Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 2008 CUMA 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr B1 ir kez daha üstümüzden silindir gibi geçen festivalin ardından kimi festival filmleri bir bir ortahğa saçılmaya başladı. 'Lütfen Başa Sarın' (solda) ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde' (sağda) de bu filmler arasında. Festivalden piyasaya düşen filmler: Lütfen Başa Sann, Özel Tim, tkiye Bölünen Kız, Bereketli Topraklar Üzerinde, vb... Aslında festival devam ediyorSUNGUÇAPAN Bir kez daha üstümüzden silindir gıbi gc- çen festivalin ardından kimi festival filmle- ri bir bir ortahğa saçılmaya başladı. 1990'la- nn sonunda, çeşitli rock gruplarına çektiği klipler ve reklam fılmleriylc başlayan kan- yerine, işbirliği ettiği senarist Charlie Ka- ufman'la ortaklaşa En lyi Senaryo Oscar'rnı kazandığı, bellekte silinen anılann izini sü- ren Eternal Sunshine of the Spotless Miııd- Sil Baştan (2004) ve Science of Sleep-Rü- ya Bilmecesi (2006) gibi çizgi dışıfilmlersığ- dıran, kuşkusuz Fransız sinemasından son dö- nemde çıkan cn ilgınç yaratıcı kişiliklerden, 1963 doğumlu Michel Gondry'nin festival- de yarışan ve geçen hafta, Barbarların İsti- lası yönetmeni, Kanadah Denys Arcand'ın L'Age des Tenebres-Karanlığın Gölge- sinde'ylc birlikte gösterime giren sonfilnıiBe Kind Rewind-Lütfen Başa Sann, New Jersey-Passaic'tcki bir vidcocu dükkânında ge- çen, yedinci sanat sevgisi ve tutkusunu konu edinen, ama ilginç çıkış noktasını sonuna ka- dar götüremeyen sulu zırtlak bir komedi. Yay- gın DVD egemenliğine karşı sistem dışı kal- nıış VHS kasette ısrar ederek zar zor geçınen, bir çeşit "kahraman bakkal süpermarke- te karşı" sendromu içindeki, yakında yıkı- lacak dükkâmndan da kapı ardı edilivcrccek olan yaşlı mahalle videocusu Danny Glover, işleri hayatta kaybetmcye mahkûm, becerik- siz çırağı ve manevi oğlu Mos Def c bırakıp bir süreliğine hayranı olduğu eski bir caz ef- sanesini anma toplantısına katılmak üzere ge- ziye çıkarsa, çırağın yüksek gerilime kapıhp kocaınan, tombul bir mıknatısa dönüştnüş, cat- lakımsı, antipatik, sinefıl arkadaşı Jack Black dükkândaki bütün kasetlerin silinme- sinc dc yol açarsa görün bakın nelcr olur... Sa- lak ikilimiz, dükkânın sıkı müdavimi Mia Farrow gibi, bazısı patronun yakın ahbabı olan müşterilerin talep ettiği, Hayalet Avcı- lan'ndan Bitirim tkili'ye, Aslan Kral'dan Robocop'a, 2001 'den King Kong'a, Bayan Daisy'nin Şoförü'nden Carrie'ye kadar uzatılacak kimi popüler filmleri bizzat oy- nayarak uydur-kaydır yeniden çekmeye güişir ve asıllarının 20 dakikalık, paldır küldür özetleri halindeki bu zırzop filmler, dükkânın 11 Ü önüııde uzayıp giden kuyruklar oluşturacak kadar ilgi görür! Çeşitli ima, gönderme ve ya- ratıcılık çabalanyla, komık, dangıl dungul, ka- karakikiri sahneleıiylc bıze yer yer Tim BıırtoıTun o benzersız tulıaf, grotesk Ed Wo- od'unu da çağnştıran Lütfen Başa Sann'da 'kült' fılmleriyle giderek mahallenin iki po- pülcr ve ünlü simasına dönüşen, hatta anı- masyon (Aslan Kral!) bile çeken videocu kah- ramanlanmızı oynayan Mos Def-Jack Black ikilisi sürüklüyor hikâyeyi. Genelde sinema tutkusu, filmkoliklik ve mahalle dayanışma- sı üstüne bıldik mavallan yineleyen, çeşitli bu- luşlarla, abuk sabuk komikliklerle renklen- dirilmiş bu tozpembc son'lu komedi, bir ye- re kadar ilgiyle seyrediliyor, gayri ıhtiyari gül- dürüyor da... Ama yaratıeı yönetmen Gondry adına büyük bir başandan çok (bu kez) ger- çekçi bir fantezi fomiatında yalapşap kota- rılmış, orta karar bir sincmacı-videocu geyik muhabbeti niteligindeki bir güldürüyle kar- şı karşıyayız. Ozetle yönetmen Michel Gondry'nin bu kez Charlie Kaufman'sız ça- lıştığı, gerçekçi bir fantezi niteliğindeki Lüt- fen Başa Sann'ı pek umduğumuzu bulama- dığımız bir hayal kırıklığı izlenimi verdi bi- ze. Kadın kameraman Ellen Kuras'ın gö- rüntüleyip Jean-Michel Bernard'ın müzik- ledıği Lütfen Başa Sann'da, gıcık fiziği ve abartılı oyunuyla cn büyük handikap olage- len Jack Black faktörüne rağmen sıkı sine- maseverlerin yine de seyretmekten hoşnut ka- lacağı söylenebilir bu bir atımlık barutu olan güldürüyü. Âşıklar'dan İkiye Bölünen Kız'a Festivalden piyasaya düşen ve doğrusu yine pek umduğumuzu bulamadığımız bir baş- ka filnı dc ikinci haftasındaki Aşıklar-Les Aııimauv Amoureux belgeseli oldıı. Kan- gurudan papağana, maymundan zürafaya, fildcn aslana kadar çeşitli türlcrdcki hay- vanların arasındaki cinsel çekim ve aşk dav- ranışlannın kaydedildiği Âşıklar, Kıışlar: Ka- nath Uygarlık (2001) belgeselinin de ka- meramanlanndan olan, Danalar, tnekler, Do- ıııu/.lar. Civcivler (2002) adlı gösterilmemiş bir başka belgeseli de bulunan fotoğrafçı Lau- rent Charbonnier'nin yönettıği, Philip Glass'ın müziklediği bir belgesel. Kamerayla röntgenlenen çeşitli hayvanlann da âşık ol- duklarmda birbirlerini baştan çıkannaya ça- lıştıklannı saptayan, insanoğlundan hiç de farklı olduğu söylencmeyecek tutumlanna, kıskançlık, kapris, kavga ve çekişmelerle süren ilişkilerine odaklanan Âşıklar'ı da haf- tanın ilginç fılmlerinden saymak olası. Bugün sinemalarda arzı endanı edecek bir başka festival fılmi dc, yarım yüzyıllık Yc- ni Dalga akımının en namlı üç silahşöründcn ve en üretken temsilcilerinden biri olan, 80'inc mcrdivcn dayamış Claude Chab- rol'ün, iki erkek arasında kalıp sonunda bi- rinin metresi, ötekinin de kansı olnıayı seçen, genç güzel bir kadını (Ludivine Sagnier) ek- sen alan, yeni bir kara komedi dencmesi olan son esen La Fille Coupee en Deux-îkiye Bö- lünen Kız. Polis kunımunda yozlaşmaya, cc- zasız kalan şiddet uygulamalanna kamera tu- tan Brezılyalı yönetmen Jose Padillıa'nın ilk uzun metrajlı kurmaca fılmi, son Berlin Fes- tıvali'nin sürpriz galibi, Altın Ayı ödüllü Tro- pe de Elite-Ozel Tim de bugün gösterime gi- rcn bir başka festival fılmi. Festivalden arta kalıp bugün başlayacak bir başka önemli Türk fılminin de sözünü ederek bitirclim yazıyı. Er- den Kıral'ın nicedir kayıp olan, Türk roma- nının temel yapıtlanndan, Orhan Kemal ım- zalı Bereketli Topraklar Üzerinde'den yaptığı uyarlama, çekiminden 28 yıl sonra cl- den geçirılmiş, yeni kopyasıyla bugünün se- yircisi karşısına çıkanlıyor. Bilindiği gibi, top- rak reformunu yapamamış, sanayilcşcmemiş, azgelişmiş bir ülkede (Türkiye'dc), tarihi vc toplumsal gerçekliği ve kanlı canlı karakter- leriyle, köylü-işçi kesıminın kahırlı, zorlu ha- yatını mükemmcl biçimdc yansıtan bu ro- manın (Hidayet'in oğluyla Köse'nin çok in- sancıl ilişkisi ve batoz'da ağayla ırgatlar arasındaki baş döndürücü çalıştımıa tempo- su gibi) bazı unutulmaz sahnelerinı de başa- rıyla aktaıan fılm, kıraç ve yoksul köylcrin- den kalkıp iş ve aş bulmak uğruna Çukuro- va'ya gclcn üç köylü arkadaşın, çırçır fabri- kalannda, inşaatlarda, tarım ışletmelemıde ge- çen yaşamöykülerini perdeye aktanrken ba- şanlı oyuncu yönetinıi ve Tuncel Kurtiz, rah- metli Erkan Yücel'le Yaman Okay ve çiçeği burnunda, gencecik Nur Sürer'le Bülent Ka- yabaş gibi oyunculanyla da göz dolduruyor. Yönetmeninin bclirttiği üzere, tıpkı Ankakıışu gibi küllerinden yeniden doğan bu Bereket- li Topraklar Üzerinde, bizce mutlaka görül- mesi vc sinemaseverlerce sahip çıkılması ge- rekcn bir filmdir. Sanat - siyaset ilişkisi tartışıldı • Kültür Servisi - Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nün düzenlcdiği "Siyasal Iktidar Sanata Karşı" başhklı panel önceki gün üniversitenin Tarabya yerleşkcsinde yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi, eleştirmen, yazar Hikmet AHınkaynak'ın yönettiği panelde gazetemizin kültür sanat sayfalan şefi, şair Egemen Berköz; yazar, televizyoncu Enver Aysever; karikatürist Raşit Yakalı ve karikatürist Nııray Çiftçi konuşmacı olarak yer aldı. tlgiyle izlenen panele öğretim üyeleri ve öğrenciler de açıklamalan ve sorularıyla katkıda bulundu. Sanat-siyaset ilişkisinin tartışıldığı panelde her dönemde siyasetçilerin sanatçılan baskı ve sansürle denetim altında tutmaya çalıştığı, ama gerçek sanatçılann bunu aştığı dile getirildi. Özellikle 5-6 yıldır bu baskının yoğunlaştığı, bunun da sanatçmın yaratma özgüi'lüğünü körelttiği; toplumun doğruları, gerçekîeri öğrenme hakkmın engellendiği anlatıldı. Rudner hem şef, hem solist • Kültür Servisi - îstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuk şefi olan Ola Rudner, aynı zamanda haftanın solisti olacak. Bu akşam saat 19.30 ve yann saat 11.00'de yapılacak olan konserlerdc Wolfgang Amadeus Mozart'ın 5. Keman Konçertosu ve Anton Bruckner'm 6. Senfonisi seslendirilecek. Paganini ödüllü lsveçli keman sanatçisı Rudner, 1997 yılından bu yana dünyanın tanınmış orkestralan ile çalışıyor. Ünlü sanatçı Sandor Vegh'in asistanlığını da yapmış olan Ola Rudner'm, uluslararası yanşmalardan da ödülleri bulunuyor. Avrupa'nın birçok ülkesinin yanı sıra Kanada, Rusya, Japonya ve Avustralya'da da konserler veren Rudner, Îstanbul seyırcisinin dc iyi tanıdığı bir isün. (0 212 243 10 68/ www.mybilet.com) K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R İ Ç İ Z İ K VEFAT VE TEŞEKBCÜR Zamansız ve ani ölümüyle bizleri sonsuz üzüntülere boğan evladımız, kardeşimiz, annemiz SELMA IŞIKm cenaze törenine bizzat gelen, çelenk gönderen, gerek telefonla, gerekse mesajla üzüntülerimizi paylaşan bütün kardeş, eş, dost, akraba ve arkadaşlanmıza çok teşekkür ederiz. Annesi Zehra Işık; Babası Osman Işık Kardeşleri ömer Işık, Ertuğrul Işık Çocukları Belfinsu ve Beril .AYAN NE. AYDINLIĞA NÖBET TUTANLAR İÇİN AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ BEŞİKTAŞ Tel: 212.351 93 84 10 Mayıs Cumartesi 20:30 17 Mayıs Cumartesi 20:30 BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ-AVCILAR Tel: 212.509 90 55 28 Nisan Pazartesi 20:30 ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ Tel: 212.661 38 95 30 Nisan 2008 Çarşamba 20:30 07 Mayıs 2008 Çarşamba 20:30 Yazan ve Yöneten: Aytekin OZEN E Dcrlw#nl«' F a t i h ,L °Vİ11 M a h m u t Dramaturg: Lütfü KALELİ - Ahmet DEMİR Türkü(§ri Yorumtayan: LEYLA Kostüm: Gönül SİPAHİOGLU İki Temmuz Anısına Bu bir pan@dost yapımıdır. Bnkırkoy, Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerinin Desteği ile Bilgiiçin: 0212.560 70 83 0533.773 68 07 R 0552.211 22 34 www.meydansahnesi.com keuyenr Elmadağ Meyhcinesinde Müzildi Geceler Dr.Atilla Ovalı yönetlminde Solist Ayşe Sağyaşar ve GrupEhl-i Keyf ile her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gecesi Türk Sanat Müziği Programına yer veriyoruz. (elmadağ) Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com katkıları ile T.C. PENDİK 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SAYI: 2008/528 TAL. TAVZİH İLANI Miidürlüğümüz dosyasnıdan yapılan Taşınmaz satış ila- nında her ne kadar Saüş saati 10.00 den 10.0 yazılmış isc de satış saaünın 10.00 - 10.05 saatleri arasında yapılaca- gı tavzihcn ılan olunur. 29.04.2008 Basın Tashih îstanbul Kız Liselilere ÇAĞRI Sizlerin desteği ile 20 yıldır, bugün yaşamayan bir okulun, Okulumuzun adını yaşatıyoruz. Hem de kurumsallaştırarak... 4 Mayıs 2008 - Pazar günü Okulumuzda yapılacak TALAŞ BÖREĞİ GÜNÜ'ne hepinizi bekliyoruz. Saat 12.00 istanbul Kız Lisesi Mez. ve Men Derneği Yönetim Kurulu CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI 4 MAYIS 2008 SAAT 11.00'de Sayın Ekonomist UĞUR CİVELEK İle "GELEN KRİZE KARŞI NASIL DİRENİRİZ?" konulu kahvaltüı aydınlanma toplantısında, TÜRKÎYE'NÎN TESLİM ALINMASIPLANINA KARŞI YENt VE GERÇEKÇt DtRENME YOLLARINIARAŞTIRIYORUZ. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih : 4 MAYIS 2008 Saal 11.00 Yer : ADEN OTELİ - Vapur lskelcsi Karçısı - KAD1KÖY İlctişiııı: 0536.739 02 29 - 0505.815 10 17 - 0532.281 54 54 LÜTFEN YER AYIRTINIZ www.cumok.org HOT€LMAVİD€NİZ* î D^STLAR TİYATRwSU Ozel Pliı], yüzme hnvuzu, çocuk hauuzu, restaurant, havuz bar, Nablosuz internet, otopark, konfcraıiK s.ılonu. Odalarda; klima, televizyon, fon makinası, telefon, du$/wc. OlHaziran - 14Temmuz Tam Pansiyon Plus SO.-YTL/Kişi r ly.ıllnı ıını/ iki kisüik odad. kıs< ba«ı lcindlr. Aynı odadn 3'Uncü k[*l ı : 1 ! ya«) "..50, <12 yat üstü) 4b2S indiriı " 0-2 yiis uf retsizdiı. sıvas 93...-.,.. yoı ı >• •' OENCO hHKAI uuik fA^IL SAY Olyaı O7I, FM KAYA Hln y.n.ı.., NURDAN ARCA A|.:ırr. i'1 I v. N utm ' il NCO IHKAI Mh 7 HAI Çl I INKAYA YK.II 1 UNCAY. NILCÎUN KAHABABA. MURAT 1 UZUN CAÖAIAY MIUIKHAN. SALIHA SIHVAN AKAN Erken rezervasv ya Nakit ödomede %30 Daha fazla bilgi icin: www.hotelmavideniz.com info@hotelmavideniz.com Rezervasyon için: 0(252)476 71 90-91 0(252)476 70 70 M. Karaca Tiyatrosu (0212) 252 59 35 3 Mayıs C.tesi 20:30.4 Mayıs Pazar 15:00 9 Mayıs Cuma 20:30.10 Mayıs C.lesi 20:30 Caddeboslan Kiiltür Merkezi (0216) 467 25 68 11 Mayıs Pazar 16:00 EFESİ Otel DiplomatOERÇEK DENIZE SIFIR Turunç - Marmarls Fiyat, Detay ve Geniş Bilgi www.diplomathotel.com.tr 0252 476 71 45 Türkiye'nin Çevre Dergisi E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. A b o n c ulıu.ıl. için www.yesiliz.net T WA A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog