Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA JMtCUMHURİYET 2 MAYIS 2008 CUMA 18 SPOR Turkcell Süper Lig'de kritik dönemece girilirken takımlar ince hesaplar yapıyor ...Ve son180 dakika G.SflRAYRAHATDEĞİL ir sc7on daha bitmck üzere 180 dakika sonra Turkcell Süper Lig'de 2008-09 sezonunun şampiyonu bellı olacak. Heyecan dorukta. Herkes eline kâğıdı kalemi almış hesap yapıyor Yıllardır böyle bır şampiyonluk mücadelesi izlememıştık. Galatasaray, Fenerbahçe ve Sıvas'ın içinde olduğu bu mücadeleyı Beşıktaş arkadan ızliyor. Kuşkusuz kı derbıden sonra G.Saray (73 puanla) bır adım önde. Aııcak 3 puanlık fark, San - Kırmızılılan rahatlatmış göstennıyor. Çünkü ıkıli averajda F.Bahçe'nin ardındalar. Sıvas'ın FBalıçe'yc yakınlığı tedırgınlik yaratıyor. Yiğidolann başkanı Mecnun Odyakmaz'ın F.Bahçe kongre üyesı olması. yine teknik direktöt Bülent Uygun'un F.Bahçe'de bır döncm futbol oyııaması ve kulübe sempati duyduğunu her fırsatta dile getınnesi endişelerin sebeplen olarak göstenliyor. Bu nedenle (î.Saray puan almak zorunda. F.BAHÇE İŞİNE BAKIVOR 1—y cnerbalıçe geçen hafta #-/ yaşadığı şoku Gençlerbirlığı -A. maçıyla aılatmak istıyor. Ancak bır gerçek var kı ipler ellermde değil. Bu nedenle önlerındeki iki maçı kazanıp G.Saray'ın 3 puan kaybetmesını bckleyecekler. Samandıra'da yaşaııan olaylar, futbolculara gösterilen tepki camiadan scrt karşılık bulurken son ikı haftaya girilirken müthiş bir kenetlenme önıeği sergileniyor. Ancak F.Bahçe'de de benzer kaygılar söz konusu. Başkent ekıbinin lıgde kalnıa mücadelesi vermesınin yanı sıra başında bulunan yıllann duayen ısnıı llhan C'avcav'ın G.Saray kongre üyesi olması boğazın dığer yakasında farklı yorumlan da bcrabcrinde getiriyor. GERÇEK HEDEFAVRUPA rablo G.Saray ve Fenerbahçe açısından aynı. Ancak dığer takımlar için durum farklı. Örneğin (i.Saray'ı sahasında ağırlayacak olan Sıvasspor. şampiyonluk yarışmda son maçlarda aldığı puanlarla birhayli iddialı duruma geidi. Yiğidolar'da öncelikli hedef G.Saray'ı yenmek, hem dc 3 farklı. Ç'ünkii averaj üstunlüğu ele geçırecekler Komplo teorileri umurlarıııda değil. Varsa yoksa gahbıyet dıyoılar. Lıder G.Saray'ın 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ın ise şampiyonluk yolunda umutları a/, da olsa sürüyor. Ancak onlar için asıl hedef Şampiyonlar I.ıgı. Kalan ıki maçı kazanıp üstündeki takımlann takılmasını bekleyeccklcr. GALATASARAY FlLE BEKÇtSt AYKUT: 'Bizim kaleciler Almanlardan iyi' Spor Servisi - Galatasaray'ın gurbetçı kalecisı Aykut Erçctin. Türkıye cle kalecının her topa çıknıasırun istcndiğını belırterek ancak Alınanya'da kalecılenn, sadecc enıın olduğu topa çıkınasının beklendığııu söyledı Futbol Fedcrasyonu'ııun aylık yayımlaııan "TamSaha" dergısındekı röportajında Aykut, Almanya ıle Türkıye arasında altyapı eğitimi arasında fark olup olmadığı şeklındekı bır soru üzennc, "AJmanya'da oynadıktan sonra < .'alatasarav'a geldiğim için böyle bir fark görmedim" dcdi. Cialatasaray'm genç fıle bekçısi, son dönemdc büyük takımlann kalelerinde Türk kalecılenn şans bulmasındakı en büyük payın başanlı olan Türk kalecılere ait olduğunu kaydettı. Başanlı olduklan için kulüplerin de oıılara güvendiğını belırten Aykut, sözlennı şöyle sürdürdü: "Ben buradaki bazı Türk kalccileri »ûriiyorııııı, Alıııan kalccilcrdcn çok daha iyiler" G.Saray'ın genç yıklızlanndan Arda Turan, önlerinde ikPfinal maçının olduğunu söyleyerek, "Bımlaıa eliınizden geldiğince bütün gücünıü/le konsantıe olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kadar /orlııMarı aşıp, okyanusu gcçip dercde boğulnıak istemiyoruz" dedı. Barış Özbek ise, "Sıvas'ı tanıyoruz. Morallc gidiyoruz. Oradan üç pııaııı alıp gelmek istiyoruz" diye konuştu. San - Lacivertlilerin başkanından, futbolculara saldırıya sert yanıt F.Bahçe'de 'Yılcbrım' ders Spor Servisi - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fe- nerbahçe sevdalanrun vc Fe- nerbahçe ıçın mücadele etıne azımlerinın, futbol takunının aldı- ğı tek maçlık kölü bır neticcyle sona erme- yeceğini belırterek, "Bizler Fenerbahçe sevdalılarıyız. Fenerbahçe'yi başarıla- rı, kazandığı şampiyonluklar, kazandı- ğı kupalar ve aldığı galibiyetler nede- niyle değil, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe olduğu için seviyoruz" dedı. Aziz Yıldınm, San-Lacivertli kulübünay- lık rcsmı yayın organı Fenerbahçe dergı- sinin ınayıs sayısında yer alan yazısında, Ga- latasaray karşısmda alınan 1 -O'lık yenilgı ve bazı taraftârlann futbolculara tcpkilcri- ne ılişkuı açıklamalarda bulundu. Fenerbah- çe'yi yüceltme adına ınücadelelerinin de- vanı edeceğini ifade eden Yıldınm, şunla- n kaydetti "Bizler Fenerbahçe sevdalı- larıyız. Fenerbahçe'yi basarıları, kazan- dığı şampiyonluklar., kazandığı kupalar ve aldığı galibiyetler nedeniyle değil, Fe- nerbahçe'yi Fenerbahçe olduğu için se- viyoruz." Aziz Yıldınm, derbı maç sonra- sı Samandıra'dakı tesislerin öniinde takınıa küfürler savuran, takım otobüsünü tekme ve yumruklarla karşılayan, futbolculann üzennc yürüyüp, onlara saldırmaya çalışan kişilerin Fenerbahçeliliklerinden şüphe SIVASSPOR BAŞKANI Odyakmaz tian iddialara tepki Spor Servisi- Sıvasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, öııceki gün F.Bahçe Stadı'na gitmesinin farklı noktalara çekilmcsini scrt bır şckıldc clcştırdı Odyakmaz, "Kulüpte işinı vardı. Serkan Ağabeyle (Acar) görüstüm. Bıınun altında kimse birsey aramasın. Olayı larklı noktalara çekenler kötü niyctli vc iddialar son derece çirkin" dıyc koııuştu. BATUHAN KARADENİZ 'Kovulana kadar Beşiktaş J tayım' Spor Servisi - Beşiktaş'ın genç oyuncusu Batuhan Karadeniz, fûtbolu bırakana kadar Siyalı- Beyazlı takınıda oynamak ıstedığıni belırttı. Batuhan. Tamsaha Dergisi'nde yer alan röportajında, konumundaki birçok oyuncunun Avnıpa hedefi olabıleceğını belırterek, "Ama benim ilk vc son hcdefitıı Reşiktaş'ta oynamak. Ik'şiktaslıyım ve bana git' dcmcdiklcri sürece gitmem" dedi Batulıan Karadeniz, açıklamasını şöylc taınanıladı: "Çünkü bir sene önce Galatasaray-Beşiktaş dcrbisini dısarıda bir yerde i/lemem gerekiyordu. 5 YTL lazımdı. Ama benim cebimde 4 YT1. vardı. Adama ' I YTL'yi sonra getınnm, ıçerı girmeme ızın vef dedim ama müsaade etmedi. Televizyondan bile izleyemediğim derbide bir yıl sonra oynamak gözlerimi yaşarttı." w «• •• duyulnıası gerektiğını itade ettı Yıldı nm, şöyle konuştu: "Galatasaray ma- çı sonrası Samandıra tcsislerimize dönen takımımı/a küfürler savuran, takım otobüsümüzü tekme ve yum- ruklarla karşılayan, futbokularımı- AURELIO İÇİN TUTUMLU'YA YANIT Mehmet Aurelio'yla ılgılı dedikodulara nokta koyuldu Fenerbahçe, opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattığı iutbokusu için resnıı internet sitesinden açıklama yaparken, o/ellıkle menajcr Bayranı Tutumlu'ya yüklenıldı Açıklanıada şöyle denildi: "Aurelio ile kulübiimüz arasında opsiyon hakkı, kıılıiluimü/ (aı afındaıı kullanılnıışlıı ve sö/leşınenıi/ 1 yıl ıı/.alılmıştır. Bayranı lutumlu'nun sözleşmesi devanı eden bir futbolcuyu sürekli medya önüııe transfer ilc alakalı konulaı la taşınıası, transfer tartışnıalarının odağında tııtması ü/ücüdür." Bu arada Ispanyol AS gazctcsı 1 Balıçe'niıı Se\ illa'nın golcüsü Kanoute'yle ilgilendiğini yazdı. zın üzerinc yürüyüp, onlara saldırma- ya çalışan kişilerin, Fenerbahçelilik- lerinden şüphe duvulmalıdır'Bu ara- da Sarı-Lacivcrtlilcrin dünkü antren- manında Semilı vc (iökhan Cönül sakatlandı GORUŞMEYIDOGRULADILAR Spor Servisi - Futbol Fcderasyonu Başkanı Hasan Doğan ıle Galatasaray Başkanı Adııaıı Polat arasında önceki gün gerçekleştirilen toplantının gazetemiz tarafından gündeme getirilmesinden sonra taraftarlar dün bırcr açıklama yaptılar. Toplantının gızlı olmadığı vc rutin görûşmelerden biri olduğunu savunulurken Dogan'ın daha öncc hiçbir kulüp başkanıyla bır araya gclmcsi medyaya yansımamıştı. Gelen tcpkilcr nedeniyle ıkılının rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. BASKETYORUM/AHMETKURT Uzman Göriişü (!)llginçtır play-off sıstemi: Yeniden başlar heyecan... Efes Pilsen Karşıyaka serisini ele alalım. Sezon başında biri sıze "Böyle bir eşleşmede ne olur?"diye sorsa, "porno olur" yanıtı verebilirdiniz. Öyle ya... Avrupa şampiyonu koç David Blatt ve bol Amerikalı kad- rosu ıle Avrupa'da dörtlü finali hedefleyen Efes karşısında, gari- ban (görünümlü) koç Ahmet Kandemir (görünüşe aldanmayın, basketbolu iyi bilir) ve mütevazı bütçe ile kurulmuş Karşıyaka kad- rosunun ne şansı olabilirfdi) ki? "Noımal olarak 3-0 biterbu seri" diye iddiaya bile girebilirdiniz... Tamam! "Pomo" yanlış seçilmış bır kelime olabilir Basketbol diliyle konuşalım o halde. Sezon ba- şında "uzman görüşü" olarak bu konu bize sorulsa, çenemizi ka- şır ve şöyle bir yanıt verirdik: "Hımm... Şöyle blrdüşünelim baka lım. Eveeet!Elimizdekl ıstatistik verilerbu eşleşmede EfesVn şans- lı olduğunu gösteriyor. Ehm, şey! Bızceee... Efes için kolay bir se- ri olurbu..." Oysaşimdi... Neyse! Amacımız play-off öncesı "uzman görüşü" (!) belirtmek değil. Bu nedenle de Efes Pilsen-Karşıyaka serisi için daha fazla yorum yapmayacağız. Bız, play-off sisteminde "sezona nasılbaş ladığın değil, sezonu nasıl bitirdiğin önemlidir" görüşünün ne ka- dar doğru olduğunu ve bu sistemle oynanan bir ligde sezon başı yorumlarının ancak "normal atmosfehk koşullarda" geçerli olabi- leceğini vurgulamak ıstedik. Hepsi bu! "Normatkoşullarda" Beşiktaş Cola Turka-Banvit Bandırma se- rısinde de çekişme olmaması gerekiyor ama Beşiktaş'ın son gün- lerdeki moralsizliği (mali kriz) sahaya yanı sıra neler olur bilemeyiz ki.TGörüyorsunuz: Bırakın sezon başını, dünkü verilere bakma- dan, bir seri için görüş belirtmek bile çok zor. Bu ışin sakatlığı var, moralsizliği var: Parasızlığı, pulsuzluğu, densizliği var... Soyunma odasında başkanın ağzından çıkacak tek bir kelimenin bile yıka- bileceği "kâğıttan kale"dk basketbol takımlan... Hop! Yine derinlere daldık. Oysa biz "play-off bu, adı üzerin- de. Her şey takımlann son durumlanna bakar" demeye çahşı- yorduk. Oraya "tekparça" başlayabilen, orayı "tekparça" bitı- rebilen, sezon içinde gerilerde kalmış bile olsa şampiyonluk ipı- ni göğüsleyebilir. Ya da tam tersi... Ah(!) "parça" dedik de... Fenerbahçe Ülker'in en önemli parça- sı Solomon bugünlerde Amerika'daymış. Pazargünü Antalya Bü yükşehır Belediyesı serisi başlayacak ama Solomon ortalıkta yok. Dün (perşembe) dönmesi bekleniyormuş ama galiba bir acı daha yaşamış. Dönüş günü belli değilmiş. (www.basketdergisi.com'un haberine göre babaannesinın vefatı nedeniyle gittiği Connectı- cut'ta anneannesinin anı vefatını öğrenmiş. Atlanta'ya geçmiş.) O uzun yolculukların form durumunu, yakınlarını yıtırmenın moral du rumunu nasıl etkileyeceğı belirsiz... Ayrıca... Fenerbahçe Ülker'in playj-off serisi startında ya- şayacağı tek sorun, Solomon'un durumu değil galiba. "Par ça"nın eksiği-bozuğu kadar, fazlası-yedeği de zararlı olabi- lir! Demokles'in kılıcı durumu... Galatasaray Cafe Crown Türk Telekom serisi için kriptolu ya- nıt vermeyeceğiz. Bizce yükselişteki moralli Galatasaray, 0-0 başlayan bu seride Türkiye Kupası Şampiyonluğu'ndan son- ra düşüşe geçen Ankara temsilcisini saf dışı bırakır. Doğrusu- nu isterseniz ben Galatasaray'ın Efes maçında ortaya koydu ğu savunma çabasını çok beğendim ama... Biliyorsunuz.. Kem küm . Telekom titreyip kendine gelebilir. Ve... Zor oyunu bozabilir bazen... Işte size play-off öncesindeki uzman (!) görüşüm... E-Posta:info(" basketdergisi.com F.Bahçe karşısında 2-0 geriye düştü ama maçı 3-2 kazandı Eczacıbaşı söktü aldı Eczacıbaşı Zeııtiva: 3 F.Bahçe Acıbadeııı: 2 SALON: Eczcıcıbaşı HAKEMLER: Kadir tlbeyli (6). S Nişancıoglu (6) E( '7.A( İBAŞ1ZENTİVÂ: Gökçen (5). Naıın (6), f'vra (6), Vesna (6). Naz (6). Tayyiba (4). Gülden (libero 6), Neriman (7). Merve (5), Sedu (5) RBAHÇE ACIBADEM: Pelin (6). Dos Santos (6). özlem (4). Seda (7). Kimberly (6). Çiğdem (5). Valeriya (libero t>), Marina (6). Tülin (4), lıtız(4) SETLER: 18-25, 15-25, 25-22. 27-25. 15-8 ALEVANAKOK Aroma Bayanlar 1. Voleybol Lıgı play - off fınalının ilk maçında Fczacıbaşı Zcntiva, F.Bahçe Acıbadem karşısında 2-0 geriye düşmesıne karşın mücadeleyı 3-2'ye gctinnesini bildi ve seride 1-0 öne geçti. F.tkili scrvis atarak rakıbıni köşelerdcıı yüksck toplarla oynamak zorunda bırakan San - Lacivertlılcr, iyi defans yapıp ataklarda kolay sayı üretınce setlerde 2-0 üstünlük kurdu. Üçüncü sette de ıyı oyununu sürdüren F.Bahçe, 15-20'yc kadar da oııde geldı Artık maçı kazandı düşünccsiniıı hâkim olduğu bir anda c\ salıibi ekıpte Tayyiba'nın yerine gircn Neriıııaıı önce ataklanyla sonra da servisleriyle kotu gidişe 'dur' dedi vc sctı 25-22 takımına getirdi Bu morallc dördüncü setı 27-25. beşinci sulı de 15-8 alan Turuncu - Beyazlılar zorlu mücadclcdcn 3-2 galipçıkarak seride 1-O'lık ustünluk cldc ettı İkı ckıp 4 Mayıs'ta Caferağa Spor Salonu'nda kaı^ılaşacak Maçın üçüncü setinde hakemlerin verdiği kararlara F.Bahçe Asbaşkanı Maluııut Uslu ve (ekııik heyet iüra/etti. FİKRETDRĞLIOĞLU RT VflRIŞLHRI I. KOŞU: [•: Ozanhan (2). P: Sanıhan (3), PP: Lel Of Sor (6). S: Mıknatıs (4)2. KOŞLJ: F: Adagülü (7). P: Dalida (9). PP: Beycesu (8). S: Nezıhc (14)3. KÜ.ŞH: F: Büıbay (3). P: Çclikkan (2), PP: Cumhur (1). S: 1 anbcık (5) 4. KOŞt: F: Ayvaz Gclini (8). P: Ya- manbcy (7). PP: Bın Baz (I). S: Esmanur (9). 5. KOŞl!: F: Cıhan- can(5), P: Scdııa(1). PP: Coppcr Rock (2). S: Fedora (9). 6. KOŞU: F: Maşbeyi (% P: Üslo (5), PP:Hasaniki(8),S:SeeAnd Waıl(l)7. KOŞU: F: Kara- dut(2). P: Ferizade(l), PP: (jaııızclı (3), S: l.alegül (5). 8. KOŞU: F: Prince Sultan (15),P:Fasedis(9),PP:Ulu- doruk(S). S: Maykoplu(7) ALTILI GANYAN 3 8 5 2 7 1 1 1/9 2 5 12 8 4/10 15 9 8 GÜNÜN İÇİNDEN...GÜNÜN ÎÇtNDEN... • l'urkccll Süper Lıg hakmeleri ' Ç.Rize- Ankaraspor: Süleyman Abay. Kianrnıl B.- frabzon: llker Meral, G.Birliği OFTAŞ- Denizli: Abdııllah Yılma?., F.Balıçe- G.Bırlığı: Kcıııal Abıloğlu, A.(iücü- Beşıklaş: Hüseyın Göçek, Konya-G.Artep: Selçuk Derelı. Bursa-Kaysen: Hakan özkan, Sıvas-G.Saray: Halis özkahya, VManisa-Kasıınpaşa: Bflnyamin Gezer. 0 UEFA Kupası'nda Zenit, cvinde Bayern Müınlı'ı 4-ü yenerek finale yiikscldı. • 18 Yaş Altı Genç Ulıısal Futbol Takııııı özel maç /Türkıyo-Macarıslan: 3-1 • Şcrcflikoçhisar'da 13 yaşındaki Zahide TÜRKİYE AŞIĞI EL AMIN Türk Telekom'ıın Amerikalı yıldızı F.l Anıin ve Türk Telekom Basketbol I akınıı Cîenel Koordinatörü İrfan Yücesoy, ODTÜ (feliştirme \akl'ı Lisesi tarafından dü/enlcnen panele kııtıldı. F.l Anıin, basketbol oynadığı ülkeler arasında Türkiye'niıı yerinin başka olduğunu belirterek, "Türkiye en iyisi" dedi. GUNUN I'KOCRVMI - BASKETBOL- (Tckcrlekli Sandalyc Basketbol Şampiyonlar Ligi Finallcri lspanya/143Ü) O Taranlo-(i Sara\ TV'DE SPOR • Nh Spor/21.30 B.Dortıtıund-Nümberg, M\/05.30 l lalı Jazz-Houston, Kanal 24/19.01) - Kııroleaugi' Hnıil loıır Monlepaschi- Macabi. (22.00) Taıı C SKA Moskova. Unıraıı tlıısal karetede kendi katejjonsindc şampiyon oldu. 9 fstanbul'da 2-3-3-3-4-9 4/5 konıbinesini bilenler 80,91 "cı YTI. kazandı. ÇİMDEKİ GÖLGELER/ERCANTAHER Bir Zamanlar Futbol! Şampiyon bellı oldu dıyenler çoğunlukta. 'Lig bittiyenise- zonu konuşalım, bakın Avrupa Futbol Şampıyonası başlıyor konuyu değiştirelım' diyenler haklı mı acaba? Futbol niye seviliyor, çünkü futbol hayattır. Hayatımızın fotoğrafları bu oyunun içindedır. 1950 Dünya Kupası finali... MaracanaStadı...2OO binBre- zilyalı Dünya Kupası'nı beklıyor. O zamanki lig usulune göre beraberlik 'Samba'ya kupa- yı getirecek. Brezilya 1-0 önde... Maç bitiyor... Brezilya: 1 Uruguay: 2... 'Futbol hayattır' Deportivo Valencia... Deportivo yenerse şampiyon ola- cak... Dakika 90. Hakem penaltıyı verdiğinde şampiyon- luğa sadece 20 saniye var. Usta oyuncu Dukiçtopun üze- rine geliyor... Ve, ve, ve penaltı kaçıyor. Barcelona şampiyon! 'Futbol surprizdir!' Real Madnd 2 yıl üst üste Tenerife deplasmanına gelip şam- pıyonluğu son maçta kaybediyor, hem de muhteşem kad- rosuyla. 'Futbol hata kabul etmez!' 1989... Liverpool-Arsenal. Liverpool kendi sahasında 1- 0 kaybese bile şampiyon olacak. Maçta son dakikalar. Arsenal ikınci golü atıp şampiyon olurken Anfield Road yıkılır. 'Futbol acımasızdır!' 1984, Fenerbahçe-Trabzonspor... Beraberlik Fenerbah- çe'nin işine gelirken 89. dakika Dobi Hasan kafaya yük- selır ve derin bır sessızlik olur. Trabzonspor şampiyondur. 'Futbol zamana yolculuktur!' 21 Nısan 2001... Şampiyonluğa oynayan Gaziantepspor Istanbul'da rakibi Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 ön- de kapatır. Anadolu devrımı gerçekleşmek üzeredir. Ikinci yarı fılm yeniden başlar Fenerbahçe 4 gol atarak tarih ya- zar. 'Futbol tarihtirl' 1987... Son üç haftada Beşiktaş 50 puanla lider, Galata- saray 48 puanla ikincı sıradadır. Beşiktaş, Malatyaspor'aye- nılır, Galatasaray Kocaelispor'u yener ve puanlar eşitlenir, sonra Beşiktaş Denizlispor'dan 85. dakikada yediği golle 1 -1 berabere kalır ve şampiyonluğu kaybeder. Daha 1 haf- ta öncesinde Denvall taraftar tarafından yuhalanıp istifası ıstenmiştir. Aynı Dervvall 1 hafta sonra taraftarın omuzların- da 'Büyük Hoca' naralarıyla kulüpten içeri girer. 'Futbol komiktir!' Sıvasspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Gençlerbirliği, An- karagücü-Beşıktaş... Sabır hayatın ve futbolun erdemidir. Bunların arasına sürpriz girer mi? Unutmayın... 'Futbol hayattır...' 1982 Dünya Kupası, yanfinal Fransa-Almanya maçı... Uzat- ma anları... Fransızlar 3-1 önde... K. H. Rummenige oyu- na girer ve maç bir anda 3-3'e gelir. Penaltılar sonunda Al- manlar, Fransa'yı kupa dışında bırakırlar. Sonraki yıllarda Li- neker şöyle der: "Futbol 11 kişiyle oynanan basıtbiroyun- dur. Top gider, gelir ama sonunda Almanlar kazanır." 'Futbol felsefedir!' E-Posta:ercan.taner(" ntv.com H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog