Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına tLHAN SELÇUK Genel Yaym Yönetmeni: İbrahinı Yıldız • Yazıişleri Müdürlcri: Mchmet Sııcıı. Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezı Müdürii: Hakan Kara lstihbarat: Cengiz Yıldırmı • Ekonomi: Ha- saıı Eriş # Dış Haberler: Ozgür Ulusov • Kültür: Egemen Berköz • Spon Abdülka- dir Yücelman • Makalelen Saıni Karaöıen • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Bugra Yayın Kurulu: İlımn Selçuk (Başkan), 1 ım o kongur (Buşkaıı Yardımcısı), Orlıan liıinç, Hikııııt Çcfinkaya, Şük- ran Soner, İbrahinı Yıldız, Orhan Bursalı, IHustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atariırk Bulvan No: 125. Kat: 4, Ba- kanlıklar Tel: 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • tzmir Temsilcisi: Serdar Kı- zık, H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 441122ü. Faks 4418745 • Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğcnoğlu, lnönü Cd. 5 S. Aksoğan Is H. Kal 1 Tel: 3631211. Faks: 3631215 # AntalyaTemsilcisi. Ahmct Oruçoğlu C umhurıyet Mey- daııı Yıldız Apartmanı B Blok No: 80/5 Tel: Ü242 2480057 Faks: 0242 2430509 • Idare Müdürü: Hiiseyin (iiircr 0 Malı Işler: Bü- lcnl Yener • Satış: Fazilet Kuza • Cumhıınyet Rek- lam: Genel Miidür: Özlem Aydcıı # Genel Müdür Yar- dımcısı: Nazcnde Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 9881 -82 Faks: (0212)251 9868 Rearvasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönclim Ycri: Yenı Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Prof Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 !jişli/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygııı süreli yayın Baskı: DI'C Doğan Meciy.ı Tesislcri Hoşdere Yolıı 34850 Esenyurt tstanbul Dagıtını: YAYSAT Dogan Medya Tcsıslerı Hosdere 34850 Escnyurt Istanbul 2 MAYIS 2008 Inısak: 4.13 Güneş: 5.54 Ögle: Ikıııdr 13.08 16 57 Akşam:20.10 Yatsı: 21.43 Iskenderun 'da ve Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde kurulması planlanan termik santralları yöre halkı protesto etti Kadın sesi ne zantan çekici? 'Nefes almak istiyoruz' Yalıkavak-Kos arasına feribot köprüsü Bodrum 'un Yahkavak beldesi ile Yunanis- tan'ın Kos (tstanköy) Adası arasmda feribot seferleri basladı. Yunanistan 'da ö'zel bir şir- kete ait "Nissoskos"feribotu, sabah saatlerin- de 220yolcusuyla Yalıkavak'a geldL Feribotu Yahkavak Belediye Başkanı Mustafa Saru- han ve öteki ilgililer törenle karşıladu Yolcu- lar, daha sonra, beldenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek alışveriş yaptu Feribot ak- şam saatlerinde Kos'a geri döndü. Feribotun perşembe vepazargünleri Yalıkavak'a gele- ceği öğrenildL (Fotoğraf: AA) GENÇ TEMA'CILAR DÜZENLİYOR Türkiye Enerjisini Arıyor' kongresi tstanbul Haber Servisi- Türkiye'de 51 ildc ve KKTC'de toplam 68 üniversitede örgütlenen Genç TEMA, 02-04 Mayts 2008 tanhleri ara- sında Istanbul Kültür Üniversitesi'nde III. Genç TEMA Ulusal Çevre Kongresi düzcnliyor. Genç TEMA'cılar, "Yenilenebilir Temiz Enerji" ana teması ve "Türkiye Enerjisini Arıyor" sloganı ile düzenleyecekleri kongrede, konusunda uznıan bilim insanlan ile birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki mevcut durumunu ve geleccğe yönelik adımla- nnı belirleyecek. Istanbul ve çevre ıllerdeki çeşitli üniversıte- lerde okuyan, ülke sorunlarına duyarlı gençler- den meydana gelen Cîenç TF.MA'cılar tarafın- dan düzenlenen kongrede grup çalışmalan ger- çekleştirilecck, elde edilen sonuç bildirgeleri birleştirilerek oluşturulacak ortak metin çeşitli platformlarda kamuoyu ile paylaşılacak. Türki- ye'nin farklı bölgelerinden katılacak gençler sa- yesinde, sorunlara bölgesel çözümler getirmek noktasında önemli adımlar atılması hedefleni- yor. Kongrede ele alınacak konularda, farklı iiniversitelerde okuyan gençlenn, konulannın uzmanı öğretim üyelerinin danışmanlığında ha- zırlayacaklan sunumlar sonucu ortaya çıkacak çözümlerle geleceğe ilişkin planlar yapılacak. Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, TEMA Vakfı Yönetım Kurulu Başkanı Ümit Gürses, Prof. Dr. Hiiseyin Gök- çekuş, Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Engin Türe, Prof. Dr Tanay Sıtkı Uyar, Doç. Dr. Ali Kerem Saysel, Dr. Atilla Akalın, Dr. Ümran Serpen dc katılacak. ICAMES 2008'E 20 ÜLKE KATILIYOR Boğaziçi gençlik festivali başlıyor tstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniver- sitesi Mühendislik Kulübü (EMSO) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Mühendislik Öğ- rencileri Kültürel ve Akademik Toplantısı (In- ternational C'ulturel and Akademic Meeting of Engineering Student, ICAMES 2008) 10-17 Mayıs tanhleri arasında Boğaziçi Üniversite- si'nde gerçeklcştirilecek. Mühendislik alanın- daki son gelişmelerin masaya yatınlacağı et- kinlikle kültürler arası bağlann da geliştirilme- si hedeflenıyor. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ICAMKS 2008'e dünyaıiın 20 ülkesındcn ve Türki- ye'den yaklaşık 10 bin öğrenciyle akademis- yenin katılması bekleniyor. Çok sayıda panel, vvorkshop ve kişisel gelişim seminerlerinin dü- zenleneceği ICAMES 2008'de dünyanın farklı ülkelerinden gelen 70 öğrcncinin çalışmalan- nın yer aldığı "Uluslararası Proje Yanşma- sı'na da yer verilecek. Etkinlikler kapsamında 12-14 Mayıs arasında düzenlenecek olan gençlik festivalinde ise açılacak stantlarda öğ- rencilerin tasanm ve projeleri sergilenecek. Haber Merkezi - lskende- run'da ve Tekirdağ'ın Saray ilçe- sinde kurulması planlanan temıik santrallar yörc halkı tarafından protesto edildi. Ege Çevre ve Kül- tür Platformu da (EGEÇEP) F.N- KA Holdıng'ın Aliağa'da kumıak istedıği termik santral içın ÇED ra- porunu beklcmcden bölgcdeki zey- tin ağaçlannı kcsmeyi sürdürme- sıyle ilgili olarak bilgi edinmek amacıyla tzmir Valiliği'ne baş- vurdu. Dıler Holding tarafından, Is- kenderun Organize Sanayi Bölge- si'nde (OSB) kurulması planlanan kömürlü termik santral yöre sa- kinlerini ayağa kaldırdı. OSB Kon- ferans Salonu'nda yapılan bılgi- lendımıe toplantısında zaman za- man gerginlik yaşandı. Sanseki Beldesi Belediye Başkanı M. Şıh- lı Gökçe sanayiyeye karşı olma- dıklannı vurgulayarak "Aş, eknıek derken burada yaşayan insan- ların sağlığını da düşünmek la- zım. Yatağan'daki gibi bir tesis kurulacaksa hiç kurulnıasın'" dedi. Sanseki Zafer Mahallesi Muhtarı Özcan Kayar ise yöre- dc artan kanscr vakalanna dikkat çekcıek "Diler Holding birkaç milyon dolar para kazanacak di- ye, bu bölgeyi yok etmcsini iste- miyorum. Bu bölgedc rüzgâr enerjisini kullanacak alanlar var. Sağlık sonınlaı ındaıı kim- se bahsetmedi. Yaşadığımız sü- rece termik santral istemiyo- ruz" diye konuştu. Saray Belediye Başkanı Dr. Malmıııl Ilalilcikoğlu. Marmara Çevre Platformu (MARÇP.P) üye- leri, Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyelen Saray Doğayı Koruma ve Temiz Çevre Derneği, Saray Gaziler Derneği üyelcri ve yurttaşlar da düzenlcdıklen basın açıklamasıyla Tekirdağ'ın Saray il- çcsıne kurulması planlanan temıik santralı protesto etti. Bilgilendir- me toplantısımn yapıldığı Türki- ye Taşkömûrü Işletmeleri Salonu önûnde toplanan grup "Nefes al- ına istiyoruz", "Temiz sebze, temiz su istiyoruz", "Termik santrala hayır" sloganlan attı. Sa- ray Doğayı Koruma vc Temiz Çevre Derneği temsilcisi Raif Dedeoğlu, Tekirdağ ldare Mah- kemesi'ne açılan davada yargı sürecinin devam cttığını belırterek, toplantımn iptal edılmcsini ıste- dıler. Basın açıklması metni to- palaııtı salonunda bulunan Tekir- dağ 11 Çevre ve Orman Müdürü Adnan Kaplan'a da verildi. ENKA Holding'in, Aliağa'da DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİZ ÜSTÜ KÖPRÜSÜ AÇILDI kurmak ıstediği termik santral için, ÇED olumlu raporunu bck- lemeden bölgedeki zeytinleri kes- meyi sürdürdüğü bildirildi. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGE- ÇEP), konuyla ilgili bilgi edinmek amacıyla fzmir Valiliği'ne baş- vurdu. Başvuru dılekçesinde, 17 yıl önce de Japon ıtlıal kömüıüne da- yalı olarak Aliağa'da yapılmak istenen tennik santral girişiminin, lzmir'den Aliağa'ya dek oluştu- rulan insan zinciri gibi demokra- tik halk hareketı ve Danıştay ka- rarlanyla durdurulduğu anımsatıldı. PEKİN(AA) - Çin'de dünyanın en büyük deniz üstii köprüsü açıldı. Çin'in fînans ve ticaret merkezi Şanghay V sanayi ve liman şehri Ningbo 'ya bağlayan 36 kilometre uzunluğundaki köprü 11.8 milyaryen 'e (1.7 milyar ABD Doları) ınal oldıı. Şinhua haber ajansmın bildirdiğine gö're, böylece iki sehir arasındaki ulaşım süresi 4 saatten iki buçuk saate indi. 32 kilometresi deniz üstünde bulunan ve Hangcou körfezini geçen köprünün yapımına Kasıtn 2003 'te baslannustı. ANNELERE O KAMPANYA! Beko Kangaroo süpürge alana, Auto Doğrayıcı veya Maxi Hand Blender hediye. Beko Çay Ma Mini Fritöz h ' . «••' • ANKARA (AA) - ABD'de yapılan bir araştırmada, kadın sesinin yumurtlama döneminde daha çekici olduğu gözlendi. Araştırma çerçevcsinde, kadınlann menstrüel döngülerinin farklı dönemlerinde kayda alınan seslerı her iki cinsten öğrencilere dinlctildi. New York Üniversitesi tarafından yapılan ve New Scientist dergısınde yayımlanan araştırma, bu kayıtları dinleyenlerin, kadınların yumurtlama noktasında kaydedilen seslerini çok çekici bulduğunu gösterdi. Doluca'mn yeni gözdesi Neo Beyaz • Haber Merkezi - Şarapseverlerlc buluştuğu 1969 yılından bu yana farklı tatlarla hizmet veren Villa Doluca, serisine "Neo Beyaz"ı ekledi. Serınlctici. aromatik, akıcı ve güçlü yapısıyla Anadolu'nun en değerlı beyaz üzümlerinden olan Narince vc Emir'in dengeli birlikteliğını yansıtan Villa Doluca Neo Beyaz, beyaz şarap severlerce beğcnilcceğe benziyor. 'Spam' 30 yaşında • NVASHINGTON (AA) - lnternet kullanıcılannın başının belası olan "spam" (reklam amacı taşıyan istenmeyen elekrronik posta) 30 yaşında. Günümüzde var olmayan DEC enformasyon şirketinin bir çalışanının 3 Mayıs 1978'de, ABD'dekı yaklaşık 400 kişiyc gönderdiği reklam mesajı, ilk spam olarak kabul ediliyor. Google'ın elektronık posta hizmeti Gmail yetkililennden Jason Freidenfelds'e göre, internet kullanıcılarının Gmail adreslerine gönderilen "spam" sayısı son 4 yılda 4 kat arttı. Türk kızı Alman tiyatrolarını büyüliiyor • LONDRA(ANKA) - 12 yaşındayken babası Nconazi komşuları tarafından öldürülen ve 2005 yılında Almanya güzeli scçilen Aslı [iayram'ın, Anne Frank rolü ile Alman tiyatro sahnelennde büyiik sükse yaptığı bildiriliyor. fngiliz The Times gazetesi, Aslı Bayraın'ın başanlarına geniş habcrinde dikkat çekerken Ash'nın öyküsünün Almanya'daki Türklerin yaşam bıçımlerindeki değişimi göstermesi açısından çarpıcı buldu. Hukuk eğitımi gören Ash'nın, bu lıafta Frankfurt'ta, Anne Frank'ın günlüğünün son sayfalarını sahnede okumaya hazırlandığı kaydediliyor. Dünyanın kuklası Istanbul'a konuk • Kültür Servisi - tstanbul'da bir bahar geleneği olan Uluslararası Kukla Festivali, 2-9 Mayıs tanhleri arasında yapılacak. Cengiz Özek'in sanat yönetmenliğinde bu yıl 11. kez düzenlenecek s olan festival, dünyanın dört bir yanından gelen 18 gösteriyi tstanbullu seyircilere bir arada sunacak. Festivalin açılışı, 2 Mayıs akşamı, ftalyan Kültür Merkezi 'nde yapılacak. Açılış töreninde, otuz beş yıldır Italya'da sanat yönetmeni, yönetmen ve oyuncu olarak çalışan CTaudia Cinelli'nin "Heartbeat" adlı gösterisi seyircilere sunulacak. 11. Uluslararası tstanbul Kukla Festivali'nin her yıl gelenekscl olarak verdiği "Onur Ödülü" ise bu yıl, geçen ocak ayında araınızdan ayrılan heykeltıraş Saim Bugay'a sunulacak. Ödülü sanatçının ailesi teslim alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog