Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET HABERLER SAYFA SÖZ ÇtZGİNİN Turhan Selçuk AKP'Lİ BELEDİYELER FUTBOU\ DA EL ATTILAR... Rulet davasına başlandı • Istanbul Haber Servisi - "Çıkar anıaçlı bir suç örgütû"ne yönclık çeşitli illerde düzenlenen "Rulct" adlı operasyon kapsa- mında haklannda dava açılan Yaşar Öz ve mankcn Tuğba Özay'ın da aralarında bıı- lunduğu 51 sanığın yargılanmasına başlan- dı.Tutuklu sanıklardan 7'sinin tahliyesine karar veren mahkeme lıeyeti, tutııksuz sa- nıklann ifadelerinin tamamlanması için duruşmayı bugüne erteledi. Hacker'dan Erdoğan'a mesaj • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Baş- bakanlık Basın Merkezi'nin internet sitcsi hack'lendi. Başbakanhk Basın Merke- zi'nin bbm.gov.tr adlı internet sıtesı dün "Flacked by Karaıı" imzalı bir kişı tarafın- dan hack'lenerek kullanılmaz hale getiril- di. Sayfaya "Sayın Başbakan madem ki sesimizi duymuyor, biz de böyle duyuru- ruz. Bıı kadar ışsız varken sen hâlâ binler- ce imam atamaya devam et. Dualarla bıı ülke kurtulur belkı" diye not bırakıldı. TÜRMOB'a müdahale yasası • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Tür- kiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavir- ler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalan Birliği (TÜRMOB) yönetiminin özerkliği- ne darbe vuran tasarı, TBMM Genel Kuru- lu'nda dün bazı değişikliklerlc kabul edil- di. Görüşmeler sırasında C'HP tstanbul Milletvekilı Mustafa Özyürek,"'Hükümct elimizde, TÜRMOB da bizinı anlayışımız- da olsun' düşüncesiyle yasayı getiriyorsu- nuz. Tek düşündüğünüz seçimde AKP yandaşlannın seçilmesi" dedi. Süper Loto devretti • ANKARA (AA) - Süper Loto 6/54'ün çe- kilişindc dc 6 bilen çıkmaymca, büyük ık- ramiye 5 milyon 59 bin 596 YTL 25 YKr haftaya devredildi. Kazanduan numarala- nn; 7, 39, 46, 47, 53 vc 54 olarak belirlen- diğı çekilişte, 5 bılenler 4 bin 624'er YTL, 4 bilenlcr 97 YTL 95'er YKr, 3 bilenler de .. , , 7 £ I L 25'fijJTKr.ikramiye alacak. "BELEDİYE SPOR" BAŞKANI.. 'Yunus Nadi Kültür ve Sanat Etkinlikleri' yarın sona erecek Fethiyelilerden büyük îlgi FETHtYE (Cumhuriyet) - Fethiye Belcdiye Başkanlığı, Fethiye Rotary Kulübü ve Fet- hiye Tarurjm Vakfı (FETAV) ta- rafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın ar- kadaşı ve gazetemizin kurucu- su Yunus Nadi Abaüoğlu'nun anısına düzenlenen "Yunus Na- di Kültür ve Sanat Etkinlik- leri" tüm coşkusuyla devam ediyor. vm Etkinliklere Fetiuyeliler yoöun ilgi gösteriyor. Etkinliklerin ilk 1 günü, Fethiye Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli ilc Fethiye Belediye Başkanı Beh- çet Saatçi, Yunus Nadi Abalı- oğlu'nu anlattı. Gazetemiztarafindan, Yunus Nadi tlköğretim Okulu'nda oluşturulacak "Yunus Nadi Köşesi" için gönderilen Yunus Nadi büstü, törenle okul müdü- rü Eerçan Akçin'e teslım edil- di. Etkinlikler kapsamında dü- zenlenen konferanslar, resim okuma, heykel çahşmalan, etkili okuma ve kitap hazırlama et- kinlikleri, Fethiye Kültür Mer- kezi, Gazi llköğretım Okulu ve Yunus Nadi llköğretim Oku- lu'nda devam ediyor. Etkinlik yann düzenlenecek ödül töreni ve katılımcılara suııulacak pla- ket töreni ile sona erecek. Yunus Nadi Abalıoğlu'nun *—»metnleketı Fethıye'de anısını % yaşatmak amacıyla düzenlenen j---ctkinliğin gelenekşel hale geti- rilmesi de kararlaştırıldı. •-•, # • . KAMER GENÇ AKP LÎDERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU 'Erdoğan suça teşvik etti' AYŞE SAYIN ANKARA - Tuncelı Bağımsız Milletvekilı Kamer Genç, 17 Ni- san'da TBMM Gencl Kurulu'nda kcndisıne yönelik fıili saldında bulunan AKP mılletvekıllerinin saldınsıyla ilgili partili milletve- kıllerine destek çıkan Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında "suçu ve suçluyu övme" savıyla suç duyurusunda bulundu. Genç, Ankara Cumhuriyet Sav- cılığı'na verdiği dilekçesinde, 17 Nisan'da TBMM Genel Kuru- lu'nda 40-50 civarındaki AKP milletvekilinin kendisine fıili sal- dırıda bulunduğunu, CHP ve MHP'li milletvekillerinin olağan- üstü gayreti sonucunda olayın "toplu linç"e dönüşmesinin en- gellendiğine dikkat çekti. Saldınyı TBMM'nin saygınhğı adına "çirkin ve utanç verici" ola- rak nitelendiren Genç, durum böy- leyken olayla ilgili görüşü sorulan Erdoğan'ın, "Benim partimin milletvekilleri hiçbir zaman şid- det uygulamaz. Şiddet uygulayan o zatuı keııdisidiı*. Çünkü her ha- reketi şiddettir" dediğini anım- sattı.Başbakan'ın, partisinin mil- letvekillerine adeta "Aferin, yap- tığınız doğrudur ve yerindedir. Bundan böyle de aynı şekilde da- vanmanızı bekliyorum" demcye getirdiğini kaydeden Genç, "Baş- bukan'ııı bu davranış ve eylem- leri, Başbakanlık göreviyle ilgi- li olamaz. Adi nitelikte bir eylem söz konusudur" dedi. "Başbakan'm AKP millerve- killerini suç işlemeye tahrik yö- nündeki eylemi mütemadi hale gelmiştir. Böyle bir tablo va- himdir. Ayrıca da bundan son- ra şahsıma yapılacak saldırıları teşvik etmiştir" diyen Kamer Genç, bütün bu nedenlerle Erdoğan hakkında Türk Ceza Yasası'nın 214/1 ve 215. maddeleri uyannca suçu ve suçluyu övdüğü için kamu davası açılması istemiylc fczleke düzenlenmesi talebinde bulundu. GENİŞ AÇI HİKMET BfLA Dîinkii 1 Mayıs Dünyanın en büyük kentlerinden biri, Istanbul, dün, bütün dünyanın gözleri önünde felç oldu. Taksim kapatıldı. Meydan tel örgülerle çevrildi. Vapur seferleri iptal edildi. Otobüsler Taksim'e giremedi. Metro durdu. Tramvay çalışmadı. Vapur iskeleleri kapandı. Birçok okul tatil edildi. Ulaşım felç oldu. Insanlar evlerine kapanmak zorunda kaldı. Bin- lerce kişi işine gidemedi. Hastası olanlar, cena- zesi olanlar binbir güçlük yaşadı. Niye? Işçiler 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasın diye. Iş- çilerin arasına provokatörler karışmasınlar, olay çıkarmasınlar diye... Sanki provokatörler, Tak- sim Meydanı dışındaki toplanma alanlarında olay çıkaramazmış gibi. Sanki koskoca devletin gücü, işçilerin arasına katılacak provokatörleri ayırma- ya yetmezmiş gibi. Sanki sendikalar, aralarına katılacak provokatörleri dışlamasını beceremez- miş gibi... Sanki her 1 Mayıs bayramında olay çı- karmış gibi... Dünkü Cumhuriyet'te vardı. Taksim, turistlerle tıklım tıklım dolan oteller bölgesi aynı zamanda. Meydan, Istiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Talimhane... Meydanın kapatıldığını, bariyerlerin, çelik engellerin yerleştirildiğini gören turistlergöz- lerine inanamamışlar. Hayretler içinde sormuşlar, 'Heryerde 1 Mayıs bayram olarak meydanlarda kutlanıyor da burada niye tel örgüler çekiliyor, neden bu kadar çok polis var?'diye... ••• Turistlerin sorduğu soruyu biz de başka açıdan soralım: Bu kadar polise, Bu kadar copa, Bu kadar panzere, Bu kadar bariyere, Bu kadar gaz bombasına, Bu kadar şiddete ne gerek vardı? Açsaydınız Taksim'i, meydana girecek işçile- rin sayısı meydanı doldurur muydu, kuşkulu. Is- terseniz meydanda ve meydana çıkan yollarda trafiği bile akıtabilirdiniz. 80 öncesinin 1 Mayıs'ları mı sandınız bu 1 Ma- yıs'ı? Ya da bir '75-16Haziran' yürüyüşünden mi korktunuz? Kemal Türkler mezarından çıkıp ge- lecek mi sandınız? Bugün var mı böyle bir olay? Var mı korkacak bir şey? Dikkat ettiniz mi? Dün Taksim'e giden yollar- daki polis sayısı, neredeyse Taksim'e gitmek is- yenlerin sayısından fazlaydı. ;ilerin Taksim Meydanı'nı karanfillerle doldu- ayramını kutlayacağı günlerin umüdu bitmiş değil. ••• Dünkü 1 Mayıs'ınengüzeltarafı, 1 Mayıs'a açı- lan bir pencereydi. llhan Selçuk, hastanedeki yatağından 'PencereYı bir günlüğüne, 1 Mayıs için araladı. Türkiye'ye umut verdi ve tedavisi sür- düğü için okurlarından bir süre daha izin istedi. Okurlara, işçilere, Türkiye'ye bayram armağa- nı oldu. hikmet.bila@ntv.com.tr /oOf 99 faizie İhtiyaç kredisi* RNANSBANK'la tanışmamış olanları her yerde arıyoruz. Çünkü onlara çok iyî haberlerinHz var. • EVİNİZİN DEĞERİNİN %95'İ KADAR KONUT KREDİSİ • YTL MEVDUATA %18 FAİZ • %0f99 FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ • Standart konut kıodiü feonılsyönij^ıa, vadfye göre dcğ^jen r k komiiyon jlınrtidktadıı • Bu nıcvciııat lai/ O M I I I 1 •<v vatjfli J'M.OUO Yll.'yi' ka'l.n ol.m ıncvılu*t !»•. ıpl.ni n.ın ' i ' " " ' ) " ' " . \I>/M> I .• ı»-T l.ı/'l.ıl.m UN.I/, bu mt1 /duat faiz oranından yârarl^niTuk ıı,in .1001 vılumı h.ısınd.m befi ı itidnsbank'ta v.idclı msvdu.ıt lıcs<ıbı buluııd<ıımann<ş nimak yeı<4,ıtu-ktccliı • llılııtilcn ilıtıy.K krvdi-.ı, I.M/ oı<mi 11ı.ıkvirrtıırn 1K j y ı.itl h /• .' ooo r'tı t ı' ırıt... l-iid.n o(»n kredil için ç)O(,«?ı lidir. Bıı tuUu v* 1 Vıidt 1 u/ot imlcki tdlcplordfl \i\z or.ıııı (^Mpsrbılnif'l' lı-'dir Kıcdı kull.HKİırKnlıintni.ı komi'.yorı ,ılif tm.tk l..i vc .v/n< .1 h.1y.1t 'JH.JOI tJSl y'ipi 11 ıllWW l.nlır ll'jiti I ^ıııi()'in/,ırl.ıiı /.u-ıı l'ih-ıbıl<rı<4 K,\fy /ÜO/ yttf tm'f ı'"j.ı:ı ilıbateıı b.iıık.ıını/d.ııı ilıliyıic; kıpdısi RullânmtmiŞ oltıı.ık ıjorrkiTirklf'dıı www.fiııansbnnk.com.tı / 444 0 900 I Radyoloji çalışanlarına iyi haber • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Danıştay Idari Dava Daireleri Kurulu, radyasyon kaynaklanyla çalışan sağlık personelinin haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkanlmasını öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu. SES, Türk Sağlık-Sen ve ilgili örgütlerin, görevleri sırasında tıbbi radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarıyla ilgili genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a açtıkları davayı karara bağlayan Danıştay tdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı Sağlık Bakanhğı'nın genelgesi yönünden yerinde buldu. Ortak kurul, esasa ilişkin kararını daha sonra verecek. Parkinson istanbuVda tartışılıyor tstanbul Haber Servi- si- Dünyaca isim yap- mış iki uzman Prof. Dr. Mark Ilallett ve Prof. Dr. Amos D. Korcyzn, lstanbul'da Parkinson hastalığı ve hareket bo- zukJukları ile ilgili bi- limsel toplantıya ko- nuşmacı olarak katılı- yor. Nörokardiyoloji Derneği "Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Birimi"nin Türk Kalp Vakfı ile birlikte dü- zenlediği "Hareket Bozukluklarına Nöro- kardiyolojik Yakla- şım" paneli, yann The Marmara Oteli'nde ya- pılacak. Saat 09.00- 13.00 arasında gerçek- leştirilecek olan paneli Nörokardiyoloji Derne- ği Başkanı, tstanbul Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bayülkem yönetecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog