldırıldı. Türkiye'de sı- kıyönetim koşullarının ötesine ge- çcn bir ceberrut anlayış var. Bura- da 1500'e yakın kişi var. Eğer biri- nin burnu kanarsa, sorumlusu ik- tidar ve vali olacaktır. Terör estire- rek bizi susturamayacaklar" diye konuştu. Polis, DİSK önünde kalaba- lık arttıkça sık sık biber gazı, gaz bombası ve kırmızı boya ile terör uy- guiadı. DÎSK Genel Sekreteri Tayfun 'öldürmeye teşebbüs ettiler, hesabı sorulacak' DİSK binasına uygulanan polis terörünü anlatan DİSK Başkanı Çelebi, fedcrasyo- nun, bilinçli olarak hedef haline getirildiğini söyledi. Çelebi, "DİSK, 12 Eylül'den daha büyük bir tahribatla karşı karşıyadır" dedi. Haneye tecavüzün yaşandığını belirten Çelebi, "1500 kişi binaya tıkılarak hapis- haneye çevrildi. Yaralananlar oldu. CHP, DSP, ÖDP milletvekilleri buradayken de gaz sıkıldı. Sanki lstaubul işgal edilmiş gibi bir uygulanıa içinde, bir devlet terö- rü yaşandı. Provokasyonu kiıniıı yaptığı tescillenmiştir" diye konuştu. Çelebi, 'can güvenliklerinin' olmadığı için Taksim'e çı- kılmadığını belirterek "İstanbul Valisi İs- tanbul'u yönetemiyor, derhal istifa etme- li. İçişleri Bakanı, Başbakan istifa etmeli" dedi. Türkiye'yi facianm eşiğinden döndür- mek adına sorumlu davrandıklannı söyleyen Çelebi, "Eninde sonunda Taksim'de ola- cağız. Diz çökmeyeceğiz. Bu uygulama bi- zi biledi. Savaş koşullarında olmayacak güç kullamldı. Öldürmeye teşebbüs etti- ler. Hesabı sorulacak" diye konuştu. Görgün, Taksim'e yürüyüşü can gü- venliklerinin olmadığı gerekçesiyle ip- tal ettiklerini açıkladı. Bütün Turkiye Taksim oldu' Bu açıklamanın ardından Çelebi, KESK Genel Başkanı lsnıail Hak- kı Tombul, Türk-lş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Türk Tabipleri Bir- liği Merkez Konseyi Başkanı Gen- çay Gürsoy vc bazı sendikaların baş- kanlan, DİSK Genel Merkezi önün- deki DSP otobüsünün üzerine çıktı. Çelebi, yaptığı konuşmada, "İstan- bul hapishaneye çevrilmiştir. DİSK'in genel merkezine, işçinin hanesine tecavüz edilmiştir. Bü- tün alanlar, bütün Türkiye Tak- sim olmuştur. Hükümetin provo- kasyonuna alet olmamak için ey- lemi noktalıyoruz. Hesap soraca- ğız" dedi. KESK Genel Başkanı İsmail Hak- kı Tombul da "Taksim'e gitmekis- teyenlere sanki düşman kuvvetleri gibi muamele ediliyor. Bu faşizan- ca yönetimlerin saldırısı" dedi. Sadece türbana özgürlük! Konuşmalann ardından konfede- rasyon yöneticileri ve milletvekilleri, yaklaşık 100 kişilik bir grupla CHP Şişli llçe Başkanlığı önüne gitti. CHP milletvekilleri Mehmet Seyigen, Çe- tin Sosyal, Nur Serter ve ÖDP lide- ri Ufuk Uras ile DTP'liler Akın Bir- dal ve Hasip Kaplan ve eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ile birlikte açıklama yaptı. Demokratik haklan- nı kullanmak isteyen emekçilere sal- dırıldığım vurgulayan Türk-lş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Taksim'e çelenk koymayacaklarını belirterek "Çelengi istanbul Valisi Muammer Gülerve Başbakan TayyipErdoğan'a göndereccğiz" dedi. Çelebi, "Yalnız- ca kendi türbanları için özgürlük is- teyenler, başkalarına zulmediyor- lar" dedi. Başbakan Erdoğan'ın "Ayaklar baş olursa orada kıyamet kopar" sözünü anımsatan Çelebi, "İş- te Başbakan kıyamet sinıdi koptu. Bu bir isyandır ve bu isyan, emek- çilerin isyamdır" diye konuştu. Emekçilerin dört bir koldan çıkmaya çalıştığı meydanda kuş uçurtulmadı. Polis plastik mermi kullandı Taksim ablukaya alındıİstanbul Haber Servisi - Ciüvenlik güçlerinin abluka alünaalarak kimsenın girme- sine izin vermediği Taksim Meydanı, diiıı lstaııbııl'un "en güvenli" yeriydi. Emekçile- rin, demokratik kitlc örgütle- rinin, sıyasi partilerin dört bir koldan çıkmaya çalıştığı Tak- sim Meydanı'nda kuş uçur- tulmadı. Meydana yaklaşan eylemci gruplara polis çok sert müdahale etti. Küçük gruplara dalii plastik mermi, boyalı su ve yüzlerde gaz bombası ile müdahale eden polis, göstericilerle saatlerce çatıştı. Bazı yurttaşlar evlerin- den polise bardak attı. Güvenlik güçlerinin adeta çıkarma yaptığı Taksim Mey- danı adeta sıkıyönctım ilan edilmiş gibiydi. lstiklal Cad- desi, SıraselvilerCaddesi ve Kazancı Yokuşu'nda göstc- riciler 11,00'dcn itibaren çitt barikat kuran polislerin kar- şısında toplanmaya başladı. Sorumlu Erdoğan Taksim Meydanı'na ilk gelen grup TKP oldu. TKP Merkez Komite üyesi Er- kan Baş, "Olanların tünı sorumhısu Başbakan Tay- yıp Erdoğan'dır. Tünı en- gcllcnıclcrc karşın işçi sı- nıfı nıücadelesine sahip çı- kacaktır" diye konuştu. Taksim Meydanı'na doğru yürümek isteyen HKP üye- si gruba da müdahale eden polisin üzerine çevredeki ev- lerin balkonlanndan bardak- lar atıldı. Polis, ESP vc HÖC üyelerini de gaz bombası ve plastik mermiyle dağıtlı. Ça- tışmalar sırasında çevrede- ki işyerleri zarar gördü. ÖPP binasına saldırı ÖDP'nin lstiklal Cadde- si'ndeki il merkezine veHa- rita Mülıendisleri Odası İstan- bul Şubesi'ne giren polis, gaz bombası ve plastik mermiy- le 27 kişinin yaralanmasına neden oldu. ÖDP İl Başkanı Sinaıı Tutal "Plastik mer- miyle ateş açtılar. Girişe gaz bombası atılınca daha fazla hcdef olmamak için dış kapı kapatıldı. Boğulma tehlikesi geçirdik. Ölüyor- dıık bıırada. Bu isin takip- çisi olacağız." Bu arada DİSKbinasından Taksim'e yürüyen ÖDP Ge- nel Başkanı Ufuk Uras'ın beraberindeki \ 0 kişilik gru- ba polis müdahale etmek is- tedi. Araya girenlerin engel- lemesi ile Uras ve berabcrin- dekiler gözaltına alınmadan Taksim'e gelebildiler. Suç duyurusu Çağdaş Hukukçular Derne- ği üyeleri DİSK binasına git- mek isteyen bazı avukatlara da saldınldığı gerekçesiyle polisler hakkında suç duyu- rusunda bulunulacağını bil- dirdi. Avukat Mahnıut Tan- tal ise Başbakan Tayyip Er- doğan, İçişleri Bakanı Be- şir Atalay, Adalel Bakanı Mehmet AIi Şahin, İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkın- da lstanbulluların hak ve öz- gürlüklerini engellediği için suç duyurusunda bulundu. Zeki Sezer'den destek DSP Genel Başkanı Zeki Sezer öğle saatlerinde Tak- sim Meydanı'na gelerek Ka- zancı Yokıışu'nda 1 Mayıs 1977'de ölenlcrin anısına ka- ranfil bıraktı. Sendikacılara destek veren Sezer, "Siya- seten bugün yaşananlar is- tikrar adına istikrarsızlık- tır. Hükümct ne yazık ki tedbir diye bunu uygun gör- dü. Oysa burada nıiting yapmak isteyenlerin güven- liğini sağlamak tedbirdir" diye konuştu. Hiç Idmsenin girmesine izin verilmcyen Taksim Meydanı'nda polis adeta "kuş uçurtmadı", emekçilere tazyikli su ve gazla müdahale edildi. Acîl servise gaz bombası Şişli Etfal ve Alman Hastanesi yakınlarında toplanan yurttaşlara şiddet uygulayan polisin attığı gaz bombalarından aralannda çocukların da bulunduğu hastalar ve sağlık personeli de etkilendi Hastanelerc atılan gaz bombalan ne- deniyle çok sayıda yurttaş fenalaştı. İstanbul Haber Servisi -1 Mayıs kut- lamalarına katılmak isteyen gruplann Şişli ve Taksim'e girmesine izin verme- ycn polis, yurttaşlara gaz bombası attı, biber gazı kullandı. Bölgede bulunan bir- çok hastanenin bahçesine atılan gaz ve biber gazı bombalan, acıl servis ve po- lıkliniklerde bulunan yurttaşlar ile sağ- lık çahşanlannın zor saatleryaşamasına neden oldu. Yaralanan, boğulma tehlike- si geçiren çok sayıda yurttaş, hastanele- rin acil scrvislerindc ve polikliniklerin- de tedavi gördü. Okmeydanı'nda meyda- na gclcn olaylarda Burhan Gül (19) isim- li bir genç başının arkasına gclcn gaz bom- bası kapsülü nedeniyle yaralandı. Taksim-Mecidiyeköy arasını kuşatan polisin, Şişli Eğitim ve Araştırma Has- tanesi, Şişli Devlet Hastanesi, Alman Hastanesi ve Taksim llkyardım hasta- nelcrinin bulunduğu sokaklarda yurttaş- lara biber gazı ve tazyikli su sıkması so- nucu çok sayıda kişi etkilendi. Polis ta- rafından atılan bir gaz bombası Alman DOKTORLAR: ÖLÜMCÜL OLABİLİR Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçcsinde bir araya gelen Türk Ta- bipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri üyelerini de polis biber gazı ve tazyikli suyla dağıtmak istedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Ali Çerkezoğlu, gaz bombalannın ölçüsüz atıldığını belirterek kentin üst düzcy yctkililcri hakkında suç duyurusunda bulunacaklannı söyledi. Çerkezoğlu, "Yaşananlar ölçüsüz şiddete dönüş- lii. Hastalar vc hasta yakınları olumsuz etkilendi. Gaz bombalan vc bi- ber gazları, kronik akciğer hastaiarı, kalp hastaları ve yaşlılar için çok tehlikelidir, ölümle sonuçlanan ciddi sorunlara yol açabilir" dedi. Hastanesi'ne düştü. Hasta yakınları ve çevredeki yurttaşlar olumsuz etkilendi. Polis, Şişli Eğitim vc Araştırma Hasta- nesi önünde toplanan grııbu da biber ga- zı sıkarak dağıtmak istedi. Art arda gaz bombası Yurttaşlar, hastanenin acil servisinc ge- len polisin elinden düşürdüğü öne sürü- len gaz bombasınm patladığını, hastala- nn ve personelin ciddi olarak etkilendi- ğini belirttiler. Bu olayın hemen ardın- dan yürüyüş yapan yurttaşları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalan da hastane bahçesine düştü. Bahçede bekleyen ve aralannda çocuk- lann, yaşlılann da bulunduğu hasta ve hasta yakınları ikinci kez zor anlar ya- şadılar. Özellikle Şişli Etfal'c gclenlcre solunum yctmezliğine varan nefes alma güçlüğü ve zehirlenme belirtileri nede- niyle ilkyardım yapıldığı açıklandı. BIRBAKIMA SERVER TANİLLİ 1 Mayıs 2008i UnutmayalımL Izmir Kitap Fuan'ndan Istanbul'a döndüm. Ertesi gün de, bir koşu, llhan Selçuk'u ziyarete gittim Amerikan Hastanesi'ne. Yakınları ve sevdiklerini buldum. Çehrelerdeki kaygılar gitmiş, güzel günleri bekle- menin dinginliği yerini ajmış. Az sonra, kız kardeşi Ülfet Hanım indi yukarı kat- tan. Ağabeyi her gün ziyaret edebilen o. Ülfet Ha- nım, taze,taptazehaberlerini,izlenimlerini bir biran- lattı... Şimdiden bir program var: llhan Selçuk, bir hafta kadar sonra hastaneden çıkacak. Bu demek ki, ev yaşamının huzuru başlayacak yakın günlerde. O günlerde, Ağabey, kitaplarına ve kalemine kavuşa- cak. Okurlar da, bu bekleyişin sabırsızlığında. llhan Selçuk, dünkü gazetede görüldüğü gibi, "1 Mayıs'a Merhaba" deyip ilk seslenişte bulundu... • AKP'de, "derin bir çatlak" yaşanıyor. Kapatma davasının ardından üst düzey yönetici- lerde seslerini yükseltmeye başlamıştır. Geçen haf- ta AKP Kınkkale Millervekili Vahit Erdem, partinin mer- kez sağ parti olamadığını; türban nedeniyle anaya- sa değişikliğinin yapılmasını doğru bulmadığını söy- lemişti. Yüzde 47 ile iktidar olan AKP'nin normal oy oranının bu kadar olmadığını belirten Erdem, cum- hurbaşkanlığı süreci yaşanmasaydı sonucun çok daha farklı olacağını dile getirmişti. Erdem, AKP'nin 280-285 milletvekili olsaydı, cumhurbaşkanlığı se- çiminin de daha dengeli olacağını belirtmişti. Ona, daha başkalan eleştirilerini ekliyorlar... özetle, AKP çağdaş bir demokrasi yaratabilirdi. Olmadı! Olmadı, çünkü partinin başınagelenler, böy- le bir demokrasi kavramına sahip değillerdi. Tek bir şeyi kafalanna koymuşlardı: Laik Cumhuriyeti yıkmak! Ona dokunduklarında da, var olanı kırıp döktüler. Islamcı takımının, bundan böyle de, demokrasi adına getirebilecekleri bir şey yoktur! • Sosyal demokrasi adına ülkeye bir yenilik getire- bilecekler de, görevlerini yerine getiımemişlerdir: Geçen hafta CHP muhalefeti, yenilenme ya da de- ğişim adıyla bir katkıda bulunamamıştır. Dağ fare doğurmuştur! AKP'nin takkesi düşüp keli ortaya çıktığında, mu- halefet olarak -en az- bir sosyal demokrat parti aran- mış ve gözler CHP'ye çevrilmiştir. Ne var ki, CHP, en başta tepesinde oturmuş kişi nedeniyle, ellerimiz böğrümüzde kalmıştır. Deniz Baykal'ın yirmi yılı aşkın bir süre içinde, muhalefet yaptığı, "kayıkçı kavgası"n\ geçmez. Bu da, AKP'ye yaramıştır... CHP'nin bu kadrosuyla, gelecekteyapacağı bir şey de yoktur: Yenilmelere bir örnek daha eklenecektir. CHP'liler, bu gerçeği görmeliler! • 1 Mayıs lşçi ve Emekçi Bayramı olarak, çağdaş demokrasilerde mutlaka kutlanır; ve çok şey öğret- tiği için bir okul gibidir. 1970'lerde bizde de kökleşir gibi bir gelişme için- deyken, 1977'de "düşmanlar"\a karşılaştı 1 Mayıs ve kanlara boyandı Taksim Alanı'nda. Yıllar sonra, uygar gelenek canlandırılsın derken, geçen yıl fırsat iktidarca baltalandı. Bu yıl da, umut- lar gerçekleşmedi. Yine iktidar, "Taksim'de olmaz!" diye tutturdu; "bazı gruplann provokasyon yapaca- ğı" istihbaratı aldıklannı söyleyip durdular. Oysa, "1 Mayıs 2008'de Taksim'de olacağız" ısran, iktidara inat olsun diye değil, 1977 Taksim kıyımını unutturmamak içindi. Özetle, bu yıl da baltalandı 1 Mayıs. Gördüğümüz, sıkıyönetimi aşan bir gaddarlıktır; ve AKP, tutumuy- la heder etmiştir demokratik bir fırsatı. Ne aptallık! Ekranda, DİSK'in Genel Başkanı Süleyman Çe- lebi'nin demokratik uyarılarını görüyorum. Umutla- nıyorum 1 Mayıs kutlaması için. Boşa gidiyor dilek- ler... 1 Mayıs, aptal bir iktidaryüzünden hederoldu. An- cak, AKP'den sorulacakların içinde, bu yılki 1 Mayıs da olmalıdır. Unutmayalım 1 Mayıs 2008'İL Agos önünde polis barikatı İstanbul Haber Servisi - Şişli'de Halaskârgazi Caddesi üzerindeki Agos gazetesi önünde 09.45'te toplanarak DİSK Genel Merkezi'ndekilerle buluş- mak üzere yürüyüşe geçen, aralannda ÖDP Genel Başkanı ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın da bulunduğu ÖDP'lı grup polis tarafından durduruldu. Uras'ın geçişine izin vercn polis, bera- berindekilere ise izin vermeyerek gaz bombası ve coplarla engelledi. Göstericiler arasında kalan bir emniyet aracı göstericiler tarafından taşlandı. Araç- ta maddi hasar oluştu. Halaskârgazi Caddesi üze- rinde bir başka grup da cadde üzerinde halay çeker- ken çevik kuvvet ekiplerinin tazyikli suyu ve gazı gecikmedi. Bazı sosyalist dergi çevrelerinden grup- lar da polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara doğ- ru dağılmak zorunda kaldı. Göstericiler kaçarken polise boş pet şişeler, yerden topladıklan taşlan attı- lar. Güvenlik güçleri cadde üzennde bir araya gcl- meye çalışanlara karşı sert bir tutum scrgileyerek, topluluk oluşturmalannı engelledi. Müdahale üzeri- ne göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı. Polisin kullandığı biber gazlarrndan yürüyerek işlerine git- meye çalışan yurttaşlar da yoğun bir şekilde etkilen- di. Cadde üzerinden sık sık gozici sağlık ekipleri, it- faiye araçlan seyir halinde bulunurken, helikoptcr- ler tarafından alan üzerinden kontrol uçuşlan ger- çeldeştirildi. Mecidiyeköy yönünden diğer gruplar- la buluşmaya gelen gruba da üç ayn yerdc müdaha- le edildi. Kurtuluş sapağında da 300 kişilik bir gru- ba polis gaz yağdırdı. Bazı göstericiler, kaldınmlar- dan aldıklan taşlan polise atarak ara sokaklara doğ- ru kaçtılar. Gazdan ve sudan korunınak için binaya giren işçilerin de üzerine su sıkılmaya ve gaz ahl- maya devam edilince, bina sularla doldu, afişler ve bazı eşyalar tahrip oldu. Bu arada, Halaskârgazi Caddesi üzerinde göstericiler arasında kalan üst dü- zey emniyet görevlisinin aracı göstericiler tarafin- dan taşlandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog