Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Köşk'ün yetkileri daratolsın' • ANKARA (AA) - Anavatan Partisi'nden yapılan yazıh açıklamada, Cumlıurbaşkam Abdullah Gül'ün önceki gün bazı muhaJefet liderlerine verdiği yemeğe ilişkin, bazı basın organlannda Genel Başkan Erkan Mumcu'nun yemekte söylediklerine atıfla yer verilen "Yürütmenin yetkileri arttınlırken, yargı ve üniversiteler gibi alanlann yetkileri daraltılmalı" şeklindeki sözlerin eksik ve yanlış olarak yansıtıldığı kaydedildi. Mumcu'nun ifadesinin, "Cumhurbaşkanı 'nın yürütme üzerindeki yetkileri arttınlırken, yargı, üniversite gibi kurumlar üzerindeki yetkileri daraltılmalıdır" şeklindc olduğu bildirildi. Gözaltındakilep serbest bırakıldı • SAKARYA (Cumhuriyet) - Adapazan'nda, DTP'nin bır düğün salonunda düzenlcdiği gecenin bir grup tarafindan basılarak içerdekilerin linç edilmek istenmesiyle başlayan ve DTP'li bir kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin gözaltma ahnan 40 kişi serbest bırakıldı. Etkinliği basmak isteyen zaıılılann avukatı Akın Çağlar Göktürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın DTP'lilerin elini sıkmadığını bclirterek, "Burada toplanan halkın hatası var ise de faaliyete izin veren idare ile Başbakan'uı ve Genelkunnay Başkanı'nın da hatası vardır diye düşünüyoruz" dedi. DTP'de kongre hazırlığı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - DTP yönetimi, Nurettin Demirtaş'ın genel başkanlıktan "zorunlu istifası" nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni genel başkan seçmek için kongre sürecine girecek. Askerdeki bir kişinin genel başkanlık yapması yasal olarak miimkiin olmadığı için Demirtaş önceki gün istifasını verdi. Genel başkanlığa, parti ıçindeki statüsü "eşbaşkan" olarak geçen genel başkan yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın vekâlet etmesi beklenıyor. Siyasi Partiler Yasası gereği, DTP yönetiminin toplanarak 45 gün içinde kongre karan alması gerekiyor. Yeni genel başkanlık için Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ile Emine Ayna'nın adı geçiyor. CHP, 12 Eylülyasaklannıuygulayan iktidarınTaksim'deki olaylann sorumlusu olduğunuaçıkladı 'Provokasyonu AKP yaptı' ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - CHP grup başkan- vekilleri, 1 Mayıs'ta yaşanan- lann "AKP'nin 12 Eylül fa- şizminin uzantısı olduğunu ortaya koyduğunu" vurgular- ken "tstanbul'da yaşanan olaylann sorumlusu hükü- ıııet ve onun yereldeki maşa- sı İstanbul valisidir" açıkla- masını yaptı. CHP grup başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Anadol ve Kemal Kılıçda- roğlu, Istanbul'da yaşanan olaylar üzerine yazılı bir açık- lama yaptı. Yaşananların "AKP'nin gerçek yü/.ünü ortaya cık:ırdığı. işçinin-eme- ğin yanında bir parti olma- dığını ortaya koyduğunu" kaydeden grup başkanvekil- • CHP grup başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Anadol ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptıklan ortak açıklamada, 1 Mayıs'ın "AKP faşizmiyle bayram değil korku gününe dönüştürüldüğünü" vurguladı. CHP Milletvekili Ince ise TBMM'de yaptığı konuşmada "O palabıyıklı emniyet müdürünü uyanyorum. Gün gelecek bu hesabı sana soracağız" dedi. leri, şu görüşleri dile getirdi: "Provokasyon olacağı ge- rekçesiyle Taksim Meyda- nı'nın işçilere kapatılması, hükümetin provokasyon id- dialanna teslim olduğunu gös- termiştir. AKP İstanbul'da 1 Mayıs'ı demokratik bir an- layışla değil faşist bir anlayış- la yönetmiştir. Kara ve deniz araçları durdurulmuş, güzer- gâhları değiştirilmiş, okullar tatil edilmiş, İstanbullulara 1 Mayıs korku günü olarak lanse edilmiştir. Dünyada 165 ülkede bayram olarak kııtla- nan 1 Mayıs, AKP faşizmiy- le bayram değil, korku günü- ne dönüştürülmüştür. Bey- nindeki yasakları koruyup yüzüne demokrasi maskesi takanlar bu 1 Mayıs günün- de yüzlerine maske takma ge- reği dahi duymamışlardır. Be- yazıt Meydanı'nda mikrofon düzeni kurup laik demokra- tik düzene küfredenleri sey- reden yönetim, dünyanın 165 ülkesinde bayram olarak kut- lanan 1 Mayıs'ı çalışanlar için cehenneme çevirmiştir. Yaşa- nanlar, provokasyonu AKP'nin yaptığını ortaya koy- maktadır.Dahayürüyüş baş- lamadan DİSK genel merke- zinin ablukaya alınması, cop, tazyikli su ve biber gazı ile orantısız kuvvet kullamlnıa- sı, bu provokasyonu ortaya koymaktadır. İstanbul'a uçaklarla polis taşınması AKP'nin halktan korkusu- nuntezahürüdür. 12 Eylül ya- saklannı 31 yıl sonra sindire- rek yaşama geçiren AKP, açık- ça görülüyor ki, 12 Eylül fa- şizminin bir ürünüdür, uzan- tısıdır." CHP Yalova Milletvekili Muharrem tnce de, TBMM Genel Kurulu'nda gündemdı- şı söz aldığında "Istanbul'da- ki ceberut, faşist devlet anla- yışım kınıyorum. Eğer İstan- bul'un meydanlannda millet- vekillerine omuz atılıyor, bi- ber gazı sıkılıyorsa iktidarın buradan payını alması gere- kiyor... O palabıyıkh emniyet müdürünü uyanyorum. Gün gelecek bu hesabı sana sora- cağız. Sürekli olarak oran- tılı güç kullanmaktan söz eden valiye de. orantılı zcka kullanmak da devlet görev- lilerinin işidir, diyorum" açık- lamasını yaptı. TAKSÎM'DEKİ OLAYLAR Giil: Herkes ders çıkamndı • Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1 Mayıs'ın önümüzdeki yıllarda daha soğukkanlı bir şekilde konuşulup, daha güzel bir şekilde kutlanmasını ümit ettiğini söyledi. ANKARA (Cumhu- riyet Biirosu) - Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül, 1 Mayıs olaylarını değerlendirirken "Ümit ediyorum ki bu tip ko- nular önümüzdeki yıl- larda daha soğukkan- lı bir şekilde konuşulur ve olup bitenlerden herkes tarihi bir şekil- de ders çıkartarak önü- müzdeki yıllarda da- ha güzel bir şekilde kutlanır" dedi. Cumhurbaşkanı Ab- dullah Gül, Ohri kentin- de düzenlenen "15. Or- ta Avrupa Ülkeleri Cumhurbaşkanları Zirvesi"ne katılmak üzere özel uçak "AJNA" ile dün saat 14.05 'te Ma- kedonya'ya hareket etti. Hareketinden önce Esen- boğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulunan Gül, daha sonra gazete- cilerin sorulannı yanıt- ladı. Gül, Irak Cumlıur- başkam Yardımcısı Ta- rık Haşimi ile yaptığı görüşmenin aynntılan- nın sorulması üzerine Irak'ta petrol arama fa- aliyetlerine katılacak ül- kelerin açıklanacağı ye- ni listede Türkiye'nin de yer almasını istedikleri- ni belirtti. Gül, bir ga- zetecinin, "tşçiler, 1 Ma- yıs tşçi Bayramı'nı te- mel hak ve özgürlükle- rin kullanılması doğ- rultusunda kutlayama- dılar. AB üyelik süre- cindeki Türkiye'nin ge- Ieceği açısından bunu nasıl değerlendiriyor- sunuz" sorusuna şu ya- nıtı verdi: "AB olmasa da işçinin hak ve hu- kuku her zaman ko- runmalı. Siyasi, eko- nomik ve sosyal stan- dartlann AB standart- larına çıkarüması Tür- kiye'nin kararlı bir şe- kUde yürüttüğü politi- kadır. Bugün, sonun- da aklıselimin hâkim olduğunu gördüm." MHP grup başkanvekilleri Mehmet Şandn- ve Oktay VuraL, Meclis'te basm toplantısı düzenledüer. (AA) MHP, polisin aşın güç kullanımından hükümeti sorumlu tuttu 'Işçüere 1 Mayıs'ı zehrettiniz' ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) - MHP grup başkanvekille- ri Mehmet Şandır ve Oktay Vu- ral, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında îstanbul'da işçilere yönelik güvenlik güçlerinin aşın güç kullanımını kınarken olaydan AKP hükümetini sorumlu tuttu. Mehmet Şandır, 1 Mayıs nede- niyle İstanbul'da yaşanan olaylan "dehşetle" izlediklerini belirterek "Hükümetin emriyle güvenlik güçlerinin işçilere yönelik hoyrat- ça tutumunu kınıyoruz. AKP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gü- nü'nü işçilere zehretmiştir, İs- tanbullulara zulmetmiştir" dedi. Şandn; Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'ın TBMM Genel Kuru- lu'nda 301. madde değişikliği gö- rüşülürkcn muhalefeti suçlayarak "Bazı arkadaşlannız vatana ilıa- net ediyorsunuz dercesine öyle ifadelerde bulunuyor ki, bu laf- ları ciddiye alan gençler olur, ey- leınde bulunursa bunun sorum- lusu kim olacak?" dediğini anım- sattı. Bu yaklaşımın "provokatör- lük" anlamına geldiğini belirten Şandır, bakanın bu sözlerle bazı- lannı suça teşvik ettiğini belirtti. Gazetecilerin sorusu üzeıine Ok- tay Vural da 301. maddeyi Ana- yasa Malıkemesi gündemine taşı- mak için CHP'yle görüşecekleri- ni bildirdi. Basın toplantısının ar- dından MHP Grup Başkanvekille- ri Mehmet Şandır ve Oktay Vural, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kıhçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay ile bir araya geldi. Vural, ziyaretlerinin amacı- nın, CHP 32. Olağan Kurullayı sonrası, grup başkanvekillerini teb- rik etmek olduğunu söyledi. Başbakan 'sendikalarm Taksim inadını anlamakta güçlük çektiğini' söyledi Erdoğan şiddeti görmezden geldi • BakanÇelik Taksim Meyda- nı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymaktan vaz- geçmek zorun- da kalan sendi- ka yöneticilerini kutlayarak "Bu kararla büyük olumsuzluklann yaşanması en- gellendi" dedi. ANKARA/BURSA- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tstanbul polisinin, 1 Mayıs'ı Taksim Mey- danı'nda kutlamak isteyen emek ör- gütü üyelerine yönelik şiddetini görmezden gelerek, sendikalann kutlamalannı anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanı, polis şidde- ti karşısında Taksim Meydanı'nda- ki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk ko- yamayan sendikalan bu karanndan dolayı kutladı. Başbakan Erdoğan, Çahşma Bakanı ÇeUk ve AKP Ge- nel Başkan Yardımcısı Fırat, 1 Mayıs'ı, Taksim Meydanı'nda kut- lamak isteyen emek örgütleri ve yurttaşlara dün gün boyu gaz bom- bası, boyalı su, plastik mermi, taz- yikli su, cop, tekme ve yumrukla şiddet uygulayan polisi görmez- den gelerek sendikalara yüklendi. AKP'li 50 kadar milletvekili ile dün sabah kahvaltısında bir araya gelen Başbakan Erdoğan, sendikalann Taksim inadını anla- makta güçlük çektiğini söyledi. tl- legal grupların Taksim'de olay çı- karacağı yönünde istihbarat al- dıklarını ileri süren Erdoğan, "Sendikalann legal yapılanma- lar, legal sınırlar içinde hare- ket etmeleri gerekir. Neden böy- le yaptılar, anlamakta güçlük çekiyorum" dedi. Bakan memnun oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanı Çelik ise polisin yoğun şidde- ti karşısında Taksım Meydanı'nda- ki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koy- maktan vazgeçmek zorunda kalan sendika yöneticilerini kutlayarak "Eylemlerde gelinen şu anki du- ruından memnunum. Bu karar- la büyük olumsuzluklann yaşan- ması engellendi" dedi. Bursa'da Büyükşehir Belediye- si'nin restore ettirdiği Balı Bey Hanı'mn açılışında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Melımet Fırat da AKP hakkın- da açılan dava için yargıya yükle- nirken, emekçilerin Taksim'de kut- lama yapma istemine, "Devlet bel- li kural koymuşsa, toplumsal menfaat için koymuştur" diyerek iki farklı tavır sergiledi. Fırat, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'ndakut- lanmak istenmesini ise şöyle de- ğerlendirdi: "Birbirimize saygı gösterdiğimizde toplumsal bi- linç olur. 'Ben yaptım oldu' man- tığı yanlış. Eğer genel kaide ko- nulmuşsa, bunun dışında kendi- nizi farz ediyorsanız yanlış. Dev- let belli kural koymuşsa, toplum- sal menfaat için koymuştur." POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Dinci Faşizmin Ayak SeslerL. AKP iktidarı demokrasi sınavından geçemedi. Zaten böyle bir sınavdan geçmek gibi bir der- di deyoktu... Yıllardır yazıp çizdik, AKP'nin demokrasiyle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını; Yıllarca an- lattık, TV ekranlarında boy gösteren Fethullahçı müritlerin, dincilerin laik demokratik Cumhuri- yet'in altını oyanlarla işbirliği yaptığını... Işçimizi, köylümüzü, kentlimizi inandıramadık olup bitenlere... Gecen yıl Ankara Tandoğan'da, İstanbul Çağ- layan'da, Izmir Gündoğan'da milyonlarca insan Cumhuriyet mitinglerine katılırken, onlara "darbe- cilerle işbirliği yapıyorlar" diyenler dün AKP yala- kası kalemlerin, tarikat şeyhlerinin müritlerinin yaz- dıklarını okudular mı? DİSK merkez binasına atılan göz yaşartıcı ve bi- ber gazı içeren bombalar... Gözaltma alınan işçiler... Kolları bacakları kırılan gazeteciler, emekçiler, genç- ler... YazıklarolsunTürkiye'yiyönetenlerelAlkışlarsağ- duyulu davranan DİSK ve KESK yöneticilerine, CHP'Iİ DSP'li milletvekillerine... Beyrut sokaklarını anımsatıyordu dün sabah Şiş- li, Nişantaşı, Beyoğlu, Harbiye, Dolapdere, Pangal- tı, Kurtuluş, Okmeydanı... Panzerler, polisler yoldan geçen insanların üze- rine su sıkıyor, 15-20 kişilik toplulukları copla da ğıtıyordu. Ben 1 Mayıs 1977'yi yaşamıştım Taksim Ala- nı'nda. 36 kişinin yaşamını yitirdiği o kanlı 1 Mayıs'ın tanıkları arasındaydım gazeteci olarak. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşma- sının ardından bir otelin üst katlarından, Sular Ida- resi'nin çatısından ateş açılmıştı. Insanlar kaçıştı Kazancı Yokuşu'na doğru... Bir yandan silah sesleri, tıkanan Kazancı Yoku- şu... Kimileri panzerlerin altında kaldı, kimileri boğu laraköldü... 36 kişinin katili devletti, devlet... Hani sizin "derin" benim "devlet içinde örgütlü silahlı güç" dediğim grup... Çetecilik, üç-beş emekli askerin, gazetecinin kuracağı örgüt değildir... Şimdi ben soruyorum bazı liberal tosuncuklara, tarikat şeyhlerinin müritlerine, Soros'un Çocuk- lan'na, din pazarlamacılarına, bazı sendikacılara: "Dün İstanbul'da yaşanan olaylara, DlSK'e atı- lan biber gazına ne diyorsunuz?" ••• Tarikatçı medya ve AKP yalakaları neredeyse şöy- le diyecekler otuz yıl önceki gibi: "Komünistler Moskova'ya!--" Fethullahçılar Moskova'dan kovuldu, okulları devletleştirildi... Önce onlar gitmişti Moskova'ya... Acaba Fethullahçı gazetenin "Feto müritleri" onun hıncını mı çıkardılar dün eski faşist yeni dinci kalemlerle? 1 Mayıs 1977'de devlet içindeki örgütlü silahlı güç, kontgerilla ve CIA işbirliğiyle bir katliam ger- çekleştirmişti Taksim Alanı'nda... 31 yıl sonra dün İstanbul'da yaşananlar, "yasak- çı düşüncenin" en somut örneğiydi... Türkiye bu yasakçı kafayla mı AB'ye girecekti? Hâlâ "provokasyon" gibi halkı korkutan yazılar- la, birinci sayfadan verdikleri haberlerle toplumun üzerine korku serpenler, bundan sonra yineCNN'nin, NTV'nin "Salı" programlarında "demokrasi, öz- gürlük" nutku atacaklar mıydı? DİSK ve KESK yöneticileri, biraz da sizden söz edeyim... Gördünüz mü AKP'nin gerçek yüzünü?.. Gördü- nüz mü size sahip çıkan, yanınızdan ayrılmayan mil- letvekillerinin hangi partiden olduğunu? Dinci faşizmin ayak sesleriydi dün İstanbul'da yaşananlar... Bir polis devletinin yolu mu çizilmişti yoksa? Panzerler su sıkıyor, insanlar coplanıyor, DİSK merkez binasına giren polisler göz yaşartıcı bom- ba kullanıyordu... Bir çocuk gördüm annesinin eteğine yapışmış hüngür hüngürağlayan. Cumhuriyet'in bahçesine sığınmış gençler gördüm Şişli'de... 1 Mayıs 1977'yi anımsadım... O kanlı 1 Mayıs'ı... Dolmabahçe'de bir gölgeye oturdum. Denizin karşısında bir türkü dinlerken, gökyüzü- nün maviliğinde düşüncelere daldım!.. • •• İstanbul yasaklar kentiydi dün tıpkı 12 Eylül 1980 sonrası gibi... Dünya kentlerinde ise bayram vardı, bayram!.. Metro, vapurseferleri durdurulmuş, yollara ba- rikatlar kurulmuştu... Hep yazdım, bir kez daha yineleyeyim... Demokrasi bir yaşam biçimidir. Laiklik olma- dan demokrasi olmaz. Önce bunu öğrenin!.. AKP ne demokrasi istiyor ne özgürlük... AKP "Islam devleti" istiyor, "polis devleti" isti- yor... Tehlikenin farkında mısınız? hikmet.cetinkaya ' cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 • Topuk çatlağı kreml "7 gDnde çözf Dr. Scholl 7. Eczacılık Fuarı'nda eczacılar ile buluşuyor! Güııeşe ve donizanalanna karşı koruyucu krem 2-4 Mayıs 2008 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli A Salonu A Standt (giriş karşısı) DrScholl ım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog