Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA rL JVvJİlU1VJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 TİM Başkanı Satıcı, Türkiye ekonomisini fay hattı üzerindeki depreme dayanıksız binaya benzetti 'Ekonomi sallanıyor, korkuyoruz' • Ihracat rakamlarını açıklarken Türkiye ekonomisini büyük bir binaya benzeten TÎM Başkanı Satıcı, "Bu bina depreme dayanıklı değil. Dahası çatlak ve gergin bir faynı üzerinde duruyoruz. Bina büyük bir depremde üstümüze yıkılır mı diye korkuyoruz" dedi. MURATGÜLDEREN KÜTAHYA - Türkiye îhracatçılar Mcclisi (TtM) Başkanı Oğuz Satıcı, dünya ile Türkiye'de yaşanan ekono- mik ve siyasi gerilimin kendilerini kor- kuttuklannı belirterek "Belirsizlik kor- kumuzu büyütüyor. Korku, korku- nun mayası oluyor ve korkuyu büyü- tüyor. Ekonomi fay hattında üzeri- mize yılalacak diye korkuyoruz. Kor- kuyoruz çünkü hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin, ekonomisinin yapısal sorunları var" dedi. Nisan ayı ihracat rakanılannı bu ay Kü- talıya 'da açıklayan Satıcı, dünya ve Tür- kiye'nin son dcrece ilginç gelişmeler yaşadığını belirterek "Buna ister kü- resel kriz ister geçici bir çalkantı di- yelinı ama bu sorunlar bize elimizde- kileri de kaybetme korkusu veriyor" îhracat 117 milyar doları geçti TİM Başkanı Oğuz Satıcı ile TÜGÎK Başkanı Ha/.iın Scsli. Kütahya ihracat şampiyonu Kümaş Sanayi Ürünleri ve lnşaat Genel Müdürü Earut Anso> *a başarı plaketini birlikte verdi. Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aym ayına göre yüz- de 39.16 artışla 11 mil- yar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2008 yılının ilk dört aymdaki ihracat dayüzde 36.9 ar- tışla 42 milyar 788 mil- yon dolara ulaştı. Geriye dönük 12 ay- lık ihracat iseyüzde 27,61 artışla 117,5 milyar doları geride bıraktı. Sektörel bazda ihracat rakamları (1.000 Dolar) I.TARIM A. Bıtkisel Ür B. Hoyvansol Ür C Ajjof-Ormon Ür II. SANAYİ A. Tonmo dayalı Ij B. Kimyevi mad. CSonayiUr III. MADENdÜK TOPIAM Nisan 1.024.748 757.300 55.427 212.021 10.07148 Ur 122.638 1.258.646 7.990.2O4 294.543 11.390.779 ı — — Dcjifim {%) 32,75 32,45 37,73 32,54 39,62 20,61 57,49 39,38 47,59 39,16 • • mt 2007-2008 De 12.257.532 9.231.821 688.453 2.337.255 102.238.86 9417 793 11.889.636 80.931433 3.000 542 117.496.938 gişim(%) 21,15 17,83 30,62 33,13 28,29 18,07 27,10 29,77 32,81 27,61 >**4 dedi. Satıcı Türkiye ekonomisini bü- yük bir binaya benzeterek "Bu bina depreme çok dayanıklı değil, dahası biz çatlak ve gergin bir fayın üzerine kurmuşuz bu binayı. Elin Japonu ne büyük depremlere dayanan binalar yapmış, biz niye yapamıyoruz diye iç geçiriyor ve hayıflanıyoruz" yorumu- nu yaptı. Türkiye ekonomisinin en önemli ya- pısal sorununun cari acık olduğuna vur- gu yapan Satıcı, "Cari açık Türkiye ekonomisini depreme karşı çaresiz bırakan cn büyük zafiyetidir, cari açı- ğı fonlamak için ödenen faizin çocuk- larımızın rızkını çalıyor" dedi. 'Merkez yine geri adım attı' Satıcı, Merkez Bankası Başkanı Dur- muş Yılmaz'a yüklenerek doğru hedef- ler koyulmadığı için Merkez Banka- sı'nın hep şaştığını belirtti ve "Yıhnaz, enflasyon hedefini farkh açıklamaya başladı. Yaşanan şartlar çerçevesinde onlar piyasaların yarattığı korkuyla besleniyor. Her zanıanki gibi ileri adım atmak yerine, yerinde durmayı ya da geri atmayı tercih ediyor" dedi. E N F L A S Y O N Hükümetin kartı kalmadı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Merkez Bankası Başkanı Dur- muş Yılmaz'ın önceki gün Enflas- yon Raporu'nu açıklarken "Enflas- yonun 2011 'e kadar yüzde 4 he- define ulaşmayacağını, büyüme- de ciddi yavaşlama olacağını" be- lirtmesi, hükümetin yıllardır kul- Iandığı enflasyon ve büyüme kart- larını clinden aldı. Ekonomide işlerin kötü gittiğini itiraf eden Merkez Bankası Başka- nı Yılmaz'ın, enflasyon ve büyü- medeki duruma ilişkin değerlendir- meleri şöyle: "Bu yıl sonu enflas- yon yüzde 9.3 olarak gerçekleşe- cek. Enflasyon yüzde 70 olasüık- la 2009 yılı sonunda, orta nokta- sı yüzde 6.7 olmak üzere, yüzde 4.9 ile 8.5 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyon 2010 sonunda yüzde 4.9, 2011 ortala- rında ise yüzde 4 seviyesine düşe- cek. Tahminlerimiz yüzde 4 hede- fine doğru giderken referans alı- nacak ara göstergeler olarak de- ğerlendirilmelidir. tktisadi birim- lerin kısa vadede bi/i ııı yaptığımız enflasyon tahminlerini, orta vade- de ise yüzde 4 enflasyon hedefini referans alacağı bir çerçeve öngör- mekteyiz. Enflasyondan sonra fa- iz arttirımları nedeniyle büyüme- de de büyük sıkıntı yaşanacağı ortaya çıktı. Büyümede bir yavaş- lama olacak." İTO 'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi açıUanırkenftyat artışlarson 5 yılın zirvesinde Yıllık hedef bir ayda kırddı • Geçen ay perakende fiyatlarda yüzde 4.26, toptan fiyatlarda ise yüzde 3.89 artış kaydedildi. Böylelikle son 12 ayda perakende fiyatlarda yüzde 13.81, toptan fiyatlarda, yüzde 13.79 artış gerçekleşti. Ekonomi Servisi - Istanbul Ticaret Odası'nca (İTO) Istan- bul ili için hazırlanan 1995 baz- lı Ücretliler Geçinme Endeksi, son 5 yılın en yüksek fiyat ar- tışlannın geçen nisan ayında kaydedildiğini belgeledi. Geçen ay perakende fiyatlar- da yüzde 4.26, toptan fiyatlar- da ise yüzde 3.89 artış kaydedil- di. Böylelikle son 12 ayda pe- rakende fiyatlarda yüzde 13.81, toptan fiyatlarda yüzde 13.79 artış gerçekleşti. Gıda fiyatlann- daki anormal artış, endeksin bu ölçüde yükselmesinin temel ne- deni oldu. Gıda grubunda ise ekmek ve tahıllardaki fiyat ar- tışlan başı çekti. Ekmek ve tahıl fiyatlannda- ki artış, geçen ay kaydedilen yüzde 20.90'hk yükselme ile birlikte son 12 ayda tanı yüz- de 42.59 gibi yüksek bir oranı buldu. FT: Merkez 'inpolüikası tahterevalligibi aş- Ekonotni Servisi - Financial Tünes ga- zetcsi, Merkez Bankası'nın (MB) enflas- yonu tek haneye indimıe çabalarmm, para politikasında "tahterevaÜT'ye benzer iniş- çıkışlara ncden olduğu yorumunda bulun- du. Gazete bu iniş-çıkışlann ekonomist- lerin gözünde Merkez Bankası 'nın kredi- bilitesini aşındırdığını belirtti. Ayrıca MB'nin 2008 'deki enflasyonun, hedefin 2 katımn üzerinde gerçekleşece- ği açıklamasına dikkat çekerek Merkez Bankası'nın 2006 ve 2007'de dc enf- lasyon hedefini ıskaladığmı anım- sattı. Haber- de, Mer- kez Ban- kası Baş- ^ | | kanı Dur- ı muş Yıl- maz'ın bir süre önce Financial Ti- mes ile yaptığı söy- leşide iki yıl art arda enflasyon hedefinin ıskalanmasının "Merkez Bankası için bü- yük bir kredibilite sorunu" oluşturduğu- nu kabul ettiği de yer aldı. IMF 'sigorta' olur Ekonomi Servisi - Ekonomik ve siyasi konularda araştırma ya- pan Ingiliz yaym kuruluşu Oxford Business Group, Türkiye'nin; IMF ile mali destek içeren bir anlaşma yapma- srnnı, faydalı bir "sigorta" olacağını ile- ri sürdü. AAmuhabiri Mustafa Seven'in, Oxford Businesss Group tarafından ha- zrrlanan rapordan derlediği bilgiye gö- re; Türkiye, 10 milyar dolarlık mev- cut stand-by anlaşmasrnın 10 Mayıs'ta sona ermesiyle, otomatik olarak program sonrası izleme sistemine giriyor. Bu sistemde bile IMF heyetle- rinin Türkiye'ye gelmeye devam ede- ceği, gelişmelerin yakmdan izleneceği ve ihtiyaç duyulması halinde acil kredi sağlanabi- leceği vurgulansa da, yeni bir stand-by anlaşması im- zalamanın böyle bir küresel ortamda enflasyon ve işsizlik sorunlan ile boğuşan Türkiye için faydalı bir sigorta olaca- ğı ifade edildi. Aynca cari açığrn yüksekliğine de dikkat çe- kilerek, IMF'nin bir dış çıpa olarak desteğinin, Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin devam etmesi açısından da önem- li olduğu vurgulandı. A 5O.YılD e v A d ı m l a r i a Deva, 50. yılı yeni ürünlerle kutlayacak Ekonomi Servisi - Deva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Da- niel Haas, bu yıl 50. kuruluş yıldö- nümlerini kutladıklannı kaydederek piyasaya 10 yeni ürün çıkaracaklan- m ve 5 yeni fabrikanın inşaatını biti- receklerini söyledi. Deva Holding'in olağaıı genel ku- rulunda konuşan Haas, Roche'dan Türkiye'de ruhsatlı kardiyovasküler, CNS ve dermatolojik ürünleri aldık- lannı kaydederek "Gelecek yildan itibaren bu ürünleri kendi fabri- kalarımızda üreteceğiz. Sonra, bu ürünleri 'Deva' ve 'Saba' markalan olarak Türkleştireceğiz. Deva'nın 80 milyon kutuluk üretim kapasitesini 350 milyona çıkar- tacağız" dedi. MANİSALIKATILACAK Konuşulmayan gerçekler rnasada Ekonomi Servisi - Boğaziçi Eği- tim, 24 Mayıs Cumartesi günü Hilton Istanbul'da "Ekonomide Konuşul- mayan Gerçekler" konulu panel dü- zenleyecek. Prof. Dr. Erpl Manisaü, Selim Somçağ ve Dr. Özlem Arzu Azer'in konuşmacı olarak katılacağı panelde "Batı'nın Türldye'den Yeni Stratejik Beklentileri ve Dünyada- ki Ekonomik Gelişmeler" konusun- daki düşünceler dile getirilecek. "ABD ve AB'nin Türkiye'den beklentileri ve Türkiye'nin tepki- leri, bilinmeyen yönleriyle AB ger- çekleri, Türkiye'nin 'yol haritası' nereye gider? Türkiye'nin iktisat politikalarını kim yönetiyor? Ya- şanmakta olan krizin boyutları, pi- yasa ve kriz arasmdaki etkileşim" gibi konulann ele alınacağı panele iş dünyasmdan çok sayıda yönetici ve ekonomistin katılması bekleniyor. 'Beyin avcısı' lOyaşında Ekonomi Servisi - Dünyamn önde gelen üst düzey "beyin av- cısı" şirkcti Boyden'in Türkiye ofisi 10. ya- şnıı kutluyor. Boyden Türkiye, lOyıldaTürk iş dünyasında yüzler- ce üst düzey yöneti- ciyi, ülkenin önde gelen şirketleri ile buluşturdu. Boyden Türkiye Başkanı Özlem Ergün, Boyden'in 62 yıldır 43 ülke- de 79 ofis ile faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin 10 yıl içinde Boyden içe- nsmde önde gelen ofislerden biri ko- numuna yükseldiğıni söyledi. CUMHURtYET VAKFI 31.12.2007 GELİR TABLOSU I.GELlRLER A-BAGIŞ VE YARDIMLAR (NAKDİ) B-GAYRİMENKUL KİRA GELİRLERİ C-FAÎZ GELİRLERİ D-KUR FARK1 GELİRLERİ F-FON GELİRLERİ G^DİĞER ÇESİTLfGELlRLER TOPLAM GELİR n.GEIVEL YÖNETİM GİDERLERİ A-YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI B-PERSONEL ÜCRETLERİ C-S.S.K. IŞVEREN PAYI D-VAKIFLAR MD.DENETLEME ÜCRETİ E-DENETİM VE GÖZETİM GİDERLERİ F-BAKIM ONARIM GİDERLERİ G-ISlM HAKKI GİDERLERİ Ğ-DAVAICRA VE NOTER GİDERLERİ H-TANITIM VE PAZARLAMA GtDERLERl I-VERGİ VE HARÇLAR I-AMORTİSMAN GİDERLERİ J-KIRTASİYE GİDERLERİ K-BANKA HAVALE PROVGİDERLERİ L-GAYRİMENKUL KİRA GİDERLERİ M-DİÖER ÇEŞİTLIGİDERLER TOPLAM GtDER GELİR FÂZLASI 252.150,00 4.400,00 423,92 9.926,14 0.27 266.900,77 39.081,47 14.026,90 3.015,74 5.426,00 13.422,82 123,35 5.321,80 18.984,08 51.549,81 1.403,35 143,58 2.410,42 1.091,80 33.000,00 11.067,65 200.068,77 66.832,00 DİP NOTLAR 1- Alınan bağışlar resmi senede uygun olup, muhtelif kişilerden nakdi olarak bağış makbuzu karşılığı temin edilmiştir. 2- Tüm giderler amaca yönelik giderlerdir. CUMHURİYET VAKFI 31.12.2007 TARIHLIBILANÇO 31.12.2006 TDÖNEN V A K L I K L A R A -Ha/ır Dfjjerler 1-KASA 2 -BANKALAR B -Meııkul Kıvmcllcr C-Dijjor Alacaklar 2 - DlUhR (,'EŞITl.l ALACAKLAR I) -Dificr Dönen Varlıklar-OijjCT 1). 2 -\ Avanslan ll.DURAN VARLIKLAR A-Mali Duraıı \aılıklar I - IŞT1RAK1ER 2^TŞTlRAia.I: RF SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 3 - BAüLI O R T A k i l i a A R 4 - BAGL1 ORTAK.LIKLARA SHRMAYi; TAAHHUTLERI (-) B-Maddi Dııran Varlıklar 1 - BİNALAR 2 - DLMİRBAŞLAR 3 - BlRlkMIş AMüR 1ISMANLAR (-) ( - Madıli Ülmavan Duran \ aılıklar [ - D1CHR MADDI OLMAYAN DURAN VARLlkLAR 2 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANL.'VRTT AKTIF TOl'LAM Il.KISA \ ADELI ALACAKLAR A-Ticari Boryhır 1 -SAT1CILAR 2 -DIGER TICARI BORÇLAR H-DijjcT Burçlar TT!?TlRAkLERlBOR(,'LAR C-Odcııecck \ i'rgi M' Difier Vüküııı. 1-ÜDE\I; CBK. VLRÜİVEFONLAR İSçrY TVET 21ODENHC1İK SOSYAL VL- GUVENLİK. KESİN ll.OZK A\ NAKLAR A-Sermavc Vcdcklcri 1IİŞTIRAKLER YIİNIDEN DEG.ART. 21D1G1İR SERMAYE YEDEKLER] B-dcynıiş Yıllar karları D-Dönenı Gelir/Ğider (-) Fa/lası PASIF TOPLAM BILANÇOÜIP NÖTLARI 1-31.12.2007 lanhinde bankalardakı mevcutlar aşajıdakı gıbidir. Vakıfbank Nunıosmamye Şb. 2015090 HS. İş Bankası Cagaloglu Şb. 398924 HS. Vakıfbank Nuraosnıanıye Şb. 244723 YAT.HS. Vakıfoank Nuruosmaniye Şb. 4015091 USD 130.211,89 II.080.01 49,02 11.030.99 64.400,39 37.435,27 37.435,27 17.296.22 17.296,22 1.390.258,82 1.389.548,98 2 720.824,00 2 050 930.00 780 604,98 -60.950,00 709,84 154,00 702.50 •146,66 0,00 500,00 -500,00 1.520.470,71 93.260,51 83.641.81 316,81 83.325,00 1.693,67 I 693,67 7.925,03 7.539,76 385.27 1.427.210.20 463.852,40 65.967.00 397.885.40 841.660,22 121.697,58 1.520.470,71 2-31.12.2007 tarihi ilibanylc ortak olunan şırkeller vc ortaklık payları aşagıdakı gıbıdır. 1.320,66 0,74 47,47 0.44 31.12.2007 42.423.79 1.418.33 49.02 1.369,31 0,00 38.205,13 38.205,13 "2.800J3 1.550.115.24 1.549.548,98 2.720.824,00 -1.890.910,00 780.604,98 -60.950,00 566,26 154,00 702,50 -290,24 0,00 500,00 -500,00 1.592.539,03 98.496,83 84.201,44 788,58 83.412,86 6.423J1 6.423,31 7.872.08 7.359.44 1.494,042.20 463.852,40 65.967,00 397.885,40 963357,80 66.832.00 1.592.539.03 ,38 USD İŞTİRAKLER YENİGUN HABER AJANSIBASIN VE YAYINCIL1K A.Ş. 114.574 00 YENİGÜN HOLDİNG A.Ş. 2.606.250,00 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜD BORCU YENİGÜN HOLDİNG A.Ş. ~ 1.890.930,00 BAĞLIORTAKLIKLAR ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. 199 999 98 YEDİ MAYIS HABER AJANSI A.Ş. 215 693 00 ÇAĞ REKLAMCILIK A.Ş. 215.352 00 ÇAĞDAŞ FIKİR ÜRETİM A. Ş. 49 600 00 YAPI C YAYTNCILIK A.Ş. 99.960,'00 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜD BORCTJ ÇAĞDAŞ FİKİR ÜRETİM A.Ş. 37 200 00 YAPI C YAYINCILrK A.Ş. 23.750^00 ANAVARLIKFONU 1.494.042 Özkaynaklarda yer alan gelir unsurlan Vakfın anavarlık fonunu oluşturmakta olup,31.03.2008 tarihi itibariyle bu kalemler ANA VARLIK FONUNA aktanlmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog